Om Tobias Hübinette

Jag är fil dr i koreanologi (koreaforskning eller Korean studies), docent i interkulturell pedagogik och lektor i pedagogiskt arbete och lärare i interkulturella studier och i svenska som andraspråk vid Institutionen för språk, litteratur och interkultur (ISLI), Karlstads universitet. Jag organiserar ett nationellt nätverk för svensk kritisk ras- och vithetsforskning samt är medlem i TRACK – Truth and Reconciliation for the Adoption Community of Korea/진실과 화해를 위한 해외 입양인 모임 (www.adoptionjustice.com). Mina forskningsområden rör kritisk ras- och vithetsforskning, adoptions- och migrationsforskning, korea- och asienforskning, kulturstudier och kritisk teori och visuella studier och postkolonial teori.

Jag har bl a varit huvudförfattare bakom afrofobirapporten och medförfattare bakom en studie om majoritetssvenskar samt författat översikter, sammanställningar och rapporter om minoritets-Sverige och om jämlikhetsdata och varit huvudredaktör för den första svenska boken om ras och vithet i relation till dagens Sverige.

CV: http://www.tobiashubinette.se/cv.pdf

Publikationslista: http://www.tobiashubinette.se/publications.pdf och http://www.tobiashubinette.se/other_publications.pdf

TH 2014 (kopia) kopia

Tobias Hübinette (Korean name: Lee Sam-dol) has a Ph.D. in Korean Studies, is a Reader in Intercultural Education and a Senior Lecturer in Pedagogical Work and teacher in Intercultural Studies and in Swedish as a Second Language at the Department of Language, Literature and Intercultural Studies (ISLI), Karlstad University. He is organising a Swedish research network for critical race and whiteness studies and he is also a member of TRACK – Truth and Reconciliation for the Adoption Community of Korea/진실과 화해를 위한 해외 입양인 모임 (www.adoptionjustice.com).

Research areas:
critical race and whiteness studies, adoption research and migration studies, Korean and Asian studies, cultural studies and critical theory, visual studies and postcolonial theory

CV: http://www.tobiashubinette.se/cv.pdf

Publications: http://www.tobiashubinette.se/publications.pdf and http://www.tobiashubinette.se/other_publications.pdf

Selected publications of Tobias Hübinette

Published monographs

2006

Comforting an orphaned nation. Representations of international adoption and adopted Koreans in Korean popular culture, Korean Studies Series No. 32, Seoul: Jimoondang Publishing Company, 2006, 263 p.

2008

Haeoeibyang´gwa hangukminjokjuûi: Hangukdaejungmunhwaê nat’anan haeoeibyang’gwa ibyanghangukinûi mosûb [Overseas adoption and Korean nationalism: Images of overseas adoption and adopted Koreans in Korean popular culture], Seoul: Sonamoo, 2008, 383 p.

+ Carina Tigervall, Adoption med förhinder: Samtal med adopterade och adoptivföräldrar om vardagsrasism och etnisk identitet [Adoption with obstacles: Conversations with adoptees and adoptive parents on everyday racism and ethnic identity], Botkyrka: Mångkulturellt centrum, 2008, 322 p.

2009

The Korean adoption issue between modernity and coloniality. Transnational adoption and overseas adoptees in Korean popular culture, Köln: Lambert Academic Publishing, 2009, 230 p.

2014

+ Samson Beshir & Victoria Kawesa, Afrofobi. En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige [Afrophobia. An overview of Afro-Swedes’ situation in contemporary Sweden], Botkyrka: Mångkulturellt centrum, 2014, 106 p.

+ Charlotte Hyltén-Cavallius, Europe’s white working class communities: Stockholm [Majoritetssvenskar i Storstockholm], New York: Open Society Foundations, 2014, 112 p.

2015

Vad är jämlikhetsstatistik? Råd och tips för att arbeta med jämlikhetsindikatorer [What is equality data? Advice and tips when working with equality indicators], Botkyrka: Mångkulturellt centrum, Botkyrka kommun & UNESCO-LUCS, 2015, 28 p.

2017

Om jämlikhetsdatametoden och Team Jämlikhetsdata [On the equality data method and Team Equality Data], Stockholm: Get Educated, 2017, 12 p.

Unpublished reports

2008

International democracy promotion agencies in Sweden, Seoul: Korea Democracy Foundation, 2008, 25 p.

2009

+ Carl Björkbom, Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna [Demographic overview of the 32 biggest migrant groups in the 24 biggest municipalities], Botkyrka & Stockholm: Mångkulturellt centrum & Konstnärsnämden, 2009, 67 p.

http://www.tobiashubinette.se/demografi_2007.pdf

2010

Report on adopted Koreans in Sweden and elsewhere/Sûoêdêngwa kû oe gukkadûlê salgo innûn ibyanghaninê kwanhan pogosô, Incheon: Museum of Korean Emigration History, 2010, 78 p.

+ Yael Feiler, Transnationell kultur i marginalen. Ett vitalt fenomen i motvind [Transnational culture in the marginal. A vital phenomenon against the wind], Botkyrka & Stockholm: Mångkulturellt centrum & Statens kulturråd, 2010, 48 + 37 p.

2011

Korean experience in European countries: Overseas adoption and adopted Koreans, Gwacheon: National Institute of Korean History, 2011, 47 p.

2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 [The Swedish foreign background-population December 31, 2011], Botkyrka: Mångkulturellt centrum, 2012, 110 p.

http://www.tobiashubinette.se/demografi_2011.pdf

Våldsam extremism och Botkyrka kommun. En nulägesrapport [Violent extremism and Botkyrka municipality. A situation analysis], Botkyrka: Botkyrka kommun, 2012, 21 p.

2014

Att bemöta rykten i Botkyrka – en samling fakta och argument [To counter rumours in Botkyrka – a collection of facts and arguments], Botkyrka: Botkyrka kommun, 2014, 20 p.

http://unescolucs.se/wp-content/uploads/2014/10/Att-bemöta-rykten-i-Botkyrka-fakta-och-argument.pdf

2015

Report concerning the results of the two C4i surveys in Botkyrka, Sweden, Botkyrka: Botkyrka kommun, 2014, 7 p.

Edited publications

2001

+ Fredrik Fällman, special issue on Korea of Orientaliska Studier vol. 106/2001, 57 p.

+ Ooi Kee Beng, Att studera koreanska vid Stockholms universitet [To study Korean at Stockholm University], Stockholm University: Department of Oriental Languages, 2001, 11 p.

2002

+ Fredrik Fällman, special issue on orientalism of Orientaliska Studier vol. 109/2002, 113 p.

2003

+ Fredrik Fällman, special issue on extremism of Orientaliska Studier vol. 111/2003, 79 p.

+ Masako Ikegami, special issue on orientalism of The Stockholm Journal of East Asian Studies vol. 13/2003, 186 p.

2010

+ Kim Park Nelson, Eleana Kim, Jennifer Kwon Dobbs, Kim Langrehr & Lene Myong (ed.), Proceedings of the Second International Symposium on Korean Adoption Studies. Seoul, South Korea. 3 August, 2010, Seoul: International Korean Adoptee Associations’ International SISKAS Committee, 2010, 264 p.

2011

+ Katrin Holmberg & Andrzej Markiewicz (ed.), Exil. Mångkulturellt centrum 2008-2011 [Exile. Multicultural Centre 2008-2011], Botkyrka: Mångkulturellt centrum, 2011, 31 p.

2012

+ Katrin Goldstein-Kyaga & María Borgström (ed.), Den interkulturella blicken i pedagogik. Inte bara goda föresatser [The intercultural gaze in pedagogy. Not just good intentions], Södertörn Studies in Education No. 2, Huddinge: Södertörn University, 2012, 202 p.

http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:534554

http://bibl.sh.se/publikationer_new/vara_publikationer/Den_interkulturella_blicken_i_pedagogik/diva2_534554.aspx

+ Katrin Holmberg, Leif Magnusson & Susan Juhlin (ed.), Var Strindberg rasist? [Was Strindberg racist?], Botkyrka: Mångkulturellt centrum, 2012, 16 p.

+ Helena Hörnfeldt, Fataneh Farahani & René León Rosales (ed.), Om ras och vithet i det samtida Sverige [On race and whiteness in contemporary Sweden], Botkyrka: Mångkulturellt centrum, 2012, 240 p.

2013

+ Eleana Kim, Kimberly Langrehr, Lene Myong, Kim Park Nelson, Liz Raleigh & Aino Rinhaug (ed.), Proceedings of the Third International Symposium on Korean Adoption Studies. 30 July, 2013, Seoul, South Korea, Seoul: International Korean Adoptee Associations’ International TISKAS Committee, 2013, 132 p.

2017

Ras och vithet. Den svenska vitheten och svenska rasrelationer i går och i dag [Race and whiteness. Swedish whiteness and Swedish race relations yesterday and today], Lund: Studentlitteratur, 2017, 280 p.

Book chapters

2003

“Vad är orientalism?” [What is Orientalism?], in Trygve Carlsson (ed.), Oförtrutet. Bildande yttringar från tjugo års bokutgivning [Relentless. Educating sayings from 20 years of book publishing], Stockholm: Carlssons, 2003, pp. 253-55.

“En blick på historien“ [A view on history], in Sofia Lindström & Astrid Trotzig (ed.), Hitta hem. Vuxna adopterade från Korea berättar [Finding home. Stories of adult adoptees from Korea], Stockholm: Ordfront, 2003, pp. 116-25.

“Koreans in Europe”, in Mihee-Nathalie Lemoine & Kate Hers (ed.), Overseas Korean Artists Yearbook O.K.A.Y. volume 3, Seoul: Star-Kim Project, 2003, pp. 6-9.

2004

“A critique of intercountry adoption”, in William Dudley (ed.), Issues in adoption. Current controversies, Farmington Hills: Greenhaven Press, 2004, pp. 66-71.

http://www.transracialabductees.org/politics/samdolcritique.html

http://www.adoptietrefpunt.nl/portaal/modules/atleestafel/item.php?itemid=78

“Korean adoption history”, in Eleana Kim (ed.), Community. Guide to Korea for overseas adopted Koreans, Seoul: Overseas Koreans Foundation, 2004, pp. 12-19+25-47. (edited article)

http://oaks.korean.net/download/pdf/guide-1.pdf

”Internationell adoption, en cynisk människohandel” [International adoption, a cynical human trade], in Ingrid Ramberg (ed.), Blod och andra band. Om identitet, tillhörighet och konsten att vara människa [Blood and other bonds. On identity, belonging and the art to be a human being], Botkyrka: Mångkulturellt Centrum, 2004, pp. 54-57.

2006

+ Anna Jin-hwa Borstam, “Adoptivkoreanerna – ett nytt folkslag?” [The adopted Koreans – a new people?], in Robert Stasinski & Maria Lind (ed.), Youmeå. Avgångsutställning 2006 Umeå konsthögskola, Umeå University: Academy of Fine Arts, 2006, pp. 48-51.

“From orphan trains to babylifts: Colonial trafficking, empire building and social engineering”, in Jane Jeong Trenka, Chinyere Oparah & Sun Yung Shin (ed.), Outsiders within: Writing on transracial adoption, Boston: South End Press, 2006, pp. 139-149. (edited article)

“International adoption is harmful and exploitative”, in Mary E. Williams (ed.), Adoption. Opposing viewpoints, Farmington Hills: Greenhaven Press, 2006, pp. 122-130.

2007

“Svenska kulturstudier och östasienforskning – historien om ett uppskjutet möte” [Swedish cultural studies and East Asian studies – the history of a postponed meeting], in Bodil Axelsson & Johan Fornäs (ed.), Kulturstudier i Sverige [Cultural Studies in Sweden], Lund: Studentlitteratur, 2007, pp. 77-91. (refereed article)

“The Korean adoption issue and representations of adopted Koreans in Korean popular culture”, in Kathleen Ja Sook Bergquist, Elizabeth Vonk, Dong Soo Kim & Marvin D. Feit (ed.), International Korean adoption: A fifty-year history of policy and practice, New York: Haworth Press, 2007, pp. 221-233. (refereed article)

“The history of mixed children of Sweden. A challenge to national homogeneity and racial segregation”, in Lina Lahiri (ed.), Blandbarn, Berlin/Stockholm, 2007, pp. 3-4.

“En adoptivkoreansk diaspora? Framväxten av en transnationell gemenskap” [Is there an adopted Korean diapora? The emergence of a transnational community], in Erik Olsson, Catarina Lundqvist, Annika Rabo, Lena Sawyer, Östen Wahlbeck & Lisa Åkesson (ed.), Transnationella rum. Diaspora, migration och gränsöverskridande relationer [Transnational spaces. Diaspora, migration and border crossing relations], Umeå: Boréa, 2007, pp. 195-216. (refereed article)

“Asian bodies out of control: Examining the adopted Korean existence”, in Rhacel S. Parreñas & Lok C.D. Siu (ed.), Asian diasporas. New conceptions, new frameworks, Stanford: Stanford University Press, 2007, pp. 177-200. (refereed article)

2008

“European colonial trafficking, American empire-building and Nordic social engineering. Rethinking international adoption from a postcolonial and feminist perspective”, in Meenu Bhatnagar (ed.), Child adoption. Issues and perspectives, Hydrabad: Icfai University Press, 2008, pp. 104-116.

2009

“Den sönderfallande staden” [The disintegrating city], in Katrin Holmberg & Ingrid Ramberg (ed.), Den våldsamma staden, Botkyrka: Mångkulturellt centrum, 2009, pp. 6-7+12-13+16+37-41+50-56+59-60.

+ Carina Tigervall, “When racism becomes individualised: Experiences of racialisation among adult adoptees and adoptive parents of Sweden”, in Suvi Keskinen, Salla Tuori, Sari Irni & Diana Mulinari (ed.), Complying with colonialism: Gender, race and ethnicity in the Nordic region, Farnham: Ashgate, 2009, pp. 119-135. (refereed article)

“Adoption”, in Akira Iriye & Pierre-Yves Saunier (ed.), The Palgrave dictionary of transnational history. From the mid-19th century to the present day, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009, pp. 11-13. (edited article)

2010

“Constructing a global Koreanness: Representations of adopted Koreans and the Korean diaspora”, in Kim Park Nelson, Tobias Hübinette, Eleana Kim, Jennifer Kwon Dobbs, Kim Langrehr & Lene Myong (ed.), Proceedings of the Second International Symposium on Korean Adoption Studies. Seoul, South Korea. 3 August, 2010, Seoul: International Korean Adoptee Associations’ International SISKAS Committee, 2010, pp. 175-193. (edited article)

“Sûoêdên” [Sweden], in Jung Ok Lee (ed.), Minjujuûi kukjê hyôpryôk kigwan: Chiguminjuhwawoa kong’gongoegyoûi chihyôngdo [International agencies for democratic cooperation: Charting global democratization and public diplomacy], Seoul: Lee Book, 2010, pp. 210-242.

2011

”A critical perspective”, in Janis P. Sarra (ed.), A voice for many. Margaret Philp, journalist, Toronto: Carswell, 2011, pp. 225-226.

+ Carina Tigervall, “’Japanese, Japanese, Japanese…’. Representations of East Asians in contemporary Swedish visual culture”, in Elisabeth Eide & Kaarina Nikunen (ed.), Media in motion. Cultural complexity and migration in the Nordic region, Farnham: Ashgate, 2011, pp. 125-143. (refereed article)

2012

+ James Arvanitakis, “Transracial adoption: The fantasy of the global family”, in Nicky Falkof & Oliver Cashman-Brown (ed.), On Whiteness, Critical Issues Series Vol. 190, Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2012, pp. 221-233.

https://www.interdisciplinarypress.net/online-store/ebooks/diversity-and-recognition/on-whiteness

“’Ord som sårar’: Om bristen på en interkulturell etik i ett samtida Sverige” [“Words that wound”: On the lack of an intercultural ethics in contemporary Sweden], in Katrin Goldstein-Kyaga, María Borgström & Tobias Hübinette (ed.), Den interkulturella blicken i pedagogik. Inte bara goda föresatser [The intercultural gaze in pedagogy. Not just good intentions], Huddinge: Södertörn University, 2012, pp. 79-97. (edited article)

http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:534554

http://bibl.sh.se/publikationer_new/vara_publikationer/Den_interkulturella_blicken_i_pedagogik/diva2_534554.aspx

“Post-racial utopianism, white color-blindness and ‘the elephant in the room’: Racial issues for transnational adoptees of color”, in Judith L. Gibbons & Karen Smith Rotabi (ed.), Intercountry adoption: Policies, practices, and outcomes, Farnham: Ashgate, 2012, pp. 221-229. (refereed article)

+ Helena Hörnfeldt, Fataneh Farahani & René León Rosales, “Om ras och vithet i det samtida Sverige. Inledning” [On race and whiteness in contemporary Sweden. Introduction], in Tobias Hübinette, Helena Hörnfeldt, Fataneh Farahani & René León Rosales (ed.), Om ras och vithet i det samtida Sverige [On race and whiteness in contemporary Sweden], Botkyrka: Mångkulturellt centrum, 2012, pp. 11-36. (edited article)

“’Words that wound’: Swedish whiteness and its inability to accommodate minority experiences”, in Lars Jensen & Kristín Loftsdóttir (ed.), Whiteness and postcolonialism in the Nordic countries: Exceptionalism, migrant others and national identities, Farnham: Ashgate, 2012, pp. 43-56. (refereed article)

+ Carina Tigervall, “’Japaner, japaner, japaner…’. Representationer av asiater i svensk samtidskultur” [“Japanese, Japanese, Japanese… Representations of Asians in Swedish contemporary culture], in Tobias Hübinette, Helena Hörnfeldt, Fataneh Farahani & René León Rosales (ed.), Om ras och vithet i det samtida Sverige [On race and whiteness in contemporary Sweden], Botkyrka: Mångkulturellt centrum, 2012, pp. 139-159. (edited article)

“Yôlch’aêsô adong kongsukkaji: Sikminji mujôk’kwa chêguk kônsôl kûrigo sahoegonghak” [From orphan trains to babylifts: Colonial trafficking, empire building and social engineering], in Jane Jeong Trenka, Chinyere Oparah & Sun Yung Shin (ed.), Injong’gan ibyangûi sahoehak: Isikdoen salmê daehan dangsajadûlê mogsori [Outsiders within: Writing on transracial adoption], Seoul: KoRoot Press, 2012, pp. 265-284. (edited article)

2014

“20 spørgsmål til racismeforskeren” [20 questions to the racism researcher], in Naja Marie Aidt, Line Knutzon & Mette Moestrup, Frit flet. Fællesbogen, Cophenhagen: Gyldendal, 2014, pp. 495-498.

“Racial stereotypes and Swedish antiracism: A Swedish crisis of multiculturalism?”, in Lars Jensen & Kristín Loftsdóttir (ed.), Crisis in the Nordic nations and beyond: At the intersection of environment, finance and multiculturalism, Farnham: Ashgate, 2014, pp. 69-85. (refereed article)

“’Ord som sårar’: Den svenska vithetens oförmåga att ackommodera minoriteters erfarenheter” [“Words that wound”: Swedish whiteness and its inability to accommodate the experiences of minorities], in Nick Jones (ed.), Bryt upp! Om etik och rasism [Break up! On ethics and antiracism], Lund: BTJ förlag, 2014, pp. 43-65.

+ Beth Maina Ahlberg, Madubuko Diakité, Claudette Carr, Fatima El-Tayeb, Momodou Jallow, Victoria Kawesa, Utz McKnight, Anders Neergaard, Shailja Patel, Kitimbwa Sabuni & Minna Salami, “Racism is no joke: A Swedish Minister and a Hottentot Venus cake —An email conversation”, in Michael McEachrane (ed.), Afro-Nordic landscapes: Equality and race in Northern Europe, New York: Routledge, 2014, pp. 120-148.

”A critique of intercountry adoption”, in Janine Myung Ja, Michael Allen Potter & Allen Vance (ed.), Adoptionland: From orphans to activists, USA: Against Child Trafficking, 2014, pp. 185-196.

2015

+ Paula Mählck, “The racial grammar of Swedish higher education and research policy: The limits and conditions of researching race in a color-blind context”, in Rikke Andreassen & Kathrine Vitus (ed.), Affectivity and race: Studies from Nordic contexts, Farnham: Ashgate, 2015, pp. 59-73. (refereed article)

”Arbetsmarknadsdiskriminering” [Discrimination on the labor market], in Camila Astorga Díaz, Mireya Echeverría Quezada, Valerie Kyeyune Backström & Judith Kiros (ed.), Rummet [The Room], Stockholm: Galago, 2015, pp. 65-70.

“Introducing Asian adoption studies”, in Robert L. Ballard, Naomi H. Goodno, Robert F. Cochran and Jay A. Milbrandt (ed.), The intercountry adoption debate: Dialogues across disciplines, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015, pp. 404-412. (refereed article)

“Hangukin ibyangmunjêwa hanguk taejungmunhwaê chaehyôndoen ibyangin” [The Korean adoption issue and representations of adopted Koreans in Korean popular culture], in Kathleen Ja Sook Bergquist, Elizabeth Vonk, Dong Soo Kim & Marvin D. Feit (ed.), Hanguk haeoeibyang: Ch’oguk’kajôk adong yangyuk silhômgwa bunt’uhanûn ibyang sôsa 50nyôn [International Korean adoption: A fifty-year history of policy and practice], Seoul: KoRoot Press, 2015, pp. 289-303.

“Afrofobi” [Afrophobia], in Adrián Groglopo (ed.), Antirasistisk ordbok [Antiracist dictionary], Malmö: Notis förlag & Antirasistiska akademin, 2015, pp. 13-17.

“Antiziganism” [Antiziganism], in Adrián Groglopo (ed.), Antirasistisk ordbok [Antiracist dictionary], Malmö: Notis förlag & Antirasistiska akademin, 2015, pp. 25-30.

“Vithet” [Whiteness], in Adrián Groglopo (ed.), Antirasistisk ordbok [Antiracist dictionary], Malmö: Notis förlag & Antirasistiska akademin, 2015, pp. 249-255.

“Om svårigheten att vara en antirasistisk forskare och aktivist i dagens Sverige” [On the difficulties of being an antiracist scholar and activist in contemporary Sweden], in Adrián Groglopo, Majsa Allelin, Diana Mulinari & Carlos Díaz (ed.), Vardagens antirasism. Om rörelsens villkor och framväxt i Sverige [Everyday antiracism. On the conditions and development of the movement in Sweden], Malmö: Notis förlag & Antirasistiska akademin, 2015, pp. 73-84.

+ Catrin Lundström, “Swedish whiteness and white melancholia: A case study of a white nation in crisis and its history and future”, in Deirdre Howard-Wagner, Veronica Watson & Lisa Spanierman (ed.), Unveiling whiteness in the 21st century: Global manifestations, transdisciplinary interventions, Lanham: Lexington Books, 2015, pp. 49-74. (refereed article

+ Jane Jin Kaisen, “Transracial adoption in the context of colonial repression, race relations, and the Right-wing turn in Scandinavia”, in Jane Jin Kaisen (ed.), Loving Belinda, Århus: Forlaget Asterisk & Galleri Image, 2015, pp. 70-76.

“Ett löfte om en ny svenskhet” [A promise of a new Swedishness], in Lovisa Kim (ed.), Var kommer du ifrån egentligen? [Where do you really come from?], Stockholm: Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, 2015, pp. 23-27.

+ Catrin Lundström, ”Sweden after the recent election. The double-binding power of Swedish whiteness through the mourning of the loss of ‘old Sweden’ and the passing of ‘good Sweden’”. In Cecilia Åsberg & Malin Rönnblom (ed.), Debates in Nordic gender studies. Differences within, London: Routledge, 2015, pp. 43-53. (refereed article)

2016

“Rasstereotyper och svensk vithet. En studie av en antirasism i kris” [Racial stereotypes and Swedish whiteness. A study of an antiracism in crisis], in Frank-Michael Kirsch, René León Rosales & Christina Rodell Olgaç (eds.), Vem vågar vara interkulturell? En vänbok till Pirjo Lahdenperä [Who dares to be intercultural? A friend book to Pirjo Lahdenperä], Tallinn: TRT, 2016, pp. 99-114.

