Den svenska ”gulinghumorns” förnyare Henrik Schyffert framställer sig som antirasist i dagens DN Kultur

Den hyllade antifascisten Henrik Schyffert i dagens DN Kultur (som f ö tecknar ett antirasistiskt hjälteporträtt av denne):
 
”Jag är en politiskt korrekt person. Den korrektheten är sund, den tvingar en att tänka i nya banor, att inte försöka få enkla skratt genom att driva med sexuella eller rasistiska fördomar, utan i stället tänka ett varv till för att inte cementera dem. Det finns ett annat ord för pk – det är hyfs… Du kanske är en mobbare som säger saker som sårar, låt bli att göra det. Man kan vara rolig och pk – man får bara försöka vara lite smartare.”
 
Schyffert må vara både folkkär och framgångsrik och han må stå till vänster och vara både antirasist och feminist men han har till dags dato varit en av dem som både har skapat och spridit den svenska så kallade ”gulinghumorn” allra mest konsekvent under flera decenniers tid och inte minst har han förnyat denna den svenska rashumorns paradgenre och introducerat och anpassat den till en ny och yngre publik.
 
I intervjun är det helt enkelt Schyfferts beskrivning av sig själv som (måhända omedvetet säger min psykoanalytiskt inspirerade tolkning) framträder när han talar om ”mobbare som säger saker som sårar”. Sedan är det en annan sak att ”gulinghumor” inte behandlas och betraktas som nedsättande och att ytterst få ser den som ett utryck för ”rasistiska fördomar” för att använda Schyfferts egna ord.
 
Det ska också sägas att Schyffert tidigare har kontaktat mig privat och konfronterat mig med att jag titt som tätt genom åren har ”hängt ut” denne som den svenska ”gulinghumorns” kanske främste företrädare (visserligen bredvid ett antal andra folkkära och framgångsrika svenska ”celebrities”) och vilket indikerar att han nog inte mår så bra av och är en aning störd över att bli ”uthängd” som varande allt annat än antirasistisk.
14825776_10154066520980847_346432092_n1913733_1020588831313809_3220672916074861148_n

Mångfaldsbarometern 2016: Allt fler invånare i landet blir negativa till mångfald och minoriteter

Årets s k mångfaldsbarometer ger vid handen att ett rejält trendbrott har ägt rum sedan tidigare års undersökningar och sedan mångfaldsbarometern började genomföras 2005: Idag har en allt högre andel av totalbefolkningen en negativ inställning till mångfald och till invandrare och minoriteter generellt och tidigare regions-, generations-, klass- och könsskillnader som gav vid handen att storstadsbor, medelålders, högutbildade, höginkomsttagare och kvinnor var mer positiva till mångfald och till invandrare och minoriteter håller på att ”jämnas ut” alltmer.

14671367_10154053249090847_1359658477250400600_n

Synen på mångkulturalism och assimilering

Hela en tredjedel svarar numera att samhället inte ska skapa möjligheter att låta nyanlända bevara sin kultur. Hela 90% svarar vidare idag att invånare med utländsk bakgrund har en skyldighet att anpassa sig till svenska vanor medan bara 5% är av motsatt uppfattning. Under hälften vill skapa förutsättningar för minoritetsinvånare att bevara sina kulturella traditioner och även det är en tydlig minskning från tidigare år: De alltmer negativa attityderna återfinns idag bland såväl kvinnor och män som bland unga och gamla. Kravet på assimilering blir m a o allt starkare medan synen på den s k mångkulturalistiska politiken blir alltmer negativ.

 

Synen på sociala och medborgerliga rättigheter

Idag tycker endast 55% att nyanlända ska ha samma sociala rättigheter som de som är födda i Sverige – en kraftig minskning från 77% 2014 och den allra lägsta siffran sedan 2005. Det mest negativa påståendet som delar befolkningen närmast mitt itu är det som säger att många kommer till Sverige bara för att utnyttja de sociala förmånerna: Fyra av tio respondenter instämmer i detta påstående medan fyra av tio tar avstånd från det.

 

Synen på mångfald

Det allmänna s k mångfaldsindexet tangerar just nu den allra lägsta nivån (all-time-low) någonsin och de försämrade attityderna till mångfald märks särskilt bland kvinnor och bland de i medelåldern vilka tidigare ”normalt” var positiva eller extremt positiva till mångfald. Andelen som tillhör de negativa eller extremt negativa till mångfald har under det senaste året ökat med hela 12 procentenheter till 31%. SD har m a o en röstpotential som rör sig kring en tredjedel av hela väljarkåren.

