Kategori: högskolevärlden

Apology to Patricia Lorenzoni

I hereby apologize to Patricia Lorenzoni for having distributed information about her that has no foundation on my blog tobiashubinette.wordpress.com as well as on Facebook.

 

I spread this information during 2017-18 in connection with the issue concerning the appointment and the scientific expert procedure behind the four-year research position in racism research at the Center for Multidisciplinary Research on Racism (CEMFOR) at Uppsala University which Lorenzoni got.

 

Tobias Hübinette

Offentlig ursäkt till Patricia Lorenzoni

 

Jag ber härmed om ursäkt till Patricia Lorenzoni för att jag har spridit uppgifter om henne som saknar grund på min blogg tobiashubinette.wordpress.com samt på Facebook.

 

De felaktiga uppgifterna har jag spridit under 2017–18 i samband med att jag ifrågasatte hur tillsättningen av och sakkunnigförfarandet bakom den fyraåriga forskartjänsten i rasismforskning vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) vid Uppsala universitet hade gått till och som Lorenzoni erhöll.

 

Tobias Hübinette

 

Några reflektioner kring min nuvarande situation inom den svenska högskole- och forskarvärlden

Förra året (d v s år 2018) var i stort sett ett förspillt år för min del (och fr a mätt i textproduktion) då alltför mycket tid och energi (och pengar) gick åt till (mycket) stora och små konflikter av allehanda slag (och tyvärr kom f ö i stort sett alla konflikter under förra året att röra de ”goda”, d v s alla de som ”fajtas” mot SD och högern samt för förorterna och invandrarna) och i mitten av december förra året kändes det verkligen som att det gångna året var just förspillt när jag då summerade och rapporterade in förra årets (text)produktion.
 
Några dagar innan julledigheten förra året bestämde jag mig därför för att arbeta så intensivt som möjligt efter jul- och nyårshelgerna för att åtminstone försöka ta igen en del av 2018 års förspillda tid (och energi) och just idag lite mer än två månader senare så kan jag konstatera att jag sedan dess faktiskt har lyckats slutföra två bokmanus ensam eller tillsammans med andra (och varav en bok kommer att uppgå till nästan 400 sidor), ett antologimanus (tillsammans med andra), fyra artiklar, en essä, en handbokstext, en recension och två referee/peer review-rapporter vilka nu är vederbörligen insända till allsköns förlag, tidskrifter och redaktörer samt även flera forskningsprojektansökningar (tillsammans med andra) och även om det numera tyvärr är tämligen dött på den svenska seminarie- och konferensfronten för min del p g a alla konflikter (tidigare reste jag då land och rike runt i år efter år och föreläste och presenterade på ett mycket stort antal olika konferenser, symposier och seminarier men nu tvingas jag konstatera att det är över med det ”kapitlet” för min del i varje fall) så har jag åtminstone blivit inbjuden att hålla en s k keynote-presentation vid en belgisk konferens senare i vår.
 
Tyvärr kommer då ”saker och ting” aldrig mer att vara som förr igen för min del, d v s såsom det var innan 2018 års konflikter, men förhoppningsvis är jag åtminstone tillbaka på (text)banan igen nu även om det jag gör idag och framgent äger rum i något som nog kan liknas vid ett vacuum (d v s i isolering och i egenskap av att vara marginaliserad och med åren alltmer bortglömd).

En översikt över mina poster i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet) 2001-2018

poster i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet) under min tid som:
anställd vid Stockholms universitet 2001-06: 93
anställd vid Mångkulturellt centrum 2017-15 (liksom vid Södertörns högskola 2007-12): 112
anställd vid Karlstads universitet 2015-18: 56
 
poster (d v s texter) i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet) på:
svenska: 146
engelska: 106
italienska: 3
koreanska: 3
franska: 2
norska:1
 
poster (d v s texter) i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet) i form av:
tidskriftsartiklar: 121 (varav kring ett 50-tal är referee-granskade)
antologiartiklar: 67 (varav kring ett 20-tal är referee-granskade)
dagstidningsartiklar: 5 (i praktiken handlar det om minst ett 100-tal dagstidningsartiklar mellan 2001-19 men jag har inte orkat rapportera in alla i DiVA)
populärvetenskapliga artiklar i tidskrifter och antologier: 67
 
OBS: Mellan 2013-14 hade jag ingen tillgång till DiVA och därför kunde jag inte rapportera in några poster i DiVA under dessa båda år. Sammantaget saknas därmed åtminstone ett 60-tal poster i ovanstående översikt.

Vetenskapsrådet utlyser återigen medel för forskning om rasism

För andra gången i svensk vetenskapshistoria och i svensk forskningspolitisk historia utlyser nu Vetenskapsrådet medel för forskning om rasism enligt ett regeringsbeslut.
Regeringen.jpg
 
Första gången detta skedde var 2016 efter att Löfvens första rödgröna antirasistiska och feministiska regering hade tillträtt och nu händer det igen (och möjligen är detta f ö sista gången som det sker men det är ändå historiskt) och återigen visar Löfvens andra rödgröna regeringen att Sverige fortfarande är världens mest antirasistiska (och antifascistiska) statsbildning för denna typ utlysningar av medel som specifikt rör forskning om rasism äger då inte rum i några andra länder:
 
 
”Rasismen har en lång och mörk historia i Sverige och övriga världen. Genom historien har människor blivit diskriminerade, förföljda, förtryckta och mördade till följd av rasism. Rasistiska föreställningar och främlingsfientlighet får förödande konsekvenser för människor och samhällen.
 
Redan idag bedrivs framstående forskning av relevans för kunskapsutveckling om rasism, dess följder för människor och samhälle samt möjligheter att motverka rasistiska föreställningar inom snart sagt alla humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner. I många fall handlar forskningen om diskriminering på etnisk eller religiös grund.
 
Förutom diskriminering finns andra viktiga forskningsteman såsom etniska dimensioner av människans, samhällens och kunskapens utveckling, flyktingar, folkmord och förintelse, främlingsfientlighet, migration och integration, mänskliga rättigheter, etniskt baserade maktrelationer, rasbiologins utveckling, slaveri, samt hur rasismen förhåller sig till andra uteslutande klassificeringar och processer, till exempel våldsbejakande extremism.”

Om Google Scholars mejlutskick rörande citeringar och refereringar

Fascinerande med Google Scholars (gratis)tjänst att kunna erhålla automatiska s k alarm/alert-mejl varje gång en s k akademisk text (och oavsett språk) publiceras som citerar och refererar till en akademisk text som jag själv har författat: Jag har nog prenumererat på sådana här mejlutskick från Google Scholar under åtminstone tio års tid vid det här laget och på sistone får jag sådana här mejl som jag gissar att en slags robot skickar ut åtminstone 1-2 gånger per vecka och vilket väl tyder på den exponentiella ökning som gäller över tid i bibliometrins förunderliga värld.
Alarm.jpg
 
Eftersom jag har tvingats byta jobb och arbetsplats, och forskningsinriktning och forskaridentitet flera gånger om så förekommer mina citeringar och refereringar dessutom inom en rad olika discipliner och forskningsfält såsom bl a inom asien- och koreaforskningen, inom migrations- och adoptionsforskningen, inom den postkoloniala forskningen och genusforskningen samt inom ras- och vithetsforskningen för att bara nämna några av de områden som jag har publicerat inom.