Kategori: Karolinska institutet

Ny rapport om Karolinska institutets rasbiologiska och högerextrema historia

För alla som vill veta mer om Karolinska institutets rasbiologiska och högerextrema historia, som KI just nu är i full färd med att göra upp med i spåren av 2020 års BLM-rörelse, så har nu KI publicerat idéhistorikern Petter Hellströms gedigna rapport rörande detta problemkomplex.

https://medarbetare.ki.se/media/127625/download?_ga=2.238700928.1089195790.1633438310-82280174.1633438309

Rapporten “Namngivning av fysiska miljöer vid Karolinska Institutet: En historisk översikt och inventering” går då bl a igenom de KI-forskare som har haft kopplingar till den svenska rasforskningen (d v s rasbiologin och rashygienen) och till den svenska s k nationella rörelsen (d v s extremhögern och nazismen).

KI utreder just nu de personer som har förärats gatunamn och namn på salar inom campusområdet

Har i dagarna bidragit med mina kunskaper till en internutredning som just nu pågår vid Karolinska institutet (KI) som rör samtliga personnamn (d v s ej namn som härrör från djur- eller växtvärlden) som förekommer i gatu/vägnamn eller som beteckningar på rum, salar och byggnader på campus- och sjukhusområdena i Solna och Flemingsberg (såsom t ex von Eulers väg, Gustaf Retzius-salen o s v).


Mig veterligen är detta första gången som just en svensk högskola går igenom alla de namn som åminns och hyllas på sitt campusområde såsom ett flertal högskolor redan har gjort i många andra västländer i kölvattnet efter BLM-rörelsen och det handlar då i KI:s fall om att försöka identifiera de namn som antingen har en koppling till den en gång så omfattande och världsberömda svenska rasforskningen och/eller till den en gång så av akademiker och socialgrupp ett:are överbefolkade svenska extremhögern.


I just KI:s fall handlar det om flera namn i sammanhanget, vilket DN:s Björn af Kleen redan uppmärksammade i en artikelserie 2015 (d v s det faktum att så är fallet är s a s inget nytt utan det har både studenter, lärare, forskare och andra anställda vid KI vetat om sedan länge), och en kvalificerad gissning säger att detsamma också skulle vara fallet om t ex också Uppsala universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet eller Göteborgs universitet skulle genomföra en liknande utredning i framtiden – d v s även där finns det namn på gator/vägar, rum, salar och byggnader som är uppkallade efter personer som antingen har en koppling till den svenska rasforskningen och/eller till den svenska extremhögern.


Sedan är det så klart en annan fråga vad som kan och/eller bör göras efter att en sådan utredning i stil med KI:s pågående dito väl är genomförd men att överhuvudtaget göra en sådan här utredning kan enligt mig åtminstone inte vara negativt och det var just därför (d v s för att jag anser att en sådan utredning ändå är positiv att göra i sig) som jag själv valde att i dagarna bidra med de kunskaper som jag råkar besitta gällande personer som har en koppling till den svenska rasforskningen och till den svenska extremhögern till KI-utredningen.

Inspelad föreläsning från igår på Youtube

Föreläste igår om ras i ett svensk sammanhang för studentföreningen Sträva (Studenter för en rättvis vård och akademi) på Karolinska institutet tillsammans med Nyamusi Nyambok från Afrosvenskarnas riksorganisation och min presentation kan ses här:

https://www.youtube.com/watch?v=a1JucoH_igY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Xq2ldmpLJXCVmqC3ZE0tsDcvL0IFCteat8IgqNidTUBcA_sQeioNS8Is

Frågan om KI:s byster av far och son Anders och Gustaf Retzius aktualiseras igen i kölvattnet efter den gångna BLM-sommaren

I skuggan av den stora BLM-debatten om Linné-statyerna har studentföreningen Sträva – Studenter för en Rättvis Vård & Akademi – vid Karolinska institutet ifrågasatt varför far och son Anders och Gustaf Retzius är så hyllade på campusområdet i Solna i form av bl a statyer och porträtt samt vägar och salar som är uppkallade efter desamma och tillsammans med Klimatföreningen efterlyser de nu synpunkter och åsikter från KI:s studenter som sedan kommer att överlämnas till KI:s etikråd.

