Uppemot en tredjedel av alla invånare i landet har idag någon form av utländsk bakgrund en generation bakåt

Nu börjar de allra senaste och färskaste siffrorna för landets utländsk bakgrund-invånare att offentliggöras av SCB: Den 31 december 2017 fanns det 10 120 242 folkbokförda invånare i riket och utifrån definitionen att vara utrikes född eller att vara inrikes född med två utrikes födda föräldrar så hade 24,1% av totalbefolkningen utländsk bakgrund på nyårsafton 2017 och vilket är en ökning med nästan 120 000 invånare sedan den 31 december 2016.
 
Om även alla invånare i landet som är inrikes födda och som har en utrikes född förälder och en inrikes född förälder också räknas in så har idag antagligen uppemot 33% eller en tredjedel av den svenska totalbefolkningen numera utländsk bakgrund och majoriteten av dessa har nuförtiden utomeuropeisk bakgrund.
 
Idag utgör invånarna med utländsk bakgrund över 50% av invånarna i flera kommuners landet såsom t ex i Botkyrka, Södertälje och Haparanda och i hela 272 kommuner av landets totalt 290 kommuner så ökade procentandelen invånare med utländsk bakgrund mellan den 31 december 2016 och den 31 december 2017. I 14 kommuner minskade dock andelen invånare med utländsk bakgrund med som mest 1,1 procentenhet och i fyra kommuner var andelen invånare med utländsk bakgrund oförändrad mellan 2016-17.
Om det stämmer att kring en tredjedel av landets befolkning idag har någon form av utländsk bakgrund en generation bakåt liksom att kanske närmare 20% har någon form av utomeuropeisk bakgrund en generation bakåt och inräknat både de invandrade, de adopterade, de blandade och ”andrageneration:arna” (men exklusive de s k ”tredjegeneration:arna”) så innebär det att Sverige med råge numera intar silverplatsen som västvärldens mest mångkulturella, mångreligiösa, mångspråkiga och mångrasiala land tillsammans med Frankrike, Storbritannien, Kanada, Australien och Nederländerna.

Vad är värst – imperialistiska USA:s eller högerextrema Cambridge Analytica?

En undrar ju vad som egentligen är värst och mest illa: Att Andra världskrigets ena segrarmakt USA lade sig i totalt 81 olika val i olika länder mellan 1946-2000 (d v s efter kriget och fram tills den 11 september 2001 och i 59% av de 81 fallen vann den sida som USA stöttade) eller att ett högerextremt privat företag som startades så sent som 2013 av Steve Bannon (som har den italienske fascistfilosofen Julius Evola som ”husgud”) och Robert Mercer, d v s Cambridge Analytica som bl a ”sitter på” FB-profilerna till en fjärdedel av USA:s väljarkår (och möjligen också på åtskilliga svenska FB-profiler – Facebook har dessutom sina servrar placerade i Sverige även om det så klart inte har med saken att göra), redan enligt egen uppgift har hunnit ”delta i” och manipulera kring 200 val runtom i världen och inklusive den brittiska folkomröstningen och det amerikanska presidentvalet vars resultat som bekant utföll till de högerradikalas belåtenhet.
 

De barn och unga som mår sämst får minst hjälp mot psykisk ohälsa

En ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin visar att de barn och ungdomar som högst sannolikt mår allra sämst och far mest illa i Stor-Stockholm, d v s barn och unga med utomeuropeisk bakgrund i miljonprogramsområdena, är de som får minst hjälp mot psykisk ohälsa från primärvården medan de majoritetssvenska barnen och ungdomarna som växer upp med högutbildade höginkomsttagarföräldrar i välbärgade områden får mest hjälp:
 
 
”I fjol fick 12 600 barn och ungdomar i Stockholms län hjälp mot psykisk ohälsa från primärvården. Men stödet når inte ut jämnt över länet, fler får stöd i välbärgade områden än i utsatta förorter.”
 
(…)
 
”Till exempel har drygt 4 procent av Lidingös 0–18-åringar gjort minst ett besök inom första linjen medan det var mindre än 0,5 procent i Rinkeby-Kista. Detta antyder, enligt uppföljningsrapporten, att det finns stora mörkertal av barn i behov av hjälp, vilket även tillgänglig forskning visar.”
29432564_10155516585925847_3708180772302094336_n.jpg
 
OBS: Naturligtvis går det också att må dåligt med föräldrar som aldrig är hemma och alltid jobbar, som ständigt är på resa runtom i landet eller utomlands och som är permanent karriärstressade och ständigt på jakt efter att tjäna ännu mer pengar.

