Category: ungdomar

En tredjedel av de unga vuxna klarar inte längre att gå ut gymnasiet

Kring 15% av landets alla barn/elever klarar inte längre att gå ut grundskolan/högstadiet/9:an och komma in på gymnasiet.
 
Kring 1/3 av landets alla ungdomar/elever klarar inte längre att komma ut från gymnasiet och komma in på högskolan.
 
Kring 1/4 av landets alla unga vuxna/studenter klarar inte längre att komma ut från högskolan och slutföra en utbildning och ta en examen.
 
Enligt Lärarnas riksförbund, som också påminner om att lärarbristen är fortsatt enorm och att andelen ”underutbildade”/”obehöriga” lärare är fortsatt hög och t o m har ökat under de senaste åren, kommer hela 500 000 eller en halv miljon unga vuxna att ”ackumuleras” bara fram tills år 2029 som inte har klarat gymnasiet (d v s de har hoppat av gymnasiet eller gått ut gymnasiet med ofullständiga betyg) och tillsammans med alla de som inte har gått ut 9:an och som antingen har hoppat av grundskolan eller gått ut högstadiet med ofullständiga betyg så handlar det om långt fler än så – kanske 650 000 unga vuxna fram tills år 2029 – och varav den absoluta majoriteten har utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund (mellan 35-40% av alla barn och ungdomar och unga vuxna har idag utländsk bakgrund) samt talar ett annat språk än svenska som förstaspråk (30% av alla barn och ungdomar och unga vuxna talar idag ett annat språk än svenska som förstaspråk) och även om det går att få ett bra liv i Sverige utan att ha gått ut högstadiet eller gymnasiet och utan att ha en högskoleutbildning så kommer det tyvärr att gå illa för alltför många av dessa unga vuxna.
 
Samtidigt klarar idag kring 93-94% av alla majoritetssvenska barn och ungdomar att gå ut grundskolan/högstadiet/9:an med fullständiga betyg och påbörja gymnasiet liksom att gå ut gymnasiet med fullständiga betyg och, om de vill, påbörja högskolestudier.
 
Långt över 50% av alla unga vuxna majoritetssvenska män och över två tredjedelar av alla unga vuxna majoritetssvenska kvinnor har idag en högskoleutbildning och en högskoleexamen och hade Sverige enbart bestått av infödda majoritetssvenskar så hade svenskarna varit det s k folkslag på jorden som hade varit allra mest högutbildade just nu och sannolikt också i världshistorien. Därtill har närmare 1,7% av de unga vuxna disputerat, d v s de har en doktorsexamen, och vilken torde vara den allra högsta procentsiffran i världen.
 
Sedan är det så klart ingen tävling i att uppvisa en extremt hög utbildning och än mindre att ha en doktorstitel och det har inget som helst egenvärde i sig att ha en högskoleexamen och inget säger att de unga vuxna utomeuropéerna som inte har gått ut högstadiet eller inte ha klarat gymnasiet måste vara mer olyckliga och mindre lyckade än de unga vuxna majoritetssvenskarna som har en högskoleutbildning eller en doktorsexamen.

25% av alla amerikanska barn och 35% av alla svenska barn har idag utländsk bakgrund och majoriteten är icke-vita

Många infödda majoritetsamerikaner upplever idag att (den icke-vita) invandringen till USA är större än någonsin tidigare och vilket till stora delar förklarar Trumps valseger och framför allt att den unga befolkningen i landet blir alltmer dominerad av invandrare och barn till invandrare medan särskilt de vita majoritetsamerikanerna bara blir allt äldre och äldre och uppvisar låga eller mycket låga fruktsamhetstal.
 