Att avlägsna statyer eller tavlor och byta namn på gator eller salar sker kontinuerligt och är m a o inte ovanligt och bara för några år sedan bytte KI exempelvis namn på en väg – Astrid Cleves gata – sedan KI blivit uppmärksammad på att Cleve en gång i tiden var politiskt aktiv som nazist (och f ö via och av mig och professor Hugo Lagercrantz).

Anders Retzius var då den som uppfann det utan konkurrens allra viktigaste empiriska kroppsmåttet för att ”fastställa” en människas s k rastillhörighet – d v s det s k skallindexmåttet som hela västvärldens forskarvärld använde sig av mellan ca 1850-1950 i otaliga s k rasstudier – medan hans son Gustaf Retzius genomförde världens på sin tid utan konkurrens allra mest omfattande empiriska kroppsmätningsstudie på svenskarnas kroppar, som kom att ”fastställa” att fr a majoritetssvenskarna var s k renast och s k vitast av alla folk i världen.

På KI hänger f ö dessutom också åtskilliga gamla professorer och docenter (oljemålnings)porträtt, som likt Cleve en gång i tiden var nazister.

För bara något år sedan vägrade KI att återlämna skeletten och huvudena efter ett 80-tal finländare som Gustaf Retzius lät gräva upp och ta med sig ”hem” till KI. De svenska forskarna var helt avgörande vad gäller att skriva ut de finsk-ugriska folken från den nordiska vitheten och från den s k vita s k ”rasgemenskapen”, d v s det var enbart ”tack vare” de svenska forskarna som de finsktalande invånarna i Sverige och de finsktalande finländarna började betraktas som i det närmaste ”semimongoloida”/”halvmongoler” av dåtidens européer och dåtidens västvärld.

De svenska forskarna, tillsammans med flera finlandssvenska dito, blev därför närmast besatta av att ”bevisa” att de finsktalande finländarna inte var helt och hållet s k vita utan i själva verket s k ”halvorientaler”/”halvasiater” och ”jakten” på att hitta och identifiera den s k ”urfinska rasen” gjorde att bl a Gustaf Retzius gick så långt som att ägna sig åt gravplundring å KI:s vägnar.

Att de finsktalande folken skrevs ut ur den globala västerländska vitheten ”tack vare” svenskarna (och finlandssvenskarna) fick konsekvenser för Finland som land och som folk – när USA och de allra flesta s k vita bosättarstater över haven införde s k raskvoter under mellankrigstiden för att skapa en s k vit bosättarnation under desammas moderna nationsbyggandeperiod genom att kvotsätta de olika invandrargrupperna efter s k rasmervärdighet/rasmindervärdighet så tilldelades just finländarna i stort sett överallt den allra lägsta invandringskvoten tillsammans med de olika asiatiska folkslagen, som de då kopplades samman med s k rasmässigt, d v s finländarna var kort och gott inte s k rasligt välkomna som invandrare och Finland uteslöts t o m från den nordiska gemenskapen vad gäller bl a passbestämmelser ”tack vare” de svenska forskarna.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePbbm_qoQhZZekxm2hPpuzeuNNrJ9tYMGtb-VFnsiobUle2Q/viewform?fbclid=IwAR2XJbGW9ZxTgBKfw-4Hilae793TqIO8KaHU0jUj05X5pBk3KLugRajvbM4

”Vi vill veta vad studenterna tycker! Det gäller lokaler* på vårt universitet som är namngivna efter Anders och Gustaf Retzius. Syftet är att lyfta och överlämna studenternas önskemål och synpunkter till Etikrådet på KI för att åstadkomma en förändring. Anders Retzius och Gustaf Retzius var båda engagerade i rasbiologi. Anders Retzius uppfann det så kallade “skallindexet” som kategoriserar människor utifrån måtten på deras kranier och tillskrev dessa med olika egenskaper. Gustaf fortsatte arbetet med mätningar och klassificering av “raser”.

Detta samt deras tolkningar av resultatet kom att få stort inflytande över den europeiska rasbiologin. Oavsett det historiska arvet i övrigt är det värt att ifrågasätta att Karolinska Institutets studenter undervisas i lokaler döpta efter personer med koppling till rasbiologi. Därtill finns många studenter som på ett personligt plan drabbats av den strukturella rasism som rasbiologin skapat, eller som har släkt som utsatts direkt för rasbiologiska övergrepp. Initiativtagarna STRÄVA och Klimatföreningen har uppfattat ett intresse för frågan bland studenter på Karolinska Institutet.

