Kategori: extremhögern

Idag för 71 år sedan den 6 juni 1950 meddelade det största dåtida svenska nazistpartiet att partiet skulle läggas ned

Idag för 71 år sedan den 6 juni 1950 meddelade det största dåtida och hittills mest betydande och långlivade svenska nazistpartiet SSS – Svensk socialistisk samling – att partiet skulle läggas ned i det sista numret av partiorganet Den svenske folksocialisten (DSF), som just utkom den 6 juni 1950.


SSS hade bildats 1933 av Sven Olov Lindholm som Nationalsocialistiska arbetarpartiet (NSAP), som då var en utbrytning ur Sveriges första nazistparti SNSP (Svenska nationalsocialistiska partiet) som i sin tur leddes av Birger Furugård.


NSAP blev med åren Sveriges ledande och till slut även enda nazistparti och dess ledare Lindholm (som i det sista numret av DSF bl a bjöd på en dikt som prydde omslaget) konkurrerade med tiden ut alla andra svenska nazistledare.


Partiets storhetstid inföll under (mellankrigs)åren innan Andra världskriget utbröt: 1936 lyckades NSAP/SSS exempelvis erhålla 17 483 röster i det årets andrakammarval och så sent som 1938 erövrade partiet 19 kommunala mandat runtom i landet. Sammantaget var åtminstone 10 000 enskilda personer någon gång medlem i partiet under dess 17-åriga existens mellan 1933-50.


I det sista numret av DSF som utkom idag för 71 år sedan hittades bl a en dikt signerad Axel Slotte, ännu en dikt författad av den finlandssvenske högerextreme poeten Bertel Gripenberg, en artikel författad av friherrinnan Annie Åkerhielm (d v s dottern till Sveriges förste anarkist Nils Herman Quiding) samt en bestämd dementi att Lindholms då nyblivna fru Vera (som ju fortfarande lever under namnet Vera Oredsson) skulle vara judinna (och numret trycktes f ö av Stefan Löfvens biologiska morfar Ludvid ”Ludde” Löfven från Värmland som på sin tid var ökänd som landets antagligen enda nazistiska typograf).


Ett flertal f d NSAP/SSS-medlemmar som hade kvarstannat i partiet ända fram tills dess upplösning 1950 kom sedan att spela en avgörande roll för att upprätthålla den ”röda tråden” och den ideologiska kontinuiteten mellan mellankrigstidens och krigsårens naziströrelse och dagens svenska extremhöger genom att fortsätta att vara politiskt aktiva under efterkrigstiden och Kalla kriget såsom i samband med SD:s bildande 1988 och under SD:s första år och i många fall ända fram tills dess att de gick bort.


Den person som Lindholm utsåg till ordförande för den kamratförening som SSS omvandlades till – den f d Finlandsfrivillige Bengt Jansson – var till exempel trogen sin ungdoms politiska ideal ända fram till sin bortgång på 2000-talet genom att bl a alltid och år efter år delta i och närvara på den s k De stupades dag den 14 april som är årsdagen för den Finlandsfrivillige Gösta Hallberg-Cuulas dödsdag och ceremonin äger då rum framför dennes grav på Norra kyrkogården i Solna.


Den sannolikt allra sista SSS-medlemmen som kvarstannade i partiet fram tills dess att det lades ned för 71 år sedan och som fortsatte att vara aktiv ”nonstop” i den svenska s k nationella rörelsen och bl a i nazistiska Nordiska rikspartiet (NRP) under efterkrigstiden och därefter i SD under 1980- och 90-talen gick f ö bort alldeles nyligen – nämligen Gösta Bergquist.

Om politisk och fr a högerextrem verksamhet bland studenterna i Karlstad

Detta anslag, som jag nyligen ”sprang på”, hör verkligen inte till vanligheterna på Karlstads universitets campusområde.


Under mina år som anställd vid Karlstads universitet har jag inte sett särskilt många spår alls av någon slags politisk aktivitet att tala om bland studenterna utöver att de stora partiernas ungdoms- och studentorganisationer verkar finnas representerade på plats även om det nog är si och så med nivån på dessa partianslutna studenters organiserade aktiviteter.


När Ulf Kristersson gästade universitetet inför 2018 års val slöt dock relativt många moderata studenter upp och när Jonas Sjöstedt talade på Stora torget i Karlstad under samma valkampanj noterade jag att en del studenter hade bemödat sig att ta sig från campusområdet och ned till den historiska innerstaden där Stora torget ligger för att lyssna på Sjöstedts tal.