25% av samtliga invånare i USA som är under 18 år har idag en eller två föräldrar som är utrikes födda eller så är de själva utrikes födda och har invandrat till landet och detta är en ökning från 18% 1994 och denna procentsiffra (d v s kort och gott samtliga amerikanska barn och ungdomar som tillhör första- eller andragenerationen) har aldrig varit så hög på decennier och sedan mellankrigstiden när det s k raskvotsystemet infördes 1924 som i stort sett satte stopp för den icke-vita invandringen till landet som först kom igång igen på allvar efter 1965 när raskvotsystemet avskaffades som en del i den s k 68-revolutionen.
 
Idag är över 90% av dessa 25% icke-vita barn och ungdomar och tillsammans med alla infödda (svarta, asiatiska, latinamerikanska och urfolks-) amerikanska icke-vita barn och ungdomar så innebär det idag att långt över 50% av samtliga amerikaner som är under 18 år gamla idag är icke-vita.
 
Eftersom det antas finnas 100 000-tals papperslösa invandrare och barn till invandrare och s k visum-overstayers i USA som inte ens är med i statistiken och vilka till allra största delen är icke-vita så är ovanstående siffror säkerligen än mer accentuerade.
 
Många infödda majoritetssvenskar upplever idag att (den icke-vita) invandringen till Sverige är större än någonsin tidigare och vilket till stora delar förklarar att SD har blivit landets näst största parti och framför allt att den unga befolkningen i landet blir alltmer dominerad av invandrare och barn till invandrare medan särskilt de vita majoritetssvenskarna bara blir allt äldre och äldre och uppvisar låga eller mycket låga fruktsamhetstal.
 
35% av samtliga invånare i Sverige som är under 18 år har idag en eller två föräldrar som är utrikes födda eller så är de själva utrikes födda och har invandrat till landet och detta är en ökning från 18% 2002 och denna procentsiffra (d v s kort och gott samtliga svenska barn och ungdomar som tillhör första- eller andragenerationen) har aldrig varit så hög på århundraden och sedan Stormaktstiden och beror i huvudsak på den icke-vita invandringen till landet som först kom igång på allvar på 1980-talet när den vita arbetskraftsinvandringen blev omsprungen av den icke-vita flyktinginvandringen.
 
Idag är över 75% av dessa 35% icke-vita barn och ungdomar och vilket innebär att långt över 25% av samtliga svenskar som är under 18 år gamla idag är icke-vita.
 
Eftersom det antas finnas 10 000-tals papperslösa invandrare och barn till invandrare och flyktingar som har fått avslag på sin asylansökan men har gått under jorden i Sverige som inte ens är med i statistiken och vilka till allra största delen är icke-vita så är ovanstående siffror säkerligen än mer accentuerade.
 
Sedan är det så klart inte någon tävling i vilket västland som uppvisar flest invandrarbarn och invandrade barn eller högst andel icke-vita barn och bredvid USA och Sverige sticker även Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Schweiz, Tyskland och Österrike ut och där fruktsamhetstalen bland de infödda majoritetsinvånarna ibland kan vara än lägre än vad de är bland majoritetsamerikanerna och majoritetssvenskarna och där andelen första- och andragenerationsbarn vidare kan vara än högre än de som gäller i USA och Sverige och vad gäller procentandelen icke-vita barn så är den nog på väg mot amerikanska nivåer i bl a Frankrike och Storbritannien medan den ligger på svenska nivåer i bl a Schweiz och Österrike medan Tyskland, Nederländerna och Belgien bör befinna sig någonstans däremellan.

Vilka ungdomar och unga vuxna saknar egentligen en gymnasieutbildning i dagens Sverige?

Det heter numera att i den postindustriella kunskaps- och informationsekonomi som vi lever med och i idag så är det riktigt svårt att som ung vuxen komma in på arbetsmarknaden utan en slutförd gymnasieutbildning (som helst också ska ge högskolebehörighet även om det inte betyder att en nödvändigtvis måste skaffa sig en högskoleexamen): Idag går uppemot 93-­94% av alla infödda majoritetssvenska ungdomar ut grundskolan med gymnasiebehörighet och ca 94% av alla majoritetssvenska unga vuxna har idag en gymnasieutbildning bakom sig medan över hälften och över två tredjedelar av alla majoritetssvenska unga vuxna män respektive unga vuxna kvinnor dessutom har en uttagen högskoleexamen. Samtidigt och omvänt så går ej mer än 57% av alla utrikes födda ungdomar och endast uppemot 65-­70% av alla ungdomar med utländsk bakgrund ut grundskolan med gymnasiebehörighet men det finns också stora skillnader mellan de olika minoritetsgrupperna liksom om de utrikes födda ungdomarna har bott i landet i mer än 6 år eller i 5 år eller mindre.
 
