Category: ungdomar

Den svenska barn- och ungdomslitteraturen är extremt homogen i författarledet

Att den svenska barn- och ungdomslitteraturen på sistone har blivit extremt ”duktig” på att inkludera minoritetskaraktärer och minoritetsteman har säkert inte undgått någon och just den svenska barn- och ungdomslitteraturen har också en mycket stolt tradition att se tillbaka på: På 1970- och 80-talen formligen ”sprutade” den svenska barn- och ungdomslitteraturen ur sig mängder av titlar som handlade om den s k Tredje världen (och som alla vi som växte upp i Sverige är ”matade” med).
 
Den stora (demografiska) skillnaden mellan då och nu är så klart att människor med bakgrund i den s k Tredje världen då inte befann sig i Sverige i samma utsträckning (och antal) som idag. Fortfarande är det dock så att en majoritet av alla barn- och ungdomsböcker som ges ut i dagens Sverige och som handlar om den s k Tredje världen än idag är skrivna av majoritetsförfattare.
 
Än mer extrem är dock diskrepansen mellan det idag imponerande antalet svenska barn- och ungdomsböcker som handlar om s k förorter och om s k invandrarbarn och om s k andragenerationsungdomar och det faktum att i stort sett alla dessa böcker är skrivna av majoritetsförfattare.
 
Redan på 1980- och 1990-talen började utrikes födda adoptivbarn dyka upp i riklig mängd i svenska barn- och ungdomsböcker och sedan 2000- och 2010-talen har det knappast saknats flykting-, invandrar- och s k andragenerationsbarn inom den svenska barn- och ungdomslitteraturen men i stort alla dessa titlar var och är författade av icke-adopterade och icke-invandrade majoritetsförfattare.
 
Sedan måste det inte vara något fel i sig på att svenska majoritetsförfattare ger ut barn- och ungdomsböcker som handlar om den s k Tredje världen och om de s k förorterna men efter att systematiskt ha ”plöjt” igenom hela den svenskspråkiga bokutgivningen som har föreståtts av författare med någon form av bakgrund i den s k Tredje världen samt på Balkanhalvön så kan jag verkligen intyga att den svenska barn- och ungdomslitteraturen är extremt homogen som Andreas Palmaer påpekar i dagens DN Kultur och jag har själv bara hittat totalt ett dussintal barn- och ungdomsböcker författade av personer som exempelvis har bakgrund i Bosnien (Zulmir Bečević), Iran (Haidar Hajdari) eller Sydkorea (Patrik Lundberg):
 
 
”Man kan knappast anklaga de stora barn- och ungdomsboksförlagen för att gömma sig i en mysig fantasivärld, långt från samhällsdebatten. De senaste åren har det till exempel släppts många barn- och ungdomsböcker som utspelas i invandrartäta förorter, eller har huvudpersoner på väg att utvisas.
 
(…)
 
Självklart behöver en författare inte ha samma pigment eller bakgrund som sina figurer. Just barn- och ungdomsboksförfattare är tränade i att inte fiska i sin egen navel, eftersom man per definition skriver om en annan ålder än sin egen. Men det är ändå något vrickat när inte en enda författare (eller skribent på DN Barn/Ung, jag är medveten om ironin i att jag – svensk i så många generationer att inte ens Kent Ekeroth vill kasta ut mig – skriver det här) har samma bakgrund som sina litterära figurer.
 
(…)
 
Jag ringer redaktörer och förläggare och de är överens, de skulle skrika av lycka om de hittade talanger med annan bakgrund. En förläggare säger att det knappt kommer in några förslag, av förra årets 1 500 inskickade manus var tre skrivna av folk som inte hade traditionellt svenska efternamn.”

De svenska ungdomarna är (fortfarande) världens mest antirasistiska och feministiska ungdomar

Den senaste ICCS-undersökningen som mäter kunskaper och värderingar i demokratifrågor bland åttondeklassare i ett 20-tal länder i världen visar att de svenska tonåringarna ligger i topp bland de deltagande länderna.
 
De svenska eleverna uppvisar framför allt det allra största stödet för att invandrare och minoriteter ska ha samma rättigheter och möjligheter som majoritetsinvånarna (efter Sverige kommer Chile och Taiwan medan Lettland, Bulgarien, Nederländerna och Danmark inhyser de mest s k intoleranta ungdomarna) och tillsammans med de norska eleverna är de svenska eleverna även allra mest positiva till kvinnors och mäns lika möjligheter och rättigheter.
 