Eftersom jag har den bakgrund och det engagemang jag har, har jag framför allt och ”naturligtvis” alltid hållit ögonen öppna på eventuell högerradikal och högerpopulistisk verksamhet bland studenterna och inte minst då det är Karlstad och Värmland det handlar om och då unga vuxna från olika delar av Värmland bör utgöra den största enskilda demografiska studentgruppen vid universitetet.


Jag har därför genom åren regelbundet ”scannat av” anslagstavlorna efter anslag och affischer och även systematiskt sökt efter klistermärken och flygblad och t o m ”inspekterat” klottret på studenttoaletterna men hittills har åtminstone inte jag hittat särskilt mycket att tala om vad gäller högerradikal och högerpopulistisk verksamhet bland Karlstads universitets studenter.


Jag känner visserligen till att en del studenter vid universitetet har varit medlemmar i NMR (bl a en student i matematik) inklusive en student som läste historia för några terminer sedan och t o m erhöll ett pris för ett visst års bästa examensuppsats inom just det ämnet men NMR har samtidigt inte försökt att aktivt rekrytera bland studenterna på själva campusområdet (åtminstonte inte vad jag har sett och lagt märke till) trots att Karlstad i övrigt tyvärr relativt ofta ”föräras” med NMR-propaganda av olika slag i det offentliga stadsrummet.


För några år sedan genomförde dock ett antal förmodat högerradikala studenter en ”räd” på campusområdet genom att sätta upp en stor mängd uppkopierade anslag som ”out:ade” en student vid universitetet som har bytt namn och som har haft IS-koppling och som enligt egen uppgift numera har lämnat den jihadistiska rörelsen bakom sig.


Det finns självklart också en del studenter inom alla möjliga ämnen och program som har varit och är SD-anknutna men SD:s studentorganisation Konservativa förbundet har samtidigt ännu inte kommit sig för att bilda en officiell avdelning bland studenterna vid Karlstads universitet.


Sedan har slutligen ett mindre antal högerradikala studenter då och då själva gett sig till känna inför just mig via bl a Twitter att de ibland stöter på mig i korridorerna eller i universitetsbiblioteket och antagligen för att markera att de vet att jag arbetar och verkar vid universitetet samt för att kommunicera att de helt enkelt vet vem jag är och ”håller koll” på mig på olika sätt.

KI utreder just nu de personer som har förärats gatunamn och namn på salar inom campusområdet

Har i dagarna bidragit med mina kunskaper till en internutredning som just nu pågår vid Karolinska institutet (KI) som rör samtliga personnamn (d v s ej namn som härrör från djur- eller växtvärlden) som förekommer i gatu/vägnamn eller som beteckningar på rum, salar och byggnader på campus- och sjukhusområdena i Solna och Flemingsberg (såsom t ex von Eulers väg, Gustaf Retzius-salen o s v).


Mig veterligen är detta första gången som just en svensk högskola går igenom alla de namn som åminns och hyllas på sitt campusområde såsom ett flertal högskolor redan har gjort i många andra västländer i kölvattnet efter BLM-rörelsen och det handlar då i KI:s fall om att försöka identifiera de namn som antingen har en koppling till den en gång så omfattande och världsberömda svenska rasforskningen och/eller till den en gång så av akademiker och socialgrupp ett:are överbefolkade svenska extremhögern.


I just KI:s fall handlar det om flera namn i sammanhanget, vilket DN:s Björn af Kleen redan uppmärksammade i en artikelserie 2015 (d v s det faktum att så är fallet är s a s inget nytt utan det har både studenter, lärare, forskare och andra anställda vid KI vetat om sedan länge), och en kvalificerad gissning säger att detsamma också skulle vara fallet om t ex också Uppsala universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet eller Göteborgs universitet skulle genomföra en liknande utredning i framtiden – d v s även där finns det namn på gator/vägar, rum, salar och byggnader som är uppkallade efter personer som antingen har en koppling till den svenska rasforskningen och/eller till den svenska extremhögern.


Sedan är det så klart en annan fråga vad som kan och/eller bör göras efter att en sådan utredning i stil med KI:s pågående dito väl är genomförd men att överhuvudtaget göra en sådan här utredning kan enligt mig åtminstone inte vara negativt och det var just därför (d v s för att jag anser att en sådan utredning ändå är positiv att göra i sig) som jag själv valde att i dagarna bidra med de kunskaper som jag råkar besitta gällande personer som har en koppling till den svenska rasforskningen och till den svenska extremhögern till KI-utredningen.