 

Synen på religion

Nästan hälften hävdar idag att alla religioner inte har samma värderingar och särskilt gäller det islam: Hela 84% svarar att muslimska värderingar inte stämmer överens med de mänskliga rättigheterna och var femte uppger även hinduism och judendom som religioner vars värderingar inte överensstämmer med mänskliga rättigheter. Kvinnorna har numera nästan blivit lika negativa som männen till landets minoritetsreligioner och försämrade attityder har också skett bland de högutbildade som annars är de mest positiva till andra religioner. Hela 61% svarar att muslimska kvinnor som lever i Sverige är mer förtryckta än andra kvinnor i Sverige medan bara 6% tar avstånd från påståendet. Två tredjedelar tycker vidare även att det är oacceptabelt att bära burka eller niqab på arbetsplatsen eller i skolan.

 

Synen på boende

Var tredje respondent föredrar personer födda i Sverige som sina grannar. Attityderna är betydligt mer negativa mot grannar från Afrika eller Mellanöstern då dessa grupper anses vara förenade med problem.

 

Synen på svenskhet och minoriteter

En överväldigande majoritet av respondenterna anser att människor från Norden och Europa är lika eller mycket lika dem själva kulturellt. Endast 11% av respondenterna anser omvänt att dom själva är lika invånare som har en bakgrund i Latinamerika och endast 5-7% eller en av tjugo anser att dom själva är lika invånare som har en bakgrund i Asien, Mellanöstern eller Afrika. Hälften av de tillfrågade uppfattar stora olikheter mellan den svenska majoritetskulturen och kulturer från Afrika och Mellanöstern. Nästan fyra av tio anser dessutom att människor från Mellanöstern inte klarar av att integrera sig i Sverige och tre av tio har samma uppfattning om människor från Afrika.

 

Synen på sociala relationer

Bara tre av tio har kontakt med invånare med bakgrund i Mellanöstern åtminstone en gång i månaden och färre än en av tio har en daglig kontakt med någon som har bakgrund därifrån. Och hela 42% umgås aldrig överhuvudtaget med invånare med afrikansk bakgrund. Mer än fyra av tio anser vidare att specifikt män från Mellanöstern är en fara för den svenska majoritetskulturen och två av tio anser att afrikanska män utgör samma hot.

 

Slutligen är det f ö intressant att konstatera att bara 16 procent svarar att invandrarna tar jobben för svenskarna – uppenbarligen vet de allra flesta infödda majoritetssvenskar idag att detta inte stämmer och vilket det åtminstone delvis gör i många andra västländer där vissa minoritetsgrupper faktiskt uppvisar en högre förvärvsfrekvens än majoritetsbefolkningen men så är då verkligen inte fallet i Sverige.

Om vilka som ej har en fast anställning

Om prekariatet innebär att inte vara fast anställd liksom att oftast inte heller jobba heltid så är det numera allt tydligare vilka som ingår i denna kategori:

En hög andel inrikes födda och fr a infödda majoritetssvenskar får och har idag en fast anställning medan andelen som är tidsbegränsat anställda och vilka ej har en fast anställning omvänt ökar bland de utrikes födda och fr a och generellt bland landets invånare med utomeuropeisk bakgrund: Idag har 15% av alla inrikes födda en tidsbegränsad anställning och fr a gäller det de unga vuxna medan 25% av alla utrikes födda som har ett jobb har en tidsbegränsad anställning.

I praktiken innebär det att borträknat de unga vuxna majoritetssvenskarna så har ej mer än runt 10% av alla infödda majoritetssvenskar som har ett arbete en tidsbegränsad anställning medan uppemot en tredjedel av alla invånare med utomeuropeisk bakgrund som har ett jobb ej är fast anställda. Dessutom är de infödda majoritetssvenskarna i mycket hög utsträckning heltidsanställda medan särskilt invånarna med utomeuropeisk bakgrund i hög grad är deltidsanställda.

