Kategori: invandring

Svenskarna diskuterar mest om invandring och om invandrare i EU

Svenskarna ”talar” om och diskuterar allra mest om invandring och om invandrare (och de facto om utomeuropeiska flykting- och anhöriginvandrare) i sociala medier i hela EU sett till folkmängden enligt en sammanställning av Friedrich Ebert Stiftung som också konstaterar att ”Swedes seem to view those from culturally closer regions, like Europe or the Nordics, more favorably than those from Africa or the Middle East”:
 
62169119_10156485121735847_3404757889938620416_n.jpg
 
”Under ett års tid (augusti 2017 – juli 2018) har över 45 miljoner inlägg på sociala medier inom EU sammanställts. I varje land har minst 10 000 inlägg analyserats.
 
Studien har tittat på hur många inlägg som berört migration, och på vilket sätt. Antalet inlägg som berörde migration under tiden för observationen var i Sverige drygt två miljoner. I förhållande till befolkningsmängden var det mest inom EU, följt av Storbritannien och Malta. Lägst antal per capita inom EU återfanns i Polen, enligt undersökningen.
 
Studien har även delat upp inläggen utifrån vilket perspektiv ämnet berörs. Fem olika grupperingar har därefter gjorts:
 
Säkerhet, reflektioner över migration som importör av terrorism. Detta perspektiv var vanligast i Ungern och Polen. Spanjorerna var minst inne på detta ämne.
 
Nationell identitet, tankar om migrationens påverkan på den egna kulturen. Frågan var oftast i fokus i Tyskland och Nederländerna. Spanien och Italien berörde den minst ofta.
 
Humanitärt, åsikter om flyktingars omständigheter. Här låg Spanien och Frankrike i topp. Minst närvarande var den i Tjeckien.
 
Ekonomi, hur påverkas landets ekonomi av migration. Danmark och Italien berörde denna sida oftast. I Kroatien berördes den nästan inte alls.
 
Demografi, migrationens effekt på åldersutmaningar i det egna samhället. Bulgarien och Litauen hade oftast detta perspektiv bland länderna i EU. Österrike och Frankrike berörde det minst ofta.
 
Inläggen har innehållit såväl negativa som positiva reaktioner, men Friedrich Ebert Stiftung som beställt granskningen har inte värderat inläggen i sig.
 
– Vi är säkra på att den som läser genom rapporten kommer få en bra bild av formen på migrationsdiskussionen, skriver stiftelsen i en kommentar.
 
Datan finns även nedbruten per land. I Sverige fördelades inläggen enligt följande (i procent):
 
Humanitärt: 50
 
Säkerhet: 26
 
Nationell identitet: 15
 
Ekonomi: 8
 
Demografi: 1″
61985761_10156485138260847_2195892718314455040_n.jpg

Trump höjer Orbán till skyarna

När den s k Gamla världens (d v s Europa) okrönte anti-invandrings-kung möter den s k Nya världens (d v s de båda Amerika, även om Bolsonaro så klart inte heller går av för hackor) okrönte anti-invandrings-kung så kan det bara slå gnistor och (b)romansen är ett faktum:
 
Trump höjer just nu Orbán till skyarna i Vita huset i Washington och de båda planerar att organisera en slags global anti-invandrings-allians även om den ene frontar mot latinos och den andre mot muslimer:
 
 
”Viktor Orban has done a tremendous job in so many ways,” Trump told reporters ahead of Oval Office talks with the Hungarian prime minister.
 
”Respected all over Europe,” Trump said.
 
”Probably like me a little bit controversial, but that’s okay. You’ve done a good job and you’ve kept your country safe.”

Ökad polarisering mellan tjejer och killar vad gäller synen på invandring och invandrare

Idag publicerade MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) en ny rapport som bygger på en enkätstudie som 6000 unga invånare i landet mellan 16-29 år har fyllt i och som visar att åsiktspolariseringen mellan tjejer och killar (och väl sannolikt också ”livsstilspolariseringen”) har ökat kraftigt under de senaste åren:
 
 
Allt fler killar anser t ex att Sverige bör ta emot färre flyktingar än tidigare och fr a så är skillnaderna mycket stora idag mellan tjejer och killar i synen på invandring och invandrare och dessa skillnader har dessutom ökat kraftigt under de senaste fem åren.
 