Procentandel av alla invånare i landet födda 1985 som inte hade en fullgjord gymnasieutbildning innan de fyllde 21 år (och vilket visserligen kan betyda att flera av dem har gjort det därefter) och vilket betyder att de antingen aldrig ens har börjat på gymnasiet då de har gått ut grundskolan med ofullständiga betyg utan att ha gymnasiebehörighet alternativt att de har påbörjat gymnasiet men antingen har hoppat av i förtid (och vilket mycket höga procentandelar av landets minoritetsungdomar tyvärr just gör) eller har gått ut gymnasiet med ofullständiga betyg:
 
infödda majoritetssvenska flickor: ca 3-4%
infödda majoritetssvenska pojkar: ca 5-6%
 
flickor födda i Sydasien, Östasien och Sydostasien som hade bott i Sverige i mer än 6 år: 7%
pojkar födda i Sydasien, Östasien och Sydostasien som hade bott i Sverige i mer än 6 år: 18%
 
flickor födda i Sydasien, Östasien och Sydostasien som hade bott i Sverige i 5 år eller mindre: 28%
pojkar födda i Sydasien, Östasien och Sydostasien som hade bott i Sverige i 5 år eller mindre: 40%
 
flickor födda i Sydeuropa och på Balkanhalvön som hade bott i Sverige i mer än 6 år: 13%
pojkar födda i Sydeuropa och på Balkanhalvön som hade bott i Sverige i mer än 6 år: 23%
 
flickor födda i Sydeuropa och på Balkanhalvön som hade bott i Sverige i 5 år eller mindre: 27%
pojkar födda i Sydeuropa och på Balkanhalvön som hade bott i Sverige i 5 år eller mindre: 29%
 
flickor födda i Mellanöstern och Nordafrika som hade bott i Sverige i mer än 6 år: 17%
pojkar födda i Mellanöstern och Nordafrika som hade bott i Sverige i mer än 6 år: 26%
 
flickor födda i Mellanöstern och Nordafrika som hade bott i Sverige i 5 år eller mindre: 32%
pojkar födda i Mellanöstern och Nordafrika som hade bott i Sverige i 5 år eller mindre: 46%
 
flickor födda i subsahariska Afrika som hade bott i Sverige i mer än 6 år: 23%
pojkar födda i subsahariska Afrika som hade bott i Sverige i mer än 6 år: 35%
 
flickor födda i subsahariska Afrika som hade bott i Sverige i 5 år eller mindre: 33%
pojkar födda i subsahariska Afrika som hade bott i Sverige i 5 år eller mindre: 42%
 
flickor födda i Latinamerika: 25%
pojkar födda i Latinamerika: 28%
 
Fotnot: Naturligtvis går det att skaffa sig och att få ett s k bra och ett s k fullgott s k ”good enough”-liv även i dagens postindustriella Sverige utan att ha en gymnasieutbildning bakom sig och det måste inte gå illa för alla unga vuxna som inte har gått ut gymnasiet med fullständiga betyg och det finns också åtskilliga exempel på unga vuxna som har klarat sig alldeles utmärkt i livet utan att ens någonsin ha satt sin fot på en gymnasieskola överhuvudtaget.

