Kategori: Sverigedemokraterna

Håller allt fler s k socialgrupp ett:are på att ”komma ut” som SD:are?

Jag antar att det är fler än jag som på sistone har noterat att allt fler representanter för landets adliga och högborgerliga elitsläkter förekommer som SD:are eller i högerextrema sammanhang från att tidigare i decennier i det närmaste ha varit helt frånvarande inom den svenska s k nationella rörelsen, d v s personer som ofta ”sitter på” eller åtminstone har tillgång till ärvda förmögenheter, gods, gårdar och jord, fabriker, fastigheter och företag liksom stadspalats, våningar och villor. Det handlar då om personer som heter Cavalli-Björkman, Sager, Colliander, Cavallin, Friis, af Geijerstam, Wachtmeister, Hamilton, Ankarcrona, Giertz, von Arnold, Ramel och Fogelklou i efternamn för att bara nämna några exempel.


Under mellankrigstiden och krigsåren var den svenska aristokratin och överklassen kraftigt överrepresenterad inom den dåtida svenska s k nationella rörelsen men sedan 1900-talets slut har denna rörelse i stället och som bekant kommit att bli kraftigt överrepresenterad av arbetarklassen och den lägre medelklassen.


Tidigare och fram tills nyligen fanns det ytterst få företrädare för den s k socialgrupp ett inom denna politiska rörelse – Filipstads ”store son” mångmiljonären Carl Lundström, arvtagare till Wasabröd, liksom en och annan von Yxkull, Rehbinder och Stenbock var i stort sett de enda som förekom inom den s k nationella rörelsen på 1990-talet som hade denna bakgrund och så sent som 2010 hittades bara en handfull adelsmän i SD:s dåtida medlemsmatrikel som på den tiden samlade en bit under 6000 namn såsom bl a Carl Boris Staël von Holstein, Björn von Bahr och Michael von Knorring.

Idag handlar det om ett parti som räknar nästan 35 000 betalande medlemmar och även om socialgrupp ett:arna med all säkerhet inte på något sätt är överrepresenterade i dagens SD så blir de onekligen och sakta men säkert allt fler och frågan är väl kanske om det numera helt enkelt är så att de sociala konsekvenserna av att ”komma ut” som SD:are inte längre är så allvarliga såsom de tidigare kunde vara särskilt för just personer som tillhör landets elitfamiljer.

En representant för Arkitekturupproret, arkitekten Eric Norin, har låtit sig intervjuas av i SD:s tv-kanal Riks

SD har synbarligen en närmast ”magisk” förmåga att knyta till sig representanter för några av de största svenska/svenskspråkiga FB-grupperna: Tidigare har representanter för Bensinupproret förekommit i SD-sammanhang och nu har en av Arkitekturupprorets mest profilerade offentliga representanter arkitekten Eric Norin låtit sig intervjuas av SD:s Dick Erixon i SD:s tv-kanal Riks.


Visserligen finns det nog (ännu) inte särskilt många arkitekter i SD:s medlemsmatrikel (men däremot desto fler byggjobbare…) men till skillnad från Bensinupproret, som har en tydligt folklig och s k proletär förankring, så åtnjuter Arkitekturupproret en inte alldeles oäven popularitet inom SACO-kollektivet (d v s inom den övre medelklassen och bland landets högutbildade höginkomsttagare varinom SD numera kan räkna med ett stöd på åtminstone 6-8% beroende på opinionsundersökning) och både SD:s tankesmedja Oikos och den i sammanhanget viktiga partiavdelningen SD Stockholm (som bl a har föreslagit att nya studentbostäder ska uppföras i nybarock för att implicit hylla den svenska stormaktstiden och det gamla svenska Östersjöimperiet) har på sistone satsat rätt hårt på att driva frågan om att nybyggnationer bör låta sig inspireras av det sammelsurium av nationalromantiska historicerande stilar som gällde under Sveriges belle époque-period (d v s under den s k oscariska tiden – tänk t ex de svulstiga ornamenterade byggnaderna på Östermalm i Stockholm) och innan funktionalismens genombrott under mellankrigstiden.

OBS 1: Arkitekturupprorets Eric Norin är nödvändigtvis inte SD:are bara för att han deltar i SD:s tv-kanal.

OBS 2: Alla som stöttar och stödjer Arkitekturupproret är inte pro-SD bara för att de är för en återgång till andra typer av byggnadsstilar än de som har dominerat sedan modernismens genombrott.