Generalmajoren och friherren Gunnar af Klintberg som var en av aktivisterna i och strategen bakom Almstriden i maj månad 1971 var en gammal högerextremist

I dagarna har det gått 50 år sedan den legendariska Almstriden ägde rum i maj månad 1971 i Kungsträdgården i Stockholm som var något av den frihetliga vänsterns stora 68-händelse liksom något av startskottet för den gröna rörelsen och i sammanhanget har generalmajoren och friherren Gunnar af Klintberg lyfts fram av de som var med ”när det begav sig”, som den bland Almstridsaktivisterna som bl a stod för strategin och planeringen som den garvade yrkesofficer han var.


af Klintberg stack ut rejält under Almstriden då han både var officer och mer än dubbelt så gammal som de anarkistiska ungdomarna men han stack också ut av ett annat skäl som dåtidens Almstridsaktivister antagligen inte kände till och som nog kanske inte så många känner till idag heller.


af Klintberg tillhörde nämligen den svenska extremhögern ända sedan ungdomsåren och han var bl a medlem i högerradikala Marsklubben och Nationella arbetsförbundet på 1930-talet liksom sist men inte minst i Sveriges nationella ungdoms/förbund (SNU/SNF), som verkade som dåtidens MUF innan moderpartiet (d v s dagens M) valde att bryta med SNU/SNF p g a att SNU/SNF började orientera sig mot fascismen.


af Klintberg var t o m vice kårchef för SNU/SNF:s paramilitära s k Kampgrupper (KG), som leddes av den blivande riksbibliotekarien Uno Willers och vars uniformer hade designats av den blivande SvD-skribenten mm Arvid Fredborg och så sent som 1974 var af Klintberg även medlem i Medborgarrättsrörelsen, som hade bildats av och leddes av den gamle nazisten Gustaf Petrén.


af Klintberg kunde m a o slåss innan han blev yrkesofficer då SNU/SNF:s paramilitära och uniformerade KG-avdelningar, som i huvudsak bestod av läroverkselever och universitetsstudenter av överklasstyp och som af Klintberg var vice ledare för, slogs med antifascistiska och socialistiska arbetarungdomar på gator och torg under mellankrigstiden (dagens NMR använder f ö också termen ”kampgrupper”, vilket möjligen inte är en slump då dagens nazister oftast kan sin egen historia bättre än de flesta andra).


af Klintberg var f ö inte den enda som tillhörde den gamla svenska extremhögern som anslöt sig till 70-talsvänstern – det gjorde bl a även det största förkrigstida svenska nazistpartiets ledare Sven Olov Lindholm.

Idag för 89 år sedan inleddes fascistiseringen av Japan i och med mordet på den dåvarande japanske premiärministern Inukai Tsuyoshi

Idag för 89 år sedan den 15 maj 1932 mördades den dåvarande japanske premiärministern Inukai Tsuyoshi i Tokyo av 11 sammansvurna högerextrema marinofficerare vilka både utmärkte sig för sin ungdom, för sin högerradikala och extremnationalistiska fanatism och för sin blodtörst.


Därmed inleddes den successivt totala militariseringen och fascistiseringen av Japan som skulle resultera i bildandet av Axelmakterna 1936, den fullskaliga invasionen av Kina 1937 och ett närmast fullständigt Armageddon i augusti 1945 (som ju inte stod A.H.:s Ragnarök i Europa långt efter) när nästan hela Japan var lagt i ruiner (och bl a p g a två atombomber) liksom stora delar av hela det tättbefolkade och vidsträckta Stillahavsasien medan gigantiska mängder med människor i regionen hade dödats (mellan 25-30 miljoner dödades under kriget i Asien från Indien i väster till Sibirien och Mongoliet i norr, Australien och Nya Zeeland i söder och Alaska och Hawaii i öster).


Bakgrunden till det blodiga dådet stod att hitta i att en koreansk anarkist – Lee Bong-Chang, som numera hyllas som en nationalhjälte i både dagens Nord- och Sydkorea – hade försökt att döda den dåvarande japanske kejsaren Hirohito i Tokyo i januari 1932. Lee kastade en bomb mot kejsarens ekipage i anslutning till kejsarpalatsets Sakuradamon-port men lyckades bara döda baron Ichiki Kitokuros båda hästar innan han greps på plats.


Händelsen liksom samtidigt pågående oroligheter i Shanghai ledde till en kraftig högerradikalisering av delar av den japanska officerskåren som på den tiden till stora delar bestod av hetlevrade representanter från den gamla japanska aristokratin och den explosiva situationen efter mordförsöket på kejsaren ledde till slut fram till det ödesdigra mordet på premiärminister Inukai.


Samtidigt utspelade sig en maktkamp inom den redan mycket stora japanska krigsmakten mellan olika fraktioner och vapenslag och i och med att flottan till slut avgick med segern efter Röda arméns förintande av Japanska imperiets sjätte armé 1939 var vägen till Pearl Harbor utstakad.


