Category: adoption

När fruktsamhetstalen sjunker krävs radikala avreglerade åtgärder för att få upp antalet adoptioner: Om regeringens proposition gällande nya adoptionsregler

Igår presenterade regeringen sin proposition gällande nya adoptionsregler som bl a kommer att innebära följande för landets potentiella och blivande adoptivföräldrar:
 
– Att åldersgränsen nedåt för att få adoptera sänks från 25 till 18 år
– Att åldersgränsen uppåt för att få adoptera på 43 år slopas helt
– Att samboende/”sambos” ska få adoptera på samma villkor som gifta par
– Att adoptionsutredningen ska utföras som en vårdnadsutredning
– Att ett medgivande att få adoptera ska förlängas från 2 till 3 år
– Att adoptioner som genomförts utomlands ska erkännas i Sverige utan att en särskild prövning ska behöva göras
– Att samkönade pars möjligheter att adoptera internationellt ska stärkas ytterligare
 
Regeringspropositionens förslag föreslås börja gälla från och med den 1 september i år och innebär en ny lag om adoption i internationella sammanhang samt ett nytt kapitel om adoption i Föräldrabalken.
 
Och slutligen får (vi) adopterade också sina ”rättigheter” stärkta: Det ska understrykas ytterligare i texternas och retorikens värld att barnets bästa ska gälla vid alla adoptioner OCH (hör och häpna!) det ska lagstadgas att alla adoptivföräldrar måste berätta för sitt/sina adoptivbarn att de just är adopterade.

Om de första utlandsadoptionerna till Sverige 1932-68

”Fyndade” denna statistiska sammanställning i Socialstyrelsens arkiv på Riksarkivet för någon vecka sedan och som Ingegärd Gardell vid Stockholms universitet och Allmänna barnhuset antagligen sammanställde, d v s landets första adoptionsforskare som forskade specifikt om utlandsadopterade. Gardell upprättade också ett kartotek över landets första utlandsadopterade som jag försökte ”komma över” en gång i tiden men hon var tyvärr alltför dement i slutet av sitt liv och förstod inte alltid vad jag talade om när vi hade kontakt några gånger telefonledes innan hon gick bort.
Adoptioner 1932-68.jpg
 
I vilket fall som helst så är sammanställningen unik även om vissa årtal och siffror inte är helt korrekta (t ex kom det första ”Koreabarnet” till Sverige redan 1957-58) och den visar med all önskvärd tydlighet att de allra första utlandsadoptionerna handlade om en märklig blandning av den svenska (utvandrar- och bosättar)närvaron utanför Europa (t ex adoptionerna från USA som sannolikt handlade om svensk-amerikanska barn), av ”arvet” efter de finska krigsbarnen (d v s om de 70 000 s k sotalapset av vilka flera aldrig återvände till Finland utan blev adopterade av sina svenska fosterföräldrar) och av adoptionerna av s k Lebensborn-barn och s k ”tyskerbarn” från Danmark och Norge samt av tyska och österrikiska nazisters barn efter kriget utöver adoptionerna av s k Tredje världen-barn (från bl a Sydkorea, Indien, Iran, Thailand, Brasilien, Etiopien, Liberia, Pakistan, Uganda och Vietnam) som ju är de som de allra flesta svenskar tänker på idag när de hör termen och begreppet internationell adoption.
 
Sedan undrar en ju bland annat varför ett (enda) belgiskt barn kom att adopteras till Sverige 1945, vilka de två franska barnen var som adopterades till Sverige 1950 respektive 1964, varför ett (enda) barn vardera från Japan, Turkiet, Zimbabwe, Portugal och Jordanien kom att adopteras av svenskar mellan 1966-67 samt vilka de åtta schweiziska barnen egentligen var som adopterades till landet mellan 1959-66?

Idag för 60 år sedan inleddes den internationella adoptionen till Sverige som långt in på 1970-talet dominerade den utomeuropeiska invandringen till landet och i grunden kom att förändra den tidigare så homogena svenska befolkningssammansättningen

Idag för 60 år sedan inleddes den (barn)migration till Sverige som vi numera känner som internationell adoption och som har resulterat i att svenskarna sedan dess har adopterat flest utlandsfödda barn per capita – under efterkrigstiden och fram tills idag har uppemot 60 000 utlandsadoptioner genomförts av svenskar.
 