SD är nu återigen landets näst största parti

För två år sedan i januari 2020 tävlade SD tidvis med S om att vara landets största parti i opinionsundersökningarna och SD var på den tiden större än M men sedan kom pandemin och stödet för SD sjönk som en sten medan stödet för S gick upp som en raket.

Nu i januari 2022 är SD återigen det näst största partiet i Novus färska opinionsundersökning som även visar att 27,6% av LO-medlemmarna numera sympatiserar med SD att jämföra med 33,1% av desamma vilka sympatiserar med S.

Vidare stödjer 26,2% av samtliga män i landet SD liksom 25,2-25,6% av invånarna i Sydsverige, Småland, Öland och Gotland, 25,1% av alla invånare som är mellan 50-64 år gamla, 24,9% av alla invånare som inte bor i storstadsregionerna samt 23,3% av medelinkomsttagarna (d v s den övre arbetarklassen och den lägre medelklassen).

Vad gäller stödet för övriga partier så handlar det om fr a om Feministiskt initiativ (ca 0,5%), Alternativ för Sverige (ca 0,4%), Medborgerlig samling (ca 0,4%) och Piratpartiet (ca 0,3%).

Kommer SD någonsin att kunna kapitalisera på att vissa av partiets politikområden liksom partiledaren åtnjuter ett större förtroende bland väljarna än vad själva partiet gör?

SD rankas tyvärr fortsatt som det parti som anses uppvisa den bästa politiken vad gäller politikområdena invandring, integration samt lag och ordning (hela 31% anser då det), vilka samtidigt utgör tre av de fem sakfrågor (utöver dessa tre frågor handlar det också om miljön och vården) som det s k svenska folket anser vara de viktigaste frågorna just nu i Demoskops senaste undersökning angående den svenska väljarkårens viktigaste politikområden.

SD har i många år ansetts ha den bästa migrations- och integrationspolitiken och i konkurrens med M även den bästa kriminalpolitiken i undersökningar som dessa och den andel av väljarna som anser det har alltid överstigit den andel som säger sig sympatisera med SD i de olika opinionsundersökningarna liksom den andel som väljer att lägga sin röst på SD i de olika valen. 

På samma sätt åtnjuter SD:s partiledare Åkesson ett långt större förtroende bland det s k svenska folket än vad själva partiet gör sett till opinionsundersökningarna och valresultaten – under förra året angav exempelvis runt en tredjedel av väljarna att de hade ett stort eller mycket stort förtroende för Åkesson i flera olika undersökningar.

Den stora frågan är m a o och helt enkelt om och hur SD som parti någonsin kommer att kunna ”kapitalisera” på den popularitet som vissa av partiets politikområden och partiledaren uppenbarligen åtnjuter bland det s k svenska folket? 

Det heter ibland att SD har den statistiska potentialen att kunna bli ett 30%-parti någon gång i framtiden men frågan är nu om det någonsin kommer att inträffa mot bakgrund av ovanstående differenser – d v s kort och gott erhåller ju partiet fortsatt endast runt 18-21% i opinionsundersökningarna medan samtidigt runt 30% av väljarna anser att SD har den bästa politiken inom ett visst område och runt 30% uppger slutligen också att de har ett stort eller mycket stort förtroende för Åkesson.

47% av SD:s väljare anser att mänskligheten består av olika raser som har olika medfödda egenskaper, 18% att de olika raserna bör hållas åtskilda och 11% att judarna har ett för stort inflytande i samhället

Årets Vetenskap och Folkbildning-enkätundersökning – VoF-undersökningen 2021 – handlar bl a om hur olika invånargrupper i Sverige förhåller sig till konspirationsteorier av olika slag mot bakgrund av pandemin och den låga vaccinationsgraden inom vissa befolkningsgrupper men också om frågor som går att koppla till den alltmer tilltagande högerradikaliseringen såsom synen på ras/er och på judar. 

Undersökningen visar bl a att SD:s väljare instämmer överlägset mest i påståendet av mänskligheten består av raser som har olika medfödda personlighetsegenskaper (47% av SD-sympatisörerna anser det att jämföra med genomsnittet på 17%), att det är meningsfullt att dela in mänskligheten i raser (20% av SD-sympatisörerna anser det att jämföra med genomsnittet på 6%), att raserna bör hållas åtskilda (18% av SD-sympatisörerna anser det att jämföra med genomsnittet på 4%), att vissa raser är mer värda än andra, att judar har ett för stort inflytande (11% av SD-sympatisörerna anser det att jämföra med genomsnittet på 3%), att det finns en världsomfattande judisk konspiration samt att Förintelsen är en myt. 15% av SD:s väljare anser dessutom att homosexualitet är en defekt (liksom 13% av KD:s väljare) att jämföra med genomsnittet på 5%.