Efter mordet på Inukai kom sedan Hideki Tojo och den högerextrema och ultranationalistiska militärledningen sakta men säkert till makten och inte förrän när Japan återuppstod som en suverän statsbildning 20 år senare 1952 efter flera år av amerikansk och allierad ockupation skulle sedan en ny japansk premiärminister tillträda som var folkvald och innehade den parlamentariska regeringsmakten.


Och eftersom denna dramatiska händelse som utspelade sig idag för 89 år sedan handlar om Japan och om japaner:


Otroligt nog lever närmare 100 000 människor än idag i Japan (d v s personer som är 100 år gamla eller äldre än så) som sannolikt har mer eller mindre tydliga minnen av denna avgörande händelse för både Asiens och även den övriga världens moderna historia och framtid för i och med Japanska imperiets blixtsnabba erövring av de europeiska kolonierna i Asien under krigsåren lades även den direkta grunden till efterkrigstidens avkolonisering, d v s det går med fog att hävda att denna händelse påverkar oss alla än idag.

Omnämnd i altmediesammanhang i både Sverige och i USA under veckan angående rasism mot asiater

Är det inte den ryska nyhetsbyrån Sputnik så är det amerikanska högerradikala Breitbart som citerar och skriver om mig och i båda fallen utan att fråga mig eller ens kontakta mig.

Denna gång handlar det konkret om att jag i veckan återigen berättade om att jag regelbundet och sedan många år tillbaka hånas och förlöjligas i det offentliga rummet av invånare i miljonprogramsområdena med utomeuropeisk bakgrund för att jag har (nordost/sydost)asiatiskt utseende och därmed sannolikt uppfattas som ”töntig”, ”löjlig”, ”bögig”, ”omanlig”, ”oattraktiv”, ”ful” och ”feminin” av de allra flesta i ”Orten” där många är väldigt medvetna om både utseende och apparition i övrigt. I samband med det beskrev jag fr a andragenerationskillarna på ett, anser uppenbarligen väldigt många, nedsättande och stereotypt sätt (såsom hur de klär sig, hur de rör sig och för sig med sina kroppar, hur deras kroppar ser ut, deras blickar, deras minspel, deras jakt på ”respekt” och maskulinitet, deras starka intresse för heterosexuellt sex och ”brudar” mm).

I veckan har ett flertal svenska högerradikala alternativmedier liksom NMR m fl grupperingar rapporterat om denna incident och jag har också tagit emot telefonsamtal från högerradikala alternativmedieföreträdare (såsom från Exakt24:s Mattias Dahlgren som ville få mig att erkänna att den svenska s k nationella rörelsen alltid har haft rätt och att jag nu själv faktiskt ger denna politiska rörelse rätt) och blivit omnämnd av Björn Björkqvist och Ludvig Delin i Svegots podd och av Christoffer Dulny och Martin Saxlind i podden Vita pillret samt även erhållit ett mycket stort antal reaktioner på incidenten från Bulletin-skribenter och på Twitter och Facebook liksom även på Gab.

”Omvänt” har ett stort antal fr a majoritetssvenska antirasister liksom även personer som själva har utomeuropeisk bakgrund och som kommer från och bor i miljonprogramsområdena hört av sig och reagerat starkt på att jag beskriver ”andragenerationsgrabbarna” med utomeuropeisk bakgrund i ”Orten” på ett enligt dem både mycket stereotypt och nedsättande vis.

På högerkanten verkar reaktionen vara något i stil med ”han får skylla sig själv som i åratal har stått upp för förorterna och deras invånare och inte har fattat att han själv som asiatisk man står lägst i kurs där” samt ”nu får han smaka på sin egen medicin som i åratal har hetsat mot och hängt ut majoritetssvenska SD:are och andra nationella som tillhör majoritetsbefolkningen på ett rasistiskt sätt”.

Och på vänsterkanten verkar reaktionen vara ”det är så förkastligt att just han som i åratal har stått upp för förorterna och deras invånare uttrycker sig så förnedrande och föraktfullt om desamma” samt ”han måste förstå att han som asiatisk man faktiskt drabbas långt mindre av rasism än Orten-ungdomarna med bakgrund i Mellanöstern, Afrika och Latinamerika i det svenska majoritetssamhället i stort och att det därför är rasistiskt och ett sätt att sparka nedåt när han beskriver dem på ett stereotypt sätt”.

https://www.breitbart.com/europe/2021/05/07/woke-academic-complains-racial-harassment-migrant-youths

”Tobias Hübinette, a Swedish academic and one of the founders of Sweden’s far-left “anti-hate” magazine Expo, claims to have suffered constant racial harassment from “young grown men with an overseas background”. Hübinette, who was born in South Korea and was allegedly active as a member of Anti-Fascist Action (AFA/Antifa) in the past, was one of the founding members of the Expo Magazine, published by the Expo Foundation, a far-left group in Sweden.