De svenska ungdomarna är med andra ord världens mest antirasistiska och feministiska ungdomar enligt den senaste ICCS-undersökningen.
 
Dock finns det stora skillnader mellan olika grupper av elever:
 
Mellan 17-18% av de svenska åttondeklassarna uppger att invandrare och minoriteter inte ska ha möjlighet att fortsätta att tala sitt eget språk respektive inte ska ha möjlighet att fortsätta att praktisera sina egna seder och bruk i Sverige och vilket kan vara ett mått på andelen svenska tonåringar som sympatiserar med SD.
 
Mellan 1-2% av de svenska åttondeklassarna uppvisar därtill extremt hårda och s k radikalt intoleranta attityder gentemot invandrare och minoriteter och vilket möjligen är ett mått på andelen svenska tonåringar som är nationalsocialister eller som åtminstone ibland sympatiserar med NMR.
 
Elever som har en utrikes född förälder och en inrikes född förälder (d v s de s k blandbarnen eller de blandade ungdomarna och de blandade tonåringarna) uppvisar också ett svagare stöd för invandrares och minoriteters rättigheter.
 
De s k ”helvita” ”helsvenska” tonåringarna uppvisar de mest feministiska attityderna och värderingarna medan flickorna överlag är för både jämställdhet mellan könen och för invandrares och minoriteters rättigheter mer än pojkarna.
 
De minst feministiska eleverna är både de invandrade och utrikes födda eleverna och ”andragenerations”-eleverna, d v s de elever som är födda i Sverige och som har invandrade och utrikes födda föräldrar.
 
Det är f ö intressant att notera att även efter kontroll för socioekonomisk bakgrund så kvarstår ibland skillnaderna mellan dessa grupper – d v s ”etnicitet” ”trumfar” ibland klass vad gäller olika värderingar (till exempel uppger ”andragenerations”-tonåringarna och de utrikes födda eleverna mindre feministiska attityder och värderingar än de ”helvita” ”helsvenska” tonåringarna oavsett klass).
 
Slutligen så uppger eleverna med utländsk bakgrund att de diskuterar politik och samhällsfrågor tillsammans med sina invandrade och utrikes födda föräldrar i högre utsträckning än vad de majoritetssvenska eleverna gör.

En s k ”överklassnazist” som likt Anders Carlberg stöttade dåtidens ungdomssubkultur sade sig ha ”upptäckt” Janne ”Loffe” Carlsson och uppmuntrat denne under de första åren av ”Loffes” karriär

Den som åtminstone enligt egen utsago (d v s det hävdade han själv innan han gick bort för några år sedan och jag har ingen anledning att tro att han ljög och ”skrävlade” om det) både ”upptäckte” och uppmuntrade och stöttade Janne ”Loffe” Carlsson som skådespelare och även som musiker under de första åren i dennes karriär på 1950-talet var friherre och f d SS-Unterscharführer Richard af Ström, en s k ”överklassnazist” från Östermalm som bl a hade arbetat som motorcykelordonnans vid SS-Hauptamt i Berlin i krigets slutskede, som arbetade tätt tillsammans med och stöttade de på sin tid både fruktade och föraktade s k “skinnknuttarna” eller ”knuttarna” i Stockholm (d v s en av dåtidens stora ungdomssubkulturer bland arbetarungdomen – idag benämns de som bikers) i början på 1950-talet i egenskap av att vara bilskollärare samt utbildare och kurschef i Frivilliga Motorcykelkåren.
 
 
Friherre af Ström höll bl a motorkurser för ”knuttarna” och startade en ”knuttelokal” och ett café tillsammans med Edith “Raggarmorsan” Jönsson och just Janne “Loffe” Carlsson i Nybohov som kom att bli knutpunkten för ”knuttarna” och den begynnande bikersubkulturen i Stor-Stockholm i början på 1950-talet. Janne “Loffe” Carlsson och de svenska bikerungdomarna, d v s både de manliga ”knuttarna” och de kvinnliga ”spättorna”, var dock så klart inte högerextrema på något sätt utan mest bara upproriska s k ”arbetarungar” från Södermalm och Söder om Söder som attraherades starkt av Andra världskrigets uppåtstigande segrarmakt USA och dess dynamiska och framåtblickande populär- och ungdomskultur.
21192073_10155004409955847_3397508301812598459_n.jpg
 