SD:s väljare tror överlag på konspirationsteorier mer än andra (t ex tror 21% att världen styrs av ett litet antal individer som samarbetar i det fördolda jämfört med genomsnittet på 8%) och SD:s väljare tror även mer på att slagruta är ett tillförlitligt sätt att hitta vatten på samt på homeopati och andra praktiker som är kopplade till s k new age. SD:s väljare tror t ex i högre utsträckning än andra på UFO:n, på spöken, på att levande människor kan kontakta döda, på att telepati är möjligt, på reinkarnation samt på astrologi o s v.

Undersökningen visar vidare att invånare med bakgrund utanför Norden och sannolikt fr a utanför Europa också oftare tror på konspirationsteorier än andra såsom vad gäller vem/vilka som egentligen låg bakom 9/11-attentaten och teorier om covid-19-viruset samt om vaccinet/vaccineringen såsom att åtgärderna under pandemin är överdrivna och i själva verket handlar om något annat än hälsoskäl och att vaccinet består av hemliga beståndsdelar med syftet att kontrollera medborgarna. Invånare med bakgrund utanför Norden och sannolikt fr a utanför Europa tror även oftare än andra att änglar och spöken existerar.

I undersökningen går det också att skönja stora köns- och åldersskillnader: 92% av kvinnorna instämmer exempelvis i att det pågår en global uppvärmning och att den är orsakad av människan jämfört med 84% av männen. SD:s och även KD:s väljare är minst benägna i att instämma i att det pågår en global uppvärmning och att den är orsakad av människan. Den yngsta åldersgruppen (16-39 år) tror slutligen i högre utsträckning än andra att insatserna under pandemin är överdrivna och att 9/11-terrorattackerna i själva verket var iscensatta av USA:s egen regering.

SD ”flirtar” nu öppet med de invånare som av olika skäl hittills har vägrat att vaccinera sig

SD ”flirtar” nu öppet med den andel av totalbefolkningen som av olika skäl hittills har vägrat att vaccinera sig genom att kräva att de som är ovaccinerade och som har testat negativt ska likställas med de som är vaccinerade.


Tidigare opinionsundersökningar som rör partisympatier och inställningen till att vilja vaccinera sig eller ej har visat att det är SD:s relativt månghövdade väljarkår som är mest skeptisk till att vaccinera sig – närmare 40% har svarat att de är skeptiska till att vaccinera sig och över 20% att risken för biverkningar är stor om de väljer att vaccinera sig. SD:s riksdagsgrupp har dessutom också stuckit ut som den riksdagsgrupp varibland flest har ledamöter avstått från att vaccinera sig.


Proportionellt sett är det annars invånarna med utomeuropeisk bakgrund i miljonprogramsområdena som fram tills idag har avstått från att vaccinera sig allra högst utsträckning och en opinionsundersökning som Folkhälsomyndigheten har stått bakom indikerar att det fr a är unga vuxna med bakgrund i den s k MENA-regionen och i subsahariska Afrika som är de som proportionellt sett är emot att vaccinera sig i allra högst grad.


Exakt varför så många av de i huvudsak majoritetssvenska SD-väljarna och invånarna med utomeuropeisk bakgrund i miljonprogramsområdena väljer att avstå från att vaccinera sig är naturligtvis omöjligt att säga och orsakerna är antagligen inte alltid desamma för de båda grupperna men däremot går det nog tyvärr att anta att båda grupperna ”förenas” av att de inte tar del av officiell samhällsinformation och etablerade medier i lika hög grad som andra invånare gör.

Över hälften av männen uppger att de har förtroende för Åkesson

För första gången någonsin har över 50% av alla män uppgett att de har ett stort ett mycket stort förtroende för Åkesson i en partiledarförtroendeundersökning. Samtidigt svarar 70% av kvinnorna att de har ett litet eller mycket litet förtroende för Åkesson. Det handlar om Demoskops senaste partiledarförtroendeundersökning och även i Novus partiledarförtroendeundersökning har liknande extrema könsskillnader kunnat urskiljas – t ex svarade nästan 70% av kvinnorna tidigare i höst att de hade ett litet eller mycket litet förtroende för Åkesson.