Now a faculty member at Karlstad University, where his research interests include “critical race and whiteness studies”, Hübinette wrote on Facebook that he has been subject to constant racist verbal attacks from young men of migrant backgrounds, Document.no reports. Hübinette said the racial-based verbal abuse happened while he was in low-income housing neighbourhoods, known in Sweden as “Million Programme” areas.

In his Facebook post, the academic claims that youths would yell phrases like “ni hao” at him, the Chinese word for “hello”, as well as making other noises and laughing at him, theorising that his harassers felt “superior to my masculinity”. He added that many migrant-background young men in low-income areas consider men from the north and south-east Asia “feminine and ‘gay’” and blamed North American stereotype of Asians, saying that in the USA, “it is too socially accepted to look down on and mock northeast/southeast Asians in the non-white ‘ghettos’”.

Ska SD Göteborgs naziförbannelse snart även drabba antisemiten och rasideologen Jörgen Fogelklou såsom denna förbannelse har drabbat alla hans företrädare? En påminnelse om att SD Göteborg har dominerats och letts av antisemiter och rasideologer av Fogelklous typ ända från start

Ska SD Göteborgs naziförbannelse snart även drabba SD Göteborgs nuvarande ”starke man” antisemiten och rasideologen Jörgen Fogelklou eller ej såsom denna förbannelse har drabbat hans företrädare? SD Göteborg har ända från start dominerats och letts av antisemiter och rasideologer av Fogelklous typ.

Igår trendade Jörgen Fogelklous namn på svenskspråkiga Twitter efter Aftonbladets skriverier om denne (se bl a https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/mBkVg4/forre-sd-kommunalradet-fogelklou-erkande-allt-for-mig) och den stora frågan är nu om SD Göteborgs naziförbannelse ska slå in igen – d v s om SD:s ”starke man” i den så viktiga staden Göteborg och i den så viktiga regionen Västra Götaland ska tvingas avgå och uteslutas eller ej efter att under flera år ha uttryckt allsköns Förintelsehyllande, antisemitiska och rasideologiska åsikter på Flashback eller kommer dennes nära vänskap med Åkesson och de andra SD-topparna att se till att han kommer att sitta kvar fram tills och över 2022 års val?

Under pandemin har SD nämligen klättrat dramatiskt i opinionsundersökningarna i just Göteborg och Västra Götaland och partiet ligger där nu på 12% i själva staden respektive på 22-23% i den omkringliggande regionen vilket innebär åtskilliga nya mandat i 2022 års val så det är mycket (d v s konkret 10 000-tals och åter 10 000-tals väljare/röster) som ligger i vågskålen för partiet i denna del av landet.

SD Göteborg bildades i mars 1988 under ledning av Reine Wikström från nazistiska NRP på ett möte på Hisingen som samlade större delen av Göteborgs dåtida s k nationella rörelse i form av f d och/eller dåvarande medlemmar i nazistiska NRP och fascistiska Nysvenska rörelsen och representanter från den mycket våldsamma nazistiska skinheadsubkulturen i staden som genom åren kom att stå bakom ett flertal attentat och mord på homosexuella och icke-vita män.

SD Göteborgs naziförbannelse handlar då kort och gott om att SD Göteborg i stort sett alltid har letts av rasideologer, vilka en efter en just har fått avgå och uteslutits ur SD. Vem som egentligen lade denna förbannelse på SD Göteborg är dock en annan fråga och buden är många: Säpo? AFA? Expo? Göteborgsjudarna? Muslimerna i Göteborgs förorter? Göteborgshumorn? Eller kanske t o m det berömda Göteborgsvädret?

Bland de mer illustra deltagarna på SD Göteborgs legendomsusade grundandemöte hittades den riksbekante jazzmusikern Hans ”Cooling” Carling, SD:s första ledare Anders Klarström och den blivande Ace of Base-världsstjärnan Ulf Ekberg som valdes till sekreterare för partiavdelningen samt Johnny Lindén, som kom att producera Ace of Bases debutalbum ”Happy nation” som på sin tid var det debutalbum i populärmusikhistorien som sålde allra mest fram tills dess (det handlade om kring 23 miljoner exemplar – Lindén, som senare kom att skriva för bl a nazistiska Info-14 och Svegot, designade dessutom även skivomslaget och var länge den som låg bakom SD:s partiorgan SD-Bulletinen).