Allra mest positiva till invandring och invandrare är tjejer med utländsk bakgrund medan killar med svensk bakgrund är allra mest negativa till invandring och invandrare.

MUCF2.jpg

 
Sverige bör ta emot färre flyktingar:
killar: 52%
tjejer: 33%
 
Sverige bör ta emot färre invandrare:
killar: 46%
tjejer: 30%
 
Invandrare bör försöka leva som svenskar när det gäller kulturella seder:
killar: 43%
tjejer: 30%
 
Jag skulle ha svårt att flytta till ett område där det bor många med utländsk bakgrund:
killar: 40%
tjejer: 32%

Sverige behöver uppemot en halv miljon invandrare för att täcka upp för den skriande arbetskraftsbristen

Sverige behöver ta emot uppemot en halv miljon invandrare under de närmaste tio åren för att täcka upp för den skriande arbetskrafts- och kompetensförsörjningsbristen som i det närmaste håller på att nå katastrofläge och som just nu håller på att knäcka hela den svenska högkonjunkturen:
 
 
Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg ”tar bladet från munnen” och säger som det faktiskt är i dagens SvD – Sverige måste helt enkelt ”massimportera” uppemot en halv miljon invandrare under de kommande 10 åren för att täcka upp för det demografiska faktumet att en mycket stor andel av befolkningen numera är över 65 år och denna andel blir dessutom bara större och större för varje år som går – samtidigt som Arbetsförmedlingen idag publicerar en ny rapport som just handlar om att detta:
 
 
1, Den svenska totalbefolkningen kommer att öka med hela 1 miljon invånare fram tills år 2030.
 
2, Den enda ”reservarbetskraften” som existerar i dagens Sverige är invånarna med utländsk bakgrund och fr a gäller det utomeuropéerna då nästan alla majoritetssvenskar i s k arbetsför ålder idag har ett arbete. Dock räcker inte ens utomeuropéerna till för att täcka upp för pensionsavgångarna och för den (blixt)snabbt åldrande svenska befolkningen.
 
3, På grund av att den svenska befolkningspyramiden blir alltmer ”obalanserad” för varje år som går och bl a på grund av kraftigt fallande födelsetal bland fr a majoritetssvenskarna och på grund av att fr a majoritetssvenskarna lever extremt länge numera, så krävs det uppemot en halv miljon nya unga vuxna invandrare fram tills år 2030 ”för att ekvationen ska gå ihop” (d v s de facto hela den svenska nationalekonomin) och för att den redan mycket stora andelen invånare i ålderskategorin 65-100 år ska kunna försörjas.

80% av folkökningen under 2018 utgjordes av invandring och 80% av de största invandringsländerna var under samma år utomeuropeiska länder

Idag publicerade SCB färsk statistik om 2018 års befolkningsförändringar och av de 10 största invandrargrupperna utgjorde utomeuropéerna under året 80%, d v s 8 av de 10 största ursprungsländerna för invandrare under förra året var utomeuropeiska länder.

sss.jpg

Invandringen fortsätter också att vara den allra främsta anledningen till att den svenska befolkningen överhuvudtaget ökar och så har det i praktiken mer eller mindre varit sedan 1993 och samtliga svenska kommuner uppvisade ett invandringsöverskott under 2018. Mansöverskottet är också stort idag i vissa åldrar fr a och idag råder ett mansöverskott i hela 254 av landets 290 kommuner och särskilt gäller det ålderskategorin 15-40 år. Den 31 december 2018 fanns det 10 230 185 personer i riket i folkbokföringsregistret plus naturligtvis ett okänt antal invånare vilka inte är registrerade i statistiken och 80% av folkökningen under 2018 utgjordes då av (fr a utomeuropeisk/a) invandring/invandrare.