Att den gamle nazisten af Ström stöttade ”knuttarna” och blev något av en ”extrapappa” åt många av de svenska bikerungdomarna inklusive möjligen åt ”Loffe” själv har f ö sin parallell i att den gamle kommunisten Anders Carlberg kom att stötta Stockholms skinnskallar flera decennier senare genom att bl a likt af Ström hjälpa dem att anskaffa en permanent lokal som kom att bli en knutpunkt för Stor-Stockholms skinheadsubkultur under många år. Både den gamle nazisten af Ström och den gamle kommunisten Carlberg lyckades även erhålla stöd för sina respektive ungdomssubkulturprojekt bland politikerna och i båda fallen var det f ö socialdemokrater som stöttade och finansierade satsningarna på de båda ungdomssubkulturerna i form av Hjalmar Mehr respektive Mats Hulth.

Hur ska det gå för landets UVAS:are eller NEET:are med utomeuropeisk bakgrund?

Dagens DN Debatt-artikel påminner om att samtidigt som arbetskraftsbristen är större än någonsin tidigare i modern svensk historia och numera verkar vara på samma extrema nivå som under de s k rekordåren mellan ca 1945-75 då Sverige tvingades massimportera 100 000-tals och åter 100 000-tals invandrare för att täcka alla vakanser (möjligen kanske dock inte lika extrem som efter Karl XII:s död då 100 000-tals ”vakanser” inte kunde fyllas p g a de enorma förluster som dennes ständiga krigföring hade förorsakat riket och dess manliga befolkning) så står närmare 150 000 ungdomar och unga vuxna (siffran 130 000 är inte helt uppdaterad) helt och hållet utanför arbetsmarknaden och de vare sig studerar eller gör praktik eller tar ens emot bidrag och de allra flesta nolltaxerar och ingen vet egentligen hur de försörjer sig överhuvudtaget (d v s de s k UVAS:arna eller NEET:arna):
 
 
Samtidigt så misslyckas nästan en femtedel av varje årskull med att gå vidare från högstadiet och 9:an, d v s från grundskolan, till gymnasiet (liksom att numera tvåsiffriga procentsiffror även misslyckas med att gå ut gymnasiet) och det totala antalet ungdomar och unga vuxna som har en ofullständig grundskoleutbildning och en ofullständig gymnasieutbildning och som sannolikt i de allra flesta fall tyvärr aldrig någonsin kommer att sätta sin fot på någon högskola överhuvudtaget innan de går bort (och tyvärr kommer nog alltför många av dem att gå bort i förtid) uppgår redan till åtminstone 250 000 eller en kvarts miljon räknat på alla som just nu är mellan 16-30 år gamla.
 
Det som dock sällan eller aldrig nämns i sammanhanget, och sannolikt för att av antirasistiska och antifascistiska skäl inte ”hänga ut” och ”peka ut” dessa ungdomar och unga vuxna och deras föräldrar och familjer, är att den absoluta majoriteten av dem har utländsk och främst utomeuropeisk bakgrund och framför allt någon form av bakgrund i Mellanöstern och Afrika och de allra flesta är s k ”andrageneration:are” och är uppväxa och bosatta i miljonprogramsområdena och har ej svenska som förstaspråk och är därtill sällan lutheranskt kristna och de allra flesta är pojkar och unga män.
 
Alltför många av dessa ungdomar och unga vuxna med bakgrund i Mellanöstern och Afrika som dessutom liksom alla vi andra bara blir biologiskt-kroppsligt äldre och äldre (d v s att sakna en fullständig grundskole- och/eller gymnasieutbildning som 35-45-årig ”andrageneration:are” med bakgrund i Mellanöstern och Afrika är nog inte särskilt roligt i dagens Sverige om en säger så…) förutom att de bara blir fler och fler dras numera till den s k informella och alltför ofta brottsliga ekonomin som gör att alltför många ungdomar och unga vuxna ”andrageneration:are” med bakgrund i Mellanöstern och Afrika numera skjuter på varandra och även tar kål på och har ihjäl varandra eller skadar varandra för livet i konkurrens om de resurser de har att ”dela” på liksom att alltför många har åkt ned som krigsfrivilliga till Mellanöstern och många av dem deltar just nu f ö i slutstriden om Raqqa och kommer nog även att stupa där.
 
