Kategori: bok

Nu är boken ”Sveriges avrasifiering. Svenska uppfattningar om ras och rasism under efterkrigstiden” ute

Nu är den första boken som behandlar det svenska rastänkandet och frågor om rasism och antirasism efter 1945 ute – ”Sveriges avrasifiering. Svenska uppfattningar om ras och rasism under efterkrigstiden” – som Peter Wikström och jag är redaktörer för.

Boken kan laddas ned gratis här:

https://www.kriterium.se/site/books/e/10.59217/kriterium.47/

Det handlar om en akademisk tegelstensantologi som publiceras inom Kriterium-system som förenklat innebär att alla artiklar i boken är sakgranskade.

Sedan 2020 har Peter och jag tillsammans bedrivit ett forskningsprojekt, som Vetenskapsrådet finansierar, och som handlar om hur Sverige och svenskarna förstår frågor om ras, rasism och antirasism, d v s hur dessa frågor diskuteras, stöts och blöts och förhandlas i alla möjliga och omöjliga sammanhang – t ex vad rasism egentligen är i en svensk kontext och vad som uppfattas som antirasism i just Sverige o s v.

Som en del i detta forskningsprojekt, som avslutas i år, publiceras idag den 400-sidiga boken ”Sveriges avrasifiering. Svenska uppfattningar om ras och rasism under efterkrigstiden” som samlar 13 artiklar författade av svenska forskare vilka alla har det gemensamt att de på olika sätt utforskar hur begreppet ras gradvis blev tabu i Sverige under efterkrigstiden och hur en specifikt svensk form av antirasism i stället kom att bli den normerande i form av den svenska färgblinda antirasismen.

Bland artiklarna hittas bl a studier som undersöker hur rasbiologin skrevs in i (1935) och därefter skrevs ut ur (på 1960-talet) den svenska skolans läroplan, hur rastänkandet följde med in i den svenska biståndssektorn, hur de svenska riksdagsledamöterna förstod frågor om ras under ”revolutionsåret” 1968, hur blandade eller mixade svenskar förhåller sig till frågor om ras och rasism, hur den svenska jämlikhetsdatadebatten ser ut och hur föreställningen om att majoritetssvenska kvinnor ser exceptionellt bra ut uttrycktes i efterkrigstidens ”tjejtidningar” och i introduktionskapitlet skriver Peter och jag bl a följande:

”Utgångspunkten för boken är att det inte går att säga att idén om ras försvann ut för gott 1945 och den övergripande hypotesen är att det förkrigstida rastänkandet och idén om ras kom att fortsätta att göra sig gällande inom olika områden och sfärer även i det efterkrigstida Sverige. 

Denna bok består av 13 artiklar vilka har det gemensamt att de studerar frågor om ras, rasism och antirasism i ett svenskt efterkrigstida eller samtida sammanhang.” Bidragen begränsar sig i enlighet därmed till svenskt och i huvudsak svenskspråkigt empiriskt material som främst härrör från 1945 och framåt och som explicit handlar om ras och rasism och relaterar till ett svenskt sammanhang. 

Den direkta upprinnelsen till boken står att hitta i att vi i samband med att vi planerade vårt forskningsprojekt systematiskt gick igenom den befintliga forskningen om ras och rasism i Sverige efter 1945. Vi insåg då att inte särskilt mycket har gjorts i forskningsväg vad gäller studier av svenska föreställningar om och attityder till ras och rasism under efterkrigstiden och kanske framför allt inte från och med 1960-talet och framåt. Boken syftar därför till att fylla en tydligt identifierad lucka i forskningen om ras och rasism i en svenskspråkig och svensk kontext. 

Boken är redigerad av Tobias Hübinette och Peter Wikström, med bidrag författade av Martin Ericsson, Johan Samuelsson, Ludwig Schmitz, Emma Severinsson, Mattias Tydén, Mats Wickström, David Assadkhan, Karin Idevall Hagren, Catrin Lundström, Sayaka Osanami Törngren och Jeff Werner.”