I måndags gick jag igenom UD-arkivets handlingar som just behandlar den internationella adoptionens första decennier och hittade där spåren efter Sveriges allra första s k ”Koreabarn” eller s k ”Tredje världen-barn” i ett s k handbrev daterat den 28 februari 1958 och som hade avsänts från ambassadör Tage Grönwall i Tokyo (som på 1930-talet f ö hade publicerat artiklar i Svensk Juristtidning om bl a ”Stortysk äktenskapsrätt” och ”Förbudet mot äktenskap mellan judar och arier” – d v s om s k blandäktenskap över de s k rasgränserna) till friherre Göran von Otter vid UD i Stockholm (som f ö var en av de första svenskarna som fick höra om massdödandet och ihjälgasandet av fångar i koncentrationslägrena från en tysk SS-officer som ville att informationen skulle hamna hos de allierade men det mesta tyder dock på att uppgifterna stannade hos svenska UD).
Namnlöst.jpg
 
1960 fanns det inte ens 3000 invånare i landet som hade någon form av ursprung i den s k Tredje världen och varav 100-tals i praktiken var återvändande ”Argentina-svenskar”, ”Brasilien-svenskar”, ”Kina-svenskar”, ”Indien-svenskar, ”Etiopien-svenskar” och ”Sydafrika-svenskar” och ända inpå 1970-talet var Sverige (tillsammans med de andra nordiska länderna) ett av västvärldens mest homogena länder i s k rasligt hänseende och vilket gjorde att de första adoptivbarnen från Afrika, Asien, Mellanöstern, Latinamerika och Karibien stack ut på alla sätt och vis under den internationella adoptionen första stapplande år.
 
Det faktum att Sverige var ett synnerligen homogent land långt in i efterkrigstiden var också något som myndighetsvärlden och forskarvärlden var väl medveten om (och nog också både nöjd och stolt över) och vilket föranledde att ett flertal negativa uttalanden (som närmast liknade fördömanden) gjordes av myndigheter och forskare som en reaktion på att alltfler s k ”Koreabarn” och s k ”Tredje världen-barn” invandrade till landet efter 1958 för att bosätta sig här permanent och därmed sakta men säkert förändrade den svenska s k gatubilden och befolkningssammansättningen i grunden (och för myndighetsvärlden och forskarvärlden var de utlandsadopterade f ö något helt annat än alla inresande diplomater, affärsmän och gäststudenter från exempelvis Chile, Mexiko, Egypten, Ghana, Filippinerna och Iran vilka också besökte och befann sig i Sverige på 1950- och 60-talen).
 
Dessa uttalanden föranledde i sin tur att ett yngre ”garde” av vänsterradikala och vänsterliberala intellektuella, kulturpersonligheter, akademiker och aktivister började reagera mot den dåtida svenska myndighetsvärldens och forskarvärldens alltmer utdaterade rastänkande och homogenitetskult och vilket gjorde att en hätsk debatt uppstod som just kom att kretsa kring det faktum att de utlandsadopterade inte är vita rent fysiskt-kroppsligt och till slut tillsatte regeringen en utredning som ett resultat av den upphetsade debatten och som i sin tur resulterade i att den internationella adoptionen kom att institutionaliseras från och med 1960-talets andra hälft och precis lagom till den s k 1968-revolutionen och resten är historia som det heter (för just efter 1968 formligen exploderade antalet utlandsadoptioner till Sverige och utlandsadoptionerna kom efter 1968 att under flera år dominera den utomeuropeiska invandringen till Sverige).
 