Vi vill uppmärksamma att lokaler på vårt universitet är döpta efter Anders och Gustaf Retzius och föreslår namnbyten. Dessutom finns statyer föreställande dem på campus. Vår ställning är att dessa bör tas ned och flyttas till en plats där de visas upp i en kontext där det tydligt framgår vilken relation de haft till rasbiologin, i samråd med representation från lämpliga organisationer och med inkludering av berörda minoriteter i debatten.”

DO ska granska Karolinska universitetssjukhusets hantering av fallet med den antisemitiskt lagde chefskirurgen som råkar vara son till ”El Comandante” Ernesto ”Che” Guevaras närmaste man

DO ska nu (äntligen) granska hur (bedrövligt) illa Karolinska universitetssjukhuset (inte) har hanterat det uppmärksammade fallet med den antisemitiskt lagde överläkaren som för närvarande tar s k ”timeout” (och naturligtvis med bibehållen lön medan hans vän som tidigare skulle utreda denne nyligen avgick som avdelningschef) inklusive förhoppningsvis också alla smått bisarra inslag (från Karolinskas sida) av både jäv, korruption och antisemitiska gliringar.
 
Och eftersom ”SD-grabbarna” på Flashback redan har ”out:at” läkarens namn, även om flera SD:are samtidigt har påstått (eller kanske snarare önskat) att det handlar om en läkare med iransk bakgrund eller åtminstone om en läkare med någon slags bakgrund i den s k MENA-regionen medan flera antirasister och antifascister ”omvänt” har spekulerat i att läkaren bara måste vara en majoritetssvensk ”SD-läkare” eller t o m en s k ”överklassnazist” av den s k gamla skolan, så är det då numera inte längre någon hemlighet att överläkaren ifråga är chefskirurg på Karolinska, har bakgrund i Bolivia och är son till ”El Comandante” Ernesto ”Che” Guevaras närmaste man och s k ”högra hand” samt är aktiv i svenska vänstersammanhang såsom i Svensk-kubanska föreningen (för tyvärr så finns det ju en del inom den svenska vänstern som av olika anledningar har ”svårt för” och ”problem med” judar):
 
 
”Efter att SVT:s och andra medier rapporterat om misstänkt antisemitism på Karolinska väljer Diskrimineringsombudsmannen, DO, nu att granska sjukhusets agerande.
 
– Det finns skäl för oss att se hur Karolinska agerat i sin arbetsgivarroll och om de har fullgjort sina skyldigheter enligt diskrimineringslagen, säger Clas Lundstedt, pressansvarig på DO.
 
En arbetsgivare som får kännedom om trakasserier är skyldig att utreda anmälan och vidta eventuella åtgärder. Enligt läkaren som larmat om trakasserierna ska sjukhusets agerande inte ha varit tillräckligt.”

Astrid Cleve var ingen ”uttalad nazist”

Gång efter annan och om och om igen så heter det numera i media att professor Astrid Cleve var ”uttalad nazist” (d v s att Cleve var en svensk nationalsocialist) men jag tror faktiskt inte att det stämmer och det säger jag inte för att jag vill försvara Cleves eftermäle eller hennes efterkommandes heder (mot bakgrund av att Calle Schulman en gång kontaktade mig och var mycket uppbragt över att jag enligt honom har ”hängt ut” flera av hans släktingar och anförvanter inklusive Astrid Cleve – Schulman skrev då bl a att ”jag antar att du inte bryr dig om vad enskilda människor känner” och han menade att jag t o m hade begått ”ett lagbrott”, d v s som jag förstår det så hade familjen Schulman tagit illa vid sig av det hela) utan för att det ibland kan vara lite tröttsamt att alla som står långt till höger alltid ska kallas nazister (eller fascister och/eller rasister).

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/namnbyte-foreslas-for-gata-vid-karolinska

 

Astrid Cleve var då knuten till de på alla sätt och vis högborgerliga, akademiska och överklass:iga organisationerna Riksföreningen Sverige-Tyskland, Svensk opposition, Sveriges nationella förbund och Svensk-tyska föreningen och hon var utan tvivel antisemit, rasideolog och Förintelseförnekare men då inte någon ”uttalad nazist” mig veterligen.