Sverige fortsätter att vara det sämsta och det värsta EU-landet för barn och ungdomar med utländsk bakgrund vad gäller risken att växa upp i fattigdom

Sverige fortsätter att vara det sämsta och det värsta EU-landet för barn och ungdomar som är utrikes födda eller som är inrikes födda och har en eller två föräldrar som är utrikes födda – d v s för invandrarbarn, andragenerationsbarn och blandbarn:
 
Medan barnfattigdomen fortsätter att gå ned bland de majoritetssvenska barnen och ungdomarna så fortsätter den att gå upp bland invandrarbarnen, andragenerationsbarnen och blandbarnen och Sverige är det EU-land där skillnaden i att vara fattig är som allra störst mellan minoritets- och majoritetsbarnen.
Namnlöst.jpg
 
 
”Risken för unga under 18 år med minst en förälder född utomlands att hamna i fattigdom var över 58 procent i Sverige under 2016, visar statistik från Eurostat.
 
Det är den största risken i alla EU-länder. Som exempel kan nämnas att motsvarande fattigdomsrisk är betydligt lägre i grannländerna Danmark och Finland.
 
För barn till infödda svenskar är risken att hamna i fattigdom‚ som definieras som 60 procent av inkomsten hos en genomsnittlig person i landet, bland de lägsta, knappt tio procent. Det innebär att barn till utrikesfödda löper sex gånger så stor risk som för barn till inrikesfödda föräldrar att drabbas av fattigdom, vilket är den största skillnaden i EU.
 
Sedan 2008, då de första uppgifterna finns tillgängliga, har skillnaden mellan fattigdomsrisken för barn till inrikes- och utrikesfödda föräldrar i Sverige ökat. Det beror både på att fattigdomsrisken blivit mindre bland unga med inrikesfödda föräldrar och att risken ökat bland dem med minst en förälder född utanför Sverige. Den trenden inleddes redan innan flyktingkrisen 2015.”
Namnlöst 2.jpg

En ny OECD-studie visar att Sverige tillsammans med Finland är sämst inom OECD på att utbilda barn och unga som är utrikes födda

En ny OECD-studie visar att Sverige (tillsammans med Finland) tyvärr är sämst i Europa, västvärlden och i-världen och i den s k utvecklade, s k moderna och industrialiserade och urbaniserade världen (d v s inom OECD) på att utbilda barn och unga som är utrikes födda:
 
 
60% av alla utrikes födda elever som går i 9:an (d v s i grundskolan och i högstadiet) är lågpresterande i Sverige (i läsförståelse, matematik och naturvetenskap) jämfört med 20% av alla inrikes födda elever och bland de inrikes födda eleverna är merparten av de lågpresterande eleverna s k ”andrageneration:are”.
 
Det skiljer närmare 40% mellan andelen lågpresterande utrikes födda elever i 9:an och andelen lågpresterande inrikes födda elever och vidare skiljer det över 20% mellan andelen lågpresterande utrikes födda elever som invandrade innan respektive efter 12 års ålder och vilket innebär att de barn och unga som har invandrat efter 12 års ålder presterar sämre i Sverige än i andra OECD-länder.
Samtidigt rapporterar höga andelar av både de s k förstageneration:arna och andrageneration:arna att de inte känner tillhörighet till skolan och denna andel har dessutom ökat på senare år och vilket är oroväckande och vidare så uppger fler utrikes födda 9:or att de tror att människor försöker utnyttja dem, att de inte blir rättvist behandlade, att de känner sig otrygga där de bor och lever samt att de inte kan göra det de vill där de bor och lever p g a sjukdom, funktionsnedsättning eller mentala problem jämfört med inrikes födda elever.
 
År 2015 när PISA-provet som undersöks i den nya OECD-studien genomfördes hade en tredjedel av alla 9:or någon form av utländsk bakgrund och idag handlar det om 40% och vilket innebär att de lågpresterande invandrade eleverna och de lågpresterande ”andrageneration:arna” numera och sammantaget utgör en mycket hög andel av hela den svenska elevpopulationen.
 
Tyvärr har huvuddelen av de lågpresterande eleverna utomeuropeisk bakgrund och en mycket hög andel bor i miljonprogramsområdena: För varje år som går så misslyckas i praktiken 1000-tals barn och unga med utomeuropeisk bakgrund att ta sig vidare från grundskolan till gymnasiet och därefter från gymnasiet till högskolan och alltför många av förstageneration:arna och andrageneration:arna med utomeuropeisk bakgrund som bor och lever i miljonprogramsområdena riskerar därför att hamna i missbruk och kriminalitet och utveckla en destruktiv livsstil som unga vuxna.