”De svenska debatterna om olika bildstereotyper” [The Swedish debates on different visual stereotypes], in Camilla Påhlsson & Märit Simonsson (eds.), The White House. 6 mars – 29 maj 2016, Umeå: Konstfrämjandet Västerbotten & Västerbottens museum, p. 8.

http://vasterbotten.konstframjandet.se/wp-content/uploads/sites/9/2016/02/The-White-House_Tidning_Konstfrämjandet-Västerbotten_2.pdf

2017

+ Oscar Pripp, ”Etnicitet, ras och vithet” [Ethnicity, race and whiteness], in Jenny Gunnarsson Payne & Magnus Öhlander (eds.), Tillämpad kulturteori [Applied culture theory], Lund: Studentlitteratur, 2017, pp. 293-317. (edited article)

“Förord” [Foreword], in Tobias Hübinette (ed.), Ras och vithet. Den svenska vitheten och svenska rasrelationer i går och i dag [Race and whiteness. Swedish whiteness and Swedish race relations yesterday and today], Lund: Studentlitteratur, 2017, pp. 9-22.

“Den färgblinda antirasismen slår tillbaka” [Colour-blind antiracism strikes back], in Tobias Hübinette (ed.), Ras och vithet. Den svenska vitheten och svenska rasrelationer i går och i dag [Race and whiteness. Swedish whiteness and Swedish race relations yesterday and today], Lund: Studentlitteratur, 2017, pp. 237-251. (edited article)

“De svenska rasstereotypdebatterna 2011–13: En studie av en antirasism i kris” [The Swedish debates on racial stereotypes 2011-13: A study of an antiracism in crisis], in Hedda Viå & Samuel Richter (ed.), Protes, metafor och den obsoleta kroppen [Prosthesis, metaphor and the obsolete body], Stockholm: Kungl. Konsthögskolan, 2017, pp. 21-29.

http://www.kkh.se/publikation-protes-metafor-och-den-obsoleta-kroppen

http://infernalrunners.se/hedda/Prosthesis%20Metaphor%20and%20The%20Obsolete%20Body/Protes-metafor-och-den-obsoleta-kroppen-2017.pdf

”Registrera religion – något för framtiden?” [Register religion – something for the future?], Nämnden för statligt stöd till trossamfund, Årsbok 2017 [Annual book 2017], Stockholm: Nämnden för statligt stöd till trossamfund, 2017, pp. 58-61.

Periodical articles

2001

“Sverige och adoptionsfrågan i Korea” [Sweden and the adoption issue in Korea], Invandrarrapport: Invandrarnas debatt- och kulturtidskrift no. 4/2001 (vol. 29), pp. 14-22.

http://www.immi.se/ir/ir2001/korea.htm

“Barnen från det okända landet” [The children from the unknown country], Orientaliska Studier vol. 106/2001, pp. 21-38.

2002

“Koreas skingrade barn” [Korea’s scattered children], Dagens Nyheter: Kultur 2002-04-17, p. B5.

“Adoptionsfrågan i Korea” [The adoption issue of Korea], Häften för Kritiska Studier no. 1/2002 (vol. 35), pp. 58-64.

“Korea och adoptivbarnen” [Korea and the adopted children], Invandrare & Minoriteter no. 4/2002 (vol. 29), pp. 37-40.

“North Korea and adoption”, Korean Quarterly no. 4/2002 (vol. 5), pp. 24-25.

“Adoptionsfrågan i koreansk populärkultur. Att skapa en diskurs om adoptivkoreaner” [The adoption issue in Korean popular culture. The creation of a discourse on adopted Koreans], Kulturella Perspektiv: Svensk etnologisk tidskrift no. 4/2002 (vol. 11), pp. 25-33. (refereed article)

“Den svenska Koreabilden som en orientalistisk fantasi” [The Swedish image of Korea as an orientalist fantasy], Orientaliska Studier vol. 109/2002, pp. 89-113.

“Minjung-rörelsen i Sydkorea. Nationalism i en delad nation” [The Minjung movement in South Korea. Nationalism in a divided nation], Statsvetenskaplig Tidskrift no. 1/2002 (vol. 105), pp. 18-24. (refereed article)

“The adoption issue in Korea: Diaspora politics in the age of globalization”, The Stockholm Journal of East Asian Studies vol. 12/2002, pp. 141-53. (refereed article)

2003

“A presentation of research on inter-country adoptees in Sweden”, Association of Korean American Psychiatrists Newsletter April/2003 (vol. 14), pp. 5-7.

“Korean-Swedish relations and the Koreans in Sweden”, Information Exchange for Korean American Scholars no. 290/2003 (vol. 8), 3 p.

http://www.phy.duke.edu/~myhan/kaf0306.html

“President Kim and adoption”, Korean Quarterly no. 1/2003 (vol. 6), pp. 27-28.

“The meaning of roots. Adopted Koreans and the construction of an imagined community”, Korean Quarterly no. 2/2003 (vol. 6), pp. 18-19.

“O-ordet nere för räkning. Orientalismen före och efter Said” [The O-word is taking the count. Orientalism before and after Said], Känguru: Humanistiska föreningens tidskrift no. 1/2003 (vol. 9), pp. 4-9.

+ Ingvar Svanberg, “Sven Hedin och nationalsocialismen” [Sven Hedin and National Socialism], Orientaliska Studier vol. 111/2003, pp. 3-12.

“Varför dras nazister och högerextremister till Asien?” [Why are Nazis and Rightwing extremists attracted to Asia?], Orientaliska Studier vol. 111/2003, pp. 36-48.

“Psykisk hälsa bland utlandsadopterade i Sverige” [Mental health among international adoptees in Sweden], Psykisk Hälsa: Svenska föreningen för psykisk hälsovård no. 1/2003 (vol. 44), pp. 17-30.

“The adopted Koreans of Sweden and the Korean adoption issue”, The Review of Korean Studies no. 1/2003 (vol. 6), pp. 251-266. (refereed article)

“Swedish images of Korea before 1945”, Scandinavian Studies: Journal of the Scandinavian Society of Korea vol. 4/2003, pp. 103-126. (refereed article)

“Orientalism past and present: An introduction to a postcolonial critique”, The Stockholm Journal of East Asian Studies vol. 13/2003, pp. 73-80. (refereed article)

2004

“Adopted Koreans and the development of identity in the ‘third space’”, Adoption & Fostering no. 1/2004 (vol. 28), pp. 16-24. (refereed article)

http://www.diva-portal.org/su/abstract.xsql?dbid=1316

“Korea(n) divided: Third space existence in Kim Ki Duk’s Wild Animals”, Graduate Journal of Asia-Pacific Studies no. 2/2004 (vol. 2), pp. 18-29. (refereed article)

http://www.arts.auckland.ac.nz/FileGet.cfm?ID=2F426D24%2DEE7C%2D4478%2D87AE%2D3865D07F52DA

http://www.diva-portal.org/su/abstract.xsql?dbid=1326

“Nordkorea och adoption” [North Korea and adoption], Internationella Studier no. 1/2004 (vol. 34), pp. 60-67.

“To be a white Swede, an Oriental stereotype, a non-Western immigrant, an Asian tourist and an ethnic Korean. Some notes on the infelicitous performative of adopted Koreans”, Uri Shinmun no. 4/2004 (vol. 14), pp. 45-49.

2005

“En plädering för utländska adoptivbarns rätt att få behålla sin ursprungsidentitet” [A plead for the rights of foreign adopted children to keep their original identity], Aktuellt om Migration no. 2/2005 (vol. 1), 9 p.

http://immigrant.org/aom/index.php/aom/article/view/7/doc

“Reconciling the past/Imagining the future: The Korean adoption issue and representations of adopted Koreans in Korean popular culture”, Asian Cinema: Published twice yearly by the Asian Cinema Studies Society no. 2/2005 (vol. 16), pp. 110-121.

“Adoption ur ett koreanskt och ett svenskt perspektiv” [Adoption from a Korean and a Swedish perspective], Barnboken: Svenska barnboksinstitutets tidskrift no. 2/2005 (vol. 28), pp. 23-32. (refereed article)

http://www.barnboken.net/index.php/clr/article/view/84/84

“The orphaned nation: Korea imagined as an overseas adopted child in Clon’s Abandoned Child and Park Kwang-su’s Berlin Report”, Inter-Asia Cultural Studies no. 2/2005 (vol. 6), pp. 227-244. (refereed article)

http://www.diva-portal.org/su/abstract.xsql?dbid=1329

“The nation is a woman: The Korean nation embodied as an overseas adopted woman in Chang Kil-su’s Susanne Brink’s Arirang”, Intersections: Gender, History and Culture in the Asian Context vol. 11/2005, 12 p. (refereed article)

http://intersections.anu.edu.au/issue11/hubinette.html

“Vithetens gula feber” [The yellow fever of whiteness], Mana no. 2/2005 (vol. 8), pp. 11-12.

2006

“Hämnd och försoning” [Revenge and reconciliation], Arbetaren no. 11/2006 (vol. 85), pp. 9.

“Korea söker försoning med bortadopterade barn” [Korea’s quest for reconciliation with its overseas adopted children], ETC 2006-01-23, 3 p.

http://etc.se/artikel/12533/korea-soeker-foersoning-med-bortadopterade-barn

+ Jane Jin Kaisen, “Rethinking international adoption in a Scandinavian context”, The OAK. Global Overseas Adoptees’ Link Newsletter Spring/2006 (vol. 8), pp. 13-14.

“Att leva i den andres kropp: Om rasifierade erfarenheter och transrasiala identifikationer i utlandsadopterades självbiografier” [To live in the body of the Other: On racialised experiences and transracial identifications in autobiographies of international adoptees], Locus: Tidskrift för forskning om barn och ungdomar no. 4/2006 (vol. 18), pp. 16-31. (refereed article)

2007

“Disembedded and free-floating bodies out-of-place and out-of-control: Examining the borderline existence of adopted Koreans”, Adoption & Culture: The Interdisciplinary Journal of the Alliance for the Study of Adoption and Culture 2007 (vol. 1), pp. 129-162. (refereed article)

“Representations of East Asians in contemporary Swedish popular culture – intersections of race, gender and sexuality”, Hamster Bros.: A Zine about Artistic Trans-Nationalism no. 1/2007 (vol. 1), pp. 6-17.

http://web.mac.com/estherka/iWeb/katehers/Lactose%20Intolerant.html

“Nationalism, subalternity, and the adopted Koreans”, Journal of Women’s History no. 1/2007 (vol. 19), pp. 117-122. (refereed article)

“Rasifierade erfarenheter och transrasiala identifikationer i utlandsadopterade svenskars självbiografier” [Racialised experiences and transracial identifications in internationally adopted Swedes’ self-narratives], Nordic Journal of Social Work no. 2/2007 (vol. 27), pp. 105-119. (refereed article)

“Contested adoption narratives in Sweden”/”Sûoêdênêsôsôûi nonjaengjôk ibyang sôsa”, The OAK. Global Overseas Adoptees’ Link Newsletter Winter/2007 (vol. 9), pp. 82-85/86-89.

“’Asia’ as a topos of fear and desire for Nazis and Extreme Rightists: The case of Asian Studies of Sweden”, Positions: East Asia Cultures Critique no. 2/2007 (vol. 15), pp. 403-428. (refereed article)

“Sverige unikt som adoptionsland” [Sweden – a unique adoption country], Välfärd: SCBs tidskrift om arbetsliv, demografi och välfärd no. 2/2007 (vol. 7), pp. 3-5.

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/BE0801_2007K02_TI_02_A05ST0702.pdf

2008

+ Carina Tigervall, “Fostrad till svensk – sedd som främling” [Socialized as a Swede – seen as a stranger], Invandrare & Minoriteter no. 6/2008 (vol. 35), pp. 22-27.

“When racism becomes individualized: Experiences of racialization among adult adoptees in Sweden”, Korean Quarterly no. 3/2008 (vol. 11), p. 15.

+ Daniel Cidrelius, “Adoption till varje pris” [Adoption at all costs], Mana no. 5/2008 (vol. 11), pp. 36-37.

+ Carina Tigervall, “Erfarenheter av rasifiering hos adopterade och adoptivföräldrar: Om betydelsen av ett icke-vitt utseende i den svenska vardagen” [Experiences of racialisation among adoptees and adoptive parents: The significance of a non-white body within Swedish everyday life], Socialvetenskaplig Tidskrift no. 3-4/2008 (vol. 15), pp. 220-238. (refereed article)

2009

+ Carina Tigervall, ”To be non-white in a colour-blind society: Conversations with adoptees and adoptive parents in Sweden on everyday racism”, Journal of Intercultural Studies no. 4/2009 (vol. 30), pp. 335-353. (refereed article)

“On being Swedish and not being white: Conversations with adoptees and adoptive parents on everyday racism in Sweden”/”Paekini anin Sûoêdêninûro sanûn kôt Sûoêdênûi ilsangjôk injongch’abyôlê taehan ibyangin, ibyang pumowoaûi taehwa”, Journal of Korean Adoption Studies no. 1/2009 (vol. 1), pp. 51-77/78-97. (refereed article)

“Imagining a global Koreatown: Representations of adopted Koreans in Sky’s music video Eternity and Lee Jang-soo’s feature film Love”, Norsk Tidsskrift for Migrasjonsforskning/Norwegian Journal of Migration Research no. 2/2009 (vol. 10), pp. 45-65. (refereed article)

“Om synen på asiater I dagens Sverige och sambandet mellan populärkulturen och vardagsrasismen” [On the image of Asians in today’s Sweden and the relationship between popular culture and everyday racism], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/2009 (vol. 18), pp. 6-7.

2010

+ Carina Tigervall, “Gulinghumorns grunder” [The basic outlines of gook humour], Arena no. 2/2010 (vol. 17), pp. 40-43.

+ Carina Tigervall, “’Japaner, japaner, japaner’ – östasiater i svensk bild- och scenkultur” [“Japanese, Japanese, Japanese” – East Asians in Swedish visual and performance culture]. Fjärde Världen 1/2010 (vol. 27), pp. 22-25.

+ Carina Tigervall, ”Adoption with complications: Conversations with adoptees and adoptive parents on everyday racism and ethnic identity”, International Social Work no. 4/2010 (vol. 53), pp. 489-509. (refereed article)

“Invandrarnas barn i stor undersökning” [A big study on the children of immigrants], Invandrare & Minoriteter no. 3/2010 (vol. 37), p. 2.

“Den osynliga generationen” [The invisible generation], Invandrare & Minoriteter no. 4/2010 (vol. 37), pp. 17-20.

“Ich hielt mich für weiß”, Kulturaustausch. Zeitschrift für internationale Perspektiven no. 11/2010 (vol. 60), p. 28.

http://www.kulturaustausch.de/index.php?id=5&tx_amkulturaustausch_pi1%5Bview%5D=ARTICLE&tx_amkulturaustausch_pi1%5Bauid%5D=594&cHash=1a660fd9b1783e82a300ce813673ecc0

“The South and North Korean adoption issues”, Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2010 (vol. 19), p. 18.

2011

+ Danjel Nam, ”Koreanska mammor säger stopp!” [Korean mothers say stop!], Arena no. 5/2011 (vol. 28), pp. 42-45.

+ Catrin Lundström, “White melancholia: Mourning the loss of ‘Good old Sweden’”, Eurozine 2011-10-18, 6 p.

http://www.eurozine.com/articles/2011-10-18-hubinette-en.html

http://www.europeanattractionlimited.com/white-melancholia-mourning-the-loss-of-good-old-sweden

”Att bli den Andre” [To become the Other]. Fjärde Världen 1/2011 (vol. 28), pp. 12-15.

+ Catrin Lundström, “Den svenska vithetens melankoli” [The melancholy of Swedish whiteness], Glänta 2/2011 (vol. 19), pp. 28-35.

http://glanta.org/?page_id=33&viewArt=1593

http://www.eurozine.com/pdf/2011-10-18-hubinette-sv.pdf

http://www.eurozine.com/articles/2011-10-18-hubinette-sv.html

”Ord som sårar” [Words that wound], Invandrare & Minoriteter no. 1/2011 (vol. 38), pp. 25-27.

“Att överskrida ras: En introduktion till begreppet transrasialitet speglad genom transrasiala erfarenheter och fantasier” [To transcend race: An introduction to the concept of transraciality seen through transracial experiences and fantasies], Kvinder, Køn & Forskning no. 3-4/2011 (vol. 20), pp. 49-57. (refereed article)

“Därför envisas svenskar med rasistiska uttryck” [Why Swedes cling to racist expressions], Newsmill 2011-09-21, 11 p.

http://www.newsmill.se/artikel/2011/09/21/d-rf-r-envisas-svenskar-med-rasistiska-uttryck

+ Catrin Lundström, “Sweden after the recent election: The double-binding power of Swedish whiteness through the mourning of the loss of ‘old Sweden’ and the passing of ‘good Sweden’”. NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research no. 1/2011 (vol. 19), pp. 42-52. (refereed article)

2012

+ Malinda Andersson,“Between colour blindness and ethnicisation: Reading transnational adoption policy and practice in Sweden”, Adoption & Fostering no. 3-4/2012 (vol. 36), pp. 97-103. (refereed article)

+ Kristina Boréus, ”Hate speech and violent right-wing extremism in Scandinavia”. Open Democracy 2012-07-16, 3 p.

http://www.opendemocracy.net/opensecurity/kristina-boréus-tobias-hübinette/hate-speech-and-violent-right-wing-extremism-in-scandi

“Att iscensätta ras: Om vit rasperformativitet och vit rasmelankoli” [To perform race: On white racial performativity and white racial melancholy], Folket i Bild/Kulturfront 2012-04-21, 6 p.

http://fib.se/kulturdebatt/item/1351-att-iscensatta-ras

“The reception and consumption of hallyu in Sweden: Preliminary findings and reflections”, Korea Observer no. 3/2012 (vol. 43), pp. 503-525. (refereed article)

+ Catrin Lundström, ”La mélancolie blanche ou comment pleurer la ’bonne vieille Suède’”, La Revue nouvelle no. 2/2012 (vol. 66), pp. 10-13.

http://www.eurozine.com/articles/2012-05-02-hubinette-fr.html

”Rasism mot adopterade [Racism against adoptees], Svartvitt: Mångkulturell tidskrift no. 4/2012 (vol. 2), pp. 16-18.

http://svartvitt.se/rasism-mot-adopterade

+ James Arvanitakis, “Transracial adoption, white cosmopolitanism and the fantasy of the global family”, Third Text: Critical Perspectives on Contemporary Art and Culture no. 6/2012 (vol. 26), pp. 691-703. (refereed article)

2013

”Swedish antiracism and white melancholia: Racial words in a post-racial society”, Ethnicity and Race in a Changing World: A Review Journal no 1/2013 (vol. 4), pp. 24-33. (refereed article)

http://www.manchesteruniversitypress.co.uk/data/ip/ip021/docs/Vol_4_Iss_1.pdf

“Just like Sweden, Korea must accept single mothers”, Korea Unwed Mothers’ Support Network Newsletter Sep/2013 (Vol. 7), 2 p.

http://www.kumsn.org/main/index.php?document_srl=180498

”Edward Said och den svenska exceptionalismen” [Edward Said and Swedish exceptionalism], Sveriges Radio, P1 OBS Kultur- och idédebatt 2013-04-04, 2 p..

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=5494025

2014

“East Asian adoption studies”, Adoption & Culture: The Interdisciplinary Journal of the Alliance for the Study of Adoption and Culture 2014 (vol. ), pp. 146-148.

+ Catrin Lundström, “Three phases of hegemonic whiteness: Understanding racial temporalities in Sweden”, Social Identities. Journal for the Study of Race, Nation and Culture 6/2014 (vol. 20), pp. 423-437. (refereed article)

+ Lennart E.H. Räterlinck, “Race performativity and melancholic whiteness in contemporary Sweden”, Social Identities. Journal for the Study of Race, Nation and Culture 6/2014 (vol. 20), pp. 501-514. (refereed article)

2015

”Dai treni di orfani alle babybox”, ADOPNation 3/2015 (vol. 2), pp. 14-15.

”Migrazione forzate e studi comparati”, ADOPNation 4/2015 (vol. 2), pp. 16-17.

“Ett löfte om en ny svenskhet” [A promise of a new Swedishness], MIA Info 1/2015 (vol. 10), pp. 11-13.

+ Lennart E.H. Räterlinck, ”Slavauktioner, gulinghumor och blackface-konst” [Slave auctions, gook humour and blackface-art], Glänta 1/2015 (vol. 23), pp. 73-81.

2016

”Costruzione di un impero”, ADOPNation 6/2016 (vol. 3), pp. 16-18.

”Varför säljer stereotyper av asiater fortfarande?” [Why are stereotypes of Asians still selling?], Mana 1/2016 (vol. 19), pp. 24-25.

2017

+ Karen Smith Rotabi, “Orfandad, vulnerabilidad y protección de niñas y niños romaníes:Adopción, acogimiento y derechos de la niñez”, AFIN Newsletter June/2017 (vol. 95), pp. 1-9.

+ Karen Smith Rotabi, “Orphaned and vulnerable Romany children and their protection: Child adoption, foster care, and child right”, AFIN Newsletter June/2017 (vol. 95), pp. 1-9.

“Hur många muslimer finns det i Sverige?” [How many Muslims are there in Sweden?], Aktuellt Fokus 2017-04-04, 3 p.

http://aktuelltfokus.se/hur-manga-muslimer-finns-det-i-sverige

”Ett tidigt försök till samling mot rasismen” [An early attempt at mobilising against racism], Internationalen 2017-08-04, pp. 10.

”Bilder av asiater som en hotfull massa utan individuella särdrag” [Images of Asians as a threatening mass without any individual characteristics], Kunskapsbanken Bilders makt 2017-05-30, 3 p.

https://bildersmakt.se/bilder-av-asiater-som-en-hotfull-massa-utan-individuella-sardrag

”Bilder av asiater som odjur, bläckfiskar och skadedjur” [Images of Asians as a beasts, octopuses and vermin], Kunskapsbanken Bilders makt 2017-05-30, 3 p.

https://bildersmakt.se/bilder-av-asiater-som-odjur-blackfiskar-och-skadedjur

”Den demoniserande stereotypen – den asiatiska superskurken” [The demonising stereotype – the Asian super villain], Kunskapsbanken Bilders makt 2017-05-30, 3 p.

https://bildersmakt.se/den-demoniserande-stereotypen-den-asiatiska-superskurken

”Den gula färgen” [The yellow colour], Kunskapsbanken Bilders makt 2017-05-30, 4 p.

https://bildersmakt.se/den-gula-fargen

”Det asiatiska språket som ett löjligt nonsensspråk” [The Asian language as a ridiculously nonsense language], Kunskapsbanken Bilders makt 2017-05-30, 2 p.

https://bildersmakt.se/det-asiatiska-spraket-som-ett-lojligt-nonsenssprak

”Dragon lady”, Kunskapsbanken Bilders makt 2017-05-30, 3 p.

https://bildersmakt.se/dragon-lady

”Förlöjligande och demonisering av asiater” [Ridiculising and demonising of Asians], Kunskapsbanken Bilders makt 2017-05-30, 4 p.

https://bildersmakt.se/forlojligande-och-demonisering-av-asiater

”Geishan, China Doll och Miss Saigon – stereotyper av asiatiska kvinnor” [The Geisha, the China Doll and Miss Saigon – stereotypes of Asian women], Kunskapsbanken Bilders makt 2017-05-30, 4 p.

https://bildersmakt.se/geishan-china-doll-och-miss-saigon-stereotyper-av-asiatiska-kvinnor

”Hotbilder: Asiater som hyperintelligenta, farliga och löjliga” [Threat images: Asians as hyper intelligent, dangerous and ridiculous], Kunskapsbanken Bilders makt 2017-05-30, 4 p.

https://bildersmakt.se/hotbilder-asiater-som-hyperintelligenta-farliga-och-lojliga

”Hotbilder: Gula faran” [Yellow peril], Kunskapsbanken Bilders makt 2017-05-30, 4 p.

https://bildersmakt.se/hotbilder-gula-faran

”Populärkulturens stereotyper av asiater i relation till kön” [Popular cultural stereotypes of Asians in relation to gender], Kunskapsbanken Bilders makt 2017-05-30, 3 p.

https://bildersmakt.se/popularkulturens-stereotyper-av-asiater-i-relation-till-kon

”Yellowface”, Kunskapsbanken Bilders makt 2017-05-30, 3 p.

https://bildersmakt.se/yellowface

+ Catrin Lundström, ”Den vita maskulinitetens kris är nu” [The crisis of white masculinity is now], Feministiskt perspektiv 2017-04-13, 5 p.

https://feministisktperspektiv.se/2017/04/13/den-vita-maskulinitetens-kris-ar-nu

“Ras och vithet” [Race and whiteness], ISLI Månadsbrev maj-juni 2017, pp. 8-11.