En tredjedel av alla pojkar och unga män som uppger att de diskrimineras anger att de gör det p g a etnicitet

Folkhälsomyndighetens nya rapport om de svenska ungdomarnas hälsa och sexualitet som publicerades idag (d v s den s k UngKAB15) är ännu en myndighetsrapport som på senare tid väljer att bruka jämlikhetsdatametoden utifrån de sju diskrimineringsgrunderna då bara två av dessa grunder går att mäta och följa upp via befolkningsregistret och i den offentliga statistiken (d v s diskrimineringsgrunderna kön och ålder vilka ju är registrerade i vars och ens personnummer). Rapporten bygger på närmare 8000 enkätsvar från unga i ålderskategorin 16-29 år vilka bl a fick ange (anonymt och frivilligt och utifrån självidentifikation) på vilka grunder de har utsätts för diskriminering liksom inom vilka arenor de har utsätts för diskriminering.
18342775_10154654077015847_6352849595129073372_n.jpg
 
22% av de knappt 8000 ungdomarna uppgav att de har utsatts för diskriminering under det senaste året och bland flickorna uppgav 29% det jämfört med 15% bland pojkarna. Den vanligaste diskrimineringsgrunden bland flickorna var kön (51%) medan den vanligaste diskrimineringsgrunden bland pojkarna var etnicitet (33%) och därefter kom i båda fallen diskrimineringsgrunden ålder. De vanligaste arenorna där diskriminering äger rum är skolan eller arbetet (56%) följt av allmänna platser (29%) samt internet och sociala medier (20%).
 
Inom ålderskategorin 16-29 år har uppemot 40% en annan bakgrund än en majoritetssvensk sådan och minst 25% om inte fler har någon form av utomvästerländsk bakgrund och vilket sannolikt förklarar varför hela en tredjedel av pojkarna uppger att de utsätts för diskriminering p g a etnicitet då det i hög grad sannolikt handlar om minoritetspojkar som har uppgivit det även om naturligtvis även majoritetssvenska pojkar också kan tänkas ha uppgivit att de har diskriminerats och ”kryssat” etnicitet som grund (det har de s a s all rätt att göra om de så vill – jämlikhetsdatametoden utgår just ifrån principerna frivillighet, anonymitet och självkategorisering).

60% av alla unga vita fransmän röstade på Le Pen i söndags och möjligen har SD idag stöd av 30% av alla unga vita majoritetssvenskar

I Frankrike är Frontens väljare liksom SD:s väljare starkt koncentrerade till vissa regioner i landet liksom till landsbygden och småstäderna och till (fr a den övre) arbetarklassen och den lägre medelklassen. Likaså domineras de båda partiernas väljarkårer av invånare med infödd majoritetsbakgrund men vad gäller kön så liknar Le Pens väljarbas snarare Trumps – även om män dominerar som Fronten-väljare så röstar långt fler franska kvinnor på Fronten (liksom på Trump) än vad svenska kvinnor röstar på SD. Att männen, arbetarna och den lägre medelklassen och landsbygdens och småstädernas invånare är starkt överrepresenterade bland högerpopulismens och extremhögerns väljare är illa nog men än värre är det nog trots allt att de unga också är det: 60% av alla unga vita majoritetsfransmän röstade antagligen på Fronten i söndags och troligen skulle 30% av alla unga vita majoritetssvenskar rösta på SD om det vore val idag.

 

18387055_10154653850200847_2122286124_n

 
Både i Frankrike och i Sverige (liksom i nästan alla andra västländer) så har högerpopulismen och extremhögern sitt allra svagaste stöd bland de äldre invånarna/väljarna vilka fortfarande i mycket hög rad röstar klassmedvetet och ideologiskt utifrån den klassiska höger-vänster-skalan: Över 70% av 60-plusarna i Frankrike röstade på Macron och uppemot 35-40% av 60-plusarna i Sverige skulle exempelvis rösta på S om det vore val idag (det ”normala” under större delen av 1900-talet var att S var ett 40%-parti).
18403625_10154653931930847_8924988581231775468_n
 
Omvänt har högerpopulismen och extremhögern sitt allra starkaste stöd bland unga vuxna och lägre medelålders: 44% av 18-24-åringarna röstade på Le Pen liksom 40% av 25-34-åringarna. I flertalet västländer ser det likadant ut – de högerpopulistiska och högerextrema partierna är påtagligt stora bland både barn och ungdomar (vilka i och för sig ännu ej får rösta) liksom bland förstagångsväljarna, de unga vuxna och de unga medelålders.
 