Min senaste bok ”Den svenska färgblindheten” säljer bra just nu och mina böcker är väl företrädda på landets bibliotek

Min senaste bok ”Den svenska färgblindheten” kom officiellt ut på Verbal förlag för runt tre veckor sedan och den toppar för närvarande försäljningslistan hos både Bokus, Adlibris och Akademibokhandeln vad gäller att vara den av mina böcker som just nu säljer alla mest samtidigt som ett 15-tal bibliotek hittills har hunnit köpa in den.Jag har också på sistone ”roat” mig med att besöka ett antal folkbibliotek i både Stockholm och Karlstad och jag kan vid det här laget konstatera att under signum ”Ohe Minoriteter” där flertalet (men inte alla) av mina böcker hamnar på biblioteken så är mina böcker regelmässigt mest företrädda rent kvantitativt sett och antingen tillsammans med Stefan Jonsson, Mattias Gardell, Sven Lindqvist, Lars Åberg och Adam Cwejman (vilka har det gemensamt att de har givit ut två eller fler böcker som ofta hittas under detta signum) eller så är mina böcker just mest företrädda under det specifika signumet.

Intervjuad i Flamman med anledning av den nya boken ”Den svenska färgblindheten”

Intervjuad av Paulina Sokolow i det senaste numret av Flamman med anledning av min nya bok ”Den svenska färgblindheten”

”Utan ett språk för att kunna tala om ras kommer Sverige att fastna för evigt i melankolins klibbiga nät. Forskaren Tobias Hübinette tar itu med den svenska färgblindheten.”

http://flamman.se/a/vackrast-och-fargblindast-pa-jorden

”Perfekt plats, tänker jag när jag kliver in på Espresso house i centrala Stockholm. Den etableringsaggressiva och överprisade kedjan är kanske det mest integrerande svenska offentliga rummet. Med sin anonymitet och generiskt kontinentala air erbjuds den optimala miljön för min intervju. Här samlas den daglediga, den egenanställda, förortsfolket såväl som reklam-vd:n. 

Tobias Hübinette och jag har inte träffats förut, men är man det minsta intresserad av antirasism eller adoptionsfrågor och har konton i sociala medier så vet man vem han är, forskaren och opinionsbildaren som med sitt prydliga språk, ibland lutande mot det torra och garderande, ger upphov till långa trådar av engagemang från både höger och vänster. Nu gäller det hans senaste bok: ”Den svenska färgblindheten”.

Tobias Hübinette är bland mycket annat känd för sitt passionerade engagemang i adoptionsfrågan. Som adopterad var han tidigt ute med att orsaka dålig stämning genom att ifrågasätta de förment altruistiska incitamenten att flyga hem barn från fjärran länder. Förenklat menar han att den godhet som ligger i idén om att rädda ett barn med ett annat utseende och hudfärg från fattigdom och låta det växa upp som om det inte vore någon skillnad, skymmer historier om kriminell verksamhet, kolonialism, rasism och hjärtskärande uppbrott mellan mödrar och deras barn. Det har också med den svenska färgblindheten att göra. Jag börjar med att be om en definition.

– Det är idén att det enda godtagbara sättet på vilket vi ska förhålla oss till ras på är att inte prata om det. Inte se det, inte namnge det, diskutera det eller sätta siffror på det. Som om vi plötsligt en dag skulle sluta prata om kön eller klass.

Varför är det då så svårt att tala om ras i Sverige? 

Tobias Hübinette härleder svaret till vår historia, närmare bestämt vårt lands fixering vid ras under 1900-talet, där Sverige sticker ut bland de demokratiska västländerna. Det biometriska dokumentationsarbetet inleds så sakteliga vid mitten av 1800-talet och kulminerar 1922 med grundandet av Rasbiologiska institutet, ett mörkt kapitel som flera andra redan skrivit om, bland annat Maja Hagerman och Ola Larsmo.

– Svenskarna blev besatta av att de var vackrare och vitare än alla andra, rasrenare än alla andra vita folk på jorden.