”Ljudet av rasifiering” [The sound of racialisation], Mana 1/2017 (vol. 20), pp. 30-31.

”Jämlikhetsdata. Att kartlägga och motverka diskriminering med statistik” [Equality data. To map and combat discrimination against discrimination], Ord & Bild no. 1/2017 (vol. 126), pp. 102-107.

Debate articles

2002

“Orientaler finns inte längre” [Orientals do not exist anymore], Dagens Forskning: Tidning för vetenskap och kultur, teknik och samhälle no. 13-14/2002 (vol. 1), p. 54.

+ Martin Claesson, Christian Hofverberg, Anna Hübinette, Mikael Jarnlo, “Var tionde gör självmordsförsök” [One in ten tries to commit suicide], Dagens Nyheter: Debatt 2002-04-11, p. A4.

2003

+ Susanne Brink, ”Stoppa rasismen mot adopterade från Asien” [Stop the racism against adoptees from Asia], Aftonbladet: Debatt 2003-09-26, p. 44.

http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0%2C2789%2C366267%2C00.html

“Den sista människohandeln” [The last human trade], Arena no. 6/2003 (vol. 11), pp. 12-17.

http://www.tidskriftenarena.se/text/2003/12/den-sista-mnniskohandeln-t-hbinette

“En grym människohandel” [A cruel trade in human beings], Dagens Nyheter: Kultur 2003-08-26, p. B2.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=174601&previousRenderType=2

“Adoption är efterfrågestyrd” [Adoption is demand driven], Dagens Nyheter: Kultur 2003-08-30, p. B2.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=176807

“Om rasismen mot asiater” [On racism against Asians], Expressen: Kultur 2003-09-27, p. 4.

“’Orientaliska språk’ föråldrat institutionsnamn” [“Oriental languages” an old-fashioned name of a department], Gaudeamus: Stockholms universitets kårtidning no. 3/2003 (vol. 80), p. 8.

“Stärk de utlandsadopterades rättigheter!” [Strengthen the rights of international adoptees], Invandrare & Minoriteter no. 6/2003 (vol. 30), p. 14.

+ Susanne Brink, ”Stop sending babies abroad”, Korea Herald 2003-12-17, p. 12.

http://yellowworld.org/forums/showthread.php?t=11789

“Stoppa adoptioner från Korea” [Stop adoptions from Korea], Socialpolitik no. 4-5/2003 (vol. 10), p. 39.

http://www.aef-forening.com/korean.html

“Stärk utlandsadopterades rättigheter!” [Support the rights of international adoptees!], Socionomen: Facktidskriften för kvalificerat socialt arbete no. 7/2003 (vol. 17), pp. 45-46.

+ Susanne Brink, ”Sexualiserad rasism mot adopterade” [Sexualised racism against adoptees], Upsala Nya Tidning 2003-10-03, p. 2.

2004

“Se den koloniala strukturen!” [See the colonial structure!], Arena no. 1/2004 (vol. 12), p. 57.

+ Danjel Ji-soo Nam Lindberg, ”Lost in translation är rasistisk” [Lost in translation is racist], Expressen: Kultur 2004-03-03, p. 4.

“Inte välkommen längre” [Not welcome anymore], Mana no. 5/2004 (vol. 7), pp. 18-19.

“Rasism – Jag känner mig inte välkommen i Sverige” [Racism – I do not feel welcome in Sweden], Stockholms Fria Tidning no. 45/2004 (vol. 4), p. 5.

http://www.stockholmsfria.nu/artikel/2626

“Sverige är inte längre ett land för östasiater” [Sweden is not anymore a county for East Asians], Yelah 2004-10-31, 2 p.

http://www.yelah.net/articles/debatt041031

2005

“Adoption är alltid sista alternativet” [Adoption is always the last alternative], Aftonbladet: Debatt 2005-01-15, p. 44.

http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,588900,00.html

“Gulinghatet finns överallt” [The “gook hate” is everywhere], Aftonbladet: Kultur 2005-05-20, pp. 34-35.

http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,647692,00.html

“Korea must stop overseas adoption”, Korea Herald 2005-03-01, p. 12.

http://www.duke.edu/~myhan/kaf0503.html

+ Danjel Ji-soo Nam Lindberg, ”Koloniala synsätt spökar. Debatt: tsunamikatastrofen” [Haunting colonial perspectives. Debate: The tsunami catastrophe], Stockholms Fria Tidning no. 2/2005 (vol. 5), p. 1.

http://www.stockholmsfria.nu/artikel/2973

2006

+ Gitte Enander Thelin, Mikael Jarnlo, Hanna Sofia Jung Johansson, Lotta Landerholm & Christine Milrod, “Adoptioner – endast för de vuxna” [Adoptions – only for adults], Aftonbladet: Debatt 2006-03-06, p. 44.

http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,788358,00.html

+ Danjel Lindberg, Irene Molina, Diana Mulinari, Nora Räthzel, Ulrika Schmauch & Carina Tigervall, ”SIF sprider traditionell rasism. Om SIFs kampanj som sprider den rasistiska föreställningen om ‘gula faran’” [SIF spreads traditional racism. On SIF’s campaign which spreads the racist image of the ”yellow peril”], Dagens Media: Affärstidningen om marknadsföring och medieval no. 11/2006 (vol. 9), p. 43.

http://www.uppmana.nu/nyheter-arbetsmarknad/3868-sif-varnar-fgula-faran-i-aktuell-annonskampanj

+ Danjel Ji-soo Nam Lindberg, ”Adoptionsförmedlarna har också ett ansvar” [The adoption agencies also have a responsibility], Expressen: Kultur 2006-03-14, p. 4.

+ Danjel Ji-soo Nam Lindberg, ”Vem bär ansvaret?” [Who is responsible?], Mana no. 2-3/2006 (vol. 9), pp. 18-19.

http://www.uppmana.nu/baknummer/99-mana-2006-2-3/3847-vem-bansvaret

+ Danjel Lindberg, Irene Molina, Diana Mulinari, Nora Räthzel, Ulrika Schmauch & Carina Tigervall, “SIF varnar för ‘gula faran’ i annonskampanj” [SIF warns of the ”yellow peril” in an ad campaign], SIF-Tidningen no. 7/2006 (vol. 20), pp. 68-69.

http://www.siftidningen.se/dbt/arkiv/dbts/20060823091558b_dbt.shtml

+ Danjel Lindberg, Irene Molina, Diana Mulinari, Nora Räthzel, Ulrika Schmauch & Carina Tigervall, “Fackförbund driver cynisk kampanj” [Trade union is waging a cynical campaign], Östgöta Correspondenten: Debatt 2006-05-31, p. A4.

http://archive.corren.se/archive/2006/5/31/1vczhtqid0zfl8q.xml

2008

+ Daniel Cidrelius, Gitte Enander, Charlotta Göthlin, Daniel Hansson, Linda Häll, Mikael Jarnlo, Fatima Jonsson, Patrik Lundberg, Danjel Nam, Helena Nilsson, Matilda Sjödell & Malena Swanson, “Adoption kan vara barnhandel. Västvärldens behov ska inte möjliggöra människohandel” [Adoption can be child trade. The West’s need shall not make child trade possible], Aftonbladet: Debatt 2008-11-08, pp. 36-37.

http://www.aftonbladet.se/debatt/article3721509.ab

+ Lena-Kim Arctaedius, Susanne Brink, Daniel Cidrelius, Gitte Enander, Charlotta Göthlin,Daniel Hansson, Linda Häll, Mikael Jarnlo, Fatima Jonsson, Patrik Lundberg, Danjel Nam,Helena Nilsson, Matilda Sjödell & Malena Swanson, “Handel med barn måste bekämpas” [Child trade has to be combated], ETC 2008-11-11, 2 p.

http://www.etc.se/artikel/18999/handel-med-barn-maste-bekaempas

“Orientaliska rasfantasier på Skansen” [Orientalist racial fantasies at Skansen], Invandrare & Minoriteter no. 4/2008 (vol. 35), p. 27.

+ Carina Tigervall, “Adopterade rasdiskrimineras i Sverige” [Adoptees are exposed to racial discrimination in Sweden], Sydsvenska Dagbladet: Ordet 2008-12-05, p. B16.

2009

+ Danjel Nam, “PK är tråkigt” [PC is boring], Bang: Feministisk kulturtidskrift 2/2009 (vol. 19), pp. 16-18.

http://www.bang.a.se/roligast/danjel.html

+ Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander & Malinee Murray, “Adopterades rätt ignoreras” [Adoptees’ rights are ignored], Svenska Dagbladet: Brännpunkt 2009-08-02, p. A5.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3294143.svd

+ Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander & Malinee Murray, “Vi föddes inte på en västerländsk flygplats” [We were not born at a Western airport], Svenska Dagbladet: Brännpunkt 2009-08-16, p. A5.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3360297.svd

+ Jennifer Kwon Dobbs, “Gathering adoptee voices to end South Korea’s corrupt international adoption practices”, United Adoptees International News 2009-08-14.

http://uai-news.blogspot.com/2009/08/in-headline-todays-article_13.html

+ Carina Tigervall, “Adopterade upplever vardagsrasism i Sverige” [Adoptees are experiencing everyday racism in Sweden], Göteborgs-Posten: Debatt 2009-01-08, p. A35.

2010

“Om rätten till sin egen historia” [On the right to one’s own history], Brand: Anarkistisk tidning 1/2010 (vol. 113), pp. 61-63.

“Valet 2010, Sverigedemokraterna och svenskheten” [The election of 2010, the Sweden Democrats and Swedishness], El Kabeza Negra 2010-11-27, 3 p.

http://elbichointelectual.blogspot.com/2010_11_01_archive.html#1459628326964547869

+ Jennifer Kwon Dobbs & Jane Jeong Trenka, “Rethinking consent to adoption”, Korea Times 2010-01-01, p. 9.

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/opinon/2009/12/137_58281.html

“Växande trend att svenskar dumpar sina adoptivbarn” [Growing trend that Swedes abandon their adopted children], SVT Debatt 2010-11-03, 2 p. http://www.svt.se/opinion/vaxande-trend-att-svenskar-dumpar-sina-adoptivbarn

2011

”Om att vara forskare och aktivist” [On being a scholar and an activist], Arena no. 4/2011 (vol. 28), pp. 18-19.

+ Ylva Habel, Jallow Momodou & Mekonnen Tesfahuney, “Granska dom mot svart skolpojke” [Examine sentence against black school boy], Svenska Dagbladet: Brännpunkt 2011-06-11, p. A5.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/granska-dom-mot-svart-skolpojke_6235724.svd

2012

“Rätt av Reinfeldt att tala om ras” [Right to speak about race as Reinfeldt did], Newsmill 2012-05-18, 3 p.

http://www.newsmill.se/artikel/2012/05/16/r-tt-av-reinfeldt-att-tala-om-ras

”Dramatens gulinghumor drabbar svenska asiater” [Royal Dramatic Theatre’ gook humour affects Swedish Asians], Newsmill 2012-09-04, 2 p. http://www.newsmill.se/artikel/2012/09/04/dramatens-gulinghumor-drabbar-svenska-asiater

+ Lennart E.H. Räterlinck, ”Makode Lindes konst förstärker vit rashumor” [Makode Linde’s art strengthens white race humour], SVT Debatt 2012-06-12, 2 p. https://blogg.svt.se/debatt/2012/06/15/24073

“Dannys snack om svartingar speglar dold rasmaktsordning” [Danny’s talk about wogs reflects a hidden racial order], SVT Debatt 2012-11-27, 3 p.

http://www.svt.se/opinion/dannys-snack-om-svartingar-speglar-dold-rasmaktsordning

2013

”Sverige har en falsk antirasistisk självbild” [Sweden has a false antiracist self-image], Dagens Arena 2013-09-24, 2 p.

http://www.dagensarena.se/opinion/forskare-sverige-har-en-falsk-antirasistisk-sjalvbild

“I en nation av antirasister är endast de öppna nazisterna rasister” [In a nation of antiracists, only explicit Nazis are seen as racists], SVT Debatt 2013-01-05, 3 p. http://debatt.svt.se/2013/01/05/i-en-nation-av-antirasister-ar-endast-de-oppna-nazisterna-rasister

+ Christina Zedell, Willy Viitala & Leif Magnusson, ”Att vara svensk är inte att vara vit” [To be Swedish is not to be white], Newsmill 2013-05-02, 3 p.

http://www.newsmill.se/artikel/2013/05/02/att-vara-svensk-r-inte-att-vara-vit

+ Christina Zedell, Willy Viitala & Leif Magnusson, ”Swedishness must be split from being white”, The Local 2013-05-21, 3 p.

http://www.thelocal.se/48022/20130521

”Trouble in Paradise? What the riots mean for Sweden”, Open Society Foundations 2013-05-28, 2 p.

http://www.opensocietyfoundations.org/voices/trouble-paradise-what-riots-mean-sweden

+ Lory Janelle Dance, “Sweden: No longer the exception to Western racist rule”, Racism Review 2013-05-27, 2 p.

http://www.racismreview.com/blog/2013/05/27/sweden-no-longer-the-exception-to-western-racist-rule/

“Sverige måste uppdatera sin syn på internationell adoption” [Sweden must update its image of international adoption], SVT Debatt 2013-10-09, 3 p.

http://debatt.svt.se/2013/10/09/sverige-maste-uppdatera-sin-syn-pa-internationell-adoption

2014

+ Samson Beshir, “Avskaffa inte rasbegreppet i svensk lagstiftning” [Don’t abolish the concept of race from Swedish legislation], Svenska Dagbladet: Opinion 2014-08-07, 3 p.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/avskaffa-inte-ras-som-begrepp_3802634.svd

+ Samson Beshir & Victoria Kawesa, ”Samhället måste ta den växande afrofobin på allvar” [The society has to take growing afrophobia seriously], Dagens Nyheter: Debatt 2014-02-01, p. 6.

http://www.dn.se/debatt/samhallet-maste-ta-den-vaxande-afrofobin-pa-allvar

+ Charlotte Hyltén-Cavallius & Leif Magnusson, “Bekämpa hypersegregationen” [Combat the hyper segregation], Svenska Dagbladet: Brännpunkt 2014-08-27, p. 6.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/aven-antirasister-kan-dela-sds-asikter_3859396.svd

+ Hanna Sofia Jung Johansson & Lisa Wool-Rim Sjöblom, ”Babyboxar uppmuntrar till att överge barn” [Baby boxes encourage to abandon children], Svenska Dagbladet: Brännpunkt 2014-02-23, 2 p.:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/babyboxar-uppmuntrar-till-att-overge-barn_3300646.svd

2015

”Sverige bör börja föra statistik över etnicitet: Jämlikhetsstatistik behövs för att nå ett jämlikt samhälle” [Sweden should have statistics on ethnicity: Equality statistics are needed to accomplish an equal society], Aftonbladet: Debatt 2015-03-10, p. 6.

http://www.aftonbladet.se/debatt/article20439966.ab

”Segregationen och klyftorna borde oroa långt fler” [Segregation and the gaps should worry more], Dagens Samhälle 2015-08-24, 2 p. http://www.dagenssamhalle.se/debatt/segregationen-och-klyftorna-borde-oroa-langt-fler-17594

+ Lisa Wool-Rim Sjöblom, “Det räcker med “gulinghumor” nu, SVT” [SVT, it is enough now with gook humour], Expressen: Debatt 2015-06-02, 2 p.

http://www.expressen.se/debatt/det-racker-med-gulinghumor-nu-svt

”En icke-vit underklass växer upp i Sverige” [A non-white under-class is growing up in Sweden], Expressen: Debatt, p. 4, 2015-10-29.

http://www.expressen.se/debatt/en-icke-vit-underklass-vaxer-upp-i-sverige

+ Lisa Wool-Rim Sjöblom, “Swedish Asians call for an end to “gook humour”, Kultwatch 2015-06-08, 3 p.

http://www.kultwatch.se/2015/06/08/swedish-asians-call-for-an-end-to-gook-humour

”Färgblinda antirasismen alltmer extrem” [Color-blind antiracism more extreme], SVT Opinion 2015-05-19, 3 p.

http://www.svt.se/opinion/article2942893.svt

+ Lisa Wool-Rim Sjöblom, “SVT understödjer rasism mot asiater” [SVT supports racism against Asians], Mana 2015-06-02, 7 p.

http://tidskriftenmana.se/tag/debatt-2

2016

“Ett antirasistiskt perspektiv på migration” [An antiracist perspective on migration], ABF Välkommen hit 2016-06-19, 7 p.

http://abfvalkommenhit.se/studiecirklar/kultur

+ Claes Gustafsson, Yvonne Hirdman, Madeleine Leijonhufvud & Barbro Sjöqvist, ”Förbjud surrogathandel med barn köpta i utlandet” [Illegalise surrogacy trade with children bought abroad], Dagens Nyheter: Debatt 2016-06-04, p. 6.

http://www.dn.se/debatt/forbjud-surrogathandel-med-barn-kopta-i-utlandet

+ Claes Gustafsson, Yvonne Hirdman, Madeleine Leijonhufvud & Barbro Sjöqvist, ”Ofrivilligt barnlösa svenskar måste söka andra vägar” [Involuntary childless Swedes have to seek other ways], Dagens Nyheter: Debatt 2016-06-09, 1 p.

http://www.dn.se/debatt/repliker/ofrivilligt-barnlosa-svenskar-maste-soka-andra-vagar

”Henrik Schyfferts antirasistiska image klingar falskt” [Henrik Schyffert’s antiracist image is false], Nyheter24 2016-10-28, 2 p.

http://nyheter24.se/debatt/865924-hubinette-henrik-schyfferts-antirasistiska-image-klingar-falskt

”Det nostalgiska minnet av 1900-talet förklarar Trumps seger” [The nostalgic memory of the 1900s explains Trumps’ victory], Nyheter24 2016-11-07, 1 p.

http://nyheter24.se/debatt/867164-hubinette-minnet-av-1900-talet-forklarar-trumps-seger

2017

+ Daniel Cidrelius, Ania Junker & Anna Sandgren, ”Utred adoptionerna från Sri Lanka till Sverige” [Investigate the adoptions from Sri Lanka to Sweden], ETC 2017-10-02, p. 5. https://www.etc.se/debatt/utred-adoptionerna-fran-sri-lanka-till-sverige

“Equality data vital to assess and combat discrimination”, Inclusive Societies 2017-01-04, 9 p.

http://rwi.lu.se/2017/01/equality-data-vital-assess-combat-discrimination

”Nej PewDiePie, det är inte din rättighet att få vara rasistisk” [No PewDiePie, it is not your right to be racist], Nyheter24 2017-02-18, 2 p.

http://nyheter24.se/debatt/876512-hubinette-nej-pewdiepie-det-ar-inte-din-rattighet-att-fa-vara-rasistisk

”Coops nya reklamfilm – en uppvisning i rasism” [Coop’s new commercial film – a display of racism], Nyheter24 2017-09-04, 1 p.

https://nyheter24.se/debatt/892876-tobias-hubinette-rasism-coop

 

Book reviews

2008

“Den koreanska frågan bortom ideologisk antagonism och nationalistisk retorik. Recension av Hyung Gu Lynn: Bipolar orders. The two Koreas since 1989” [The Korean issue beyond ideological antagonism and nationalistic rhetoric. Review of Hyung Gu Lynn: Bipolar orders. The two Koreas since 1989], Internationella Studier no. 4/2008 (vol. 38), pp. 130-34.

“Review of Gi-Wook Shin, Soon-Won Park & Daqing Yang (ed.): Rethinking historical injustice and reconciliation in Northeast Asia: The Korean experience”, Korean Studies vol. 32/2008, pp. 195-197.

2011

”Review of Eleana Kim: Adopted territory. Transnational Korean adoptees and the politics of belonging”, Acta Koreana no. 1 (vol. 14), pp. 331-333.

“Recension av Malinda Andersson: Blodets och rötternas logik. Internationell adoption i välfärdens diskursiva praktik” [Review of Malinda Andersson: The logics of blood and roots. International adoption in the discursive practice of welfare], Invandrare & Minoriteter no. 2/2011 (vol. 38), p. 43.

”Review of Eleana Kim: Adopted territory. Transnational Korean adoptees and the politics of belonging”, Pacific Affairs. An International Review of Asia and the Pacific 3/2011 (vol. 84), p. 585-586.

“Recension av Eleana Kim: Adopted territory. Transnational Korean adoptees and the politics of belonging” [Review of Eleana Kim: Adopted territory. Transnational Korean adoptees and the politics of belonging], Sociologisk forskning no. 3/2011 (vol. 48), pp. 109-112.

2012

”Review of Eleana Kim: Adopted territory. Transnational Korean adoptees and the politics of belonging and Barbara Yngvesson: Belonging in an adopted world: Race, identity, and transnational adoption”, Adoption & Culture: The Interdisciplinary Journal of the Alliance for the Study of Adoption and Culture 2012 (vol. 3), pp. 183-189.

2013

”Review of Caroline Plüss & Chan, Kwok-bun (ed.): Living intersections: Transnational migrant identifications in Asia”, Nordic Journal of Migration Research no. 2/2013 (vol. 3), pp. 114-115.

2015

”Review of Soojin Pate: From orphan to adoptee: U.S. Empire and genealogies of Korean adoption”, The American Historical Review no. 2/2015 (vol. 120), p. 665.

”Review of Vilna Bashi Treitler (ed.): Race in transnational and transracial adoption”, Basingstoke, UK, Sociology of Race and Ethnicity no. 4/2015 (vol. 1), pp. 584-585.

2016

”Spännande avhandling om 1700-talssvenskarnas liv i Kina. Recension av Lisa Hellmans Navigating the foreign quarters: Everyday life of the Swedish East India Company employees in Canton and Macao 1730–1830 [Fascinating thesis about the 1700s’ Swedes’s lives in China. Review of Lisa Hellman’s Navigating the foreign quarters: Everyday life of the Swedish EastIndia Company employees in Canton and Macao 1730–1830], Internationalen 2016-01-29, pp. 10-11.

http://www.internationalen.se/2016/01/spannande-avhandling-om-1700-talssvenskarnas-liv-i-kina

Journalistic works

2002

+ Per Lapins, Barn till varje pris [Children at all costs], Nordisk Film & TV, SVT1 Dokument inifrån 2002-04-18, 1 hour.

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=9590&a=151833

+ Bosse Lindquist, En gång var jag korean [Once I was a Korean], Swedish Television, SVT2 Dokumentärredaktionen 2002-04-10, 1 hour.

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=9621&a=250511

+ Bosse Lindquist, Varför är jag här? [Why am I here?], Sveriges Radio, P1 Dokumentärredaktionen 2002-04-13, 1 hour.

http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=909&artikel=2895442

+ Bosse Lindquist, Utsatta barn [Vulnerable children], Swedish Radio, P1 Dokumentärredaktionen 2002-04-20, 1 hour.

http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=909&artikel=2894341

+ Erik Sandberg, Sveket mot de adopterade [The treachery towards the adoptees], Nordisk Film & TV, SVT1 Dokument inifrån 2002-04-11, 1 hour.