Ingen verkar i skrivande stund vare sig kunna stoppa nytillförseln av nya UVAS:are eller NEET:are och ingen verkar heller veta vad alla dessa ”misslyckade” ungdomar och unga vuxna ska ta vägen och i takt med att åren går och att de själva bara blir äldre och äldre och då denna växande grupp blir alltmer stigmatiserad, alltmer kopplad till atavistiskt ”no limits”-våld och politisk och religiös extremism och t o m till ond bråd död liksom till miljonprogramsområdena så ser deras chanser till att få ett åtminstone någorlunda bättre liv tyvärr ej särskilt bra ut just nu utan snarare finns det nog en risk att denna redan mycket stora befolkningsgrupp i landet som faktiskt redan utgör en formidabel miniarmé av unga människor som fr a handlar om unga män och unga manliga ”andrageneration:are” med bakgrund i Mellanöstern och Afrika (150 000-250 000 människor är en mycket stor grupp människor med svenska mått mätt) tvingas bygga upp ett s k parallellsamhälle för att överhuvudtaget kunna (över)leva.

En tredjedel av de unga vuxna klarar inte längre att gå ut gymnasiet

Kring 15% av landets alla barn/elever klarar inte längre att gå ut grundskolan/högstadiet/9:an och komma in på gymnasiet.
 
Kring 1/3 av landets alla ungdomar/elever klarar inte längre att komma ut från gymnasiet och komma in på högskolan.
 
Kring 1/4 av landets alla unga vuxna/studenter klarar inte längre att komma ut från högskolan och slutföra en utbildning och ta en examen.
 
Enligt Lärarnas riksförbund, som också påminner om att lärarbristen är fortsatt enorm och att andelen ”underutbildade”/”obehöriga” lärare är fortsatt hög och t o m har ökat under de senaste åren, kommer hela 500 000 eller en halv miljon unga vuxna att ”ackumuleras” bara fram tills år 2029 som inte har klarat gymnasiet (d v s de har hoppat av gymnasiet eller gått ut gymnasiet med ofullständiga betyg) och tillsammans med alla de som inte har gått ut 9:an och som antingen har hoppat av grundskolan eller gått ut högstadiet med ofullständiga betyg så handlar det om långt fler än så – kanske 650 000 unga vuxna fram tills år 2029 – och varav den absoluta majoriteten har utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund (mellan 35-40% av alla barn och ungdomar och unga vuxna har idag utländsk bakgrund) samt talar ett annat språk än svenska som förstaspråk (30% av alla barn och ungdomar och unga vuxna talar idag ett annat språk än svenska som förstaspråk) och även om det går att få ett bra liv i Sverige utan att ha gått ut högstadiet eller gymnasiet och utan att ha en högskoleutbildning så kommer det tyvärr att gå illa för alltför många av dessa unga vuxna.
 
Samtidigt klarar idag kring 93-94% av alla majoritetssvenska barn och ungdomar att gå ut grundskolan/högstadiet/9:an med fullständiga betyg och påbörja gymnasiet liksom att gå ut gymnasiet med fullständiga betyg och, om de vill, påbörja högskolestudier.
 
Långt över 50% av alla unga vuxna majoritetssvenska män och över två tredjedelar av alla unga vuxna majoritetssvenska kvinnor har idag en högskoleutbildning och en högskoleexamen och hade Sverige enbart bestått av infödda majoritetssvenskar så hade svenskarna varit det s k folkslag på jorden som hade varit allra mest högutbildade just nu och sannolikt också i världshistorien. Därtill har närmare 1,7% av de unga vuxna disputerat, d v s de har en doktorsexamen, och vilken torde vara den allra högsta procentsiffran i världen.
 
Sedan är det så klart ingen tävling i att uppvisa en extremt hög utbildning och än mindre att ha en doktorstitel och det har inget som helst egenvärde i sig att ha en högskoleexamen och inget säger att de unga vuxna utomeuropéerna som inte har gått ut högstadiet eller inte ha klarat gymnasiet måste vara mer olyckliga och mindre lyckade än de unga vuxna majoritetssvenskarna som har en högskoleutbildning eller en doktorsexamen.