Det fick styra stora delar av den politik som reglerade den så kallade lilla världen och familjen, och där steriliseringarna är ett av många exempel. I de länder som deltog i andra världskriget avtar den rasbiologiska doktrinen strax efter krigsslutet. I Sverige hänger den kvar i flera årtionden till.

– Men när man bryter med den så gör man det tvärt och mycket extremare än alla andra. Färgblindheten blir en flykt från det egna förflutna, den egna historien. Den förstör samtidigt möjligheten till ett öppet samtal om hur otroligt rassegregerat Sverige är idag, kanske till och med värre än andra västländer, kanske till och med det värsta landet. Och det kan vi inte prata om när vi saknar ett språk om ras. Och samtidigt – om man hjärntvättar ett lands barn i generationer i årskull efter årskull att de är vitare än alla andra, rasrenare än andra, vackrare än andra, då sätter sig också det även om man slutar att prata om det.

I dag märks det, menar Hübinette, genom att dagens infödda majoritetssvenskar utan problem utseendemässigt kan skilja svenskar från icke-svenskar på ett sätt som inte är lika påtagligt i andra västländer. Han medger att USA och Storbritannien i grunden är rasistiska länder, men på ett annat sätt än Sverige.

– Det svenska rastänkandet är så mycket mer exklusivt och exkluderande. Amerikanskheten är mer inkluderande, de vill att man ska bli amerikan. Det kan låta konstigt eftersom vi upplever amerikaner som extremt rasistiska. Ändå är det mycket svårare att passera som vit i Sverige än i länder som vi anser är mer rasistiska än oss som exempelvis i Storbritannien, Frankrike, Nederländerna eller USA.

I ”Den svenska färgblindheten” målar Tobias Hübinette upp en tidsbåge för fenomenet. Det börjar med ett vetenskapligt intresse i Linnés anda att klassificera, mäta och dokumentera människors kroppar, något som 1922, vid tiden för demokratins genombrott, kulminerar med etableringen av Rasbiologiska institutet. Den fasen pågår en bit in på 1960-talet och då bryter man med det tvärt. Färgblindheten blir sedan en flykt från den egna historien. 

Bland annat kan skiftet från ett biologiskt till ett socialt tänkande läsas av i det faktum att minoritetsfrågor vid den tidpunkten övergick från Medicinalstyrelsen till Socialstyrelsen (”var det förnuftigt att blanda generna?”). Det var därför som just Medicinalstyrelsen fick i uppdrag att uttala sig i frågan om huruvida Sverige skulle börja adoptera icke-vita barn från andra länder eller ej i början av 1960-talet.

– Det gamla rastänkandet försvinner så sakteliga ut, men idén om svenskarna som överlägsna tar i stället form i det som jag och Catrin Lundström kallar för den vita solidaritetsperioden. I dag befinner vi oss dock i det vi kallar den vita melankoliperioden. Men färgblindheten kvarstår, vilket gör att det inte går att sörja det som gör ont.

Melankolin syftar dels på sorgen över det faktum att det vita Sverige som gällde fram till långt in på 1980-talet inte längre existerar. Något som inte kan sägas rätt ut eftersom vi enligt Hübinette inte pratar om ras längre, och dels finns det en sorg över att det antirasistiska och solidariska Sverige också är borta nu. Det som vi tidigare var så stolta över.

Varför är det så svårt att tala om ras i Sverige, inte minst inom vänstern? Trots att vi har en mer rasistisk regering än någonsin i svensk historia.

– För mig är det som kallas klassklyftor snarare rasklyftor idag och inget annat. Mitt sätt att se på det är att Sverige under större delen av 1900-talet under socialdemokratins dominans, lyckades lyfta i stort sett hela arbetarklassen. Alla fick det bättre, så till den grad att Sverige kom att bli ett av världens rikaste länder, och dessutom samtidigt världens mest jämlika land som inte var en kommunistisk diktatur. Allt det gjorde att det stora flertalet av de som bodde i Sverige, inte bara majoritetssvenskar utan även andra, invandrare från nordiska länder, Europa och från Jugoslavien under 1970–90-talen kom att tjäna på det.