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=9590&a=151832

2007

+ Danjel Nam, Mamma kines, pappa japan… [Mother Chinese, father Japanese…],

Swedish Radio, P3 Special 2007-12-02, 1 hour.

http://www.sr.se/cgi-bin/p3/nyhetssidor/artikel.asp?ProgramID=3011&artikel=1744053

Artistic works

2006

+ Jane Jin Kaisen, Tracing trades + Adopting Belinda, Nordic Institute for Contemporary Art, The Faroe Islands Art Museum, Tórshavn, 2006-05-12, 38 + 8 min.

http://www.rethinking-nordic-colonialism.org/files/grid/a3.htm#tracing

+ Jane Kin Kaisen, “Tracing trades: A multimedia installation”, Living (in) the Postcolonial/Act 3 of Rethinking Nordic Colonialism: A Postcolonial Exhibition Project in Five Acts, Nordic Institute for Contemporary Art, The Faroe Islands Art Museum, Tórshavn, 2006-05-12-2006-06-04.

http://www.rethinking-nordic-colonialism.org/files/grid/a3.htm#tracing

Conference presentations

2001

“Post-adoption services in Sweden”, The 2nd International Gathering of Adult Korean Adoptees, Scandic Hotel Sjølyst, Oslo, 2001-08-11, in Kirsten Sloth (ed.), Official report of the Second International Gathering of Adult Korean Adoptees, August 9-12, 2001 – Oslo, Norway, Copenhagen: Planning Committee of 2nd International Gathering of Adult Korean Adoptees, 2001, pp. 38-39.

2002

“The adoption issue in Korea: Diaspora politics in the age of globalization”, 7th Korean Studies Graduate Student Conference, Korea Institute, Harvard University, Cambridge, 2002-03-09.

“The adopted Koreans: Diaspora politics and the construction of an ethnic identity”, 1st World Congress of Korean Studies, Academy of Korean Studies, Seongnam, 2002-07-19, in Proceedings of the 1st World Congress of Korean Studies, Seongnam: Academy of Korean Studies, 2002, pp. 724-730.

http://congress.aks.ac.kr/korean/files/2_1358731953.pdf

http://library.adoption.com/Interracial-Multicultural-Adoption/The-Adopted-Koreans-Diaspora-Politics-and-the-Construction-of-an-Ethnic-Identity/article/502/1.html

“The adopted Koreans: Diaspora politics and the construction of an ethnic identity”, 1st Conference of the Swedish School of Advanced Asia Pacific Studies, Swedish School of Advanced Asia Pacific Studies, Göteborg University, Gothenburg, 2002-09-28.

“The Adopted Koreans: Diaspora politics and the construction of an ethnic identity in a post-colonial and global setting”, 1st Third Space Seminar: Transgressing Culture – Rethinking Creativity in Arts, Science and Politics, Malmö University and Lund University, Malmö and Lund, 2002-11-29.

2003

“Imagined communities: Does a Korean adoptee identity exist?”, The meaning of roots: Ethnic identity and biological heritage, The Korea Club, Valby Medborgerhus, Copenhagen, 2003-04-12, in Kirsten Sloth (ed.), The meaning of roots: ethnic identity and biological heritage. Copenhagen, 11-12 April 2003. Conference proceedings, Copenhagen: The Korea Club, 2003, pp. 125-130.

“The Korean adoption issue: Images of adopted Koreans in Korean media and popular culture”, Tagung der Deutschen Gesellschaft für Völkerkunde e.V., Deutsche Gesellschaft für Völkerkunde e.V, Universität Hamburg, Hamburg, 2003-10-04. (invited paper)

2004

“Reconciling the past/Imagining the future: The Korean adoption issue and representations of adopted Koreans in Korean popular culture”, 6th Symposium of Nordic Association for Japanese and Korean Studies, Department of Oriental and African Languages, Göteborg University, Gothenburg, 2004-08-20.

“’Asia’ as a topos of fear and desire for Nazis and Extreme Rightists as evidenced in the case of Asian Studies of Sweden”, The Question of Asia in the New Global Order, Asia/Pacific Studies Institute, Duke University, Durham, 2004-10-01. (invited paper)

2005

“Nationalism, subalternity and the adopted Koreans”, 13th Berkshire Conference on the History of Women, Scripps College, Claremont, 2005-06-04. (paper read in absentia by Dr. Karen Balcom)

“Att vara ett flytande subjekt: En studie av den adoptivkoreanska existensen” [To be a floating subject: A study of the adopted Korean existence], 1st National Research Conference of Cultural Studies in Sweden, Advanced Cultural Studies Institute of Sweden, Linköping University, Norrköping, 2005-06-14.

http://www.ep.liu.se/ecp/015/033/ecp015033.pdf

+ Tamara Kil-ja Kim Nopper, “A different perspective on international adoption”, 7th Conference of the Korean American Adoptee Adoptive Family Network, Westin Southfield Hotel, Detroit, 2005-07-24.

“International adoption between coloniality and modernity”/””, 6th Conference of the Global Overseas Adoptees’ Link, Konkuk University, Seoul, 2005-08-19, in Forging a New Community. GOAL’s 6th Annual Conference August 19-20, 2005, Seoul: Global Overseas Adoptees’ Link, 2005, pp. 38-47/48-55. (keynote paper)

+ Su-yoon Ko & Jenny Na, “Representations of international adoption and overseas adoptees in Korean media and popular culture”/”Hanguk midiôwa taejungmunhwaê pich’uôjinûn haeoeibyang’gwa ibyangin”, 6th Conference of the Global Overseas Adoptees’ Link, Konkuk University, Seoul, 2005-08-20, in Forging a New Community. GOAL’s 6th Annual Conference August 19-20, 2005, Seoul: Global Overseas Adoptees’ Link, 2005, pp. 56-69/70-79.

“Disembedded and free-floating bodies out-of-place and out-of-control: Examining the borderline existence of adopted Koreans”, 14th Nordic Adoption Council Meeting and 1st Global Adoption Research Conference, Department of Nordic Studies and Linguistics, University of Copenhagen, Copenhagen, 2005-09-09.

http://mail.danadopt.dk/upload/tobias_hübinette_abstract_001.pdf

http://www.adoptionsberatung.at/index.php/article/articleview/187/1/103

“Representations of adopted Koreans in Korean popular culture”, 1st International Conference on Adoption and Culture of the Alliance for the Study of Adoption, Identity and Kinship, Department of English, University of Tampa, Tampa, 2005-11-18.

2006

“Asia as a topos of fear and desire”, From Orientalism to Postcoloniality, School of Languages and Culture, Södertörn University, Huddinge, 2006-04-29.

“The Korean adoption issue and the adopted Koreans of Sweden”, Narrating the History of Korean Adoptees: The Adoptee Voice and Emerging Perspectives, The Adopted Koreans’ Association of Sweden, Scandic Infracity, Upplands Väsby, 2006-05-06.

+ Jane Jin Kaisen, “International adoption and Nordic neo-colonialism. (Dis)ComfortAN(d)AlieNation: The X-raced Mut(at)ed Speak ”, Living (in) the Postcolonial/Act 3 of Rethinking Nordic Colonialism: A Postcolonial Exhibition Project in Five Acts, Nordic Institute for Contemporary Art, The Faroe Islands Art Museum, Tórshavn, 2006-05-13.

http://www.rethinking-nordic-colonialism.org/files/grid/c3.htm

http://www.rethinking-nordic-colonialism.org/files/pdf/ACT3/MANUSCRIPTS/Huebinette.pdf

“Representations of international adoption and overseas adoptees in Korean media and popular culture”, 8th Conference of the Korean American Adoptee Adoptive Family Network, Renaissance Seoul Hotel, Seoul, 2006-06-30. (paper read in absentia by Boon Young Han, Jenny Na & Jane Jeong Trenka)

+ Carina Tigervall, “Contested adoption narratives in a Swedish setting”, 2nd International Conference on Adoption Research, Centre for Research on the Child and Family, University of East Anglia, Norwich, 2006-07-19.

http://www.uea.ac.uk/swk/icar2/pdf’s/Tobias%20Hubinette.pdf

2007

“Bodies out-of-place and out-of-control: Examining the transracial subjectivity of adopted Koreans”, 1st International Symposium on Korean Adoption Studies, Dongguk University, Seoul, 2007-07-31, in Kim Park Nelson, Eleana Kim & Lene Myong Petersen (ed.), Proceedings of the 1st International Korean Adoption Studies Research Symposium, 2007, pp. 147-164.

+ Jenny Na & Jane Jeong Trenka, “Representations of international adoption and overseas adoptees in Korean media and popular culture”, The International Korean Adoptee Associations Gathering 2007, Dongguk University, Seoul, 2007-08-02.

+ Carina Tigervall, “When racism becomes individualised: Experiences of racialisation among adult adoptees and adoptive parents of Sweden”, 4th ETMU Finnish Society for the Study of Ethnic Relations and International Migration Days, Åbo Akademi University, Åbo, 2007-10-27.

+ Carina Tigervall, “To (not) name the unnameable and (not) speak about the unspeakable: Writing about experiences of racialisation among adult adoptees and adoptive parents of Sweden”, 14th Nordic Migration Research Conference, University of Bergen, Bergen, 2007-11-14.

http://imer.uib.no/14Nordic/Papers%20fra%2014.%20Migrasjonsforskerkonferanse/Hubinette%20&%20Tigervall.pdf

2008

“Experiences of racialisation and ethnic identifications among adult transnational adoptees of Sweden”, 9th Conference of the Global Overseas Adoptees’ Link, Olympic Parktel, Seoul, 2008-08-02.

+ Sungjoon Cho, Boon Young Han, Yewon Lee & Jane Jeong Trenka, “Presentation of TRACK – Truth and Reconciliation for the Adoption Community of Korea”, 9th Conference of the Global Overseas Adoptees’ Link, Olympic Parktel, Seoul, 2008-08-02.

2009

“Adoption and race in a Swedish setting: Adult adoptees of color in Sweden and their experiences of discrimination and relations to their non-white bodies”, 16th Nordic Adoption Council Meeting and International Adoption Conference, Department of Special Needs Education, University of Oslo, Oslo, 2009-05-19.

+ Carina Tigervall, “Adoption med förhinder: Om erfarenheter av rasifiering och etniska identifikationer bland adopterade och adoptivföräldrar i Sverige” [Adoption prevented: On experiences of racialisation and ethnic identifications among adoptees and adopters of Sweden], 2nd National Research Conference of Cultural Studies in Sweden, Advanced Cultural Studies Institute of Sweden, Linköping University, Norrköping, 2009-06-16.

+ Carina Tigervall, “”Japanese, Japanese, Japanese …”: Representations of East Asians in Swedish visual culture”, 3rd Conference of NECS – European Network for Cinema and Media Studies, Centre for Languages and Literature, Lund University, Lund, 2009-06-28.

+ Jennifer Kwon Dobbs, “Experiences of racism among adult adoptees of Sweden“, The International Korean Adoptee Associations Gathering 2009, Hotel Arena, Amsterdam, 2009-08-07.

+ Merete Laubjerg, Ben-Zion Sigalit & Yan Zhao “Interracial adoptees, integration and the barriers of nationalism in the Nordic countries”, 14th International Metropolis Conference, Copenhagen Congress Center, Copenhagen, 2009-09-17.

”The South and North Korean adoption issues”, Peace Forum on the Korean Peninsula: Visions and Tasks, The North European Chapter of the National Unification Advisory Council, Elite Hotel, Stockholm, 2009-11-21, in Peace Forum on the Korean Peninsula: Visions and Tasks, Seoul: The National Unification Advisory Council, 2009, pp. 92-94. (invited paper)

2010

“Being and becoming a transnational adoptee”, Jornadas del AFIN Adopciones, familias, infancies, Casa del Mar, Barcelona, 2010-05-07, in AFIN Newsletter August/2010 (vol. 18), pp. 2-14. (invited paper)

+ Jennifer Kwon Dobbs, Eleana Kim & Kimberly Langrehr, “Introducing Korean adoption studies”, The International Korean Adoptee Associations Gathering 2010, Lotte Hotel, Seoul, 2010-08-05.

“Introducing adoption cultural studies and Asian adoption studies” Intercountry Adoption Summit, Arden Park Hotel, Stratford, Canada, 2010-09-25.

http://adoptionsummit.uwaterloo.ca/Summit2010_Video/Day3/Cultural_Studies.html

”Transracial adoption, white cosmopolitanism and the fantasy of the global family”, Representations of family, Department of English and the Centre for Gender Research, Uppsala University, Uppsala, 2010-12-13.

2011

”Tema: Identiteter” [Theme: Identities], Conference on Learning and Intercultural Encounters, Mälardalen University College, Eskilstuna, 2011-03-24.

“Transracial adoption, white cosmopolitanism and the fantasy of the global family”, Intercultural versus Critical Education – Contrast or Concordance?, Department of Culture and Communication, Södertörn University, Huddinge, 2011-04-16.

“White melancholia and Swedish whiteness: The mourning of the loss of ‘old Sweden’ and the passing of ‘good Sweden’”, 1st Global Conference on Whiteness, Mansfield College, Oxford University, Oxford, 2011-07-13, in Nicky Falkof & Oliver Cashman-Brown (ed.), On Whiteness, Critical Issues Series Vol. 190, Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2012, pp. 221-233.

https://www.interdisciplinarypress.net/online-store/ebooks/diversity-and-recognition/on-whiteness

”Om svårigheten att vara antirasistisk forskare i Sverige” [On the difficulty of being an antiracist researcher in Sweden], IMER-förbundets konferens 2011, Arbetets museum, Norrköping, 2011-11-18.

”Transracial adoption, white cosmopolitanism and the fantasy of the global family”, Cosmopolitanism in a Wider Context: Conceptualizing Past and Present, Centre for Baltic and East European Studies, Södertörn University, Huddinge, 2011-11-25.

2012

“Swedishness in crisis: White mourning and melancholia and the loss of ‘good old Sweden’”, Nordic Summer University’s 4th Winter Symposium on Psychoanalysis and Politics, Swedish Psychoanalytical Association, Stockholm, 2012-03-11.

“The reception and consumption of hallyu in Sweden”, Solbridge Hallyu 3.0 Symposium, Solbridge International School of Business, Daejeon, 2012-04-28. (invited paper)

“Experiences of racism and discrimination and racial and ethnic identifications among adult adoptees of color in Sweden”, Workshop AFIN Adopciones, familias, infancies, Sede Central Alberto Aguilera, Madrid, 2012-07-05. (invited paper)

2013

“Contemporary racial stereotypes in the Nordic countries“, European Attraction Limited, Oslos Militære Samfund, Oslo, 2013-02-15. (invited paper)

“Transracial Adoption, white cosmopolitanism, and the fantasy of the global family“, Adoption Imaginaries, Aarhus University, Copenhagen, 2013-05-30. (invited paper)

+ Valerie Amiraux, Andreas Hieronymus & Razia Iqbal, ”Can religion and diversity be integrated?”, 17th International Metropolis Conference, Tampere Hall, Tampere, 2013-09-12.

+ Catrin Lundström,”Swedish whiteness and white melancholia: A diagnosis of a white nation in crisis”, Traveling whiteness: Interchanges in the study of whiteness, University of Turku, Turku, 2013-10-18.

+ Paula Mählck,”Researching race in a colour-blind context: Swedish whiteness and the racial grammar of Swedish research policy and practice”, Traveling whiteness: Interchanges in the study of whiteness, University of Turku, Turku, 2013-10-18.

+ Aleksander Gabelic, Cecilia Gärding, Linda Nordin, Anne Ramberg & Jenny Wiik-Larsson, ”Hur ser FN på Sveriges arbete mot rasism?” [How does the UN look at Sweden’s work against racism], 12:e MR-dagarna, Kulturhuset, Stockholm, 2013-11-14.

+ Paul Lappalainen & René Léon Rosales,”Rasism är en MR-fråga, inte en tolkningsfråga” [Racism is a human rights issues, not an question of interpretation], 12:e MR-dagarna, Kulturhuset, Stockholm, 2013-11-16.

2014

+ Nazia Hussain, ”Engaging marginalised majority communities in European cities”, Preventing and countering Far-Right extremism and radicalisation: European cooperation, Münchenbryggeriet, Stockholm, 2014-06-25.

”Researching race in a colorblind context”, 17th Nordic Migration Research Conference, University of Copenhagen, 2014-08-14.

”Racial stereotypes and Swedish whiteness: A case study of an antiracism in crisis”, 17th Nordic Migration Research Conference, University of Copenhagen, 2014-08-14.

+ Cecilia Gärding, Baker Karim & René León Rosales, ”Varning för ras. Ett samtal om rättigheter, ras och kultur” [Warning for race. A discussion on rights, race and culture], 13:e MR-dagarna, Folkets hus, Umeå, 2014-11-14.

+ Valerie Amiraux, Najma Bouteldja & Helle Stenum, ”Cultural diversity. A new form of racism?”, 13:e MR-dagarna, Folkets hus, Umeå, 2014-11-14.

2015

”Adoptees and identity: What does the research say?”, Convegno Internazionale sull’Adozione, Hotel Oliveto, Desenzano del Garda, 2015-09-05. (keynote paper)

”Den färgblinda antirasismen slår tillbaka”, Antirasistiska akademin: Forskning, undervisning och samverkan mot rasism, Världskulturmuseet, Göteborg, 2015-10-11.

+ Samson Beshir & Godwyll Osei-Amoako, “Rasism – vad är det egentligen?” [Racism – what is it really?], 14:e MR-dagarna, Svenska mässan, Göteborg, 2015-11-09.

+ Barakat Ghebrehawariat, Stina Oscarsson & Anna Wigenmark, ”Vem kan vara antirasist?” [Who can be an antiracist?], 14:e MR-dagarna, Svenska mässan, Göteborg, 2015-11-10.

”Rashierarkier och rasstrukturer i det nya Sverige” [Racial hierarchies and race structures in the new Sweden], 14:e MR-dagarna, Svenska mässan, Göteborg, 2015-11-10.

“Nordic whiteness at play in a contemporary Swedish context”, Nordic Whiteness, National Library of Norway, Oslo, 2015-11-11. (invited paper)

“Race performativity and melancholic whiteness in contemporary Sweden”, 17th International Interdisciplinary Cross-Sector Conference of the Research Environment Communication, Culture and Diversity 2015 – Going Beyond Inclusion: New forms of Cultural Spaces in the 21st century, Örebro Theater, Örebro, 2015-11-19. (invited paper)

2016

+ Moa Backman, Hannah Alem Davidsson, Bodil Granlid & Anna Wadström, ”Vilka normbrott accepterar barnpubliken?” [Which norm breakages are accepted by a child audience?], 6:e bibu: Scenkonst för barn och unga, Konserthuset, Helsingborg, 2016-05-19.

”Some reflections on the Asian Nordic experience with an emphasis on Sweden”, Asian Diaspora Space in Europe at the Intersection of Gender, Sexuality and Race, Center for Metropolitan Studies, Technische Universität, Berlin, 2016-06-10. (invited paper)

“Some reflections on Korean adoption and the adopted Korean experience in Sweden and elsewhere“, Adopted Koreans’ Association’s 30th anniversary, Kulturfyren, Stockholm, 2016-10-01.

+ Maimuna Abdullahi, Rukiya Ismail & Kitimbwa Sabuni, ”Dags att Sverige inför jämlikhetsdata” [Time for Sweden to introduce equality data], 15:e MR-dagarna, Malmö Live, Malmö, 2016-11-18.

+ Nina Jakku & Andréaz Wasniowski, ”En presentation av forskarnätverket för svensk ras- och vithetsforskning och antologin Ras och vithet. Svenska rasrelationer igår och idag”, Rasismforskningens utmaningar, Forum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Uppsala universitet, Uppsala, 2016-11-24.

2017

“To be a non-white Swede in contemporary Sweden: Racializing Sweden and new narratives on Swedish whiteness”, II International Conference The Discourse of Identity, Facultade de Filoloxia, Universidade de Santiago de Compostela, 2017-06-09.

Alireza Behtoui, Fataneh Farahani, Anna Lundberg, Paula Mälck, Suruchi Thapar-Björkert & Kajsa Widegren, ”Racialized academia”, Rasism och välfärd, Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Uppsala universitet, Uppsala, 2017-10-12.

+ Leila Brännström & Daniel Hedlund, ”Biopolitik, rasism och den samtida svenska migrationspolitiken” [Bio politics, racism and contemporary Swedish migration policy], Rasism och välfärd, Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Uppsala universitet, Uppsala, 2017-10-13.

“Reintroducing and researching race in a Nordic setting – Challenges for the future”, 14th ETMU Finnish Society for the Study of Ethnic Relations and International Migration Days: Race, Power and Mobilities, University of Jyväskylä, Jyväskylä, 2017-10-27. (keynote paper)

+ Elisabeth Abiri, Matilda Brinck-Larsen, Edda Manga & Rebecca Stern, “De mänskliga rättigheternas framtid – i skuggan av den ”tillfälliga lagen” [The future of human rights – in the shadow of the temporary law], 16:e MR-dagarna, Elmia, Jönköping, 2017-11-09.

“Transnational adoption between negative and positive race hygiene”, Conference on the History and Practices of International Adoptions: Designing Modern Families – International Perspectives on Intercountry and Transracial Adoptions, Universität Kassel, Kassel, 2017-11-18. (invited paper)

 

Other publications of Tobias Hübinette

On ethnicity and race 2007-

Seminars and lectures

2007

”Adopterade – riktiga svenskar eller inte? Att leva som icke-vit bland den vita majoritetsbefolkningen i Sverige” [Adoptees – real Swedes or not? To live as non-white among the white majority population of Sweden], Museion, Museum of World Culture, Göteborg University, Gothenburg, 2007-03-07.

“Adoption, diskriminering och etnisk identitet” [Adoption, discrimination and ethnic identity], Department of Ethnic Studies, Linköping University, Norrköping, 2007-04-17.

2008

+ Carina Tigervall, “Vad kan adoptivfamiljer och adopterade bidra med till IMER-forskningen” [How adoptive families and adoptees can contribute to migration and ethnicity research], Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity & Welfare, Malmö University College, Malmö, 2008-01-16.

“Samtal med 20 vuxna utlandsadopterade om den transrasiala vithetens levbarhet i ett samtida Sverige. En presentation av forskningsprojektet Adoption, diskrimninering och etnisk identitet” [Discussions with 20 adult intercountry adoptees regarding the liveability of a transracial whiteness in contemporary Sweden. A presentation of the research project Adoption, discrimination and ethnic identity], IMER seminar, Department of Sociology, Uppsala University, Uppsala, 2008-04-14.

+ Carina Tigervall, “Erfarenheter av rasifiering hos adopterade och adoptivföräldrar i Sverige” [Experiences of racialisation among adoptees and adoptive parents in Sweden], Centre for multiethnic research, Uppsala University, Uppsala, 2008-04-22.

+ Carina Tigervall, “Att samtala med adoptivföräldrar och adopterade om ras, rasism och rasifiering. En redovisning av forskningsprojektet Adoption, diskriminering och etnisk identitet” [To talk with adoptive parents and adoptees about race, racism and racialisation. An account of the research project Adoption, discrimination and ethnic identity], Department of Ethnic Studies, Linköping University, Norrköping, 2008-04-29.

”’Going native’ eller att bli den andre – om kolonisatörens behov och begär efter tillhörighet speglat genom transrasiala adoptionsfantasier” [”Going native” or becoming the Other: The coloniser’s need and desire to belong reflected through transracial adoption fantasies], Multicultural Centre, Botkyrka, 2008-05-25.

2009

”Om koloniala fantasier och transrasiala adoptioner” [Colonial fantasies and transracial adoptions], Skeppsholmens folkhögskola, Stockholm, 2009-02-05.

”Blandade i historien och i samtiden” [Mixed race people in history and today], Multicultural Centre, Botkyrka, 2009-04-16.

+ Dina Avrahami, Fataneh Farahani, René Leon Rosales & Hanna Wikström, ”Rastänkande och sexualisering i dagens Sverige” [Race thinking and sexualisation in contemporary Sweden], Stockholm Pride House 2009, Kulturhuset, Stockholm, 2009-07-30.