 

35-40% av alla barn och unga har idag utländsk bakgrund: 63,64% i Malmö, 49,69% i Göteborg och 46,14% i Stockholm

Igår släppte SCB de senaste siffrorna över landets samtliga barn, ungdomar och unga vuxna som var folkbokförda i riket år 2015 (0-21 år) och som då inte inkluderar de över 50 000 barn och ungdomar som anlände till Sverige förra året som asylsökande (och varav långt över 90 procent hade utomeuropeisk bakgrund och över 35 000 var ensamkommande tonåringar) och naturligtvis ej heller alla papperslösa barn och ungdomar som befann sig i riket under förra året såsom de nordafrikanska s k gatubarnen och ej heller alla barn och unga som är s k EU-migranter.
 
 
Siffrorna ger vid handen att år 2015 hade 35 procent av alla barn och ungdomar utländsk bakgrund och av dessa var 25 procent utrikes födda – d v s 75 procent av alla barn och ungdomar som har utländsk bakgrund tillhör idag den s k ”andra generationen” och de s k blandade. Den s k ”tredje generationen” är inte ens med i statistiken och räknas in under svensk bakgrund. I storstadsregionerna översteg denna procentsiffra långt över 40 procent och mellan 20-25 procent av dem hade utomeuropeisk bakgrund.
 
 
I ett 15-tal kommuner hade över 50 procent av alla invånare under 18 år utländsk bakgrund år 2015 och i kommuner som Botkyrka, Malmö (63,64 procent) och Södertälje hade mellan 60-70 procent av alla barn och ungdomar utländsk bakgrund under samma år. Vidare hade 49,69 procent av alla göteborgare och 46,14 procent av alla stockholmare under 18 år utländsk bakgrund och kring 25 procent av dem hade utomeuropeisk bakgrund år 2015.
 
 
Efter 2015 års invandring av 10 000-tals barn och ungdomar med fr a utomeuropeisk bakgrund (och varav huvudparten är pojkar) är ovanstående siffror än mer förhöjda: Bland alla invånare i landet som just nu (år 2016) är mellan 16-29 år gamla och inkluderande de ensamkommande som anlände till landet under förra året har idag 40 procent utländsk bakgrund motsvarande 580 000 ungdomar och unga vuxna och uppemot 25 procent av dem har utomeuropeisk bakgrund.
 
 
Idag (år 2016) har antagligen över 40 procent av alla barn och ungdomar (0-17 år) utländsk bakgrund i riket i stort och kring 25 procent av alla barn och ungdomar i landet har idag antagligen utomeuropeisk bakgrund och båda dessa procentsiffror är med all sannolikhet än mer förhöjda i storstadsregionerna och i de mellanstora kommunerna.
 
 
I fråga om demografisk mångfald är Sverige med andra ord idag med råge ”ikapp” de västländer där andelen minoritetsbarn och minoritetsungdomar numera överstiger 50 procent och landet närmar sig snart USA:s mångfaldsnivåer (i USA är andelen barn och ungdomar som kategoriseras som icke-vita idag i majoritet) som är de mest utpräglade i hela västvärlden.

Om landets s k NEET:are

Samtidigt som arbetslösheten bland ungdomar och unga vuxna fortsätter att rasa och just nu är lägre än på många år så är de ungdomar och unga vuxna som varken arbetar eller studerar (de s k NEET:arna eller UVAS:arna) fler än någonsin tidigare:

 
 
Hela 165 000 ungdomar och unga vuxna mellan 16-29 år varken arbetar eller studerar just nu, ingen av dem uppbär någon arbetslöshetsersättning och en mycket hög andel av dem erhåller inga bidrag och är i praktiken s k ”nolltaxerare”, d v s de redovisar ingen skattepliktig årsinkomst överhuvudtaget.
 
Tyvärr har den absoluta majoriteten av landets 165 000 NEET:are eller UVAS:are utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund – procentandelar som saknar behörighet till gymnasiet och som gick ut grundskolans årskurs 9 vårterminen 2016:

inrikes födda elever med två inrikes födda föräldrar (d v s majoritetssvenska elever): ca 2-3%
inrikes födda elever med två utrikes födda föräldrar (d v s s k ”andragenerationen”-elever): ca 8-9%
utrikes födda elever som har invandrat före skolstart: 11,2%
utrikes födda elever som har börjat skolan i årskurs 1-5: 16%
utrikes födda elever som har börjat skolan i årskurs 6-9: 70%
utrikes födda nyanlända elever: 96,4%

Bland alla invånare i landet som just nu är mellan 16-29 år gamla har idag 40 procent utländsk bakgrund motsvarande 580 000 ungdomar och unga vuxna och uppemot 20-25 procent av dem har utomeuropeisk bakgrund.