Men de som kom på 90-talet och därefter har inte fått uppleva det, utan de har utestängts från samhället i stort och det är det som enligt Hübinette förklarar att klassklyftorna i dag är rasklyftor. Färgblindheten gör samtidigt att det inte går att tala klarspråk om vilka som verkligen är fattiga och som halkar efter.

– Då missar man helt enkelt att adressera hela problemet.

Så du säger att den arbetsrättsliga urholkningen är en form av rasism?

– På sätt och vis. Grunden för att få ett bra liv i Sverige är att vara fast heltidsanställd och helst också fackligt ansluten. Därmed får du tillgång till alla välfärdstjänster, från vaggan till graven. Men om vi inte uppfyller de kraven vilket flertalet av de utomeuropeiskt födda invandrarna inte gör av olika orsaker, kommer man inte in i det här välfärdssystemet.

Den nuvarande fasen är alltså enligt Hübinette melankolins. Men hur tar man sig ur den – och går det? Enligt honom är den vita melankolin drivkraften för SD:s väljare, som tar sig uttryck i en vilja att nollställa, vrida klockan tillbaka och återuppväcka ett Sverige som inte längre finns. Men det går inte eftersom det är för sent att göra det. Samtidigt menar han att melankolin även delas av den vita antirasismen och den vita vänstern.

Men vilka är den vita vänstern? Den svenska färgblindheten var väl en del av ett internationellt engagemang för de koloniserade folken, som många länder också har tackat för, som till exempel Sydafrika?

– Med den vita vänstern menar jag den vänster som har anammat färgblindheten som både ett sätt att bekämpa rasismen på och som det enda sättet att förhålla sig till ras på. Det vill säga, idén om att bara vi avskaffar ordet ras och slutar att tala om ras så försvinner rasismen. Och det faktum att färgblindheten var en av drivkrafterna bakom den svenska antiapartheidrörelsen och solidaritetsrörelsen med det Globala Syd, med antikoloniala rörelser världen över och med de svarta amerikanernas kamp liksom med tron på att utlandsadoptionerna utgjorde ett antirasistiskt projekt, lär oss att alla fenomen innehåller flera sidor och kan leda till flera olika resultat.

Den vita vänstern strider för saker som gynnar icke-vita – som en universell välfärd, offentlig skola, fler hyresrätter. Skulle allt detta motiveras av vit melankoli?

– Eftersom det handlar om att försöka återupprätta det solidariska Sverige så går det att säga att det delvis handlar om det, men begreppet vit melankoli kan samtidigt inte förklara allt utan det handlar mer om att försöka förstå hur både SD och vänstern kan dela liknande känslor av sorg och förlust över att något har gått förlorat för alltid.

Med så mycket kunskap och forskning som Tobias ägnat åt rasismens olika förklädnader så undrar jag om han ändå inte med sin intuition kan se in i framtiden. Finns det en vändpunkt vid horisonten?

– Vi kommer nog inte ur melankolin och det är själva grundbetydelsen i ordet. Melankoli handlar om en omedveten sorg. Sorg är det medvetnas sorg, den naturliga sorg människor känner vid dödsfall eller skilsmässa och så vidare. Men melankoli innebär att man sörjer utan att riktigt förstå på djupet att man gör det. Den fasen kan man därför i värsta fall fastna i för alltid. Och det är inte minst därför som vi måste börja prata om ras. För att sörja ut det här och kunna gå vidare.

Om att snart ha stått bakom 12 böcker om ras- och vithetsfrågor

Nu står det klart att jag snart har publicerat inalles 12 böcker om ras- och vithetsfrågor på svenska eller engelska och ensam eller tillsammans med andra inom loppet av sju år och jag är därmed den svenska forskare som har stått bakom allra flest bokpublikationer som behandlar och centrerar ras- och vithetsfrågor. 

