Utlåtanden

Sakkunnigutlåtande från 2008: https://tobiashubinette.files.wordpress.com/2018/11/utlatande_2008.pdf

 

Sakkunnigutlåtande från 2009:

Tobias Hübinette disputerade 2005 i koreanologi vid Institutionen för orientaliska språk, Stockholms universitet. Hübinette avlade fil kand-examen (1991) vid Uppsala universitet, med iriska som huvudämne, och fil mag-examen i modern koreanska (2000) vid Stockholms universitet.

Vetenskapliga meriter:

Tobias Hübinettes avhandling, Comforting an orphaned nation, handlar om hur adoptivkoreaner framställts i koreansk populärkultur. Den har dock inte tagits med bland de inlämnade skrifterna, vilka utgörs av ett tiotal tidskriftsartiklar och antologikapitel. Hübinette har efter disputationen bedrivit flera forskningsprojektet, t.ex. ”Adoption, diskriminering och etnisk identitet” och ”Att vara en flytande signifikant”, där han undersöker transrasiala erfarenheter hos personer adopterade från Korea.

Hübinette har stor erfarenhet av att driva och administrera forskningsprojekt och att samverka med andra forskare, nationellt och internationellt. Han har också stor förmåga att informera om och sprida forskning. Han har bland annat varit drivande i tillkomsten av ett internationellt och tvärvetenskapligt forskningsfält för koreansk adoptionskulturforskning, inom vilket också ett omfattande nätverk, arkiv och bibliotek är under uppbyggnad.

Bland Hübinettes internationella verksamhet som forskare kan också nämnas att han har varit extern opponent på doktorsavhandlingar vid två utländska universitet. Det gällde Ian Goodwin-Smiths doktorsavhandling, The Amateur writes back: New theoretical directions for progressive left policy and social policy, School of Social Policy, University of Adelaide, (2008) och Beth Kyong Los doktorsavhandling, Personal narratives of Korean adoptees: A qualitative study on predominant themes, perspectives on mental health, and psychological treatment implications, Minnesota School of Professional Psychology, Argosy University (2008).

Pedagogiska meriter:

Hübinette har stor praktisk pedagogisk erfarenhet. Han har efter disputationen arbetat som lärare och forskare vid Avdelningen för Koreas språk och kultur, Institutionen för orientaliska språk, Stockholms universitet samt som föreläsare och lärare vid en rad andra institutioner vid Stockholms universitet och Södertörns högskola. Från 2009 har han undervisat och ansvarat för delkursen ”Estetiska uttryck och social differentiering bland barn och ungdomar” som ingår i kursen ”Barn- och ungdomskultur” (halvfartskurs) vid Institutionen för kultur och kommunikation vid Södertörns högskola.

Samlad bedömning:

Hübinette är en pionjär inom svensk adoptionsforskning genom att han bygger broar mellan ny svensk adoptionsforskning å ena sidan och diskrimineringsforskning och forskning om internationell migration och postkolonialism å den andra. Han visar stor vetenskaplig beläsenhet inom sitt forskningsfält och han breddar adoptionsforskningen också genom att utveckla antropologiska och historiska perspektiv på fenomenet adoption. Vidare arbetar han utifrån ett konsekvent maktperspektiv. Detta bidrar till att begripliggöra fenomenet adoption av utlandsfödda barn i ett större samhällshistoriskt och internationellt sammanhang. Den sociala indignationen är en tydlig drivkraft bakom hans problemställningar. Han kommunicerar också sin forskning långt utöver den akademiska arenan. Hübinette är en driven forskare som med säker hand arbetar med både traditionella och nyare kvalitativa analysmetoder såsom analyser av självbiografiska texter och av filmer.

Hübinettes har stor erfarenhet av forskning inom området etnicitet. Han är en mycket produktiv, uppslagsrik och utåtriktad forskare med stor förmåga att kommunicera sin forskning internationellt och han är även en erfaren pedagog och forskningsadministratör. Hübinettes främsta styrka är hans uppslagsrikedom och hans oräddhet att ställa nya frågor. Jag har tidigare betonat att den sociala indignationen verkar vara en stark drivkraft i hans forskning. Det är förtjänstfullt och det behövs för att forskningen ska kunna drivas framåt!

 

 

Sakkunnigutlåtande från 2009:

Hübinetteʼs research covers a wide field which is sometimes overlapping: adoption research, migration studies, critical race theory, gender studies, queer theory, postcolonial theory, Korean studies, Asian studies, cultural studies, critical theory, media studies and visual culture. Hübinette has an extensive list of publications including several monographs, reports, edited works, book chapters, and many articles in scientific journals. The CV also contains many conference papers and journalistic works. Hübinette is evidently an extremely productive researcher with works disseminated through several different publication channels. The main body of his academic productions concerns themes related to race, minorities, ethnicity and discrimination from a critical humanities and social science perspective. Hübinetteʼs research project ideas and presentations are also rigorous, well formulated, structured and with a strong focus on how to carry through the project, how to produce new knowledge and new theories, and how to contribute to society at large.