25% av alla amerikanska barn och 35% av alla svenska barn har idag utländsk bakgrund och majoriteten är icke-vita

Många infödda majoritetsamerikaner upplever idag att (den icke-vita) invandringen till USA är större än någonsin tidigare och vilket till stora delar förklarar Trumps valseger och framför allt att den unga befolkningen i landet blir alltmer dominerad av invandrare och barn till invandrare medan särskilt de vita majoritetsamerikanerna bara blir allt äldre och äldre och uppvisar låga eller mycket låga fruktsamhetstal.
 
25% av samtliga invånare i USA som är under 18 år har idag en eller två föräldrar som är utrikes födda eller så är de själva utrikes födda och har invandrat till landet och detta är en ökning från 18% 1994 och denna procentsiffra (d v s kort och gott samtliga amerikanska barn och ungdomar som tillhör första- eller andragenerationen) har aldrig varit så hög på decennier och sedan mellankrigstiden när det s k raskvotsystemet infördes 1924 som i stort sett satte stopp för den icke-vita invandringen till landet som först kom igång igen på allvar efter 1965 när raskvotsystemet avskaffades som en del i den s k 68-revolutionen.
 
Idag är över 90% av dessa 25% icke-vita barn och ungdomar och tillsammans med alla infödda (svarta, asiatiska, latinamerikanska och urfolks-) amerikanska icke-vita barn och ungdomar så innebär det idag att långt över 50% av samtliga amerikaner som är under 18 år gamla idag är icke-vita.
 
Eftersom det antas finnas 100 000-tals papperslösa invandrare och barn till invandrare och s k visum-overstayers i USA som inte ens är med i statistiken och vilka till allra största delen är icke-vita så är ovanstående siffror säkerligen än mer accentuerade.
 
Många infödda majoritetssvenskar upplever idag att (den icke-vita) invandringen till Sverige är större än någonsin tidigare och vilket till stora delar förklarar att SD har blivit landets näst största parti och framför allt att den unga befolkningen i landet blir alltmer dominerad av invandrare och barn till invandrare medan särskilt de vita majoritetssvenskarna bara blir allt äldre och äldre och uppvisar låga eller mycket låga fruktsamhetstal.
 
35% av samtliga invånare i Sverige som är under 18 år har idag en eller två föräldrar som är utrikes födda eller så är de själva utrikes födda och har invandrat till landet och detta är en ökning från 18% 2002 och denna procentsiffra (d v s kort och gott samtliga svenska barn och ungdomar som tillhör första- eller andragenerationen) har aldrig varit så hög på århundraden och sedan Stormaktstiden och beror i huvudsak på den icke-vita invandringen till landet som först kom igång på allvar på 1980-talet när den vita arbetskraftsinvandringen blev omsprungen av den icke-vita flyktinginvandringen.
 
Idag är över 75% av dessa 35% icke-vita barn och ungdomar och vilket innebär att långt över 25% av samtliga svenskar som är under 18 år gamla idag är icke-vita.
 
Eftersom det antas finnas 10 000-tals papperslösa invandrare och barn till invandrare och flyktingar som har fått avslag på sin asylansökan men har gått under jorden i Sverige som inte ens är med i statistiken och vilka till allra största delen är icke-vita så är ovanstående siffror säkerligen än mer accentuerade.
 
Sedan är det så klart inte någon tävling i vilket västland som uppvisar flest invandrarbarn och invandrade barn eller högst andel icke-vita barn och bredvid USA och Sverige sticker även Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Schweiz, Tyskland och Österrike ut och där fruktsamhetstalen bland de infödda majoritetsinvånarna ibland kan vara än lägre än vad de är bland majoritetsamerikanerna och majoritetssvenskarna och där andelen första- och andragenerationsbarn vidare kan vara än högre än de som gäller i USA och Sverige och vad gäller procentandelen icke-vita barn så är den nog på väg mot amerikanska nivåer i bl a Frankrike och Storbritannien medan den ligger på svenska nivåer i bl a Schweiz och Österrike medan Tyskland, Nederländerna och Belgien bör befinna sig någonstans däremellan.

Vilka ungdomar och unga vuxna saknar egentligen en gymnasieutbildning i dagens Sverige?