 

Nya turer i korruptionsskandalen med den antisemitiske överläkaren och (f d) avdelningschefen på Karolinska

Korruptionsskandalen med den antisemitiske överläkaren och (f d) avdelningschefen på Karolinska som då är en respekterad kirurg (och f ö inte en iranier som ”alla” verkar tro/tänka/tycka) fortsätter att rullas upp av Aftonbladets Helena Trus: Den antisemitiske läkaren (och numera f d chefen) på Karolinska närvarade själv på ett möte med alla läkare på den avdelning som han själv tidigare var chef över efter att Aftonbladet började skriva om denne då den nuvarande chefen är dennes (nära) vän som tidigare sattes att utreda denne.
Karolinska har nu anlitat en extern advokatbyrå (som tydligen ofta anlitas av Karolinska) på oklara grunder (och för dyra pengar) för att till synes rädda sitt anseende. En del tyder på att Karolinska, som bl a har ifrågasatt en av de utsattas juridiska ombud för att vara part i målet och jävig då denne har pekat ut överläkaren som antisemit och själv har judisk bakgrund, helt enkelt vill behålla den antisemitiske överläkaren som ska vara erkänt skicklig.
 
”Läkare på den utpekade avdelningen samlades för ett möte – efter Aftonbladets publiceringar om påstådda trakasserier, kränkningar och antisemitism. Flera i personalen reagerade starkt på att den utpekade överläkaren tilläts delta i mötet.
 
– Det kändes som om chefen valde sida, säger en i personalen.”
 
 
”Efter Aftonbladets publiceringar om påstådda trakasserier, kränkningar och antisemitism ska ett möte hållits med alla läkare på avdelningen i fredags. Enligt uppgifter deltog även den utpekade överläkaren på mötet, trots att personen stängts av under tiden en utredning pågår. Något som ska ha skapat starka reaktioner bland personalen.
 
– Vad sänder det ut för signaler att personen det rör sitter med på mötet? Det är som att cheferna väljer sida, säger en i sjukhuspersonalen. I dag arbetar bara en av de tre utsatta judiska läkarna kvar på sjukhuset, som enligt uppgift inte var med på mötet.
 
– Att den utpekade läkaren deltog är ett tecken på ett utomordentligt dåligt beslut av chefen, säger en annan person med insyn. Huvudansvarig chef för verksamheten menar att mötet inte var extrainkallat utan ett vanligt morgonmöte – och att överläkaren varit på arbetet, trots sin ”time out” på förmiddagen för att träffa några patienter som personen inte velat boka av.
 
Hur reagerar du på att det uppfattades som omdömeslöst?
 
– Jag får be om ursäkt i så fall, det var inget planerat.
 
I början av året fick sjukhusledningen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna återigen kännedom om att flera judiska läkare på en av sjukhusets avdelningar känt sig kränkta och trakasserade av överläkaren under flera år. Trakasserierna ska bland annat bestått av antisemitiska glåpord, nekande att medverka i internationella läkarkonferenser samt hindrade att utföra vissa operationer och forskning. Överläkaren, som under perioder haft en chefsposition, har även lagt ut flera antisemitiska bilder på sociala medier.
 
Först några månader efter anmälan till ledningen i februari inleddes en intern utredning. Den sköttes av en av avdelningens professorer, som även pekas ut som god vän med den anklagade överläkaren. Samma person som höll i mötet i fredags.
 
Eftersom utredningen enligt uppgift varken ska ha dokumenterats eller protokollförts fick den svidande kritik.”

Ska Karolinska Institutet och Nya Karolinska bibehålla sina gatunamn som är uppkallade efter pro-nazisterna Astrid Cleve och Hans och Ulf von Euler?

Gamla Karolinskas f d chef Hugo Lagercrantz uppmärksammar i dagens DN ett nytt gatunamn i anslutning till Nya Karolinska i nybyggda Hagastaden (och som det då uppenbarligen har beslutats om i skuggan av alla skandaler som kringgärdar Nya Karolinska):
euler.jpg
 
Astrid Cleve (som f ö är mormors mor till Alex och Calle Schulman) var då den första svenska kvinnan som doktorerade i ett naturvetenskapligt ämne och hon var aktiv som både s k ”överklassnazist”, rasforskare och Förintelseförnekare ända fram till sin död 1968.
 