Hübinette reveals through his texts and projects a research mentality directed towards a critical, demanding and searching attitude, with an explicit will to reach out with his research to the society at large. His active participation in the public and cultural sphere is a good example of his intense engagement when it comes to problems related to race, Swedishness, minorities, ethnicity and discrimination. Hübinette has also been highly successful when it comes to apply for and gain various stipends and scholarships, and he has also visited and worked at several universities abroad. To sum up, Hübinette has the potential of becoming an excellent researcher in the future. He is highly productive within academia, both when it comes to research and teaching, as well as within the broader society. He has a wide theoretical grounding, a strong width of learning and a deep Bildung in general, and a highly creative and dynamic ability to link contemporary social and cultural issues to scientific theory production and methodological development.

 

 

Sakkunnigutlåtande från 2009:

The outstanding part of his work is its clear presentation and use of a wide variety of both theoretical and empirical material in a very creative way. For a scholar at this stage being still so young, he has already amassed an amazing and almost incredible academic CV. The number of publications, paper presentations and peer reviewed anthology and journal articles on his CV would even be the envy of numerous senior scholars who are in their 60s and 70s. This is indeed a high accolade for someone at this stage of his career, and indicates the quality of the candidate. Tobiasʼs inherently interdisciplinary research focuses broadly on race and minorities.

But it is not only in that area that he has made a mark. His work is truly interdisciplinary covering areas as diverse as migration studies, adoption studies, critical race theory, gender studies, queer theory, postcolonial theory, whiteness studies, Korean studies and Asian studies. His work draws on contemporary cultural studies and critical theory and is embedded within a transnational frame. Dr. Hübinette is a highly motivated and engaged scholar who is well on his way to establishing an impressive research trajectory in Sweden as well as in many other countries. His passion and commitment to his academic endeavour is well documented by his outstanding academic achievements.

What stands out about Tobias is his ability to engage critically with materials from such diverse sources and to bring to bear on these areas some of the most cutting-edge social theory and cultural studies questions. He has been a recipient of several grants and has demonstrated that he always delivers. He has outstanding written skills and has garnered a wide variety of both theoretical and empirical skills. He is finally pursuing an important area of research for the future that has wide theoretical appeal.

 

 

Sakkunnigutlåtande från 2012: https://tobiashubinette.files.wordpress.com/2018/11/utlatande_2012.pdf

 

 

Sakkunnigutlåtande från 2016:

Forskning:

När det gäller vetenskaplig produktion har Hübinette en gedigen publikationslista bestående av en mängd refereegranskade monografier och artiklar i välrenommerade tidskrifter. Forskningstexterna håller en hög nivå och visar på en stor vetenskaplig bredd. Han är mycket produktiv som forskare och har publicerat flera böcker och vetenskapliga rapporter. Han framstår som en mycket aktiv forskare. Hübinette har stor erfarenhet av att initiera och driva forskningsprojekt och har erhållit finansiering för en mängd olika projekt och uppdrag. Han har ett brett nationellt och internationellt nätverk av och samarbeten med forskare. Han har ansvarat för och medverkat i organiserandet av många konferenser, workshops och seminarieserier mm och är mycket aktiv i att sprida sin forskning även i populärvetenskapliga sammanhang och deltar i den offentliga debatten. Den forskning som Hübinette bedriver har stort vetenskapligt värde och nutida samhällelig relevans såsom frågor om mångfald, identitet, svenskhet och rasism. Hübinette kommer att kunna bidra till att skapa en levande och aktiv forskningsmiljö och delta i relevanta seminarier om han erhåller anställningen.

Undervisning:

Hübinette har förvärvat god pedagogisk erfarenhet genom flerårig undervisningspraktik i högre utbildning. Han har skapat och initierat nya kurser och har erfarenhet av handledning på grund- och avancerad nivå och god erfarenhet av kursutveckling och kursansvar. Dock saknas erfarenhet av handledning på forskarnivå. Han är enligt många kursvärderingar en mycket kunnig lärare med stor pedagogisk skicklighet som har förmågan att entusiasmera och inspirera studenterna. Han beskrivs som ödmjuk och öppen för olika synsätt och erfarenheter och har en förmåga att få studenterna att känna sig trygga. Flera av utvärderingarna vittnar om att studenterna uppskattar att Hübinette också är mycket väl förberedd, t ex med aktuell forskning och statistik, i undervisningen och de beskriver honom även som mycket professionell och tillmötesgående. Hübinette bedöms därför ha mycket goda kvalitativa meriter och en god kvalitativ skicklighet i sitt pedagogiska arbete. Utöver detta görs bedömningen att Hübinette har den kvantitativa pedagogiska meritering som krävs.

Samverkan med det omgivande samhället:

Hübinette har en stor mängd uppdrag och engagemang bakom sig. Av speciellt värde bedöms Hübinettes stora intresse för såväl forskning som kommunikation med omvärlden i form av populärvetenskapliga publikationer, föredrag och inslag i medier av olika slag samt engagemang i kulturfrågor vara. Den mycket omfattande meritlistan visar på en stor variation av uppdrag och en omfattande samverkan med det omgivande samhället. Det stora antalet utmärkelser han har fått utanför forskningen visar på en god förmåga att sprida forskningsresultat. Hon (SIC!) talar flytande svenska och har mycket goda kunskaper i engelska och viss kunskap i koreanska och franska. Hübinette uppvisar även en yrkesmässig bredd utanför akademin och har innehaft (och innehar) flera uppdrag och tjänster både inom och utanför akademin. Slutsatsen är att den sökande mycket väl motsvarar kraven på den kompetens och skicklighet som krävs för att kunna utföra de arbetsuppgifter som tjänsten innebär.