Nazisten Reine Wikström kom senare att uteslutas ur SD 2006 medan Anders Klarström, som också han hade en bakgrund i nazistiska NRP, lämnade SD 1995. Klarström var då f ö tillsammans med dåvarande NRP Uppsalas kvinnliga ledare. Därefter tog den hårdhänta och brutala Lars ”Lasse” Emanuelsson (och dennes bror Per) över taktpinnen i Göteborg, som brukade omge sig med ett entourage av (nazi)skinheads, och där han bl a anordnade ett massmöte på Götaplatsen som var direkt inspirerat av de nazistiska Nürnbergdagarna.

Emanuelsson uteslöts sedan i sin tur ur partiet 2004 och därefter tog SD:s f d ledare Mikael Jansson över ledningen i Göteborg samtidigt som att han f ö var tillsammans med dåvarande kryptonazistiska Nationaldemokraternas internationella sekreterare som brukade marschera i den nazistiska s k Salemmarschen.

Jansson, som sedermera gick över till AfS 2018, efterträddes sedan av Patrik Ehn, som har ett förflutet i nazistiska NRP och som tidigare ledde nazistiska Riksfrontens Uppsala-avdelning, och som också han drabbades av SD Göteborgs nazistiska förbannelse genom att bli utesluten ur partiet 2013.

Efter Ehn var Lars Hansson sedan under flera år partiets ”starke man” i Göteborg och Västsverige men även han kom att uteslutas ur partiet 2018. F ö kan det här vara relevant att nämna att AfS nuvarande ledare Gustav Kasselstrand började sin politiska bana i SD Göteborg och även han uteslöts som bekant ur partiet, vilket gjorde att AfS bildades.

När sedan dammet till slut hade lagt sig efter åratal av interna SD-maktstrider i Göteborg och Västra Götaland som dessutom kantades av ständiga mediala s k rasskandaler (d v s när en SD-politiker avslöjas med att ha sagt, skrivit eller gjort något rasistiskt och/eller spridit, stöttat och sympatiserat med någon rasideologisk ståndpunkt) har Jörgen Fogelklou till slut framträtt som SD:s obestridliga ledare i Göteborg och Västra Götaland och den stora frågan är nu som sagt om SD Göteborgs naziförbannelse också ska drabba honom eller inte?

Jörgen Fogelklou på Flashback:

”Mengele var en oerhört pragmatisk man. Han insåg att som läkare och vetenskapsman var koncentrationslägren ett helt unikt tillfälle att ’kunna göra vad man vill’. Han insåg naturligtvis att i fredstid skulle han aldrig få chansen att obducera tvillingar som dött på samma tidpunkt.”

”Juden är roten till allt ont.”

”Ett par Zyklon-B burkar hade med andra ord sparat oss svenskar 1,3 miljarder.” (med anledning av en uträkning att det skulle kosta staten denna summa om alla utvisningsbeslut verkställdes)

”Det mest logiska vore naturligtvis att ta till vapen. Ett snabbt, billigt och effektivt sätt att bli kvitt problemet en gång för alla. Tyvärr är inte alla redo för en sådan drastisk metod.”

Jörgen Fogelklou i GP 2017:

”Vi står solidariska med kampen mot antisemitism i alla dess former… Vad gäller den judiska minoriteten står vi upp för den och dess rättigheter på alla tänkbara sätt, något annat är för oss otänkbart… Den 27 januari lägger vi självklart alla politiska meningsskiljaktigheter åt sidan och enas i vår respekt för Förintelsens offer.” (med anledning av Förintelsens minnesdag 2017, som SD deltar i att åminna)

Igår skrällde Vox i valet i Madrid

Igår lyckades högerextrema Vox tyvärr ta sig in i Madrids regionparlament med hela 9,13% vilket innebär att den spanska huvudstaden nu är partiets starkaste fäste efter Andalusien, Valencia och Murcia samt att Vox nu har lyckats ta sig in i samtliga spanska regionala parlament förutom i Navarra, La Rioja, Extremadura och Kanarieöarna.
Vox lyckades t o m erhålla fler röster än vänsterradikala Podemos och i flera stadsdelar och valkretsar i Madrid med omnejd har Vox blivit det näst största partiet efter högerpartiet Partido Popular och lyckats uppnå långt över 15% av rösterna såsom i bl a Chinchón (16,4%), Venturada (17%), Ambite (17,3%), Navas del Rey (18,9%) och Garganta de los Montes (24,2%).