Socialstyrelsen generaldirektör Ernst Bexelius 1960:
Beträffande… barn som kommer från exotiska länder eller som eljest…på grund av sin hudfärg starkt avviker från det typiskt svenska, ligger förhållandena annorlunda till…Det är…styrelsens uppfattning att sociala skäl starkt talar emot att barn av nu ifrågavarande kategori förflyttas till Sverige för att stanna här. De måste nämligen antas få mycket stora svårigheter att anpassa sig i vårt land… Vid överläggningar i detta ämne mellan styrelsen och de nordiska grannländernas barnavårdsmyndigheter har enighet rått om att man bör avråda från en dylik omplacering av barn i främmande miljö. Vid förhandlingar… med den internationella organisationen International Social Service i Genève… har styrelsen erfarit att av nyss berörda skäl denna organisation icke anser sig vilja medverka till överflyttningar av exempelvis marockanska eller koreanska barn till Sverige. Enligt vad styrelsen även har sig bekant har en liknande ståndpunkt intagits av den svenska organisationen Rädda barnen.
 
Medicinalstyrelsen generaldirektör Arthur Engel 1961:
Erfarenheter talar för att förflyttningar av barn till främmande länder och miljöer… ej sällan leder till påtagliga personlighetspsykologiska och sociala svårigheter… Det synes därför vara lämpligare att hjälparbetet för nödlidande barn ordnas så att de får nödig hjälp i egen miljö och att förflyttning av barnen till främmande miljöer och kulturer så vitt möjligt undvikes… Tillräckliga vetenskapliga undersökningar föreligga däremot icke för att adoption skall kunna tillåtas i större omfattning, framför allt när det gäller barn tillhörande från adoptivföräldrarna starkt skilda rasgrupper.
 
Jan Arvid Böök, professor vid Institutionen för medicinsk genetik, Uppsala universitet, 1962:
Till dess ytterligare vetenskapliga undersökningar företagits menar jag att adoption bör tillåtas endast i begränsad omfattning när det gäller barn tillhörande starkt skilda rasgrupper.
 
Torsten Thysell, överläkare vid Barnpsykologiska kliniken, Centrallasarettet i Karlstad, 1962:
En annan sak är att korsning mellan två raser, som befinner sig på olika kulturnivå, ej ter sig önskvärd ur den mera högtstående rasens synpunkt.

I stort sett total tystnad i svensk media kring de korrupta adoptionerna från Chile

Efter att ha ”scannat” av den svenska pressen under de senaste dygnen så måste jag tyvärr konstatera att allt är som vanligt även år 2018 i världens mest (utlands)adopteradetätaste och (Tredje världen-barn)adopterande land (d v s Konungariket Sverige och världens första och hittills enda antirasistiska statsbildning) mot bakgrund av att jag har varit med förut när adoptionsskandaler och korrupt adoptionsverksamhet har varit ”på tapeten” och när både Adoptionscentrum och svenska staten har avslöjats med ”händerna i syltburken” (och hade 10 000-tals s k helvita s k helsvenska barn adopterats bort till chilensk, latinamerikansk, afrikansk eller asiatisk högutbildad och höginkomsttagande övre medelklass och överklass på oklara grunder så hade det naturligtvis varit ”annat ljud i skällan”).
 
Detta är då tyvärr den enda ledarartikeln och kommentaren överhuvudtaget i hela medie-Sverige om jag har förstått det hela rätt för annars är det total tystnad som gäller (förutom från SVT:s sida som står bakom det senaste avslöjandet) och det handlar då om Skånska Dagbladets ledarskribent Martina Jarminder som skriver följande:
 
 
”Enligt en granskning gjord av Sveriges Television i samarbete med chilenska journalister kan barn ha adopterats bort till Sverige mot biologiska föräldrars vilja. Adoptionspapper ska ha förfalskats. I ett fall beskrivs hur en pojke kortvarigt skulle vistas på barnhem vid moderns sjukdom. När hon kom för att hämta honom var han bortadopterad, utan hennes medgivande.
 
Det skapar så klart oro hos adopterade och adoptivföräldrar att tänka att man i princip har stulit ett barn, eller själv stulits. Det är tyvärr inte den första gången som barn från andra länder sägs ha givits bort mot anhörigas vilja.
 
Svenska myndigheter måste hjälpa adopterade och föräldrar med att söka efter biologiska föräldrar, så man kan kartlägga i hur stor omfattning det har skett. Biologiska föräldrar måste få veta att deras barn har haft ett anständigt liv.
 