Om den högsta utbildningsnivån bland de som invandrade mellan 2006-17

En färsk SCB-rapport redovisar uppdaterade siffror (från den 31 december 2017) rörande (den högsta) utbildningsnivån bland de sammanlagt 632 264 (ny)invandrare som ankom till Sverige mellan 2006-17 i ålderskategorin 25-64 år och varav 75% var under 45 år gamla vid invandringstillfället och varav 272 072 härrörde från Asien (och fr a från Syrien, Irak, Iran, Thailand, Kina, Indien och Afghanistan) och 89 731 från Afrika (och fr a från Somalia och Eritrea):

 

procentandel med en förgymnasial utbildning som den högsta utbildningsnivån 2017

födda i övriga Norden: 9%

födda i EU28 utom Norden: 6%

födda i Sydamerika: 10%

födda i Asien: 29%

födda i Afrika: 39%

 

procentandel med en eftergymnasial utbildning som är tre år eller längre som den högsta utbildningsnivån 2017

födda i övriga Norden: 52%

födda i EU28 utom Norden: 45%

födda i Sydamerika: 40%

födda i Asien: 28%

födda i Afrika: 15%

 

En pusselbit för att ”knäcka” ”SD-koden”: Andelen invånare som lever i s k utanförskap verkar öka SD:s röstsiffror

I jakten på att ”knäcka” den s k ”SD-koden”, d v s att hitta de (statistisk-demografiska) faktorer och variabler som både kan förklara och förstå varför SD växer i vissa delar av landet och bland vissa väljargrupper och som också kan förutsäga var SD kommer att växa i framtiden och inte minst hur SD:s till synes stadigt växande väljarstöd kan bekämpas, decimeras och till slut stoppas på ett effektivt sätt (såsom i ett eventuellt omval och i nästa reguljära val), så kan Hans-Eric Holmqvists examensarbete och uppsats i statsvetenskap vid Högskolan Dalarna möjligen vara till hjälp:
 
”Invandring från länder utanför Europa ökar röstandet på SD, men bara om den resulterar i utanförskap för denna grupp d v s hög andel personer i aktiv ålder som varken studerar eller arbetar. Invandring i sig är snarare en faktor som minskar röstandelen för SD. Det skulle kunna tala för att en framgångsrik integration minskar stödet för SD.”
Utanförskap 2.jpg
 
Holmqvists examensarbete som lades fram i våras (d v s innan valet, och som f ö hypoteserar att SD ännu inte har ”peak:at”) går igenom ett flertal av de ”vi måste knäcka SD-koden en gång för alla”-modeller som svenska forskare har prövat fram tills dags dato och kommer fram till att antalet/andelen (utomeuropeiska) invandrare i sig inte ökar SD:s röstsiffror men när en alltför hög andel av de utomeuropeiska invandrarna hamnar i s k utanförskap (i miljonprogramsområdena) så verkar SD:s siffror gå upp rejält och inte minst så verkar detta gälla när de s k ”andrageneration:arna” (d v s de som är födda och uppväxta i Sverige och som har föräldrar som har invandrat från Afrika, Asien och Latinamerika) hamnar i s k utanförskap (d v s när ”andrageneration:arna” exempelvis varken arbetar eller studerar och oftast inte ens är arbetssökande).
Utanförskap.jpg
 
Vilka slutsatser som går att dra av detta samband som då är signifikant i siffrornas värld (d v s SD:s valresultat samvarierar helt enkelt rätt så starkt med utomeuropéernas tunna plånböcker, magra bankkonton och prekära privatekonomiska situation) är väl upp till var och en att bedöma men att så höga andelar av landets invånare med någon form av utomeuropeisk bakgrund är fattiga och marginaliserade resulterar uppenbarligen inte bara i misslyckade skolresultat och lågt valdeltagande eller i spektakulära skjutningar och mord och uppmärksammade bilbränder och s k förortsupplopp utöver allt annat mänskligt lidande som alltför många utomeuropéer tvingas genomlida i form av arbetslöshet, bidragsberoende, missbruk, passivisering och nedsatt fysisk och psykisk hälsa.