SD:s nättidning Samtiden gläds naturligtvis åt detta men samtidigt är det uppenbart att SD antagligen inte kan växa särskilt mycket mer om partiet inte lyckas attrahera och ”charma” fler kvinnliga väljare framöver.

Stora skillnader i synen på om SD är ett rasistiskt parti eller ej efter partisympatier och kön

Vid två tillfällen – 2012 och alldeles nyligen – har opinionsinstitutet Novus ställt frågan om SD är ett rasistiskt parti (eller ej) och redovisat resultaten utifrån partisympatier och det kan därför vara intressant att jämföra hur resultaten ser ut över tid:

På frågan ”anser du att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti?” svarar de som sympatiserar med X parti följande:
M 2012: 69%, M 2021: 19%
S 2012: 81%, S 2021: 84%
SD 2012: 3%, SD 2021: 6%
V + MP 2012: 82%, V + MP 2021: 88%
C + L + KD 2012: 72%, C + L 2021: 71%
KD 2012: ?, KD 2021: 17%(OBS: KD särredovisades in 2012 utan klumpades då ihop med C + L)


män 2012: 66%, män 2021: 40%

kvinnor 2012: 72%, kvinnor 2021: 62%

Ett urval anmärkningsvärda siffror vad gäller stödet för SD hämtade ur SCB:s senaste partisympatiundersökning:

Ett urval anmärkningsvärda siffror vad gäller stödet för SD i november 2021 hämtade ur SCB:s senaste partisympatiundersökning:


män: 24,1%
män 25-34 år: 24% (j fr samtliga kvinnor 18-29 år: 2,8% – SIC!)

män 55-64 år: 30,1%

män 65-74 år: 24,5%
ogifta män: 29,1%

män utan barn: 25,3%
män som tillhör det mellersta inkomstskiktet: 26,7-27,2%
män med förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå: 33,1%

män med gymnasieutbildning som högsta utbildningsnivå: 29,4%
män som bor i eget hem (villa och radhus): 24,9%
män som förvärvsarbetar: 28,5%

privatanställda män: 27,2%
arbetare: 25,4%

arbetarmän: 30,7%

arbetare som förvärvsarbetar: 27,2%

privatanställda arbetare: 32,6%
facklärda arbetare (övre arbetarklass): 28,3%

facklärda arbetarmän (övre arbetarklassmän): 33,6%
LO-medlemmar: 27,1%

manliga LO-medlemmar: 30,9%
män som arbetar inom yrkesområde 3 som kräver en gymnasieutbildning och ibland även högskolekompetens (yrken som rör transport, IT, teknik, kommunikation, inredning, dekoration, foto, film, inspektion, handläggning, värdering, navigering, mätning, kontrollering mm): 23,2%

män som arbetar inom lantbruk (lantbrukare), byggverksamhet och tillverkning (byggarbetare och fabriks- och verkstadsarbetare): 35,6%
företagare (inklusive lantbrukare): 24,7%

män som är företagare (inklusive lantbrukare): 32%
invånare i Sydsverige: 24,7%
manliga invånare i Sydsverige: 27,3%

manliga invånare i Småland, Gotland och Öland: 26,8%

manliga invånare i Västsverige: 25,4%

manliga invånare i Värmland, Dalarna och Gävleborg: 25,5%
inrikes födda: 25,7%

invånare med svensk bakgrund: 25,6%

En lokal studie i varför SD har blivit ett så stort parti särskilt i landets industriorter


För den som är särskilt intresserad av hur det kan komma sig att SD har blivit ett så stort parti särskilt i flertalet av landets industriorter så erbjuder sociologen Åke Sandbergs bok om Säffle ”Främling i sin stad. Stängda fabriker och butiker – missnöje och framtidstro” en nyanserad bild av denna utveckling. Med utgångspunkt i lokalhistorien som också inkluderar en välinformerad historik över den lokala naziströrelsen i Säffle med omnejd och med stöd i offentlig statistik, intervjuer (såsom bl a med SD Säffle-representanter) och gedigna samhällsvetenskapliga analyser visar Åke övertygande hur SD har kunnat vinna mark i en kommun som värmländska Säffle p g a inte minst de senaste decenniernas nyliberala strukturomvandlingar.
http://www.akesandberg.se/framling-i-blog/