 

Hela min agenda med denna strida bokutgivning som har ägt rum samtidigt som att jag löpande även har publicerat artiklar i ämnet i akademiska tidskrifter, föreläst om, undervisat på och initierat kurser i ras- och vithetsfrågor samt regelbundet aktualiserat och debatterat samma frågor i offentligheten och i media har alltid varit att målmedvetet arbeta för att lägga grunden för och skapa ett specifikt svenskt kritiskt ras- och vithetsforskningsfält och jag vågar nog idag hävda att ett sådant fält numera existerar inom den svenska högskole- och forskarvärlden.

Så uppdraget är nu slutfört, som det heter, efter sju års slit och hårt arbete i rejäl motvind och i brant uppförsbacke för detta har då inte varit särskilt omtyckt vare sig inom eller utanför akademin.

Och slutligen hade jag erhållit den fyraåriga forskartjänsten i rasismforskning vid Uppsala universitets Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, som hade inneburit 100% forskningstid i hela fyra år i sträck, så hade jag med all säkerhet hunnit med ännu mer än så här. Allt detta har jag då åstadkommit samtidigt som att jag har undervisat på 50-80% samt pendlat mellan Stockholm och Karlstad vilket innebär åtskillig dyrbar arbetstid som läggs på att resa. Därtill har jag haft ett stort antal andra åtaganden under dessa år som har inverkat menligt på arbetskapaciteten och arbetsron.

Två bokreatips

Eftersom det just nu är bokrea passar jag på att tipsa om två av mina egna böcker:

Nätbokhandeln Adlibris säljer just nu min bok ”Adopterad. En bok om Sveriges sista rasdebatt” (Verbal 2021) för 69 kr, som handlar om hur de utlandsadopterade kom att revolutionera den svenska befolkningssammansättningen och förändra den svenska synen på ras och idén om vem som är svensk och så till den grad att även SD till slut har tvingats ”omfamna” de adopterade. Boken skriver in de utlandsadopterade i den svenska samtidshistorien och berättar om hur deras ankomst till ett på den tiden rasligt homogent och vitt Sverige lade grunden för vår tids färgblinda svenska antirasism.

https://www.adlibris.com/se/bok/adopterad-en-bok-om-sveriges-sista-rasdebatt-9789189155251?campaignId=d93c5f42-f099-4059-85dd-0806bde698a2

Nätbokhandeln Bokus säljer i sin tur min bok ”Att skriva om svenskheten. Studier i de svenska rasrelationerna speglade genom den icke-vita svenska litteraturen” (Arx 2019) för 99 kr, som handlar om hur de icke-vita svenska samtidsförfattarna skriver om ras och om hur det är att leva genom ras i dagens genomsegregerade Sverige och både på en erfarenhetsmässig och emotionell nivå och bland annat genom icke-vit vrede. Boken handlar också om hur de icke-vita svenska författarna skildrar det vita majoritetssamhället och skriver fram olika vita majoritetssvenska karaktärer och sist men inte minst om hur den icke-vita svenska litteraturen skriver OM (d v s förändrar) Sverige och svenskheten i sig.

https://www.bokus.com/bok/9789188893123/att-skriva-om-svenskheten-studier-i-de-svenska-rasrelationerna-speglade-genom-den-icke-vita-svenska-litteraturen

Ett praktverk från det gamla Österrike-Ungern

År 1907 gavs praktverket ”An Ehren und an Siegen reich” med undertiteln ”Bilder aus Österreichs Geschichte” ut i Wien på Max Herzigs förlag med anledning av att kejsar Franz Joseph firade 60 år på den centraleuropeiska dubbelmonarkins båda troner året därpå och det går inte att undgå att notera att den oerhört påkostade publikationen råkade sammanfalla med den österrikisk-ungerska secessionsstilens guldålder. Jag har tidigare bara kunnat beundra denna voluminösa och även mycket tunga publikation som andas oförblommerad habsburgsk imperieestetik på olika museer runtom i Centraleuropa då den räknas som ett konstverk i sig men nyligen lyckades jag ”ropa in” ett skapligt välbevarat exemplar på en auktionssida för en s k spottstyver.