Normalt sett är det avgiftsbelagt att söka efter biologiska föräldrar: en avgift som adoptionsbyrån tar ut. Eftersom det är dem som misstänks för att ha medverkat till adoptioner utan föräldrars medgivande måste de avkrävas så mycket information som finns, givetvis avgiftsfritt. Hur kan man kan förhindra att det sker igen? Ett av de drabbade adoptivbarnen förespråkar ett förstatligande av adoptionsprocessen. Transparensen och processen måste bli bättre och säkrare, oavsett metod.”
 
#JusticeForAdoptees
 

Om internationell adoption som ett antirasistiskt och postkolonialt försoningsprojekt

De senaste dagarnas avslöjanden om de korrupta adoptionerna från Chile till Sverige och om den i alltför många fall regelrätta människohandel som har pågått ända sedan 1960-talet och fram tills idag från över 150 olika ursprungsländer i Latinamerika, Karibien, Afrika, Mellanöstern, Asien, Oceanien, Central- och Östeuropa har inte bara rört upp känslorna i både Chile och Sverige utan ställer också frågor om hela det internationella adoptionsprojektet och om vad det egentligen har handlat om utöver att internationell adoption numera betraktas som en reproduktionsmetod bland andra reproduktionstekniker av de allra flesta svenskar.
 
Varför har svenskarna egentligen adopterat flest s k Tredje världen-barn i världen? Har svenskarna exempelvis svårare att få barn på ”naturlig” väg än andra nordiska, europeiska och västerländska s k folkslag?
 
1969 bildades adoptionsorganisationen och adoptionsförmedlaren Adoptionscentrum genom en sammanslagning av två föreningar som redan innan dess hade börjat hjälpa svenskar att ta hit barn för adoption från bl a Indien, Etiopien och Sydkorea. 1969 var Sverige fortfarande ett i huvudsak vitt land sett till befolkningssammansättningen och mätt utifrån antalet invånare med någon form av utomeuropeisk bakgrund som då bara uppgick till ynka 5-6000 och inte ens antalet invandrare från dåvarande Jugoslavien och från Turkiet uppgick till fler än några tusen invånare. Faktum är att de utomeuropeiska adoptivbarnen dominerade den utomeuropeiska invandringen till Sverige ända fram tills 1970-talets slut.
 
Samtidigt pågick avkolonialiseringen för fullt ute i världen och ända sedan 1950-talet hade ett stort antal kolonialkrig och proxykrig rasat i det som då kallades Tredje världen och 1969 var Sverige det enda västlandet som närmast rutinmässigt alltid röstade tillsammans med Tredje världen-länderna i FN och som kritiserade och fördömde andra västländers inblandningar och interventioner i Latinamerika, Karibien, Afrika, Mellanöstern, Asien och Oceanien. Redan 1969 var Sverige dessutom världens största biståndsnation per capita och vid samma tid var Sverige det första västlandet som hade undertecknat FN:s rasdiskrimineringskonvention.
 
Från och med 1968-69 exploderade antalet utlandsadoptioner i Sverige och vissa år på 1970-talet ankom närmare 2000 barn till landet årligen och vilket då motsvarade 2-3% per årskull och vilket är ett demografiskt världsrekord som inget annat land någonsin har uppnått sedan dess (OBS: det råder så klart ingen tävling om vilket västland som adopterar flest s k Tredje världen-barn per capita).
 
1976, samma år som hela 1791 utrikes födda barn adopterades till Sverige, anordnade Adoptionscentrum en utställning om internationell adoption på Kulturhuset i Stockholm med titeln ”Svenskar i flera kulörer” och en av de affischer som visades då och där kommunicerade på ett närmast övertydligt sätt att svenskarnas utlandsadoptioner handlade om så mycket mer än att bara vilja reproducera sig.
AC Kulturhuset.jpg
 
I USA fanns visserligen tydliga kristna och religiösa inslag under den internationella adoptionsverksamhetens första decennier på 1950- och 60-talen men i nästan alla andra västländer så handlade utlandsadoptionerna mer eller mindre enbart om just ett sätt att reproducera sig på och det egentligen enda sättet att göra det på fram tills 1978 när världens första s k provrörsbarn föddes levande (d v s det gick i praktiken inte att reproducera sig utanför kroppen fram tills 1978 annat än genom just adoption).
 