”’Japanese, Japanese, Japanese…’: Representations of East Asians in Swedish contemporary visual culture”, 1st workshop on Decoding the Nordic colonial mind, Department of Culture and Identity, Roskilde University, Roskilde, 2009-10-19.

2010

”To be non-white in a colour-blind society: Conversations with adoptees and adoptive parents in Sweden on everyday racism”, Department of Culture and Communication, Södertörn University, Huddinge, 2010-03-02.

”Att vara icke-vit svensk: Om kroppens betydelse och svenskheten” [To be a non-white Swede: On the significance of the body and Swedishness], Mälardalen University College, Västerås, 2010-05-20.

”Social oro och utanförskap – situationen i Sverige och Europa” [Social unrest and marginality – the situation in Sweden and Europe], Folk och försvars och Föreningen lärare i samhällskunskaps lärarkonferens, Army Museum, Stockholm, 2010-10-17.

+ Nathan Hammelberg & Linda Shamma Östrand, ”Blandade i Sverige och världen, i historien och samtiden” [Mixed people in Sweden and the world, and in history and the contemporary], Multicultural Centre, Botkyrka, 2010-10-24.

”Framställningar och föreställningar om östasiater i samtida svensk visuell kultur – kritisk ras- och vithetsforskning i en svensk kontext” [Representations and images of East Asians in contemporary Swedish visual culture – critical race and whiteness studies in a Swedish context], Department of Culture and Communication, Södertörn University, Huddinge, 2010-12-14.

2011

”’Ord som sårar’. Den svenska vithetens (o)förmåga att ackommodera minoriteters erfarenheter” [”Words that wound”. The Swedish Whiteness and its (in)ability to accomodate the experiences of minorities], ABF Stockholm and Interfem, ABF House, Stockholm, 2011-05-11.

”Om frågor om ras och vithet i dagens Sverige” [On issues of race and whiteness in today’s Sweden], Vänsterpartiet Hägersten, Stockholm, 2011-05-15.

”Mångfald och diskriminering” [Diversity and discrimination], National Board of Health and Welfare, Multicultural Centre, Botkyrka, 2011-05-16.

”Den svenska vitheten och kritiska vithetsstudier” [Swedish whiteness and critical whiteness studies], Department of Culture and Communication, Södertörn University, Huddinge, 2011-08-31.

”Ras och diskriminering” [Race and discrimination], Board of education, Stockholm City, 2011-09-19.

”’Tjing tjong!’: Svensk rebellhumor och gulingförakt” [”Ching chong!”. Swedish rebel humour and yellow disguste], ABF Stockholm and Interfem, ABF House, Stockholm, 2011-09-19.

”Utlandsadopterade och möjligheten att vara icke-vit svensk” [Transnational adoptees and the possibility of being a non-white Swede], Department of Gender Studies, Linköping University, 2011-09-21.

+ Catrin Lundström, ”Om svenskheten och vitheten” [On Swedishness and whiteness], Multicultural Centre, Botkyrka, 2011-10-20.

+ Irene Molina, ”Antirasismens framtid” [The future of antiracism], 10th Socialist Forum, ABF House, Stockholm, 2011-11-19.

2012

+ Yoshihiro Takahashi & Danjel Nam, ”Om asiatisk maskulinitet i dagens Sverige” [On Asian masculinity in contemporary Sweden], Multicultural Centre, Botkyrka, 2012-01-15.

”Nordic whiteness under siege: White mourning and melancholia in contemporary Sweden”, 1st workshop on Crisis and Nordic identities, Reykjavik University, Reykjavik, 2012-02-02.

”Den svenska rasismen och den svenska vitheten” [Swedish racism and Swedish whiteness], Tamams studentförening, Vänskapens hus, Lund, 2012-02-15.

”Rasismen och den nordiska vitheten” [Racism and Nordic whiteness], Centre for Gender Studies, Umeå University, Umeå, 2012-03-15.

”Den svenska vitheten och den svenska (anti)rasismen” [Swedish whiteness and Swedish (anti)racism], Center against racism, Ibis Hotel, Stockholm, 2012-03-24.

”Om segregation, och ras och vithet” [On segregation, race and whiteness], Förorternas riksdag: Förorten på Operan – Re:Aktion mot segregation, Operaterrassen, Stockholm, 2012-04-23.

”Varför ska vi tala om ras och vithet i dagens Sverige?” [Why should we talk about race and whiteness in today’s Sweden?], Collegium for the Sociology of Education, Göteborg University, Gothenburg, 2012-05-08.

+ Maria ‘Decida’ Wahlberg, Oivvio Polite, Ylva Habel, Paul Lappalainen, Nathan Hammelberg & Jacob Kimvall, ”Blackface i Sverige. Ett samtal om svarta stereotyper, underhållning och antirasistiska strategier” [Blackface in Sweden. A discussion on black stereotypes, entertainment and antiracist strategies], Bio Rio, Stockholm, 2012-05-13.

”Koloniala föreställningar och rasfantasier i den svenska samtidskulturen” [Colonial images and racial fantasies in contemporary Swedish culture], ABF House, Stockholm, 2012-05-15.

+ René Léon Rosales, ”Om erfarenheter från användandet av forskningscirkelmetoden i arbetet mot rasism och diskriminering i Botkyrka kommun” [On experiences from the use of the research circle method in the work against racism and discrimination in Botkyrka Municipality], Swedish Participatory Action Research Community’s 3rd conference, Teachers’ House, Stockholm, 2012-05-21.

+ Irene Molina, Paulina de los Reyes & Masoud Kamali, “Segregation: Teorier och strategier” [Segregation: Theories and strategies], Gala för orten, Förorternas riksdag, Culture House, Stockholm, 2012-05-26.

”Race performativity and the crisis of multiculturalism”, 2nd workshop on Crisis and Nordic identities, University of Tampere, Tampere, 2012-05-30.

+ Lennart Räterlinck, ”Att iscensätta ras: Om vit rasperformativitet och vit rasmelankoli” [To perform race: On white racial performativity and white racial melancholia], Department of Sociology, Uppsala University, Uppsala, 2012-05-31.

”Swedish whiteness and Swedish racism”, No Border Camp 2012, Stockholm, 2012-06-21 + 2012-06-24.

”Om behovet av att börja tala om ras i dagens Sverige utifrån afrosvenskarnas situation. Rasism mot människor med afrikanskt ursprung i dagens Sverige” [On the need to speak about race in today’s Sweden seent through the situation of Afro-Swedes. Racism against people of African origin in today’s Sweden], Gemenskapen, Malmö, 2012-10-09.

”Om stereotyper i samtida svensk bildkultur” [On stereotypes in contemporary Swedish visual culture], Konstnärshuset, Stockholm, 2012-10-09.

”Rasism och främlingsfientlighet” [Racism and xenophobia], Assyrien kulturcenter, Botkyrka, 2012-10-27.

”Strukturellt förtryck och strukturell rasism” [Structural oppression and structural racism], Vänsterns studentförbund, Södertörn University, 2012-11-27.

+ Catrin Lundström, “Swedish whiteness and white melancholia. A diagnosis of a white nation in crisis”, Department of Social Anthropology, Stockholm University, 2012-12-11.

”Ras och postkolonialism” [Race and postcolonialism], Harakat, Husby Träff, Stockholm, 2012-12-11.

2013

”Stereotyper av minoriteter förr och nu” [Stereotypes of minorities in history and today], Brobyggarutbildningen, Södertörn University, 2013-01-18.

”Spelar hudfärg någon roll?” [Does skin color matter?], Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, Stockholm, 2013-02-25.

”Om ras och vithet” [On race and whiteness], FN-dagen mot rasism och diskriminering, ABF Vårby Gård, Huddinge, 2013-03-21.

+ René León Rosales, ”Vem är välkommen” [Who is welcome?], Spiritus Mundi, Malmö, 2013-03-23.

”Rasstereotyper i barnkulturen” [Racial stereotypes in children’s culture], Botkyrkas 2:a internationella bokmässa, Hallunda bibliotek, Botkyrka, 2013-05-03.

+ Mistre Tesfaye, ”Dokument Botkyrka – rasism då och nu” [Document Botkyrka – racism then and now], Botkyrkas 2:a internationella bokmässa, Hallunda bibliotek, Botkyrka, 2013-05-04.

”Om rasism i dagens Sverige” [On racism in today’s Sweden], SSA Group & Botkyrka kommun, Subtopia 2013-05-08.

+ Patrik Lundberg, ”Gul utanpå: Ett samtal om vithet och adoption i dagens Sverige” [Yellow on the outside: A discussion on whiteness and adoption in today’s Sweden], Aspuddens bokhandel, Stockholm, 2013-05-20.

+ Catrin Lundström, ”Reflektioner kring den svenska vitheten igår, idag och imorgon” [Reflections on Swedish whiteness in history, today and tomorrow], Sociologer för maktanalys och kritisk samhällsdebatt, Teater Tribunalen, Stockholm, 2013-05-21.

”Rasstereotyper i svensk barn- och ungdomskultur” [Racial stereotypes in Swedish children’s and youth culture], Sigtuna litteraturfestival 2013, Sigtuna bibliotek, Sigtuna, 2013-08-08.

”Representationer av asiater i svensk film” [Representations of Asians in Swedish cinema], Kulturarvsagenterna: Mångfalden i det svenska filmarvet, Zita Folkets bio, Stockholm, 2013-08-24.

”Om ras, svenskhet och adoption” [On race, Swedishness and adoption], Socialförvaltningens resursteam adoption, Stockholm, 2013-09-10.

”Vad kan kritisk ras- och vithetsforskning göra för nytta i dagens Sverige?” [What use does critical race and whiteness research have in today’s Sweden?], Forum för feministisk forskning, Stockholm University, 2013-09-16.

+ Zanyar Adami, Cecilia Gärding & Johanna Wiklund, ”Om rasism och mänskliga rättigheter” [On racism and human rights], Multicultural Centre, Botkyrka, 2013-09-26.

”Reflektioner kring ras och kolonialism i relation till samer och Sverige” [Reflections in race and colonialism in relation to Sámis and Sweden], Centre for Sami Research, Umeå University, 2013-10-02.

+ Fatima Jonsson, ”Rasstereotyper och vita fantasier i svenskproducerade dataspel” [Racial stereotypes and white fantasies in computer games produced in Sweden], Multicultural Centre, Botkyrka, 2013-10-03.

”Rasstereotyper i svensk barn- och ungdomskultur” [Racial stereotypes in Swedish children’s and youth culture], Solna stadsbibliotek, Solna, 2013-10-15.

+ Fatima Jonsson, ”Rasstereotyper i dataspel” [Racial stereotypes in computer games], School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Södertörn University, 2013-10-30.

+ Lotten Gustafsson Reinius, Nathan Hamelberg, Anne Folke Henningssen & Karin Wästfelt, ”Att iscensätta den Andre” [To perform the Other], Museum of Ethnography, Stockholm, 2013-11-13.

+ Mats Deland, Rasmus Fleischer, Fredrik Hertzberg, Mattias Gardell & Heléne Lööw, ”Vad vet vi om den svenska extremhögern?” [What do we know about the Swedish Extreme Right?], Socialistiskt forum 2013, ABF-huset, Stockholm, 2013-11-23.

”Rasstereotyper i svensk barn- och ungdomskultur” [Racial stereotypes in Swedish children’s and youth culture], Regionbibliotek Stockholm, Stockholms stadsbibliotek, Stockholm, 2013-12-04.

2014

+ René Léon Rosales, ”Om ras och vithet i det samtida Sverige” [On race and whiteness in contemporary Sweden], Myndigheten för kulturanalys, Stockholm, 2014-02-17.

”Om ras och vithet i det samtida Sverige” [On race and whiteness in contemporary Sweden], Hugo Valentin Centre, Uppsala University, Gottsundabiblioteket, Uppsala, 2014-02-20.

”Mångfald i svensk visuell kultur” [Diversity in Swedish visual culture], Berghs School of Communication, Stockholm, 2014-03-18.

+ Samson Beshir, ”Om afrosvenskars situation i dagens Sverige” [On the situation of Afro-Swedes in today’s Sweden], Afrosvenskarnas riksförbund, Rinkeby Folkets hus, Stockholm, 2014-03-21.

”Hör rasbegreppet hemma inom den antirasistiska rörelsen i Sverige?” [Does the concept of race belong to the antiracist movement in Sweden?], Antirasistiskt forum 2014, ABF House, Stockholm, 2014-03-22.

+ Isabella Andersson, Mireya Echeverría Quezada, Zandra Kurén & Madelen Lundin, ”Antirasismens mångfald” [The diversity of antiracism], Antirasistiskt forum 2014, ABF House, Stockholm, 2014-03-22.

”En segregerad storstad” [A segregated big city], Miljöpartiet, Grillska huset, Stockholm, 2014-04-26.

”Åtgärder mot afrofobi” [Actions against afrophobia], Afrosvenskarnas riksförbund, ABF House, Stockholm, 2014-04-27.

”Om ras och vithet i dagens Sverige sedd genom statistik” [On race and whiteness in today’s Sweden seen through statistics], Rättviseförmedlingen, Stockholm, 2014-05-05.

”Den svenska vithetens historia del 1” [The history of Swedish whiteness part 1], Interfem, Stockholm, 2014-05-07.

+ Charlotte Hyltén-Cavallius & Mikael Morberg, ”Multicultural Centre. A short introduction”, 7th Diversity Matters Forum, Mimar Sinan University of Fine Arts, Istanbul, 2014-05-12.

”Om ras och svenskhet i dagens Sverige” [On race and Swedishness in today’s Sweden], Fisksätra Folkets hus, Nacka, 2014-05-14.

”Om migration och segregation i dagens Sverige” [On migration and segregation in today’s Sweden], Globala gymnasiet, Stockholm, 2014-05-16.

+ Ulrika Gunnarsdotter & Sara Parkman, ”Knätofsarna” [Tassled garters], Multicultural Centre, Botkyrka, 2014-05-18.

+ Henrik Arnstad & Evin Ismail, ”Vad är islamofobi och afrofobi och vilka uttryck tar de? Hur ser de högerextrema krafterna ut och har de ökat?” [What is islamophobia and afrophobia and how are they expressed? How do the Far Right forces look like and have they increased], Nya Rågsveds Folkets hus, Stockholm, 2014-05-20.

”Om ras och vithet i dagens Sverige” [On race and whiteness in today’s Sweden], Arbetsförmedlingen Etableringsverksamheten, Stockholm, 2014-05-22.

”Om vardagsrasism i dagens Sverige” [On everyday racism in today’s Sweden], Bryt upp! En konferens om etik och rasism, Huddinge Folkets hus, Huddinge, 2014-05-23.

”Den svenska vithetens historia del 2” [The history of Swedish whiteness part 2], Interfem, Stockholm, 2014-06-05.

+ Anna Ardin, Rashid Musa, Sara Abdollahi & Monica Fundin Pourshahidi, ”En antirasistisk politik – hur ser den egentligen ut” [Antiracist politics – how does it look like?], Almedalsveckan, Visby, 2014-07-02.

+ Judith Kiros, Yeshiwork Wondmeneh, Seher Yilmaz & Kawa Zolfagary, ”Har svenska toppolitiker namnofobi?” [Has Swedish top politicians namephobia?], Almedalsveckan, Visby, 2014-07-02.

”Om segregation och diskriminering” [On segregation and discrimination], Brobyggarutbildningen], Multicultural Centre, Botkyrka, 2014-08-20.

+ Charlotte Hyltén-Cavallius, ”Majoritetssvenskar i Storstockholm” [Majority Swedes in Greater Stockholm], Arena, Stockholm, 2014-08-28.

”Segregation, rasstereotyper och antirasism i Sverige idag” [Segregation, racial stereotypes and antiracism in today’s Sweden], PeaceWorks, Storholmen, Norrtälje, 2014-08-30.

”Om rykten i Botkyrka” [On rumours in Botkyrka], Hallunda bibliotek, Botkyrka, 2014-09-02.

+ Samson Beshir ”Om afrofobi” [On afrophobia], ABF Malmö, Gemenskapen, Malmö, 2014-09-03.

”Konstruktionen av de Andra i högerextrema texter och bilder” [The construction of the Others in Far Right texts and images], Sensus, Medborgarhuset, Stockholm, 2014-09-11.

”Segregationen och dess effekter” [Segregation and its effects], Sundbybergs folkhögskola, Sundbyberg, 2014-09-15.

”Det svenska rastänkandet, den svenska antirasismen och den svenska vitheten” [Swedish race thinking, Swedish antiracism and Swedish whiteness], LSU – Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, Stockholm, 2014-09-19.

”Normkritik, intersektionalitet, rastänkande och svenskhet” [Norm critique, intersectionality, race thinking and Swedishness], Sundbybergs folkhögskola, Sundbyberg 2014-09-23.

”The use of the concepts of race and ethnicity in Sweden and elsewhere”, Konstfack: University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm, 2014-09-29.

+ Charlotte Hyltén-Cavallius, ”Majoritetssvenskar i Storstockholm” [Majority Swedes in Greater Stockholm], Botkyrka kommun, Hotell Utsikten, Nynäshamn 2014-10-03.

”Afrofobi i dagens Sverige” [Afrophobia in today’s Sweden], ABF Malmö, Malmö högskola, Malmö, 2014-10-09.

”Om antirasism och rasism” [On antiracism and racism], Socialdemokratiska studentklubben, Stockholm, 2014-10-14.

”Segregationen och dess effekter” [Segregation and its effects], Röda korsets folkhögskola, Stockholm, 2014-10-16.

”Ett splittrat och segregerat Sverige” [A divided and segregated Sweden], Svenska muslimer för fred och rättvisa, Medborgarhuset, Stockholm, 2014-10-28.

”Sverige – västvärldens mest antirasistiska och segregerade land” [Sweden – the most antiracist and segregated country in the Western world], Multicultural Centre, Botkyrka, 2014-10-30.

”Statistikens roll” [The role of statistics], Civil Rights Defenders, Stockholm, 2014-11-04.

”Sverige – ett land mellan antirasism och segregation” [Sweden – a country between antiracism and segregation], Centrum för urbana studier, University of Gothenburg, Folkets hus Hammarkullen, Göteborg, 2014-11-06.

”Om ras och vithet” [On race and whiteness], Hagabergs folkhögskola, Södertälje, 2014-11-10.

”Reintroducing race in Swedish poverty research and policy”, ESPON 2013, Nordregio, Stockholm, 2014-11-25.

”Om ras och vithet i dagens Sverige” [On race and whiteness in today’s Sweden], Högskolan Väst, Trollhättan, 2014-11-26.

”Majoritetssvenskar i Storstockholm” [Majority Swedes in Greater Stockholm], Botkyrka kommun, Botkyrka, 2014-11-27.

”Afrofobi. Om afrosvenskars situation i dagens Sverige” [Afrophobia. The situation of Afro-Swedes in today’s Sweden ], Svenska kommittén mot antisemitism, Hotell Riverton, Göteborg, 2014-11-27.

”Vad är jämlikhetsstatistik?” [What is equality statistics?], Botkyrka kommun, Multicultural Centre, Botkyrka, 2014-12-03.

”Afro-Swedes” [Afrosvenskar], United Nations Working Group of Experts on People of African Descent, Multicultural Centre, Botkyrka, 2014-12-04.

”Det splittrade Sverige” [A divided Sweden], ABF Huddinge, Huddinge, 2014-12-04.

”Om afrosvenskars situation i dagens Sverige” [On the situation of Afro-Swedes in today’s Sweden], Afrosvenska akademin, Multicultural Centre, Botkyrka, 2014-12-11.

2015

”En postkolonial feministisk introduktion till internationell adoption” [A postcolonial feminist introduction to international adoption], Unga Klara, Stockholms dramatiska högskola, 2015-01-22.

”Den svenska bostadssegregationen: Utveckling och mönster” [The Swedish residential segregation: Development and patterns], Inkludera mera!, Tollare folkhögskola, Nacka, 2015-02-03.

”Situationen för majoritetssvenskar i södra Botkyrka” [The situation for majority Swedes in southern Botkyrka], Tullinge socialdemokratiska förening, Elgentorp, Botkyrka, 2015-02-04.

”Segregation och rasism i Sverige” [Segregation and racism in Sweden], Mikaelikyrkan, Skärholmen, Stockholm, 2015-02-10.

”Rasstereotyper och svensk vithet” [Racial stereotypes and Swedish whiteness], Normkritisk visuell kommunikation, Multicultural Centre, Botkyrka, 2015-02-13.

”Vilka röstar på SD?” [Who vote for the Sweden Democrats?], Agera tillsammans nu, Samarbetsorgan för invandrarorganisationer i Sverige, Multicultural Centre, Botkyrka, 2015-02-17.

”Rasismens historia och nutid med fokus på Sverige” [Racism in the past and today with a focus on Sweden], Stockholms stads bibliotek, Hamburgerbryggeriet, Stockholm, 2015-03-03.

”Rastänkandets historia och konstruktionen av svenskheten” [The history of race thinking and the construction of Swedishness], Svenska kyrkans enhet för flerspråkighet, Rönneberga kursgård, Lidingö, 2015-03-04.

+ Kajsa Ekis Ekman, Aino Gröndahl, Peo Hansen & Shahram Khosravi, ”Noncitizen dinner. Om avskaffandet av medborgarskap” [Noncitizen dinner: On the abolishment of citizenship], Tempo dokumentärfestival, Dramalabbet, Stockholm, 2015-03-05.

”En introduktion till det ras- och vithetskritiska forskningsfältet” [An introduction to the field of critical race and whiteness studies], Department of Literature, History of Ideas and Religion, University of Gothenburg, Gothenburg, 2015-03-09.

”Afrofobi. Om afrosvenskars situation i dagens Sverige” [Afrophobia. The situation of Afro-Swedes in today’s Sweden ], Svenska kommittén mot antisemitism, Fazer konferens, Stockholm, 2015-03-10.

”Rasstereotyper och svensk vithet” [Racial stereotypes and Swedish whiteness], Brobyggarutbildningen, Södertörn University, 2015-03-19.

”Det segregerade Sverige och Stockholm” [Segregated Sweden and Stockholm], Skarpnäcks folkhögskola, Stockholm, 2015-03-21.

”Afrofobi. Om afrosvenskars situation i dagens Sverige” [Afrophobia. The situation of Afro-Swedes in today’s Sweden], STÅ UPPsala för jämlikhet mot rasism, Sensus, Gästrike-Hälsinge Nation, Uppsala, 2015-03-21.

+ Johanna Marseille, Michael McEachrane, Raymond Peroti, Alex Rodallec & Kitimbwa Sabuni, ”Identitetspolitik – det stora samtalet” [Identity politics – the big discussion], Multicultural Centre, Botkyrka, 2015-03-27.

”Teoretiska perspektiv på mångfald och rasism i dagens Sverige” [Theoretical perspectives on diversity and racism in today’s Sweden], Nyköpings folkhögskola, Nyköping, 2015-04-16.

+ Patrik Lundberg, ”Rasism och tillhörighet” [Racism and belonging], Socialförvaltningens resursteam adoption, Stockholm, 2015-04-17.

”Svenska rasstereotyper av minoriteter igår och idag” [Swedish racial stereotypes of minorities yesterday and today], Strindbergsmuseet, Stockholm, 2015-04-23.

”Om ras och vithet i dagens Sverige” [On race and whiteness in today’s Sweden], Department of Educational Studies, Karlstad University, Karlstad, 2015-04-29.

”Varför är det viktigt att reflektera över vilka begrepp vi använder?” [Why is it important to reflect over which concepts we are using?], Agera tillsammans nu, Samarbetsorgan för invandrarorganisationer i Sverige, Vuxenskolan, Stockholm, 2015-05-05.

”Om afrosvenskars situation i dagens Sverige” [On the situation of Afro-Swedes in today’s Sweden], Nätverket för fred på Afrikas horn: The Horn Café, Sensus, Stockholm, 2015-05-05.

”Att iscensätta ras: Om rasperformativa praktiker” [To perform race: On race performative practices], Stockholms dramatiska högskola, Stockholm, 2015-05-20.