Idag kom min nya bok ”Den svenska färgblindheten” ut

I boken försöker jag svara på varför just Sverige och svenskarna har kommit att bli världens mest färgblinda antirasistiska land och folk i relation till frågor om rasism och antirasism?

Det undersökta materialet består av ett stort antal medietexter och riksdags- och regeringstexter i form av bl a motioner, utredningar, debattprotokoll, lagtexter och propositioner vilka alla har det gemensamt att de handlar om hur Sverige, svenskarna och svenskheten ska förhålla sig till frågor om rasism och antirasism.

Boken är den första i sitt slag som går till botten med den moderna svenska antirasismens ursprung och uppkomst och den kan beställas direkt från förlagets hemsida (se https://verbalforlag.se/bocker/den-svenska-fargblindheten) eller via nätbokhandlarna.

Snart ges den första boken ut som handlar om frågor om ras i efterkrigstidens Sverige

Snart ges den första boken ut som handlar om frågor om ras i efterkrigstidens Sverige:Sedan 2020 har Peter Wikström och jag tillsammans bedrivit ett forskningsprojekt, som Vetenskapsrådet finansierar, och som förenklat handlar om hur Sverige och svenskarna förstår frågor om ras och rasism (och även antirasism), d v s hur frågor om ras och rasism (och även antirasism) uppfattas och hur det diskuteras och förhandlas om vad t ex rasism (och även antirasism) är eller inte är i ett svenskspråkigt sammanhang. 

Som en del i detta fortfarande pågående forskningsprojekt som avslutas i år kommer snart en antologi i form av en s k ”tegelsten” (400 sidor) ut som kommer att publiceras digitalt och därmed gratis som en del i Kriterium-systemet, som kort och gott innebär att samtliga bidrag i antologin är sakkunniggranskade. 

De forskare som har skrivit i denna antologi kommer dock alla att erhålla några tryckta exemplar av boken och i morse fick jag i min hand ett provtryck av ”Sveriges avrasifiering, Svenska uppfattningar om ras och rasism under efterkrigstiden” som är den första publikationen som tar ett helhetsgrepp på vart det svenska rastänkandet tog vägen efter 1945.

Bland artiklarna hittas bl a studier som undersöker hur rasbiologin skrevs in i (1935) och därefter skrevs ut ur (på 1960-talet) den svenska skolans läroplan, hur rastänkandet följde med in i den svenska biståndssektorn, hur de svenska riksdagsledamöterna förstod ras under revolutionsåret 1968, hur blandade eller mixade svenskar förhåller sig till frågor om ras och rasism, hur den svenska jämlikhetsdatadebatten ser ut och hur föreställningen om att majoritetssvenska kvinnor ser exceptionellt bra ut uttrycktes i efterkrigstidens ”tjejtidningar” och i introduktionskapitlet skriver Peter och jag bl a följande: 

”Utgångspunkten för boken är att det inte går att säga att idén om ras försvann ut för gott 1945 och den övergripande hypotesen är att det förkrigstida rastänkandet och idén om ras kom att fortsätta att göra sig gällande inom olika områden och sfärer även i det efterkrigstida Sverige. 

Denna bok består av 13 artiklar vilka har det gemensamt att de studerar frågor om ras, rasism och antirasism i ett svenskt efterkrigstida eller samtida sammanhang.” Bidragen begränsar sig i enlighet därmed till svenskt och i huvudsak svenskspråkigt empiriskt material som främst härrör från 1945 och framåt och som explicit handlar om ras och rasism och relaterar till ett svenskt sammanhang. 

Den direkta upprinnelsen till boken står att hitta i att vi i samband med att vi planerade vårt forskningsprojekt systematiskt gick igenom den befintliga forskningen om ras och rasism i Sverige efter 1945. Vi insåg då att inte särskilt mycket har gjorts i forskningsväg vad gäller studier av svenska föreställningar om och attityder till ras och rasism under efterkrigstiden och kanske framför allt inte från och med 1960-talet och framåt. Boken syftar därför till att fylla en tydligt identifierad lucka i forskningen om ras och rasism i en svenskspråkig och svensk kontext. 