Det var helt enkelt bara i Sverige och bland svenskarna som den internationella adoptionsverksamheten uppstod och växte fram som en del av den s k 68-revolutionen och som en del av den vänsterliberala och antirasistiska pro-Tredje världen- och pro-icke-vita människor-ideologi som formulerades på 1960-talet och som allt sedan dess mer eller mindre fullständigt har dominerat landet. Slutligen och inte minst så betraktades den internationella adoptionsverksamheten just i Sverige som ett postkolonialt försoningsprojekt utifrån idén om att vita och icke-vita nu skulle börja ingå i intimrelationer med varandra och och bilda familj med varandra över de s k rasgränserna i en tid präglad av avkolonialisering, medborgarrättsrörelser, antirasism, Tredje världen-solidaritet och en begynnande icke-vit invandring.

Nya uppgifter om adoptionerna från Chile till Sverige

Den svenska expat-kvinna som genomförde och ”fixade” merparten av de totalt 2021 adoptionerna från Chile till Sverige som ägde rum i Adoptionscentrums (AC) regi och med svenska statens goda minne mellan 1971-92 är idag en förmögen kvinna och är numera bosatt i Chiles motsvarighet till Djursholm.
 
 
Tillsammans med en chilensk militärpolis som den svenska expat-kvinnan är gift med sedan många år tillbaka och i nära samarbete med en korrupt chilensk socialarbetare lurade, övertalade och tvingade hon mängder av chilenska mödrar och familjer att ”överge” sina barn.
 
För pengarna hon tjänade på AC:s adoptioner till Sverige köpte hon bl a mark i södra Chile förutom den palatsliknande bostad hon idag bor i och den korrupta socialarbetaren som systematiskt raderade och ändrade identiteterna på de bortadopterade barnen och fabricerade och förfalskade nya ursprungsnamn, bakgrundshistorier och födelsedatum för att dölja alla spår bakåt och för att få barnen att framstå som ”adopterbara” blev sedermera AC:s s k röttersök-ansvariga i Chile.
 
Samma person som en gång i tiden förstörde och förfalskade de adopterades identiteter är m a o numera den som tjänar pengar på att ”hjälpa” de adopterade (som numera är vuxna) att söka sina rötter i Chile.
Sveriges långt över 100 000 majoritetssvenska adoptivföräldrar till landets närmare 60 000 utlandsadopterade från de gamla kolonierna och vilka dessutom oftast är högutbildade höginkomsttagare och vilka därmed nästan alltid har både ordet i sin makt och innehar maktpositioner i det svenska samhället är tyvärr i stort sett alltid helt och hållet tysta när adoptionsskandaler avslöjas i medierna och när de får veta att deras egna barn kan vara stulna och att deras egna barns adoptionsdokument och identiteter kan vara fabricerade och falska men nu talar i varje fall en majoritetssvensk adoptivmamma ut för både sin sons och sin egen skull:
 
 
”Även de svenska adoptivföräldrarna kan ses som offer i adoptionsskandalen i Chile. Tommy Leite stals enligt hans biologiska mamma från henne. Hans svenska mamma kräver nu också svar.
 
Tommy Leites svenska mamma Inger Leite anser att både Tommy och hans biologiska mamma har utsatts för ett brott.
 
– Jag känner en oerhörd kränkthet och jag kräver svar. Som svensk är man uppfostrad till att lita på myndigheter och organisationer. Det fanns inte i min sinnesvärld att det kunde finnas några oegentligheter, säger hon.
 
Inger Leite tänker nu börja ställa Adoptionscentrum till svars för vad hon anser att hennes son har utsatts för.”
 
Hoppas nu att fler följer Ingers exempel: Det handlar om många tusen majoritetssvenska föräldrar, partners, släktingar och nära och kära till landets adopterade från Chile som skulle kunna trycka på nu och kräva ett svar från både Adoptionscentrum och svenska staten och en uppgörelse med de korrupta adoptionerna från Chile till Sverige för att inte tala om alla 10 000-tals invandrare från Chile och deras barn och efterkommande.
 
De korrupta adoptionerna från Chile till Sverige som pågick under militärjuntans tid är ju både en del av Chiles historia liksom en del av Sveriges historia och de adopterade chilenarna är också en del av den svensk-chilenska minoriteten i landet.