I ålderskategorin 60+ är en absolut majoritet av invånarna/väljarna majoritetsfransmän och majoritetssvenskar (och majoritetsvästerlänningar) men i de yngre ålderskategorierna/väljargrupperna är mycket höga procentandelar vare sig vita eller kristna (kring 25% i Frankrike och Sverige) och icke-vita fransmän och icke-vita svenskar röstar i mycket låg utsträckning på Fronten och på SD (i varje fall än så länge). I takt med att de äldre majoritetsfransmännen och de äldre majoritetssvenskarna (och de äldre majoritetsvästerlänningarna) försvinner av s k naturliga/biologiska/medicinska skäl för varje år som går så kommer högerpopulismens och extremhögerns valresultat m a o att sakta men säkert stiga alltmer.
 
Det allra mest obehagliga är dock att då så höga procentandelar av Frankrikes och Sveriges (och västvärldens) barn, ungdomar och unga vuxna idag är minoritetsinvånare så innebär det ”översatt” till ras att extremt höga procentandelar av Frankrikes och Sveriges (och västvärldens) unga vita väljare/invånare numera stödjer högerpopulismen och extremhögern – troligen röstade 60% av alla unga vita majoritetsfransmän på Fronten i söndags och möjligen skulle 30% av alla unga vita majoritetssvenskar rösta på SD om det vore val idag.

Skillnaderna mellan elever med svensk och utländsk bakgrund är fortsatt stora i senaste PISA-undersökningen

Glädjeropen var med all säkerhet både mångtaliga och högljudda idag när OECD:s senaste PISA-undersökning publicerades och indikerade att botten nu har passerats och att de svenska eleverna (15-åringarna) nu är på väg att ”återhämta” sig vad gäller kunskapsnivåerna i läsförståelse, matematik och naturvetenskap.
 
Samtidigt bekräftade tyvärr den senaste PISA-undersökningen att landets elever med utländsk bakgrund och sannolikt fr a med utomvästerländsk bakgrund fortsätter att sacka efter och vilket också den senaste TIMMS-undersökningen indikerade.
 
PISA-undersökningen visar exempelvis att 10 procent av eleverna med svensk bakgrund uppnår de högsta prestationsnivåerna i naturvetenskap. Motsvarande andel för elever med utländsk bakgrund som är födda i Sverige (d v s de s k ”andrageneration:arna) är 3 procent och för elever födda utomlands handlar det om 2 procent. Omvänt når 17 procent av eleverna med svensk bakgrund inte upp till nivå 2, d v s de lägsta nivåerna. Motsvarande andel för elever med utländsk bakgrund som är födda i Sverige (d v s de s k ”andrageneration:arna) ligger på 33 procent och vad gäller elever födda utomlands når hälften av eleverna inte upp till nivå 2. En tredjedel av resultatskillnaderna kan förklaras med socioekonomisk bakgrund och skillnaderna är större i Sverige än i andra OECD-länder. Samtidigt är det tragiskt nog så att elever med utländsk bakgrund förväntas och tros ha en framtida yrkeskarriär med naturvetenskaplig inriktning i högre grad i Sverige än i något annat OECD-land.
Resultat migration.jpg
 
15326424_10154179891950847_6328335443235956691_n.jpg
Elever med utländsk och framför allt utomvästerländsk bakgrund är tyvärr både kraftigt överrepresenterade bland de elever som går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet, bland de elever som går ut gymnasiet utan högskolebehörighet samt bland de studenter som hoppar av högskolestudierna och ej fullföljer en högskoleutbildning. Detta gäller både de som är utrikes födda och har bott i landet en längre tid, de som är nyanlända och de som är födda och uppvuxna i Sverige och tillhör den s k ”andra generationen”.
 