Gårdagens val i Madrid ger tyvärr en föraning om att Europas alla högerradikala och högerpopulistiska partier kan ha tjänat på pandemin snarare än tvärtom nu när pandemin antagligen snart är över.

En historisk översikt över den svenska s k nationella rörelsens försök att göra anspråk på första maj från Lindholms nazistparti till dagens SD och via bl a NRP, VAM, NSF och NMR

Mycket mer än så här kommer nog inte NMR att åstadkomma idag på första maj:


Denna banderoll sattes upp i natt och inför idag i anslutning till skolan Nya Elementar som ligger i Bromma i Stockholm där NMR kan sägas ha uppstått en gång i tiden i form av en synnerligen livaktig (nazi)skinheadsubkultur på 90-talet och genom den nazistiska organisationen Oberoende nationell ungdom, som ursprungligen var knuten till SD och som sedermera kom att utvecklas till dagens NMR.


Att banderollen sattes upp just i Bromma kan m a o tolkas som en medveten eller omedveten blinkning till NMR:s ursprung och historia och som ett slags hommage till denna del av Stockholm, som en gång födde fram och hyste en tyvärr alltför dynamisk nazistisk ungdomssubkultur.


Ända sedan mellankrigstiden har den svenska s k nationella rörelsen gjort vad den har kunnat för att göra anspråk på första maj då rörelsen anser sig representera folket och under större delen av det högindustriella 1900-talet utgjorde arbetarklassen merparten av folket (d v s LO-kollektivet dominerade totalbefolkningen demografiskt och proportionellt sett), vilket gjorde att den s k nationella rörelsen gjorde allt för att framställa sig som arbetarnas och därmed folkets rörelse.


Under 1930- och 40-talen anordnade fr a Lindholms nazistparti NSAP/SSS och det s k Flygpartiet regelbundna första maj-möten och så sent som den 1 maj 1945 kunde nazistledaren Lindholm tala på ett nazistiskt första maj-möte på Medborgarplatsen på det på den tiden röda och proletära Södermalm i Stockholm.

VAM 1 maj 1993 i Gšteborg. PŒ bilden ses demonstranter heilande en HitlerhŠlsning.


Efter kriget var det fr a Oredssons NRP som ärvde Lindholms vänsternazistiska idégods och utmålade sig som ett arbetarnas och folkets parti, på 1990- och 2000-talen anordnade både VAM och NSF flera första maj-manifestationer och under 2010-talet är det just fr a NMR som har övertagit samma ideologiska arv från NSAP/SSS genom att arrangera ett flertal mycket uppmärksammade första maj-evenemang i olika kommuner runtom i landet. Det är också ett faktum att både NRP, VAM, NSF och NMR dominerades och domineras av medlemmar och aktivister som kommer från arbetarklassen.


När SD bildades 1988 försökte partiet visserligen under några år på 90-talet att utmåla sig som något av NSAP/SSS sentida efterföljare men SD gjorde aldrig några officiella försök att ta över första maj då ett flertal av SD:s grundare och första ideologer kom från den radikala anti-68-rörelsen och därigenom hatade de allt vad vänster, arbetarrörelsen, socialism och marxism heter. SD har i stället länge krävt i sitt partiprogram att 1 maj ska avskaffas som helgdag och även motionerat om saken i riksdagen.


SD-aktivister har också genom åren vid flera tillfällen försökt att störa och sabotera olika första maj-manifestationer såsom den 1 maj 1993 när en f d partistyrelseledamot greps i Kungsträdgården i Stockholm tillsammans med dåvarande SDU:s ledare när han försökte närma sig V:s dåvarande ledare Gudrun Schyman beväpnad med en skarpladdad handgranat.


Samtidigt har SD sedan 2010-talet utvecklats till landets näst största arbetarparti med idag över 33 000 medlemmar (SD är f ö tyvärr det enda partiet i landet som fortfarande växer medan alla andra partiers medlemsstock krymper stadigt och kontinuerligt) vilket föranledde Åkesson att förra året avslöja för SVT (på just 1 maj 2020) att SD kan komma att anordna egna första maj-arrangemang i framtiden:


”– Vi har diskuterat genom åren, inte minst med partiledningen om att vi har ett väldigt stöd inom LO-kollektivet och ser oss som en del av den moderna arbetarrörelsen. Egentligen borde kanske också vi ha evenemang på första maj eftersom en stor del av våra väljare är löntagare, vanligt folk.”


Den 1 maj 2007 anordnade SD också för första gången ett eget första maj-möte i Skåne som då mest bara sågs som en provokation mot vänstern och arbetarrörelsen men tio år senare den 1 maj 2017 arrangerade SD Tomelilla t o m ett eget SD-första maj-tåg som utgick från Folkets park i Tomelilla och samlade runt 200 deltagare i den lilla skånska kommunen.