Om alla de superentreprenöriella svenska expat-kvinnor som såg till att 10 000-tals s k Tredje världen-barn från Afrika, Asien, Mellanöstern, Latinamerika, Karibien och Oceanien kom att adopteras av svenskar mellan ca 1968-2005

Under utlandsadoptionernas storhetstid när huvudparten av landets uppemot 60 000 utrikes födda adopterade ankom till landet mellan ca 1968-2005 (innan 1968 var det ej särskilt många svenskar som adopterade internationellt och efter 2005 har antalet utlandsadoptioner minskat i antal och är nu nere på det tidiga 1960-talets nivåer), och inte minst från de nio största ursprungsländerna Sydkorea, Indien, Colombia, Kina, Sri Lanka, Chile, Thailand, Vietnam och Etiopien, så spelade en eller flera utlandssvenska s k expat-kvinnor (för det var nästan alltid kvinnor det handlade om) en absolut avgörande roll för att både initiera och driva verksamheten på plats såsom i fallet med de aktuella och korrupta adoptionerna från Chile:
 
I det chilenska fallet så handlade det om en svensk kvinna som var bosatt i Chile och som var gift med en chilensk man och det är den kvinnan och det paret och dess krets och nätverk av semikriminella ”child finders” och korrupta medarbetare i form av socialarbetare, jurister, läkare, poliser och tjänstepersoner (och vilka alla fick ”kommission” per genomförd adoption) som skildras i SVT:s reportage och som stod bakom flertalet av de kring 2200 adoptionerna från Chile till Sverige:
 
 
”– Det var personer som arbetade för Adoptionscentrum som organiserade en stor mängd olagliga adoptioner. Många inblandade har berikat sig och pengar som adoptionsföräldrar har trott varit för omkostnader har gått rätt ner i fickorna hos en rad aktörer, säger Alejandro Vega, journalist på Chilevision.
 
Han bygger sina anklagelser på intervjuer med anhöriga, men även med olika myndighetspersoner som var aktiva under den här perioden. Han har också tillsammans med kollegor granskat handlingar och funnit att namnteckningar har förfalskats, att uppgifter om föräldrar har förändrats eller utelämnats och att historier om varför barn har adopterats har hittats på.
 
Marta Garcia var chef inom den chilenska barnavårdsmyndigheten SENAME under slutet av 80-talet. Hon säger till Chilevision att Adoptionscentrums personal hade ”nära kopplingar” till särskilda domstolar som gav utresetillstånd till barn som adopterades bort.
 
– Man samarbetade med advokater, socialarbetare och läkare. Alla fick sin del av kakan. Marta Garcia, fd chef inom den chilenska barnavårdsmyndigheten SENAME.
 
Hon beskriver personer kopplade till Adoptionscentrum som en del i ett nätverk där socialarbetare aktivt sökte upp barn som kunde vara lämpliga att adopteras bort.”
 
I Sydkorea, Indien, Colombia, Sri Lanka, Thailand och Etiopien liksom i ett flertal andra större adoptionsländer såsom i Brasilien, Indonesien och Iran fanns utlandssvenska s k expat-kvinnor på plats för att antingen helt och hållet inleda och organisera adoptionsverksamheten (inklusive att i många fall även driva en resebyrå- och hotellverksamhet och naturligtvis också en ”barnhemsverksamhet” med slutna institutioner där barn som befanns vara adopterbara låstes in innan transporten till Sverige) eller för att facilitera och underlätta densamma på plats och särskilt gällde det alla de ursprungsländer i Tredje världen där konflikter pågick och där auktoritära regimer styrde (d v s där kaos mer eller mindre rådde och där statsapparaterna oftast utgjordes av s k ”failed states”).
 