+ Keth Thapper, Ulrika Westerlund & Kawa Zolfagary, ”Går det att prata om ett slag på nätet?” [Is it possible to talk about a battle on the internet?], Agera tillsammans nu, Samarbetsorgan för invandrarorganisationer i Sverige, Vuxenskolan, Stockholm 2015-05-26.

”Vad är jämlikhetsdata?” [What is equality data?], Jämlikhetsdata. Ett viktigt verktyg i arbetet för bättre livsvillkor för afrosvenskar och svenska muslimer i Botkyrka, Botkyrka kommun & UNESCO-LUCS, Multicultural Centre, Botkyrka, 2015-05-27.

”Hur mäta mångfald?” [How to measure diversity?], Valand Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, 2015-06-08.

”The adopted Koreans as part of the Korean diaspora: Challenges and problems”, Interdisziplinäres Zentrum für Ostasienstudien, Goethe-Universität, Frankfurt am Main, 2015-06-24.

Alice Bah Kuhnke, Marie Demker, Åke Göransson & Max Stockman, ”Antisemitism, islamofobi och främlingsfienden mitt ibland oss – har vi ett demokratisk underskott?” [Antisemitism, Islamophobia band the stranger enemy among us – do we have a democratic deficit?], Almedalsveckan, Visby, 2015-07-01.

+ Nizar Chakkour, Jonas Franksson & Ulrika Westerlund, ”Hur uppnå lika rättigheter för alla? Strategier och metoder för hbtq- funkis- och antirasiströrelsen” [How to accomplish equal rights for all? Strategies and methods for the LGBTQ, disability and antiracist movements], Almedalsveckan, Visby, 2015-07-01.

+ Torbjörn Björlund, Adrian Groglopo, Irene Molina, Magda Rasmusson & Maria-Elsa Salvo, ”Rasismen i offentligheten – vad säger politikerna?” [Racism in the public sphere – what do the politicians say?], Almedalsveckan, Visby, 2015-07-02.

+ Seluah Alsaati, Samson Beshir & Irene Molina,”Går det att motverka diskriminering utan att mäta den?” [Is is possible to combat discrimination without measuring it?], Almedalsveckan, Visby, 2015-07-02.

+ Christine Bylund & Ulrika Westerlund, ”Jämlikhetsdata – en metod för likabehandlingsarbetet?” [Equality data – a method for equality work?], Stockholm Pride House 2015, Kulturhuset, Stockholm, 2015-07-27.

”Att iscensätta ras: Om rasperformativa praktiker” [To perform race: On race performative practices], Västerbottensteatern, Skellefteå, 2015-08-04.

”Vad är jämlikhetsdata?” [What is equality data?], Ungdomsbarometern, Stockholm, 2015-08-20.

”Hur mäta mångfald?” [How to measure diversity?], Rådet för mänskliga rättigheter, Stockholms stad, Stockholm, 2015-08-21.

”Rasism mot asiater – igår och idag” [Racism against Asians – yesterday and today], Västerbottensteatern, Skellefteå, 2015-09-19.

+ Eddie Esmail, Nora Mehsen, Begard Reza, Rebecca Scherr & Thomas I.M. Talawa Prestø, ”Racism hidden in sexual preferences”, Skeiv Verden, Oslo, 2015-09-21.

+ Fatuma Awil, Kiqi Dumbuya, Jallow Momoudou, Kitimbwa Sabuni & Teysir Subh, ”Slavhandelns arv” [The legacy of the slave trade], Malmö kommun, Malmö högskola, Malmö, 2015-10-09.

”Det nya mångfalds-Sverige: Utmaningar inför framtiden” [The new diversity Sweden: Challenges for the future], Värmland Museum, Karlstad, 2015-10-14.

”En introduktion till jämlikhetsdata” [An introduction to equality data], Botkyrka kommun, Tumba, 2015-10-19.

”Reflektioner kring den svenska rasforskningen, svenskheten och synen på homosexuella och transpersoner” [Reflections on Swedish race science, Swedishness and its views on homosexual and transgender people], Heteroveckan, Medicinska föreningen, Karolinska institutet, Solna, 2015-10-23.

”The modern history of Swedish whiteness and Swedish race thinking”, Institutet för framtidsstudier, Stockholm, 2015-11-04.

”Att iscensätta ras: Om rasperformativa praktiker” [To perform race: On race performative practices], Stockholms dramatiska högskola, Stockholm, 2015-11-05.

”Stockholm och segregationen: Perspektiv på en socialt (o)hållbar storstad” [Stockholm and segregation: Perspectives on a socially (un)sustainable city], Hammarby Norra och Katarina socialdemokratiska föreningar, Stockholm, 2015-11-05.

”Rasism mot asiater – igår och idag” [Racism against Asians – yesterday and today], Väven, Umeå, 2015-11-06.

”The three phases of hegemonic whiteness: Understanding Swedish whiteness and racial temporalities in Sweden”, Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Uppsala University, Uppsala, 2015-11-25.

”En introduktion till jämlikhetsdata” [An introduction to equality data], Kultur- och fritidsförvaltningen, Botkyrka kommun, Albys Hjärta, Alby, 2015-12-01.

”The use of the concepts of race and ethnicity in Sweden and elsewhere”, Konstfack: University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm, 2015-12-02.

”Om mångfald och representation i den högre utbildningen” [On diversity and representation within the higher education], Genusföreningen, Uppsala universitet, Uppsala, 2015-12-12.

2016

”Vad är jämlikhetsdata och hur kan det användas för att motverka rasism och främja jämlikhet?” [What is equality data and how can it be used to combat racism and to increase equality], SSU Stockholm, Socialdemokraternas hus, Stockholm, 2016-01-11.

”Vad är jämlikhetsdata?” [What is equality data?], Riksteatern, Botkyrka, 2016-01-19.

”Swedish exceptionalism and antiracist desires”, Royal Institute of Art, Stockholm, 2016-01-22.

”Race performativity and melancholic whiteness”, Centre for Gender Studies, Karlstad University, 2016-01-27.

”Varför är Sverige det OECD-land där skillnaden mellan att ha ett jobb eller ej är som störst mellan inrikes- och utrikesfödda?” [Why is Sweden the OECD-country where the difference between having a job or not is as biggest between native-born and foreign-born?], Diversity Charter, Stockholm, 2016-01-29.

”Sverige – västvärldens mest antirasistiska och segregerade land”, SSU Örebro, Örebro, 2016-02-03.

+ Farnaz Arbabi, ”Antirasismen och den svenska självbilden” [Antiracism and the Swedish self-image], Teater Tribunalen, Stockholm, 2016-02-07.

+ Kitimbwa Sabuni, ”Jämlikhetsdata: Hur kan statistik främja jämlikhet och förhindra diskriminering?” [Equality data: How can statistics benefit equality and combat discrimination?], Nämnden för statligt stöd till trossamfund, Ekumeniska Centret, Stockholm, 2016-02-19.

+ Kitimbwa Sabuni, ”Vad är jämlikhetsdata?” [What is equality data?], Ibn Rushd Studieförbund, Lillsved folkhögskola, Värmdö, 2016-02-26.

+ Kitimbwa Sabuni, ”Vad är jämlikhetsdata?” [What is equality data?], Malmö stad, Stadshuset, Malmö, 2016-02-29.

+ Kitimbwa Sabuni, ”Vad är jämlikhetsdata?” [What is equality data?], Arbetsgrupp mot afrofobi, Malmö, 2016-02-29.

”Vad är jämlikhetsdata?” [What is equality data?], Teaterförbundet, Stockholm, 2016-03-07.

”Religion och etnicitet i den officiella statistiken” [Religion and ethnicity in the official statistics], Muslimska familjedagarna 2016, Stockholmsmässan, Stockholm, 2016-03-26.

”Racialized segregation and inequality in antiracist Sweden”, The Architecture of Segregation, Royal Institute of Art, Stockholm, 2016-03-22.

”Jämlikhetsdata som verktyg i kampen mot diskriminering” [Equality data as a tool in the struggle against discrimination], Samling för antirasism, ABF, Stockholm, 2016-04-09.

“Stereotyper av minoriteter igår och idag” [Stereotypes of minorities yesterday and today], Modersmålslärare i romani chib, Swedish National Agency for Education & Södertörn University, Huddinge, 2016-04-22.

”Paradoxernas Sverige – västvärldens mest antirasistiska och segregerade land” [Sweden’s paradoxes – the most antiracist and segregated country in the West], Jordbros kultur- och föreningshus, Haninge, 2016-05-08.

+ Leila Brännström, Viola Castellano & Judith Kiros, ”The colorblind society: An obstacle to fight racism?”, Jus Humanis, Faculty of Law, Lund University, 2016-05-12.

”Slavauktioner, ”gulinghumor” och blackface-konst: Om rasiscensättningar, rasperformativitet och vit rasmelankoli i dagens Sverige” [Slave auction games, ”gook humour” and blackface art: On race performances, race performativity and white racial melancholy in contemporary Sweden], Department of Education, Communication and Learning, Göteborg University, Gothenburg, 2016-05-13.

+ Samson Beshir, Devrim Mavi, Victoria Kawesa & Irene Molina, ”En rasifierad underklass: Segregation, migration, demokrati. Ett samtal om vart Sverige är på väg”, [A racialized underclass: Segregation, migration, democracy. A talk about the direction of Sweden], Feministisk samling, ABF-huset, Stockholm, 2016-05-14.

”Whiteness, race and racialization in the Nordic countries with an emphasis on Sweden”, The Nordic Centre of Excellence ‘Justice through Education’ (JustEd), Department of Teacher Education, University of Helsinki, Helsinki, 2016-09-09.

”Det nya Sverige och dess paradoxer och utmaningar: Västvärldens mest jämlika och segregerade land” [The new Sweden and its paradoxes and challanges: The West’s most equal and segregated country], Segerstedt Institute, Göteborg University, Gothenburg, 2016-09-12.

”Revisiting the Korean adoption issue and the adopted Koreans”, Abteilung für Sinologie und Koreanistik, Universität Tübingen, 2016-12-14.

2017

+ Ragia Abdullahi, Maliun Ali, Hadji Farah, Rashid Musa, & Paulina de los Reyes, Seminarium med Förorten mot våld [Seminar with Suburb against violence], Tensta träff, Stockholm, 2017-02-03.

”Om mångfald i det svenska kultur- och musiklivet” [On diversity in the Swedish cultural and music life], Unga tankar om musik, Scenkonst Sörmland, Eskilstuna, 2017-02-05.

Vad är jämlikhetsdata?” [What is equality data?], Afrosvenskarnas Riksförbund & Ibn Rushd Studieförbund, Tegelhuset, Malmö, 2017-02-27.

+ Farida al-Abani, Arune Dohle & Jyothi Bousle Svahn, ”Samtal om adoption” [Talk on adoption], Föreningen Vildvuxen & StreetGäris, IOGT-NTO, Stockholm, 2017-03-11.

”Etnicitet, ras och vithet” [Ethnicity, race and whiteness], Utbildningsvetenskapliga studier av barn och barndom, Karlstads universitet, Karlstad, 2017-03-15.

”Siffror, data och statistik om svenska muslimer” [Numbers, data and statistics on Swedish muslims], Ibn Rushd Studieförbund, Stockholm City Conference Centre, Stockholm, 2017-03-21.

”Svenska representationer av minoriteter igår och idag” [Swedish representations of minorities yesterday and today], Örebro rättighetscenter, ABF Örebro, Örebro, 2017-03-22.

”Svenska stereotyper av minoriteter i bild och text och på scen och på film” [Swedish stereotypes of minorities in images, in texts, on stage and on screen], Brobyggarutbildningen, Södertörn University, 2017-03-24.

”Vad är jämlikhetsdata?” [What is equality data?], Afrosvenskarnas Riksförbund & Ibn Rushd Studieförbund, Folkets hus, Göteborg, 2017-04-12.

+ Petra Holmberg ”Om representationer av asiater på film” [On representation of Asians in cinema], Museum of Far Eastern Antiquities, Stockholm, 2017-04-29.

+ Nina Jakku, Pia Laskar, Andréaz Wasniowski & Jeff Werner, ”Hur ser den kritiska ras- och vithetsforskningen i Sverige ut?” [How does the critical race and whiteness studies research look like in Sweden?], Centre for Multidisciplinary Studies on Racism, Uppsala University, 2017-05-17.

”Some reflections on the issue of race in relation to humour, laughter, comedy and satire in contemporary Europe with Sweden as the main case study”, Workshop on Comedy/Satire and Racism, Mid-Sweden University, Östersund, 2017-05-22.

+ Hedda Viå, ”Reproduktionstekniker i Sverige – en historisk överblick” [Reproduction techniques in Sweden – a historical overview], Cyklopen, Stockholm, 2017-09-04.

”Vad är jämlikhetsdata?” [What is equality data?], Amnesty, Stockholm, 2017-09-15.

”Vad är jämlikhetsdata?” [What is equality data?], Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborg, 2017-09-29.

”Om ras och vithet i dagens Sverige” [On race and whiteness in today’s Sweden], Bokmässan, Svenska mässan, Göteborg, 2017-09-29.

”Afrosvenska barn, ungdomar och unga vuxna: Hur ser situationen ut?” [Afro-Swedish children, youth and young adults], Slavhandelöns arv, Malmö kommun, Studio Malmö, Malmö, 2017-10-09.

+ Maria Fredriksson, ”Adoption ur ett maktkritiskt och postkolonialt perspektiv” [Adoption from a power critical and postcolonial perspective], Postkolonialt forum, Multicultural Centre, Botkyrka, 2017-10-14.

”Om vita skönhetsideal, kirurgiska ingrepp och andra kroppsförvandlingstekniker som syftar till att modifiera och byta ras i Sydkorea och annorstädes” [On white beauty ideals, surgical interventions and other bodily transformation techniques with the purpose of modifying and changing race in South Korea and elsewhere], Museum of Ethnography, Stockholm, 2017-10-21.

+ Lars M Andersson, Moa Matthis & Benjamin Gerber, ”Nidbilder, karikatyrer och stereotyper” [Caricatures and stereotypes], Röda Sten Konsthall, 16th Göteborg International Biennal for Contemporary Art, Gothenburg, 2017-10-29.

”Ett samtal om ras och vithet” [A talk on race and whiteness], Karlstad bokcafé, Värmland Museum, Karlstad, 2017-11-08.

“Racializing Sweden: On the non-white, contemporary Swedish literature and stories of a new Swedishness”, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare, Malmö University, Malmö, 2017-11-23.

On Adoption and Korea 1995-  

Unpublished manuscripts

1999

Irland och Korea – en komparativ historisk studie [Ireland and Korea – a comparative historical study], B.A.-thesis, Department of Oriental Languages, Stockholm University, 58 p.

2000

Den svenska Koreabilden 1904-38 [The Swedish image of Korea 1904-38], M.A.-thesis, Department of Oriental Languages, Stockholm University, 51 p.

2005

Comforting an orphaned nation. Representations of international adoption and adopted Koreans in Korean popular culture, Ph.D.-thesis, Department of Oriental Languages, Stockholm University, 265 p.

http://www.diva-portal.org/su/theses/abstract.xsql?dbid=696

Edited publications

2001

+ Michael Lee Wallqvist, The 2nd International Gathering of Adult Korean Adoptees, August 9-12 2001, Oslo-Norway, Stockholm: Planning Committee of 2nd International Gathering of Adult Korean Adoptees, 2001, 38 p.

Book chapters

2001

“History”, in Tobias Hübinette & Michael Lee Wallqvist (ed.), The 2nd International Gathering of Adult Korean Adoptees August 9-12, 2001, Oslo-Norway, Stockholm: Planning Committee of 2nd International Gathering of Adult Korean Adoptees, 2001, p. 23.

Periodical articles

1995

“Nazister vill sterilisera adoptivbarn” [Nazis want to sterilize adoptive children], Expo: Demokratisk tidskrift no. 1/1995 (vol. 1), pp. 32-33.

http://www.fortunecity.com/victorian/dante/385/artiklar/adoption.htm

“Nazisternas syn på adoptivbarn” [The Nazi view on adoptees], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 5/1995 (vol. 4), pp. 13-15.

1996

“Adoptivbarn en ny problemgrupp” [Adopted children a new problem group], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/1996 (vol. 5), p. 6.

1997

“Adoptivbarn en principkrock för rasister – svartskalle eller svensk?” [Adoptive children a problem of principle for racists – black head or Swedish?], Att Adoptera: Utgiven av Adoptionscentrum no. 2/1996 (vol. 27), pp. 12-14.

“Rasistiskt våld mot adopterade under 1997” [Racist violence against adoptees in 1997], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/1997 (vol. 6), pp. 18-21.

1999

“Några anmärkningar kring statistik om adoptivkoreaner” [Some notes on statistics on adopted Koreans], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/1999 (vol. 8), p. 11.

“Korea-adoptionens historia” [The history of Korean adoption], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/1999 (vol. 8), pp. 10-13.

2000

“Utlandskoreaner” [Overseas Koreans], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/2000 (vol. 9), pp. 18-24.

2001

“Adoptionen från Korea” [Adoption from Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/2001 (vol. 10), pp. 29-30.

“Relationer över rasgränserna” [Inter-racial relations], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2001 (vol. 10), pp. 28-30.

2002

“A presentation of research concerning inter-country adoptees and adopted Koreans in Sweden”, The OAK. Global Overseas Adoptees’ Link Newsletter December/2002 (vol. 4), pp. 15-23.

“En presentation av den senaste forskningen om utlandsadopterade i Sverige” [A presentation of the latest research on inter-country adoptees in Sweden], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2002 (vol. 11), pp. 31-33.

“Ett försök till analys av adoptionsdebatten” [An attempt to an analysis of the adoption debate], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2002 (vol. 11), pp. 11-15.

“Relationen Sverige-Korea eller ‘Koreasvenskarna’” [The relationship between Sweden-Korea or the “Korea Swedes”], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2002 (vol. 11), pp. 15-17.

“Tre Hollywood-filmer sedda utifrån ett adoptionsperspektiv” [Three Hollywood movies seen from an adoption perspective], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2002 (vol. 11), pp. 36-38.

“Adoption som ämne i koreansk populärkultur Del 1” [Adoption as a subject in Korean popular culture Part 1], Yoboseyo: Koreanska sällskapets tidskrift sedan 1961 no. 2/2002 (vol. 42), pp. 5-6.

“Adoption som ämne i koreansk populärkultur Del 2” [Adoption as a subject in Korean popular culture Part 2], Yoboseyo: Koreanska sällskapets tidskrift sedan 1961 no. 3/2002 (vol. 42), p. 15.

2003

“The meaning of roots”, Blessings from China: Families with Children from China no. 3/2003 (vol. 8), pp. 10-11.

“Nordkorea och adoption” [North Korean and adoption], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2003 (vol. 12), pp. 21-27.

“Suicidbeteende bland utlandsadopterade i Sverige” [Suicide behaviour among foreign adoptees in Sweden], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2003 (vol. 12), pp. 28-31.

“Sverige och adoptionsfrågan i Korea” [Sweden and the adoption issue in Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2003 (vol. 12), pp. 31-35.

“President Kim Dae Jung och adoptionsfrågan i Korea” [President Kim Dae Jung and the adoption issue in Korea], Yoboseyo: Koreanska sällskapets tidskrift sedan 1961 no. 2/2003 (vol. 43), pp. 4-5.

2006

“Adoptivkoreanerna i Sverige och adoptionsfrågan i Korea” [The adopted Koreans of Sweden and the Korean adoption issue], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2006 (vol. 15), pp. 8-13.

“Kuriosafakta kring adoption och adopterade från Korea” [Facts and figures about adoption and Korean adoptees], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2006 (vol. 15), pp. 14-15.

“Historisk jämförelse då – nu. Koreas historia” [Historical comparison then – now. Korea’s history], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2006 (vol. 15), p. 27.

“Korea söker försoning med sina bortadopterade barn” [Korea’s quest for reconciliation with its overseas adopted children], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2006 (vol. 15), pp. 32-33.

2009

“Koreansk-svenska relationer genom tiderna” [Korean-Swedish relations in history], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2009 (vol. 18), pp. 4-5.

“Adopterade utsätts för rasdiskriminering” [Adoptees are exposed to racial discrimination], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2009 (vol. 18), pp. 18-19.

2010

“Vilka är de biologiska föräldrarna i Korea?” [Who are the biological parents in Korea?], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2010 (vol. 19), p. 6.

2013

”Just like Sweden, Korea must accept single mothers”, Korean Unwed Mothers Support Network Newsletter Sep/2013 (Vol. 7), 2 p.

Debate articles

1999

“En kritik av den internationella adoptionen” [A critique of international adoption], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/1999 (vol. 8), pp. 8-11.

2002

“Att skapa en adoptivkoreansk identitet bortom Västs mångkulturella diskurs” [To create an adopted Korean identity beyond Western multicultural discourse], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/2002 (vol. 11), pp 4-5.

2004

“When ethnic stereotypes come true”, The Revenge Chronicles Newsletter no. 1/2004 (vol. 1), 1 p.

http://www.transracialabductees.org/politics/samdolstereotype.html

2005

+ Il Zoo Kim Zung, “Statligt återresebidrag för adopterade i samband med adoption” [Economic contribution to adoptees at the time of the adoption], Dala-Demokraten 2005-01-24, p. 12.

http://www.dalademokraten.se/ArticlePages/200502/02/20050202083011_dd882/20050202083011_dd882.dbp.asp

+ Il Zoo Kim Zung, “En ny syn på adoptioner” [A new view on adoptions], Dala-Demokraten 2005-01-31, p. 12.

http://www.dalademokraten.se/ArticlePages/200501/31/20050131095524_dd512/20050131095524_dd512.dbp.asp

+ Il Zoo Kim Zung, “Medborgerliga rättigheter för adopterade” [Civil rights for adoptees], Dala-Demokraten 2005-02-20, p. 12.

http://www.dalademokraten.se/ArticlePages/200502/02/20050202082750_dd499/20050202082750_dd499.dbp.asp

+ Il Zoo Kim Zung, “Inte lätt för adopterad att bara vara som en svensk” [Not easy for an adoptee just to be like a Swede], Falu-Kuriren 2005-01-22, p. 26.

http://www.dalarnastidningar.se/nyheter/article72681.ece

+ Il Zoo Kim Zung, “Bättre kompetens i adoptionsfrågor” [Better insight in adoption issues], Falu-Kuriren 2005-01-25, p. 2.

http://www.dalarnastidningar.se/opinion/ledare/article72881.ece

+ Il Zoo Kim Zung, “Segregeringen måste bort” [The segregation has to disappear], Göteborg-Posten 2005-02-17, p. 38.

+ Il Zoo Kim Zung, ”Adopterade utsätts för diskriminering” [Adoptees are exposed to discrimination], Länstidningen i Östersund 2005-01-31, p. 12.

http://www.ltz.se/artikel_standard.php?id=212633&avdelning_1=126&avdelning_2=196

2009

Paola Ceder, Patrik Lundberg & Hanna Sofia Jung Johansson, “Sökande efter sitt ursprung” [Searching for origins], Blekinge Läns Tidning 2009-11-18, p. 23.

+ Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg & Gitte Enander, “Alla har rätt till sitt ursprung” [Everyone has a right to her origin], Bohuslänningen 2009-11-20, p. 3.

http://bohuslaningen.se/asiktdebatt/aandrasidan/1.647638

+ Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, “Adopterades rättigheter glöms bort” [Adoptees’ rights are discarded], Dagen 2009-11-06, p. 3.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=192179

+ Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, “Vi vill kunna söka efter vårt ursprung” [We want to be able to search for our origin], Hallands-Posten 2009-12-02, p. 2.

http://hallandsposten.se/asikter/debatt/1.660812-vi-vill-kunna-soka-efter-vart-ursprung

+ Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, “Respektera adopterades behov” [Respect adoptees’ needs], Jönköpings-Posten 2009-11-10, p. 6.

+ Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, “Rätt att söka ursprung. Utlandsadopterades rättigheter marginaliseras och försummas” [Right to search for origin. Foreign adoptees’s rights are marginalized and neglected], Nerikes Allehanda 2009-11-07, p. 46.

+ Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, “Hjälp oss söka vårt ursprung” [Help us find our origin], Norrbottens-Kuriren 2009-12-14, p. 3.

http://www.kuriren.nu/debatt/artikel.aspx?articleid=5187366

+ Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, “Hjälp oss söka vårt ursprung” [Help us find our origin], Norrköpings Tidningar 2009-11-06, p. A30.

+ Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, “Hjälp oss att hitta våra rötter och vårt ursprung” [Help us to find our roots and our origin], Skaraborgs Läns Tidning 2009-11-16, p. 2.

+ Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, “Viktigt hitta sina biologiska rötter” [Important to find biological roots], Sundsvalls Tidning 2009-11-08, p. 31.

http://st.nu/opinion/debatt/1.1499374

+ Paola Ceder, Stephanie Sjöstedt & Marit Arnbom, “Adopterade: Vi vill ha praktisk hjälp att söka efter vårt ursprung” [Adoptees: We want practical help to search for our origin], Vestmanlands Läns Tidning 2009-11-21, p. B9.

+ Paola Ceder, Mikael Jarnlo, Patrik Lundberg, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Hanna Sofia Jung Johansson, Carolin Anderson & Stephanie Sjöstedt, “Låt barnkonventionen ingå i svensk lag” [Include the childen’s convention in Swedish law], Västerbottens-Kuriren 2009-11-10, p. 43.

+ Paola Ceder, Patrik Lundberg, Mikael Jarnlo, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Stephanie Sjöstedt, Hanna Sofia Jung Johansson & Carolin Anderson, “…och adopterades rättigheter” […and adoptees’ rights], Östersunds-Posten 2009-11-20, p. 11.

http://op.se/asikter/debatt/1.1541492-ge-adopterade-barn-ratten-till-sitt-ursprung

2010

+ Paola Ceder, Patrik Lundberg, Mikael Jarnlo, Gitte Enander, Malinee Murray, Tad Kaptimer, Stephanie Sjöstedt, Hanna Sofia Jung Johansson & Carolin Anderson, ”Hjälp att söka ursprunget” [Help to search for roots], Kristianstadsbladet 2010-01-07, p. 34.

Book reviews

1998

“Recension av Anna von Melen: Samtal med vuxna adopterade” [Review of Anna von Melen: Samtal med vuxna adopterade], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/1998 (vol. 7), p. 11.

“Recension av Tonya Bishoff & Jo Rankin (red.): Seeds from a silent tree” [Review of Tonya Bishoff & Jo Rankin (ed.): Seeds from a silent tree], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/1998 (vol. 7), p. 15.

“Recension av Geir Helgesen: Democracy and Authority in Korea” [Review of Geir Helgesen: Democracy and Authority in Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/1998 (vol. 7), p. 14.

“Recension av Bruce Cumings: Korea’s place in the sun” [Review of Bruce Cumings: Korea’s place in the sun], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 5/1998 (vol. 7), pp. 6-7.

1999

“Recension av 1999 Calendar: A collection of artwork by Overseas Adopted Koreans” [Review of 1999 Calendar: A collection of artwork by Overseas Adopted Koreans], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/1999 (vol. 8), p. 20.

“Recension av Jan-Åke Eriksson & Inger Sundqvist: Behandling av adopterade på särskilt ungdomshem” [Review of Jan-Åke Eriksson & Inger Sundqvist: Behandling av adopterade på särskilt ungdomshem], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/1999 (vol. 8), p. 33.

“Recension av Erik Cornell: Nordkorea. Sändebud till paradiset” [Review of Erik Cornell: Nordkorea. Sändebud till paradiset], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/1999 (vol. 8), p. 22.

2000

“Recension av Aage Krarup-Nielsen: Från Korea till Bali” [Review of Aage Krarup-Nielsen: Från Korea till Bali], Yoboseyo: Koreanska sällskapets tidskrift sedan 1961 no. 1/2000 (vol. 40), p. 6.

“Recension av Sten Bergman: I Morgonstillhetens land” [Review of Sten Bergman: I Morgonstillhetens land], Yoboseyo: Koreanska sällskapets tidskrift sedan 1961 no. 2/2000 (vol. 40), pp. 4-5.

“Recension av W A:son Grebst: I Korea” [Review of W A:son Grebst: I Korea], Yoboseyo: Koreanska sällskapets tidskrift sedan 1961 no. 4/2000 (vol. 40), pp. 3-4.

2002

“Recension av Sarah Milledge Nelson: Spirit bird journey” [Review of Sarah Milledge Nelson: Spirit bird journey], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2002 (vol. 11), p. 34.

“Recension av Kenn Harper: Give me my father’s body” [Review of Kenn Harper: Give me my father’s body], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/2002 (vol. 11), pp. 26-27.

“Recension av Barbro Nordlöf: Svenska adoptioner i Stockholm 1918-1973” [Review of Barbro Nordlöf: Svenska adoptioner i Stockholm 1918-1973], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2002 (vol. 11), pp. 33-35.

“Recension av Nancy Fox & Sook Wilkinson (red.): After the morning calm. Reflections of Korean adoptees” [Review of Nancy Fox & Sook Wilkinson (ed.): After the morning calm. Reflections of Korean adoptees], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2002 (vol. 11), pp. 38-39.

2005
“Recension av Hyun Sook Han: Many lives intertwined” [Review of Hyun Sook Han: Many lives intertwined], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2005 (vol. 14), p. 12.

2009

”Om voksne udenlandsadopterede og den nordiske hvidhed. Anmeldelse av Lene Myong Petersen: Adopteret – Fortaellinger om transnational og rasialiseret tilblivelse” [On adult foreign-born adoptees and Nordic whiteness. Review of Lene Myong Petersen: Adopteret – Fortaellinger om transnational og rasialiseret tilblivelse], Ch’ingu: Korea Klubbens blad no. 1/2009 (vol. 14), pp. 12-13.

“Recension av Jane Jeong Trenka: Fugitive visions och Sanna Sjöswärd: Min mamma är en persisk prinsessa” [Review of Jane Jeong Trenka: Fugitive visions and Sanna Sjöswärd: Min mamma är en persisk prinsessa], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/2009 (vol. 18), p. 23.

2010

“Recension av Lene Myong Petersen: Adopteret – Fortaellinger om transnational og rasialiseret tilblivelse” [Review of Lene Myong Petersen: Adopteret – Fortaellinger om transnational og rasialiseret tilblivelse], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2010 (vol. 19), p. 9-10.

 

News reports

1996

“Kort om Korea” [Short on Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/1996 (vol. 5), p. 16.

“Kort om Korea” [Short on Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/1996 (vol. 5), p. 23.

“Kort om Korea” [Short on Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/1996 (vol. 5), p. 17.

“Kort om Korea” [Short on Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/1996 (vol. 5), p. 17.

1997

“Kort om Korea” [Short on Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/1997 (vol. 6), p. 23.

“Kort om Korea” [Short on Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/1997 (vol. 6), p. 23.

“Kort om Korea” [Short on Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/1997 (vol. 6), p. 16.

1998

“Korea aktuellt” [Contemporary Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/1998 (vol. 7), p. 11.

“Korea aktuellt” [Contemporary Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/1998 (vol. 7), pp. 12-13.

“Korea aktuellt” [Contemporary Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/1998 (vol. 7), pp. 8-9.

“Korea aktuellt” [Contemporary Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/1998 (vol. 7), pp. 15-19.

“Korea aktuellt” [Contemporary Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 5/1998 (vol. 7), pp. 14-18.

1999

“Korea aktuellt” [Contemporary Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/1999 (vol. 8), pp. 17-18.

“Aktuellt om Korea” [News on Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/1999 (vol. 8), pp. 20-24.

“Aktuellt om Korea” [News on Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/1999 (vol. 8), pp. 28-31.

“Aktuellt om Korea” [News on Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/1999 (vol. 8), pp. 16-18.

2000

“Aktuellt om Korea” [News on Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/2000 (vol. 9), pp. 15-16.

“Aktuellt om Korea” [News on Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2000 (vol. 9), pp. 8-10.

“Aktuellt om Korea” [News on Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/2000 (vol. 9), pp. 36-37.

2001

“Aktuellt om Korea” [News on Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2001 (vol. 10), pp. 30-31.

“Aktuellt om Korea” [News on Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2001 (vol. 10), p. 33.

“Aktuellt om Korea” [News on Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/2001 (vol. 10), p. 4.

2002

“Aktuellt om Korea” [News on Korea], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2002 (vol. 11), pp. 4-5.

Editorial texts

1998

“Redaktören har ordet” [The editor has the word], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/1998 (vol. 7), p. 3.

“Redaktören har ordet” [The editor has the word], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/1998 (vol. 7), p. 3.

“Redaktören har ordet” [The editor has the word], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/1998 (vol. 7), p. 3.

“Redaktören har ordet” [The editor has the word], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/1998 (vol. 7), p. 3.

“Redaktören har ordet” [The editor has the word], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 5/1998 (vol. 7), p. 3.

1999

“Redaktören har ordet” [The editor has the word], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/1999 (vol. 8), p. 3.

“Redaktören har ordet” [The editor has the word], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/1999 (vol. 8), p. 3.

“Redaktören har ordet” [The editor has the word], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/1999 (vol. 8), p. 3.

2000

“Redaktören har ordet” [The editor has the word], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/2000 (vol. 9), pp. 3-4.

“Redaktören har ordet” [The editor has the word], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2000 (vol. 9), p. 3.

“Redaktören har ordet” [The editor has the word], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/2000 (vol. 9), p. 3.

2001

“Redaktören har ordet” [The editor has the word], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2001 (vol. 10), p. 3.

“Redaktören har ordet” [The editor has the word], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/2001 (vol. 10), p. 3.

“Redaktören har ordet” [The editor has the word], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2001 (vol. 10), p. 3.

“Redaktören har ordet” [The editor has the word], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/2001 (vol. 10), p. 3.

2002

“Redaktören har ordet” [The editor has the word], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2002 (vol. 11), p. 3.

Journalistic works

 

1996

“Att vara antirasist och adopterad” [To be an antiracist and an adoptee], Svartvitt: Ung mångkulturell tidskrift no. 1/1996 (vol. 10), pp. 10-12.

“Första mars – självständighetsdagen [The first of March – Independence day], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/1996 (vol. 5), p. 16.

“Korea – ett delat land” [Korea – a divided nation], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/1996 (vol. 5), pp. 22-23.

“Koreanska låter vackert” [Korean sounds beautiful], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/1996 (vol. 5), p. 15.

“Musik och dans viktigt i koreansk kultur” [Music and dance important in Korean culture], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/1996 (vol. 5), pp. 16-17.

“Jag är korean” [I am Korean], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/1996 (vol. 5), pp. 15-16.

“Studentuppror i Seoul” [Student uprising in Seoul], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/1996 (vol. 5), p. 17.

1997

“Koreadag med Sällskapet” [Korea day with the association], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/1997 (vol. 6), p. 23.

“Forum 97”, Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/1997 (vol. 6), pp. 16-17.

“Konferens om rasism” [Conference on racism], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 5/1997 (vol. 6), p. 9.

“Intervju med Gabriel Jonsson” [Interview with Gabriel Jonsson], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 5/1997 (vol. 6), pp. 18-19.

1998

“Intervju med Maria Olsson” [Interview with Maria Olsson], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/1998 (vol. 7), pp. 8-10.

1999

“Intervju med David Kap-dong Illigens” [Interview with David Kap-dong Illigens], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/1999 (vol. 8), pp. 18-19.

“Intervju med Hanna Wallensteen” [Interview with Hanna Wallensteen], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/1999 (vol. 8), p. 12.

“Vad man kan lära sig på en resa till Korea” [What you may learn on a trip to Korea], Yoboseyo: Koreanska sällskapets tidskrift sedan 1961 no. 2/1999 (vol. 39), pp. 3-4.

2000

“Resebilder från England och Frankrike” [Impressions from travelling in England and France], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/2000 (vol. 9), pp. 22-23.

“Intervju med Sara Jaros” [Interview with Sara Jaros], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 3/2000 (vol. 9), p. 13.

+ Nicola Söderlund & Mats Borg, Spårlöst försvunnen [Missing without a trace], Nordisk Film & TV, TV3 2000-2001, 23 hours.

2001

“Intervju med Gordon Black” [Interview with Gordon Black], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 1/2001 (vol. 10), p. 23.

“Rapport från den Nordiska forskarkonferensen – 35 år med internationella adoptioner” [A report from the Nordic research conference – 35 years with international adoptions], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 4/2001 (vol. 10), pp. 6-7.

Seminars and lectures

1997

“Rasism och adoption ur ett historiskt perpektiv” [Racism and adoption from a historical perspective], Adoption Centre, Sollentuna, 1997-11-08.

1998

“Adoption och rasism” [Adoption and racism], Swedish National Board for Intercountry Adoptions, Stockholm, 1998-11-12.

1999

“Rasism och adoption” [Racism and adoption], Adoption Centre’s 30 Years Jubilee, Sollentunamässan, Sollentuna, 1999-05-09.

+ Lovisa Sammarco, “De adopterade i centrum” [Focus on the adoptees], Adopted – and then…?, Swedish National Board for Intercountry Adoptions, Sätra bruk, Karlsborg, 1999-05-26, in Adopterad – och sedan…? [Adopted – and then…?], Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset & Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor, 1999, pp. 12-16.

“Irland och Korea. En presentation av en kandidatuppsats” [Ireland and Korea. A presentation of a B.A. thesis], Department of Oriental Languages, Stockholm University, Stockholm, 1999-11-28.

2000

“En introduktion till koreansk kultur” [An introduction to Korean culture], Department of Economics and Technology, Halmstad University College, Halmstad, 2000-02-28.

“Den svenska Koreabilden” [The Swedish image of Korea], Department of the History of Ideas, Södertörn University, Huddinge, 2000-06-03.

“Den svenska Koreabilden. En presentation av en magisteruppsats” [The Swedish image of Korea. A presentation of an M.A. thesis], Department of Oriental Languages, Stockholm University, Stockholm, 2000-09-28.

“Etnisk identitet” [Ethnic identity], African Student Society/Student Union, Stockholm University, Stockholm, 2000-10-23.

2001

“Adoptionsfrågan i Korea. En presentation av ett avhandlingsprojekt” [The adoption issue in Korea. A presentation of a Ph.D. project], Department of Oriental Languages, Stockholm University, Stockholm, 2001-10-11.

2002

“Adoptionsfrågan i Korea” [The adoption issue in Korea], Seminar on adoption research, Department of Oriental Languages, Stockholm University, Stockholm, 2002-02-15.

“Adoption som ämne i koreansk populärkultur” [Adoption as a subject in Korean popular culture ], Department of Oriental Languages, Stockholm University, Stockholm, 2002-02-28.

“Vad är orientalism?” [What is Orientalism?], Seminar on orientalism, Association for Oriental Studies, Stockholm University, Stockholm, 2002-05-03.

“Koreansk adoptionshistoria” [Korean adoption history], Korean culture, adoption and roots, The Adopted Koreans’ Association of Sweden, Hilton Slussen Hotel, Stockholm, 2002-05-25.

“Orientalism – an introduction”, Orientalism Revisited: Cultural relativity and inter-cultural communication, Center for Pacific Asia Studies, Stockholm University, Stockholm, 2002-05-29.

“The adopted Koreans”, Department of Education, Hanshin University, Cheonan, 2002-07-29.

“The adopted Koreans in Sweden”, Department of Social Work, Ehwa Woman’s University, Seoul, 2002-08-16.

“President Kim Dae Jung och adoptionsfrågan” [President Kim Dae Jung and the adoption issue], Department of Oriental Languages, Stockholm University, Stockholm, 2002-09-19.

“A presentation of research concerning inter-country adoptees and adopted Koreans in Sweden”, Global Overseas Adoptees’ Link, Seoul, 2002-10-19.

“A presentation on research concerning adopted Koreans in Sweden”, School of Public Health, Seoul National University, Seoul, 2002-11-04.

+ Amy Harp, “Research on adopted Koreans in Sweden”, Department of Social Work, Soongsil University, Seoul, 2002-11-19.

“A presentation on adopted Koreans in Sweden”, Department of Philosophy, Dankook University, Seoul, 2002-11-20.

2003

“Barnhandel eller hjälpande hand. Reflektioner kring internationell adoption [Trade in children or a helping hand. Reflections on international adoption], Association of Foreign Affairs, Gothenburg University, Gothenburg, 2003-02-13.

“Adoptionsfrågan i Korea” [The adoption issue in Korea], Research Day, Department of Oriental Languages, Stockholm University, Stockholm, 2003-02-14.

“Nordkorea och adoption” [North Korea and adoption], Department of Oriental Languages, Stockholm University, Stockholm, 2003-02-20.

“Finns det en adoptivkoreansk identitet?” [Is there an adopted Korean identity?], Blood and other bonds, Multicultural Centre, Botkyrka, 2003-05-15.

“Finns det en adoptivkoreansk identitet?” [Is there an adopted Korean identity?], Blood and other bonds, Riksutställningar, Botkyrka, 2003-05-23.

+ Lena Sundström, “Den sista människohandeln” [The last human trade], Arena/ABF, Stockholm, 2003-12-09.

2004

+ Sofia French & Astrid Trotzig, “Hitta hem” [Finding home], Ordfront, Skellefteå, 2004-01-29.

“President Kim Dae Jung och den koreanska adoptionsfrågan” [President Kim Dae Jung and the Korean adoption issue], Research Day, Department of Oriental Languages, Stockholm University, Stockholm, 2004-02-20.

“Adoption – omsorg eller människohandel?” [Adoption – concern or human trade?], Röda rummet, Jönköping, 2004-03-13.

“Internationell adoption – människohandel eller biståndsverksamhet?” [International adoption – human trade or assistance], Spotlight, Linköpings universitet, Norrköping, 2004-03-30.

“Utlandsadopterades situation” [The situation of foreign adoptees], Centre for Intercultural School Research, Södertörn University and Multicultural Centre, Botkyrka, 2004-09-24.

“The suffering and shaming of the nation: The Korean nation embodied as an overseas adopted woman in the the Korean feature film Susanne Brink’s Arirang”, Intersectional meetings: Ethnicity, gender, class and sexuality…, Center for Gender Studies, Stockholm University, Stockholm, 2004-10-05.

“Barnhandel eller hjälpande hand? – ett föredrag om internationella adoptioner” [Trade in children or a helping hand – a discussion on international adoptions], Association of Foreign Affairs, Uppsala University, Uppsala, 2004-10-07.

“The Korean adoption issue: Postcolonial reconciliation and ethnonationalist diaspora politics”, Department of Oriental Languages, Stockholm University, Stockholm, 2004-11-18.

2005

“Den koreanska diasporan – en utmaning mot den koreanska identiteten [The Korean diaspora – challenging the Korean identity], Department of Oriental Languages, Stockholm University, Stockholm, 2005-04-05.

“The orphaned nation: Korea imagined and represented as an overseas adopted child in Clon’s pop song Abandoned Child and in Park Kwang-su’s feature film Berlin Report”, 7th Multidisciplinary Research Day, Center for the Study of Children’s Culture, Stockholm University, Stockholm, 2005-04-22.

“Adoptionsfrågan i Korea. En redogörelse för ett avhandlingsprojekt” [The adoption issue in Korea. An account of a Ph.D. project], Department of Oriental Languages, Stockholm University, Stockholm, 2005-06-03.

+ Ellen Nyman & Kim Su Rasmussen, “Between hybridity and diaspora: Reflections on being an international adoptee”, UFOlab 2005, Galleri Q, Copenhagen, 2005-06-16.

“Adoptivkoreanerna – en ny diaspora?” [The adopted Koreans – a new diaspora?], Network on transnationality and diaspora, Centre for Gender Studies, Lund University, Lund, 2005-10-06.

“Kolonialism, nationalism och postnationalism [Colonialism, nationalism and postnationalism], Department of Oriental Languages, Stockholm University, Stockholm, 2005-09-29.

+ Carina Tigervall, “Adoption, diskriminering och etnisk identitet” [Adoption, discrimination and ethnic identity], Department of Sociology, Umeå University, Umeå, 2005-12-09.

2006

“Den adoptivkoreanska identiteten och rörelsen: En presentation av ett postdoktoralt forskningsprojekt” [The adopted Korean identity and community: A presentation of a postdoctoral research project], Department of Oriental Languages, Stockholm University, Stockholm, 2006-03-30.

“En introduktion till koreansk film, den nya koreanska filmvågen och regissör Kim Ki-duk” [An introduction to Korean cinema, the new Korean film wave, and director Kim Ki-duk], Biografen Elektra, Västerås, 2006-04-07.

+ Anna Jin-hwa Borstam, Jane Jin Kaisen & Ellen Nyman, ”Internationell adoption – nordisk neokolonialism? [International adoption – Nordic neo-colonialism?], Malmöfestivalen/Filmtältet, Folkets Bio, Malmö, 2006-08-25.

”Tracing trades. Myth and memories of adopted Koreans in the Nordic countries”, Göteborg 7th Dance and Theatre Festival/Göteborg Open Lab, Artisten, Gothenburg, 2006-08-26.

“De adopterade koreanerna och den koreanska nationen” [The adopted Koreans and the Korean nation], The Politics of Community in East Asia, Nordic Association for the Study of Contemporary Japanese Society, Swedish Institute of International Affairs, Stockholm, 2006-09-23.

“Adoptionsfrågan i koreansk populärkultur” [The adoption issue in Korean popular culture], 8:e Forskardagarna 2006, Stockholms universitet, Stockholm, 2006-10-18 + 2006-10-19.

“Korea – en introduktion” [Korea – an introduction], International Office, Royal Institute of Technology, Stockholm, 2006-11-10.

2007

“Sydkorea ur ett vänsterperspektiv [South Korea from a leftist perspective], Vänsterpartiet, Kafé Marx, Stockholm, 2007-04-26.

“Utlandsadopterades identitet” [Foreign adoptees’ identity], Department of Culture and Communication, Södertörn University, Huddinge, 2007-09-14.

2008

“Om adopterades erfarenheter av diskriminering och etniska identifikationer” [On adoptees’ experiences of discrimination and ethnic identifications], ABF North Stockholm, Järfälla, 2008-03-06.

“Om utredningar rörande internationell adoption” [On inquiries regarding international adoption], Familjerättsdagarna 2008, Djurönäset, Värmdö, 2008-03-31.

+ Carina Tigervall, ”Adoption, diskriminering och etnisk identitet: En presentation av boken Adoption med förhinder” [Adoption, discrimination and ethnic identity: A presentation of the book Adoption with complications], Multicultural Centre, Botkyrka, 2008-12-04.

2009

+ Carina Tigervall, ”Adoption, diskriminering och etnisk identitet: En presentation av boken Adoption med förhinder” [Adoption, discrimination and ethnic identity: A presentation of the book Adoption with complications], Swedish Intercountry Adoptions Authority, Stockholm, 2009-01-19.

+ Carina Tigervall, ”Adoption med förhinder. Samtal med adopterade och adoptivföräldrar om vardagsrasism och etnisk identitet” [Adoption with complications: Conversations with adoptees and adoptive parents on everyday racism and ethnic identity], Centre for Cultural Studies, Göteborg University, Gothenburg, 2009-02-24.

”Adoption med förhinder. Samtal med adopterade och adoptivföräldrar om vardagsrasism och etnisk identitet” [Adoption with complications: Conversations with adoptees and adoptive parents on everyday racism and ethnic identity], Centre for Research in International Migration and Ethnic Relations, Stockholm University, Stockholm, 2009-02-26.

+ Carina Tigervall, ”Adoption med förhinder. Samtal med adopterade och adoptivföräldrar om vardagsrasism och etnisk identitet” [Adoption with complications: Conversations with adoptees and adoptive parents on everyday racism and ethnic identity], Adopterades Koreaners Förening & Adoptionscentrum, Studiefrämjandet, Gothenburg, 2009-05-16.

”Adoptees as hybrid subjects”, Mellanförskapet, Multicultural Centre, Botkyrka, 2009-07-29.

”Transnational adoption as a forced child migration”, Department of Child and Youth Studies, Stockholm University, Stockholm, 2009-08-27.