Idag går uppemot 93-94% av alla majoritetssvenska ungdomar ut grundskolan med gymnasiebehörighet och ca 92-93% av alla majoritetssvenska ungdomar har idag en gymnasieutbildning medan över hälften och över två tredjedelar av alla majoritetssvenska unga vuxna män respektive unga vuxna kvinnor har en högskoleexamen. Omvänt går idag ej mer än ca 57% av alla utrikes födda ungdomar, ca 75-80% av alla födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar och kring 65-70% av alla ungdomar med utländsk bakgrund ut grundskolan med gymnasiebehörighet och dessa procentsiffror är tyvärr ännu lägre bland utomvästerländsk bakgrund-eleverna.

En hög andel av Stockholms unga med utomeuropeisk bakgrund varken arbetar eller studerar

Den svenska huvudstadens totalbefolkning domineras idag av invånare med utländsk bakgrund och alltmer av invånare med utomeuropeisk bakgrund.

 
Stockholms utomeuropeisk bakgrund-invånare är framför allt unga medan Stockholms majoritetssvenskar blir allt äldre och äldre och en växande andel av de majoritetssvenska stockholmarna är idag över 65 år gamla.
 
Idag är en sjättedel (15%) av alla stockholmare mellan 16-29 år födda i Afrika, Asien och Latinamerika och en tredjedel (66%) av samtliga stockholmare som är födda i Afrika, Asien och Latinamerika är idag mellan 16-29 år gamla medan endast några procent är över 65 år gamla. Totalt har idag närmare en tredjedel av alla stockholmare mellan 16-29 år bakgrund i Afrika, Asien och Latinamerika inräknat de s k ”andrageneration:arna”.

Stockholmarna med utomeuropeisk bakgrund är tyvärr samtidigt inte bara kraftigt överrepresenterade bland de arbetslösa och bland de deltids-, tim- och projektanställda som inte har en fast anställning utan även bland den grupp som är den allra mest utsatta och allra mest marginaliserade liksom allra mest fattiga – d v s de s k UVAS:arna/NEET:arna, d v s de som står helt och hållet utanför både arbetsmarknaden och utbildningsväsendet, d v s de som varken arbetar eller studerar och inte heller gör praktik och inte ingår i några arbetsmarknadsåtgärder och endast en liten andel av dem tar emot och är beroende av bidrag och en hög andel av dem har ingen som helst inkomst överhuvudtaget.
 
Idag är en femtedel (20%) av samtliga utrikes födda stockholmare som är mellan 16-29 år gamla så kallade UVAS:are/NEET:are. Den grupp som är allra mest överrepresenterad bland Stockholms UVAS:are/NEET:are är just de som har bakgrund i Afrika, Asien och Latinamerika: Det handlar om uppemot 25-30% av samtliga stockholmare som är födda i Afrika, Asien och Latinamerika i ålderskategorin 16-29 år som är UVAS:are/NEET:are och dessutom tillkommer tusentals s k ”andrageneration:are” med utomeuropeisk bakgrund vilka också tyvärr är UVAS:are/NEET:are. Vidare saknar hela 81% av de UVAS:are/NEET:are som är födda i Afrika, Asien och Latinamerika helt och hållet någon som helst inkomst, d v s de är helt enkelt s k nolltaxerare.
 
Samtliga ovanstående siffror är tyvärr än mer extrema i Göteborg och Malmö, d v s både i Göteborg och i Malmö så är invånarna med utomeuropeisk bakgrund proportionellt sett ännu fler än i Stockholm och tyvärr även än mer marginaliserade, d v s andelen UVAS:are/NEET:are bland ungdomarna och de unga vuxna med utomeuropeisk bakgrund i Göteborg och i Malmö är än högre än i Stockholm.