I många fall var dessa uppfinningsrika och superentreprenöriella expat-svenskor på plats tillsammans med ”local”-män från ursprungslandet såsom i t ex Chile, Sri Lanka, Sydkorea och Etiopien (d v s de levde i s k intimrelationer med män i ursprungslandet och vare sig de hade en svensk man eller ej, d v s i flera fall så tog de sig helt enkelt en s k älskare i ursprungslandet och var s k otrogna) och vilket naturligtvis och på alla sätt och vis underlättade adoptionsverksamheten. I länder som Thailand och Colombia var bl a diplomatfruar inblandade i adoptionsverksamheten och i Brasilien har det handlat om fruar till svenska affärsmän och i Sydkorea så spelade självaste Adoptionscentrums (AC) grundare en avgörande roll för att rädda hela adoptionsverksamheten efter militärjuntans fall på 1990-talet när den sydkoreanska adoptionsbyrån som AC samarbetar med skakades av korruptionsskandaler.
 
För några år sedan berättade flera av dessa idag äldre damer vilka i många fall har blivit smått förmögna p g a sin entreprenöriella adoptionsverksamhet och vilka sammantaget har tagit hit 10 000-tals barn om sina minnen av att vara en s k ”adoption broker” och de svenska adoptionsorganisationernas kontakt på plats i ett utomeuropeiskt land (flera av dem har dock redan hunnit avlida) i en bok som delvis dokumenterar hur det kunde gå till när nära relationer och kontakter med korrupta socialarbetare, läkare, advokater, domare, tjänstemän och även ministrar i länder som Sydkorea, Kina, Vietnam, Bolivia, Filippinerna, Ecuador och Taiwan var absolut avgörande för att både få igång och hålla igång den enorma ruljangsen och den jättelika apparat som krävdes för att transportera närmare 60 000 människor till Sverige för adoption under knappt 40 års tid (d v s mellan ca 1968-2005 så forsade det formligen in adoptivbarn till Sverige även om det kan låta som SD-retorik att uttrycka det så).
 
Särskilt under efterkrigstiden och Kalla kriget och under avkolonialiseringen befann sig 10 000-tals svenskar och inte minst just svenskor i flertalet länder i den s k Tredje världen p g a det mycket omfattande politiska, ekonomiska och kulturella svenska engagemanget för Tredje världen som gällde mellan ca 1960-2000 och det är just denna (proportionellt sett) stora ”svensktäthet” i ursprungsländerna parad med det faktum att i stort sett alla utomeuropeiska länder (och utomeuropeiska folk) hyser en extremt positiv syn på och attityd till Sverige och svenskarna som inte bara förklarar att svenskarna har kommit att adoptera flest s k Tredje världen-barn på jorden per capita utan också att pyttelilla Sverige kunde konkurrera med och t o m i många fall även konkurrera ut långt mer mäktiga västländer som USA, Frankrike, Nederländerna, Tyskland, Australien och Italien på plats i ursprungsländerna tack vare alla dessa energiska expat-svenskor vilka ibland t o m lyckades ”outsmart:a” och jaga iväg flera av de amerikanska adoptionsbyråjättarna i de mest oländiga provinser i Etiopien eller Vietnam och i de mest svårarbetade megastäder i Kina eller Indien.
 
Det är m a o ingen slump att svenskarna lyckades lägga beslag på lejonparten av barnen från flertalet ursprungsländer i proportion till den svenska totalbefolkningen: Mellan ca 1968-95 genomfördes exempelvis totalt 13 000 utlandsadoptioner från Sri Lanka till västvärlden och hela 3500 av dessa barn hamnade just i (befolkningsmässigt sett) lilla Sverige.
 
Expat-svenskorna var ibland kopplade till Svenska kyrkan eller till någon frikyrka och drevs ibland av kristna motiv medan andra drevs av en slags allmän antirasistisk och vänsterliberal pro-Tredje världen-solidaritetskänsla men framför allt var de helt och hållet uppfyllda av idén om Sverige som paradiset på jorden och av föreställningen om att de därmed räddade alla dessa 10 000-tals barn och inte minst så upplevde de att de hade både svenska statens, svenska regeringens, svenska UD:s och de svenska beskickningarnas skydd och stöd (och vilket de också hade) och i förlängningen hela svenska folkets tillåtelse och välsignelse att till varje pris och med alla till buds stående medel hitta och transportera så många barn som möjligt på så kort tid som möjligt till Sverige och svenskarna och det går verkligen inte att säga något annat än att de lyckades med sitt grandiosa ”uppdrag” mot bakgrund av den gigantiska mängd utlandsadopterade som Sverige idag inhyser och kan ståta med.