”Adoption med förhinder. Samtal med adopterade och adoptivföräldrar om vardagsrasism och etnisk identitet” [Adoption with complications: Conversations with adoptees and adoptive parents on everyday racism and ethnic identity], Värmdö Municipality, Värmdö, 2009-09-10.

+ Carina Tigervall, ”Adoption with complications: Conversations with adoptees and adoptive parents on everyday racism and ethnic identity”, Korea Klubben, Kulturstaldene, Copenhagen, 2009-09-16.

”En introduktion till internationell adoption och utlandsadopterade” [An introduction to transnational adoption and transracial adoptees], Social Work, Malmö University College, Malmö 2009-11-10.

2010

+ Kimberly McKee, Daniel Schwekendiek & Eli Park Sørensen,”60 years of overseas Korean adoption and the Korean adoption issue”, Trinity College, University of Cambridge, Cambridge, 2010-02-20.

+ Jennifer Kwon Dobbs, Ross Oke & Jane Jeong Trenka, “Keeping TRACK: Korean adoption community alliances for human rights”, The International Korean Adoptee Associations Gathering 2010, Lotte Hotel, Seoul, 2010-08-05.

”Quantitative research on adult adoptees in Sweden”, Adoptee Solidarity forum on mental health and adoption, KoRoot, Seoul, 2010-08-12.

+ Kristina Beije & Mariana Vigil, ”Hur barn och efterkommande drabbas av diktaturer” [How children and descendents are affected by dictatorships], Multicultural Centre, Botkyrka, 2010-09-02.

”Korean overseas adoptees: Between nationalism and transnationalism”, Institute on Globalization and the Human Condition, McMaster University, Hamilton, Canada, 2010-09-21.

”Transnational adoption, globalisation and social work”, School of Social Work, McMaster University, Hamilton, Canada, 2010-09-22.

”Internationell adoption och minoriteters rätt att få adoptera” [International adoption and the rights of minorities to adopt], Uppsala Pride 2010, Grand, Uppsala, 2010-11-07.

2011

”Filmer om adoption” [Adoption films], Multicultural Centre, Botkyrka, 2011-02-27.

”Migration, adoption och arkiv” [Migration, adoption and archives], Malmö City Archive, Malmö, 2011-03-01.

”Svensk-koreanska kulturmöten igår och idag” [Swedish-Korean cultural encounters yesterday and today], Uppsala Art Museum, Uppsala, 2011-04-13.

”Nord- och sydkoreanska relationer sedd genom Park Chan-wook’s film JSA” [North and South Korean relations seen through Park Chan-wook’s film JSA], International Migration and Ethnic Relations, Malmö University College and Biograf Pandora, Malmö, 2011-04-18.

”Swedish Korean adoptees, who are they?”, Adopterade koreaners förening’s 25th Anniversary and International Korean Adoptees Associations’ Mini-Gathering Stockholm, Finland House, Stockholm, 2011-08-13.

2012

”Adoptionen från Korea till Sverige och de adopterade koreanerna i Sverige” [Adoption from Korea to Sweden and the adopted Koreans in Sweden], Museum of Far Eastern Antiquities, Stockholm, 2012-03-27.

“The reception and consumption of hallyu in Sweden”, KoRoot, Seoul, 2012-05-01.

2013

”The reception and consumption of hallyu in Sweden: Preliminary findings and reflections”, Department of East Asian Studies, University of Cambridge, Cambridge, 2013-01-28.

+ Michael Fuhr, Keith Howard, Sang-Yeon Sung & Hae-Kyung Um, ”Panel on K-pop”, International Conference on Analysing Popular Music, University of Liverpool, Liverpool, 2013-07-03.

+ Jane Jeong Trenka, ”What is international adoption? Reflections on a 60 years old global migration phenomenon”, Women’s Global Solidarity Action Network, Seoul Global Culture and Tourism Center, Seoul, 2013-08-11.

2014

+ Kurdo Baksi & Anna Sandgren, ”Samtal om filmen Approved for adoption” [Discussion on the film Approved for adoption], ABF House, Stockholm, 2014-04-08.

+ Kurdo Baksi & Anna Sandgren, ”Samtal om filmen First person plural” [Discussion on the film First person plural], ABF House, Stockholm, 2014-04-15.

”Samtal om filmen Approved for adoption” [Discussion on the film Approved for adoption], Zita, Stockholm, 2014-05-09.

”Introduktion till filmen Approved for adoption” [Introduction to the film Approved for adoption], Remeso – Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society, Linköping University, Norrköping, 2014-11-27.

2016

”Introduktion till filmen Approved for adoption” [Introduction to the film Approved for adoption], Arenan, Karlstad, 2016-02-02.

On National Socialism and Fascism 1995-2010

Unpublished manuscripts

1995

Nationalsocialistiska och rasistiska organisationer [National Socialist and racist organisations], 76 p.

Published monographs

1997

+ Stéphane Bruchfeld & Stieg Larsson, Nationalsocialismens symboler [The symbols of National Socialism], Stockholm: Expo & Swedish Committee against Antisemitism, 1997, 68 p.

+ Lars-Åke Skagegård, Hatets återkomst. Om fascism, nynazism och rasism i dagens Sverige [The return of hate. On Fascism, Neo-Nazism and Racism in today’s Sweden], Stockholm: Carlssons, 1997, 126 p.

2002

+ Klaus Böhme, Den svenska nationalsocialismen. Medlemmar och sympatisörer 1931-45 [Swedish National Socialism. Members and sympathizers 1931-45], Stockholm: Carlssons, 2002, 544 p.

Annual reports

1998

“Sweden” in Anti-Semitism Worldwide 1997/8 (vol. 5), Tel Aviv: Tel Aviv University, 1998, pp. 108-15.

http://www.tau.ac.il/Anti-Semitism/asw97-8/sweden.html

2003

“Varför jag offentliggjorde namnen på 30 000 svenska nationalsocialister” [Why I published the names of 30,000 Swedish National Socialists] in Historielärarnas förenings årsskrift 2003 (vol. 62), Bromma: Historielärarnas förening, 2003, pp. 59-62.

Periodical articles:

1995

“Den andra Malmökongressen” [The second congress in Malmö], Expo: Demokratisk tidskrift no. 1/1995 (vol. 1), pp. 28-29.

“Grupperna som fostrar mördare” [The groups that are fostering murderers], Expo: Demokratisk tidskrift no. 2/1995 (vol. 1), p. 6.

“Vikingarock. 90-talets ungdomsmusik?” [Viking rock. Youth music for the 1990s?], Stoppa Rasismen no. 1/1995 (vol. 13), p. 4.

1996

“Akademikerna och nazismen” [The academics and Nazism], Expo: Demokratisk tidskrift no. 1/1996 (vol. 2), pp. 24-25.

http://www.expo.se/2003/48_296.html

http://www.fortunecity.com/victorian/dante/385/artiklar/arkivx.htm

“Vänstern och antisemitismen” [The left and Antisemitism], Expo: Demokratisk tidskrift no. 2/1996 (vol. 2), pp. 23-25.

http://www.expo.se/2003/48_297.html

http://www.fortunecity.com/victorian/dante/385/artiklar/vanster.htm

“Kommunala bidrag finansierade VAM” [Municipal money funded VAM], Expo: Demokratisk tidskrift no. 3/1996 (vol. 2), pp. 3-4.

http://www.expo.se/2003/48_262.html

“Nazismens teoretiker” [The theorists of Nazism], Expo: Demokratisk tidskrift no. 4-5/1996 (vol. 2), pp. 40-41.

http://www.expo.se/2003/48_299.html

1997

“Populistpartier vill bilda ‘enad front’” [Populist parties want to create a “unified front], Expo: Demokratisk tidskrift no. 1/1997 (vol. 3), pp. 3-5.

http://www.expo.se/2003/48_339.html

“SNF – extremhögerns gubbmaffia” [SNF – the oldies of the Extreme Right], Expo: Demokratisk tidskrift no. 1/1997 (vol. 3), pp. 10-15.

http://www.expo.se/2003/48_300.html

http://members.fortunecity.com/white_s/artiklar/SNF.htm

“Heroes – rumsren nazirock” [Heroes – accepted Nazi rock], Expo: Demokratisk tidskrift no. 1/1997 (vol. 3), p. 28.

http://www.expo.se/2003/48_230.html

“C18 – bombterror och inre stridigheter” [C18 – bomb terror and internal fights], Expo: Demokratisk tidskrift no. 2/1997 (vol. 3), pp. 3-4.

http://www.expo.se/2003/48_185.html

“Extremhögern på frammarsch i Europa – extremhögern lika stark idag som på 1930-talet” [The extreme right is advancing in Europe – the extreme right is as strong today as during the 1930s], Expo: Demokratisk tidskrift no. 2/1997 (vol. 3), pp. 5-8.

http://www.expo.se/2003/48_302.html

“En nationell front till valet” [A national front for the election], Expo: Demokratisk tidskrift no. 2/1997 (vol. 3), pp. 30-32.

“Sverigedemokraterna – bakom den demokratiska fasaden” [Sverigedemokraterna – behind the democratic front], Expo: Demokratisk tidskrift no. 3/1997 (vol. 3), pp. 6-9.

http://www.expo.se/2003/48_355.html

http://www.fortunecity.com/victorian/dante/385/artiklar/SD.htm

2011

”’Jag känner igen mig i Lisbeth Salander’” [”I recognise myself in Lisbeth Salander”], Svartvitt: Mångkulturell tidskrift no. 4/2011 (vol. 1), pp. 10-12.

Debate articles

1996

“Fremskrittspartiet har alltid haft en intim relation med nazister [The Progressive Party has always had an intimate relationship with Nazis], Um & Yang: Medlemstidning för Adopterade Koreaners Förening no. 2/1996 (vol. 5), p. 5.

1997

“Bara rasister bryr sig om min bakgrund” [Only racists care for my background], Dagens Nyheter: Debatt 1997-06-01, p. A4.

2001

+ Bosse Schön, ”Nya avslöjanden om kända svenska nazist- och fascistmedlöpare: Hitlerhälsning i riksdagens korridorer” [New revelations concerning Swedish Nazi and Fascist sympathisers: Hitler greetings in the corridors of the parliament], Dagens Nyheter: Debatt 2001-08-23, p. A4.

2002

+ Bosse Schön, ”Svenska nazist- och fascistpartier 1931-45 kartläggs i ny bok: 28 000 medlemmar namnges” [Swedish Nazi and Fascist parties 1931-45 are mapped in a new book: 28,000 members are named], Dagens Nyheter: Debatt 2002-08-13, p. A4.

2013

”Varför legitimerar drottningen en förening som inte gjort upp med sin rasism?”[Why does the queen legitimise an association which has not dealt with its racism?], Dagens Opinion 2013-09-27, 1 p.

http://www.dagensopinion.se/varf%C3%B6r-legitimerar-drottningen-f%C3%B6rening-som-inte-gjort-upp-med-sin-rasism

2016

”Varför låter ni mannen som la grunden för SD sommarprata, SR?” [Why do you let the man who laid the foundation for SD be a summer guest, Swedish Radio?], Nyheter24 2016-07-29, 2 p.

http://nyheter24.se/debatt/855334-mannen-grunden-for-sd-sommarprata-sr

News reports

1995

“Expo kalendarium” [Expo calendar], Expo: Demokratisk tidskrift no. 1/1995 (vol. 1), pp. 12-16.

“Expo kalendarium” [Expo calendar], Expo: Demokratisk tidskrift no. 2/1995 (vol. 1), pp. 17-24.

1996

“Expo kalendarium” [Expo calendar], Expo: Demokratisk tidskrift no. 1/1996 (vol. 2), pp. 12-17.

“Expo kalendarium” [Expo calendar], Expo: Demokratisk tidskrift no. 2/1996 (vol. 2), pp. 12-17.

“Expo kalendarium” [Expo calendar], Expo: Demokratisk tidskrift no. 3/1996 (vol. 2), pp. 13-18.

“Expo kalendarium” [Expo calendar], Expo: Demokratisk tidskrift no. 4-5/1996 (vol. 2), pp. 16-24.

”Kalendarium” [Calendar], Göteborgs-Posten 1996-06-09, p. 5.

”Lista över händelser knutna till rasism under 1996” [List of events connected to racism during 1996], Svenska Dagbladet 1996-06-08, p. 12.

1997

“Expo kalendarium” [Expo calendar], Expo: Demokratisk tidskrift no. 1/1997 (vol. 3), pp. 16-21.

“Expo kalendarium” [Expo calendar], Expo: Demokratisk tidskrift no. 2/1997 (vol. 3), pp. 22-27.

“Expo kalendarium” [Expo calendar], Expo: Demokratisk tidskrift no. 3/1997 (vol. 3), pp. 18-21.

Journalistic works

1995

+ Mats Deland, ”Sverker Åström ett eko från 30-talet”, [Sverker Åström an echo from the 1930s], Aftonbladet: Kultur 1995-07-28, p. 4.

+ Anders Fallenius, ”Nynazister fick ordna konsert på Fryshuset” [Neo-Nazis were allowed to have a concert at Fryshuset], Expressen 1995-05-26, p. 8.

+ Anders Fallenius, Ingvar Hedlund & Olof Westerberg, ”De vill krossa vårt samhälle” [They want to crush our society], Expressen 1995-08-15, p. 10.

+ Anders Fallenius & Olof Westerberg, ”Skolorna får inte stoppa nazistpropagandan” [The schools cannot stop the Nazi propaganda], Expressen 1995-08-16, p. 10.

+ Jonas Fogelqvist, ”Per Olof Sundman, nazismen och myterna” [Per Olof Sundman, Nazism and myths], Arbetaren no. 34/1995 (vol. 74), pp. 10-11.

+ Fredrik Virtanen, ”Fryshuset tackade nazister med diplom” [Fryshuset bestowed Nazis with a diploma], Aftonbladet 1995-05-09, p. 19.

+ Fredrik Virtanen, ”Rasistband fick spela på Fryshuset” [Racist band played at Fryshuset], Aftonbladet 1995-05-25, p. 16.

+ Fredrik Virtanen, ”De var högerextremister – sedan fick de toppjobb” [They were Extreme Rightists – then they got top jobs], Aftonbladet 1995-07-14, pp. 6-7.

+ Per Wikström, ”Så kartlägger nazisternas hemliga spiongrupp motståndarna” [This is how Nazis collect intelligence about their enemies], Aftonbladet 1995-08-15, p. 16.

+ Per Wikström, ”Han styr de nya nazisterna” [He rules the new Nazis], Aftonbladet 1995-08-16, pp. 10-11.

1997

+ Ingvar Hedlund, ”Han är en av Ahmed Ramis hantlangare” [He is one of Ahmed Rami’s men], Expressen 1997-12-14, p. 23.

+ Christian Holmén, “Popstjärnans nazisthälsning” [Pop star did Nazi salute], Expressen 1997-11-21, p. 12.

+ Arne Ruth, ”Förberedelser för förintelsen. Svenska judar registrerades” [Preparations for the Holocaust. Swedish Jews were registered], Dagens Nyheter: Kultur 1997-11-14, p. B1.

+ Maj Wechselmann, “Återfunna nazister” [Refound Nazis], Expressen: Kultur 1997-12-12, p. 4.

1998

+ Anders Fallenius & Niclas Lövkvist, ”Nazistledaren är beredd att dö för sin sak” [The Nazi leader is prepared to die for his cause], Expressen 1998-09-18, p. 8.

+ Christian Holmén, “IKEAs grundare Ingvar Kamprad värvade nazister” [The founder of IKEA Ingvar Kamprad recruited Nazis], Expressen 1997-05-16, p. 18.

+ Ulf Högberg, “Nazismen och läkarna i Tyskland och Sverige” [Nazism and the medical doctors of Germany and Sweden], Kulturella Perspektiv: Svensk etnologisk tidskrift no. 2/1998 (vol. 7), pp. 39-48.

+ Bosse Lindquist, Ta judarna sist [Take the Jews last], Swedish Radio, P1 Dokumentärredaktionen 1998-04-25, 1 hour.

http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/artikel.asp?ProgramID=909&Artikel=198604

+ Bosse Lindquist, Sverige och de baltiska SS-männen [Sweden and the Baltic SS officers], Swedish Radio, P1 Dokumentärredaktionen 1998-05-02, 1 hour.

+ Thomas Sjöberg, Ingvar Kamprad och hans IKEA: En svensk saga [Ingvar Kamprad and his IKEA: A Swedish saga], Stockholm: Gedin, 1998, 338 p.

1999

+ Bosse Schön, Svenskarna som stred för Hitler [The Swedes who fought for Hitler], Stockholm: Bokförlaget DN, 1999, 418 p.

+ Bosse Schön, Svenskarna som stred för Hitler I-III [The Swedes who fought for Hitler I-III], Nordisk Film & TV, TV4 1999-01-03, 1999-01-10, 1999-01-17, 3 hours.

+ Paul-Anders Simma, Oaivveskaldjut/Ge oss våra skelett [Give us our skeletons], Firstfilm & TV, Zita Folkets Bio, Stockholm, 1999-03-05, 50 min.

http://www.folketsbio.se/press/texter/skelett.htm

+ Kajsa Stål, I nazismens grepp [In the grip of Nazism], Kalla Fakta, TV4 1999-05-12, 1 hour.

2000

+ Richard Aschberg, ”Nazistjägare: Vi larmade svenska regeringen 1986” [The Nazi hunter: We alerted the Swedish government in 1986], Aftonbladet 2000-01-12, pp. 14-15.

+ Jens Christian Brandt & Leo Lagercrantz, ”Hade Herman helt fel?” [Was Herman wrong?], Expressen: Kultur 2000-10-23, p. 3.

+ Ulf Högberg, ”Förtroendevalda läkares medlemskap i föreningar associerade till Tredje riket”, Läkartidningen no 28/29/2000 (vol. 97), pp. 3306-3308

+ Peter Öholm, ”Kvinnorna och hakkorset” [The women and the swastika], Aftonbladet: Kvinna 2000-01-27, pp. 11-14.

2001

+ Andreas Rocksén & Erik Sandberg, Fortet Europa I-III [Fortress Europe I-III], Nordisk Film & TV, SVT1 Dokument inifrån 2001-09-13, 2001-09-20, 2001-09-27, 3 hours.

http://www.oppetarkiv.se/video/3408303/dokument-inifran-avsnitt-1-av-3

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=9591&a=151938

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=9591&a=151937

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=10378&a=151936

+ Bosse Schön, Där järnkorsen växer [Where the iron crosses grow], Stockholm: Bokförlaget DN, 2001, 220 p.

2002

+ Bosse Schön, En äkta Hamilton [A real Hamilton], Stockholm: Bokförlaget DN, 2002, 272 p.

2004

+ Bosse Schön, Hitlers svenska soldater [Hitler’s Swedish soldiers], Stockholm: Bokförlaget DN, 2004, 360 p.

2005

+ Bosse Schön, Hitlers svenska soldater [Hitler’s Swedish soldiers], Stockholm: Pocky, 2005, 563 p.

2006

+ Bosse Schön, Jakten på en pappa. En bok om lögner, svek och fåfänga i den svenska adeln [The quest for a father. A book about lies, treacheries and vanity within the Swedish nobility], Stockholm: Big Bok, 2006, 288 p.

2009

+ Bosse Schön, Ryssen kommer. En svensk SS-officer om röda arméns stridsmetoder [The Russians are coming. A Swedish SS-officer on the Red Army’s combat methods], Stockholm: Bosse Schöns förlag, 2009, 279 p.

2010

+ Bosse Schön, Hitlers knarkande hantlangare. Hermann Göring intagen på svenskt sinnessjukhus [Hitler’s drug addicted henchman. Hermann Göring incarcerated at a Swedish mental hospital], Stockholm: Bosse Schöns förlag, 2010, 128 p.

2010 + Thomas Sjöberg, Deanne Rauscher & Tove Meyer, Carl XVI Gustaf. Den motvillige monarken [Carl XVI Gustaf. The reluctant monarch], Stockholm: Lind & Co, 2010, 351 p.

2015

”Das Hilfskomitee für Deutschlands Kinder. Schwedische Unterstützung deutscher Nationalsozialisten nach 1945”, Antifaschistiches Infoblatt no. 4/2015, (vol. 109) pp. 52-53.

On Anarchism and Syndicalism 1992-95

Unpublished manuscripts

1994

Kronologi över anarkismens historia 1789-1994 [A chronology of the history of Anarchism 1789-1994], 365 p.

Periodical articles

1992

“Kvinnor och våld” [Women and violence], Kaos no. 4/1992 (vol. 1), pp. 30-31.

“Nestor Machno – Ukrainas store bondeledare” [Nestor Machno – the great peasant leader of Ukraine], Kaos no. 4/1992 (vol. 1), pp. 33-34

1993

“Durruti – en spansk anarkistkrigare” [Durruti – a Spanish anarchist warrior], Brand: Anarkistisk tidning no. 4/1993 (vol. 96), pp. 29-31.

“Rasförtryck och motstånd” [Race oppression and resistance], Kaos no. 6/1993 (vol. 2), p. 25.

“Den röda jungfrun Louise Michel” [Louise Michel – the red virgin], Kaos no. 6/1993 (vol. 2), pp. 41-43.

1994

“Om Emma Goldman” [On Emma Goldman], Brand: Anarkistisk tidning no. 1/1994 (vol. 97), pp. 3-6.

“Vad gjorde egentligen Bakunin?” [What did Bakunin actually do?], Brand: Anarkistisk tidning no. 2/1994 (vol. 97), pp. 3-6.

“Stupade anarkister” [Fallen anarchists], Kaos no. 7/1994 (vol. 3), pp. 21-24.

“Max Nettlau – ett liv för böckerna” [Max Nettlau – a life for the books], Kaos no. 7/1994 (vol. 3), pp. 46-47.

“Kinesiska anarkister” [Chinese anarchists], Kaos no. 8/1994 (vol. 3), pp. 44-45.

“Peter Krapotkin”, Yelah no. 2/1994 (vol. 1), pp. 30-34.

http://www.yelah.net/articles/kropotkin

1995

“Britta Gröndahl – syndikalist, ‘militante’, författarinna” [Britta Gröndahl – syndicalist, ”militante”, author], Yelah no. 3/1995 (vol. 2), pp. 34-36.

http://www.yelah.net/articles/grondahl

On Celtic and Irish Studies 1990-92

Unpublished manuscripts

1990

Om ökeltiska språk [On Insular Celtic languages], Special work, Platen High School, Motala, 231 p.

1991

Det gaeliska Irland 1691-1791 [Gaelic Ireland 1691-1791], B.A.-thesis, Department of English Studies, Uppsala University, 32 p.

Keltiska ord i latin och grekiska [Celtic words in Latin and Greek], Department of English Studies, Uppsala University, 18 p.

Periodical articles

1991

“James Connolly”, Irland-Solidaritet no. 11/1991, pp. 5-8.

1992

“Kelterna – förtryckta minoriteter?” [The Celts – repressed minorities?], Fjärde Världen: Om ursprungsfolk och etniska minoriteter i hela världen no. 4/1992 (vol. 9), pp. 29-33.

On Östergötland and local history 1989-92

Unpublished manuscripts

1989

Fornminnen i Östergötland [Ancient monuments in Östergötland], 62 p.

 

Periodical articles

1990

“Phosphoros eller djävulen i Uppsala” [Phosphoros or the devil in Uppsala], Nya Phosphoros: Organ för Östgöta nation i Uppsala no. 4/1990 (vol. 28), p. 24.

1991

“Motala”, Nya Phosphoros: Organ för Östgöta Nation i Uppsala no. 2/1991 (vol. 29), pp. 8-9.

“Östgötska ruiner” [Ruins of Östergötland], Nya Phosphoros: Organ för Östgöta nation i Uppsala no. 2/1991 (vol. 29), pp. 24-25.

1992

“Kungliga Östergötland” [Royal Östergötland], Kaos no. 2/1992 (vol. 1), pp. 42-43.

  1. Ping: Gosa sápmelaččat jávke davviriikkalaš rasismaságastallamis? / Minne saamelaiset katosivat pohjoismaisesta rasismikeskustelusta? – SÁRA-dutkan
  2. Ping: ”Ras” – att synliggöra ett normsystem | Motargument