Boken är redigerad av Tobias Hübinette och Peter Wikström, med bidrag författade av Martin Ericsson, Johan Samuelsson, Ludwig Schmitz, Emma Severinsson, Mattias Tydén, Mats Wickström, David Assadkhan, Karin Idevall Hagren, Catrin Lundström, Sayaka Osanami Törngren och Jeff Werner.”De adopterade etiopiernas och eritreanernas första antologi

I slutet av förra året kom antologin ”Lions roaring far from home. An anthology by Ethiopian adoptees” ut under Aselefech Evans, Kassaye Berhanu-MacDonalds och Maureen McCauleys gemensamma redaktörskap. Antologin består av bl a dikter och självbiografiska texter vilka är författade av sammanlagt 33 olika personer som alla har det gemensamt att de har adopterats från Etiopien och Eritrea (fram tills det sistnämnda landets självständighet 1993) till ett västland och bland dem hittas Hanna Wallensteen, Sara Grönroos och Daniel Rosenlind från Sverige.

Detta är den allra första antologin med texter författade av adopterade från Etiopien, vilka tillsammans utgör runt 30 000 personer runtom i hela västvärlden varav runt 1300 har adopterats till Sverige, och förlagan till antologin hittas i det stora antalet antologier som adopterade från Sydkorea har givit ut ända sedan 1990-talet.

“This anthology shares Ethiopian adoptees’ wide range of experiences, from childhood into adulthood, through the voices of the adoptees themselves. There is more than one mention of grief, confusion, and loss. The writers also talk about their strengths, hopes, happiness, and love for family. Along with sadness and anger, there is also compassion, grace, and confidence. Each voice is filled with power. The editors and writers hope that our book will shift the narrative around adoption, to truly center the lived experiences of Ethiopian adoptees, first families, and those impacted by international adoption.”

När ens läsare hör av sig

Ibland ger sig en del av ens läsare till känna på mer oväntade sätt:

I veckan skickade en person som jag inte känner och aldrig har träffat följande meddelande:

”Hej Tobias, jag hörde nog först talas om dig när du var med i TV. Det kan ha varit runt 2006 när din kontroversiella avhandling togs upp i något nyhetsinslag. Därefter har jag på avstånd följt din krokiga och mödosamma väg fylld med kamp och i ständig uppförsbacke, dina många och besvärliga strider och konflikter liksom hur du på olika sätt kontinuerligt bidrar till den allmänna debatten i samhället. Det ska också erkännas att jag ofta har läst om dig i högersammanhang och nästan alltid på ett negativt sätt. Jag har i varje fall genom åren kommit att ändra min inställning till dig från att länge ha hyst en skräckblandad fascination och ett visst förakt till att på sistone faktiskt börja känna respekt för dig. Jag vill därför med detta meddelande uttrycka min beundran för ditt idoga arbete som nästan alltid går emot strömmen och passa på att säga att du behövs och är uppskattad trots att det kanske inte alltid verkar så.”

Och i förrgår kom en för mig okänd person fram till mig som jag inte känner och aldrig har träffat på morgonbussen i Karlstad när jag var på väg till universitet och frågade om jag är jag. Hen sade sedan att hen en gång läste afrofobirapporten som jag var huvudförfattare till och att hen hade blivit ”väldigt tagen” liksom ”imponerad” av dess innehåll och därefter uppgav hen att hen har fortsatt att läsa en del böcker och andra texter som jag skrivit sedan dess och bl a om muslimer. Hen, som verkar vara en s k andragenerationare från ett miljonprogramsområde i Karlstad (det finns ett flertal sådana i Värmlands residensstad vilka mer eller mindre helt och hållet domineras av invånare med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund), sade t o m att hen hade tagit upp en av mina artiklar om de svenska muslimerna i ”min moské” och fått alla att diskutera den där och att det hade uppskattats av de andra församlingsmedlemmarna.