Den stora frågan inför framtiden, nu när SD explicit gör anspråk på att vara den socialdemokratiska arbetarrörelsens arvtagare, är väl m a o om SD kommer att anordna några större första maj-manifestationer eller såsom exempelvis under valåret 2022.

Idag fyller kungen 75 år som är namngiven efter högerextremister och vars föräldrar var högerextremister och som har omgetts av högerextremister under uppväxten och vuxenåren

Idag fyller konung Carl XVI Gustaf 75 år som är namngiven och döpt efter greve Folke af Wisborg och prins Hubertus av Sachsen-Coburg-Gotha.

https://www.kungahuset.se/press/pressmeddelanden/aretspressmeddelanden/hmkonungens75arsdag.5.3d544ca01784aaa522d1a08f.html

Greve Folke var innan och under kriget medlem och aktiv i pro-(nazi)tyska och ”överklassnazistiska” Svensk-tyska föreningen och han bjöd bl a in Rudolf Hess och ett flertal av de tyska nazistledarna som senare dömdes som krigsförbrytare i Nürnberg till Sverige och skickade en delegation som uppvaktade A.H. på dennes 50-årsdag i Berlin den 20 april 1939 medan prins Hubertus var medlem i det tyska nazistpartiet NSDAP och stupade som Luftwaffe-pilot och krigshjälte i dagens Ukraina 1943.

Efter kungens födsel utsåg den dåvarande kungen Gustaf V hertig Karl Edvard av Sachsen-Coburg-Gotha till kungens gudfar. Hertig Karl Edvard kunde dock inte närvara på kungens dop i Riddarholmskyrkan i Stockholm och agera fadder åt Sveriges nyfödda arvprins då han just då satt fängslad hos de allierade som nazistisk krigsförbrytare.

Kungen, vars båda föräldrar var explicit pro-(nazi)tyska, kom under uppväxten, ungdomen och vuxenåren att omges av f d (?) nazister och högerextremister och han umgicks själv med en friherre som var medlem i nazistiska Nordiska rikspartiet (NRP) och som kungen ska ha lajvat SS-soldat tillsammans med i en sydsvensk skog (OBS: att som kronprins klä ut sig till SS-soldat är måhända inget anmärkningsvärt i sig mot bakgrund av den särskilda humor som gäller inom aristokratin – kungen har t ex flera gånger agerat i ”blackface” och i ”brownface” när han har klätt ut sig till afrikan respektive arab – d v s det anmärkningsvärda är inte handlingen i sig utan sällskapet i form av en NRP-medlem, som visserligen sedermera begick självmord i en jaktstuga i Småland). Exempelvis kröntes kungen av en högerextremist som också vigde kungen och Silvia, begravde kungens mor och döpte kungens tre barn inklusive kronprinsessan Victoria.

Kungen liksom Silvia kom själv att engagera sig i ”överklassnazistiska” Svensk-tyska föreningen på 1970-, 80- och 90-talen och kungen liksom Silvia skickade regelbundet tackkort och lyckökningar till högerextrema Sveriges nationella förbund (SNF) och Nysvenska rörelsen i samband med att dessa båda organisationer skickade telegram till Stockholms slott och till kungen och hovet när de avhöll sina årsmöten.

År 1983 lät kungen öppna de svenska kungarnas egen kyrka Riddarholmskyrkan i Stockholm åt högerextrema SNF varje år den 30 november och ända fram tills 1990-talets slut efter att Stockholmsanarkisterna hade förstört SNF:s kransnedläggning vid Karl XII-statyn i Kungsträdgården året dessförinnan.

Då ingrep kungen likt en räddande ängel och öppnade upp Riddarholmskyrkan åt SNF medan Skansen försåg SNF med drabantuniformer och efter ceremonin, som SNF:s frontorganisation Narvaförbundet stod för, brukade deltagarna avsluta med en kvällssupé och gärna en efterföljande s k nachspiel med konjak och cigarr på närbelägna Café Opera.

Flera av deltagarna vid den högerextrema 30 november-ceremonin i Riddarholmskyrkan i Stockholm var anställda vid Stockholms slott och hovet såsom chefen för Bernadottebiblioteket Göran Alm som förtjust besåg när ståtliga och välbyggda majoritetssvenska (nazi)skinheads med enorma torson och svällande bicepsmuskler marscherade in i Riddarholmskyrkan till tonerna av pampiga Marcia Carolus Rex iförda Skansens uniformer.