Om Sveriges första asiatiska kvinna Choi Yeong-suk

Idag föreläser Hyojin Lee från Universität Heidelberg i Tyskland vid Stockholms universitet om Sveriges första asiatiska kvinna (oss veterligen – jag har varit i kontakt med Lee senast denna morgon och så bör vara fallet) Choi Yeong-suk som bodde och levde i Sverige mellan 1927-31.
 
Namnlöst.jpg
 
Idag finns kring 150 000 kvinnor i landet som har någon slags bakgrund i Nordost- och Sydostasien och antalet asiatiska kvinnor växer mycket snabbt för varje år som går p g a den omfattande familjeanknytnings- och kärleksinvandringen av asiatiska kvinnor till Sverige men år 1927 när Choi Yeong-suk anlände till landet via transsibiriska järnvägen för att studera ekonomi vid dåvarande Stockholms högskola och fram tills 1931 då hon lämnade landet så var hon sannolikt den enda asiatiska kvinnan i Sverige som bodde och levde här permanent bortsett från enstaka japanska s k ambasadörsfruar.
 
Sveriges första asiatiska man anlände till Sverige redan under Ostindiska kompaniets dagar (även om han bara stannade här under några månader) men fram tills 1970-talet var väldigt få utomeuropeiska besökare till och invandrare i Sverige kvinnor överhuvudtaget.
 
Choi som nog betraktades som japanska av många av mellankrigstidens svenskar då Korea var en japansk koloni under 1900-talets första hälft förekommer på flera fotografier och bl a tillsammans med sina studentkamrater vid Stockholms högskola och hon umgicks bl a med den blivande Gustaf VI Adolf och med forskaren Sten Bergman vilka båda själva besökte Korea samt arbetade på Kungl. biblioteket där hon bl a katalogiserade de asiatiska boksamlingarna (som Strindberg nog hade misslyckats med att bringa ordning på).
29356385_10155510956085847_5826615980226248704_n.jpg
 
1930 lämnade Choi Sverige med båt och med en kandidatexamen i ekonomi från Stockholms högskola i bagaget och på båten träffade hon en indisk man som hon gifte sig med men redan året därpå avled hon i s k barnsäng i dåvarande Brittiska Indien efter att bl a ha hunnit träffa Gandhi.
 
Choi tillhörde den infödda eliten i den japanska kolonin och hon var en tidig förespråkare för både feminismen och socialismen förutom att hon var en koreansk nationalist som hade kontakter med den antijapanska koreanska rörelsen i exil och i Sverige inspirerades hon av den svenska kvinno- och arbetarrörelsen och det var därför naturligt för Choi att söka kontakt med den antibrittiska indiska nationaliströrelsen under hennes sista år i livet.

Stort reportage i SvD:s näringslivsbilaga idag om hallyu (den koreanska populärkulturvågen), K-popen (den sydkoreanska populärmusiken) och den sydkoreanska popmusikindustrin

Idag innehåller SvD:s näringslivsbilaga ett stort reportage om hallyu (den koreanska populärkulturvågen), K-popen (den sydkoreanska populärmusiken) och den sydkoreanska popmusikindustrin som har ”erövrat” stora delar av övriga Asien och vissa delar av Mellanöstern, Afrika, Latinamerika och Östeuropa och vinkeln är så klart att en oproportionerlig andel av sångerna är komponerade och författade av svenskar.
DYeBUI7WAAAbgML.jpg-large.jpeg
Själv undersökte jag (i egenskap av koreaforskare) vilka de svenska konsumenterna och fansen av hallyu och K-pop var för några år sedan (OBS: det kan dock ha ändrats sedan dess) och det som var tydligt då var att många av dem hade utomeuropeisk bakgrund och bodde i miljonprogramsområdena förutom att de flesta var flickor och unga kvinnor och vilket också avspeglar sig i den studentpopulation som numera studerar koreanska vid Stockholms universitet (som är den enda svenska högskola i landet där det går att studera koreanska) sedan hallyu och K-popen kom till både Sverige och övriga Norden, Europa och västvärlden och räddade ett ämne som var på väg att dö ut och förtvina (för kort och gott: fram tills ca år 2000-05 var det nästan enbart adopterade, blandade och ”andrageneration:are” med ursprung i Sydkorea plus vita män som studerade koreanska och de var ej särskilt många och nästan alla lärare och forskare inom ämnet Korean studies var dessutom vita män men efter hallyus och K-popens ankomst till Sverige och Väst är koreanska-klasserna numera mycket heterogena med studenter som idag kan ha föräldrar som har bakgrund i både Chile, Turkiet, Iran, Thailand, Kina, Etiopien och Somalia).