Om antalet (och andelen) blandade och adopterade asiater i Sverige

Antal invånare födda i Sverige med en inrikes född far och en mor född i (den 31 december 2015):
Burma: 50
Filippinerna: 6118
Hong Kong: 86
Indonesien: 1087
Japan: 1464
Kambodja: 99
Kina: 2384
Laos: 139
Malaysia: 383
Mongoliet: 168
Nordkorea: 3
Singapore: 238
Sydkorea: 6169
Taiwan: 269
Thailand 13 066
Vietnam: 1383
= 33 106
 
Kommentar: Det totala antalet blandade asiater som har en asiatisk mor och en inrikes född förälder uppgår idag (år 2016) till kring 35 000 invånare. Därtill tillkommer uppemot 10 000 blandade asiater som har en asiatisk mor och en far född i ett annat land än Sverige (t ex en far född i Finland, Norge, Tyskland, Iran o s v) liksom cirka 10 000 blandade asiater som har en asiatisk far och en mor som antingen är inrikes född eller född i ett annat land än Sverige.
 
Antal invånare adopterade från (den 31 december 2011):
Burma: 1
Filippinerna: 413
Hong Kong: 9
Indonesien: 755
Japan: 21
Kambodja: 3
Kina: 3992
Laos: 10
Malaysia: 21
Mongoliet: 11
Nordkorea: 52
Singapore: 3
Sydkorea: 8840
Taiwan: 292
Thailand: 2101
Vietnam: 1872
= 18 396
 
Kommentar: Det totala antalet adopterade asiater som är adopterade av fr a majoritetssvenskar uppgår idag (år 2016) till över 20 000 invånare. Nordkorea som födelseland innebär i praktiken Sydkorea – det handlar om adoptivföräldrar alternativt tjänstemän som har rapporterat/folkbokfört fel födelseland.
 
Av landets närmare 200 000 invånare med någon form av bakgrund i Nordost- och Sydostasien utgör de blandade över 25 procent och de adopterade 10 procent och därtill lever uppskattningsvis över 50 procent av asiaterna i någon form av (intim)relation med en icke-asiat – fr a handlar det om asiatiska kvinnor som är tillsammans med, gifta med och/eller bor med en icke-asiatisk man och fr a med en majoritetssvensk man: Ingen annan minoritet uppvisar vare sig en så hög andel blandade eller en så hög andel adopterade eller en så hög andel blandrelationer som just asiaterna.

Andel kvinnor och invånare med utländsk bakgrund inom högskolevärlden

andel kvinnliga studenter: 61%
andel kvinnliga doktorander: 47%
andel kvinnliga adjunkter: 59%
andel kvinnliga lektorer: 46%
andel kvinnliga professorer: 25%

Kommentar: Ovanstående siffror borde ligga på 49% och de högsta andelarna hittas inom humaniora och samhällsvetenskap medan de lägsta andelarna hittas inom naturvetenskap och teknik.

andel studenter med utländsk bakgrund: 20%
andel doktorander med utländsk bakgrund: 25%
andel adjunkter med utländsk bakgrund: 17%
andel lektorer med utländsk bakgrund: 23%
andel professorer med utländsk bakgrund: 24%

Kommentar: Ovanstående siffror borde ligga på 30% och i siffrorna ingår även en hög andel inresande s k gäst- och utbytesstudenter samt gästlärare, gästforskare och gästprofessorer. De högsta andelarna hittas inom naturvetenskap och teknik medan de lägsta andelarna hittas inom humaniora och samhällsvetenskap.

andel adjunkter med utomeuropeisk bakgrund: ca 5-6%
andel lektorer med utomeuropeisk bakgrund: ca 4-5%
andel professorer med utomeuropeisk bakgrund: ca 1-2%

Kommentar: Ovanstående siffror borde ligga på 15% och siffrorna exkluderar inresande s k gästdoktorander liksom tillfälliga gästlärare, gästforskare och gästprofessorer. Att siffrorna är så låga beror på att den demografiska ”poolen” av studenter med utomeuropeisk bakgrund (både de s k första och andra generationerna) är så liten då så höga andelar av grundskole- och gymnasieeleverna med utomeuropeisk bakgrund (och återigen både de s k första och andra generationerna) slås ut ”i förtid” och antingen inte klarar att ta sig in på gymnasiet eller på högskolan p g a avhopp eller ofullständiga eller låga betyg.