Det heter numera att i den postindustriella kunskaps- och informationsekonomi som vi lever med och i idag så är det riktigt svårt att som ung vuxen komma in på arbetsmarknaden utan en slutförd gymnasieutbildning (som helst också ska ge högskolebehörighet även om det inte betyder att en nödvändigtvis måste skaffa sig en högskoleexamen): Idag går uppemot 93-­94% av alla infödda majoritetssvenska ungdomar ut grundskolan med gymnasiebehörighet och ca 94% av alla majoritetssvenska unga vuxna har idag en gymnasieutbildning bakom sig medan över hälften och över två tredjedelar av alla majoritetssvenska unga vuxna män respektive unga vuxna kvinnor dessutom har en uttagen högskoleexamen. Samtidigt och omvänt så går ej mer än 57% av alla utrikes födda ungdomar och endast uppemot 65-­70% av alla ungdomar med utländsk bakgrund ut grundskolan med gymnasiebehörighet men det finns också stora skillnader mellan de olika minoritetsgrupperna liksom om de utrikes födda ungdomarna har bott i landet i mer än 6 år eller i 5 år eller mindre.
 
Procentandel av alla invånare i landet födda 1985 som inte hade en fullgjord gymnasieutbildning innan de fyllde 21 år (och vilket visserligen kan betyda att flera av dem har gjort det därefter) och vilket betyder att de antingen aldrig ens har börjat på gymnasiet då de har gått ut grundskolan med ofullständiga betyg utan att ha gymnasiebehörighet alternativt att de har påbörjat gymnasiet men antingen har hoppat av i förtid (och vilket mycket höga procentandelar av landets minoritetsungdomar tyvärr just gör) eller har gått ut gymnasiet med ofullständiga betyg:
 
infödda majoritetssvenska flickor: ca 3-4%
infödda majoritetssvenska pojkar: ca 5-6%
 
flickor födda i Sydasien, Östasien och Sydostasien som hade bott i Sverige i mer än 6 år: 7%
pojkar födda i Sydasien, Östasien och Sydostasien som hade bott i Sverige i mer än 6 år: 18%
 
flickor födda i Sydasien, Östasien och Sydostasien som hade bott i Sverige i 5 år eller mindre: 28%
pojkar födda i Sydasien, Östasien och Sydostasien som hade bott i Sverige i 5 år eller mindre: 40%
 
flickor födda i Sydeuropa och på Balkanhalvön som hade bott i Sverige i mer än 6 år: 13%
pojkar födda i Sydeuropa och på Balkanhalvön som hade bott i Sverige i mer än 6 år: 23%
 
flickor födda i Sydeuropa och på Balkanhalvön som hade bott i Sverige i 5 år eller mindre: 27%
pojkar födda i Sydeuropa och på Balkanhalvön som hade bott i Sverige i 5 år eller mindre: 29%
 
flickor födda i Mellanöstern och Nordafrika som hade bott i Sverige i mer än 6 år: 17%
pojkar födda i Mellanöstern och Nordafrika som hade bott i Sverige i mer än 6 år: 26%
 
flickor födda i Mellanöstern och Nordafrika som hade bott i Sverige i 5 år eller mindre: 32%
pojkar födda i Mellanöstern och Nordafrika som hade bott i Sverige i 5 år eller mindre: 46%
 
flickor födda i subsahariska Afrika som hade bott i Sverige i mer än 6 år: 23%
pojkar födda i subsahariska Afrika som hade bott i Sverige i mer än 6 år: 35%
 
flickor födda i subsahariska Afrika som hade bott i Sverige i 5 år eller mindre: 33%
pojkar födda i subsahariska Afrika som hade bott i Sverige i 5 år eller mindre: 42%
 
flickor födda i Latinamerika: 25%
pojkar födda i Latinamerika: 28%
 
Fotnot: Naturligtvis går det att skaffa sig och att få ett s k bra och ett s k fullgott s k ”good enough”-liv även i dagens postindustriella Sverige utan att ha en gymnasieutbildning bakom sig och det måste inte gå illa för alla unga vuxna som inte har gått ut gymnasiet med fullständiga betyg och det finns också åtskilliga exempel på unga vuxna som har klarat sig alldeles utmärkt i livet utan att ens någonsin ha satt sin fot på en gymnasieskola överhuvudtaget.