Astrid Cleve var gift med den svensk-tyska minoritetens och de tyska invandrarnas i Sverige egen ”svenske Führer” professorn och nobelpristagaren Hans von Euler (som var då ordförande för genomnazifierade Deutsche Kolonie in Schweden mellan 1933-45) och deras son Ulf von Euler som också han blev forskare liksom sina båda föräldrar samt nobelpristagare liksom sin far var även han inblandad i högerradikal verksamhet samt gift med grevinnan Dagmar Cronstedt som mellan 1939-45 arbetade som s k ”hallåa” i Berlin för nazityska Radio Königsbergs svenskspråkiga (propaganda)sändningar.
 
Far och son Hans och Ulf von Euler har då också en gata uppkallad efter sig på Karolinska Institutets campusområde, d v s von Eulers gata som då är belägen endast ett stenkast från (fruns respektive moderns) Astrid Cleves gata så det finns väl i så fall fler gatunamn att ifrågasätta (och för den som vill läsa mer om de båda bemärkta och aktade socialgrupp 1-familjerna von Euler och Cleve och den svenska extremhögern se bl a https://tobiashubinette.wordpress.com/2017/01/04/cronstedt-von-euler-extremhogern samt https://tobiashubinette.wordpress.com/2016/02/09/agnes-cleve-konst-extremhogern):
 
 
”I Hagastaden, som domineras av Nya Karolinska, har det uppstått nya gator som uppkallats efter tre berömda kvinnliga pionjärer. En av dessa upphovspersoner är Astrid Cleve.
 
Hon var en framstående botanist och geolog, gift med Nobelpristagaren Hans von Euler och även mor till Nobelpristagaren Ulf von Euler. Men hon var också en aktivt ledande nazist.
 
Cleves politiska övertygelse sträckte sig långt efter kriget, bland annat som styrelseledamot i den Nysvenska rörelsen. Hennes svärson Sven Stolpe skrev att hon frågade om han inte tyckte det fanns för många judar i Europa och förnekade skrattande ”existensen av jude-förföljelser och koncentrations¬läger för att inte tala om dödsläger – och försäkrade efter sina källor att alla fotografier från dessa ställen visade attrapper, inte människor”.
 
Det finns säkert många fler gator uppkallade efter framstående personer som hade nazistsympatier före och under kriget. Men frågan är om det är acceptabelt att uppkalla en gata efter en Förintelseförnekare?”

KI fortsätter att hylla de svenska rasforskarna far och son Retzius

Björn af Kleen skriver idag om att Karolinska institutet fortfarande skamlöst och hämningslöst hyllar de världsberömda svenska celebrity-rasforskarna Anders och Gustaf Retzius med byster och med en permanent utställning.
 
 
Jag var själv där för bara några månader sedan och kan vittna om att inget har hänt sedan af Kleen skrev om detta 2015 efter att en antirasistisk fransk doktorand hade tipsat DN om att skriva om det. Jag besökte också nyligen universitetet i Tübingen som föredömligt och kritiskt lyfter fram att rasforskning också bedrevs där en gång i tiden men utan att på något sätt hylla universitetets rasforskare – det är nog bara i Sverige sådant kan förekomma så oförblommerat (Anders Retzius är för övrigt även förärad med en byst på Kungl. Vetenskapsakademien på Frescati i Stockholm).

Karolinska institutet fortsätter att hylla sina världsberömda rasforskare

Karolinska institutet fortsätter att stolt och trotsigt hylla sina mytomspunna och legendariska rasforskare far och son Anders och Gustaf Retzius med pampiga byster och genom att permanent ställa ut Gustaf Retzius samlade skrifter vilka sammantaget en gång för alla fastslog att majoritetssvenskarna var vitast av alla folk på jorden utifrån de mest perfekta kroppsmåtten och de mest ideala utseendeaspekterna samt att de finsktalande finländarna var ”mongoloida” (d v s ursprungligen asiater) och lade grunden till den ”objektiva” empiriskt grundade rasforskning (läs: enorma statistiska kroppsmätningsstudier omfattandes 10 000-tals s k specimen inklusive både levande och döda mänskliga kroppar och mänskliga kroppsdelar) som kom att skänka så mycket glans, heder och ära åt den svenska forskarvärlden under första hälften av 1900-talet och inte minst då Sverige som suverän stat och den svenska forskarvärlden bidrog till att på ett avgörande sätt göra det allmänna västerländska rastänkandet till statlig politik och till positivistisk forskning, och därmed till både social ingenjörskonst och nationsbyggandeideologi och till oantastlig sanning och ”sunt förnuft”.

12178169_10153269892700847_557611612_n12179785_10153269892730847_876471968_n12182384_10153269892705847_1188041303_n