Kategori: demografi

Idag har 33,5% av alla invånare någon slags utländsk bakgrund, invånarna med utländsk bakgrund stod för 99% av folkökningen under 2020, mellan 38-40% av alla invånare som är mellan 0-34 år har någon form av utländsk bakgrund och medan medelåldern bland desamma ligger på kring 35 år så ligger medelåldern bland majoritetssvenskarna numera på uppemot 50 år

Den 31 december 2020 hade sammanlagt 33,5% av samtliga invånare i landet någon form av utländsk bakgrund en generation bakåt – d v s inräknat de utrikes födda och de inrikes födda med en eller två utrikes födda föräldrar. Skulle även den s k ”tredje generationen” inräknas så handlar det om över 35%. En majoritet av dessa 33,5 procenten (eller 35 procenten) har utomeuropeisk bakgrund. Den 31 december 2020 var vidare nästan 20% av alla invånare i Sveriges utrikes födda.

Detta gör att Sverige idag med fog kan utropas till det land i västvärlden som uppvisar den allra mest heterogena befolkningssammansättningen efter USA och bredvid Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Kanada och Australien.

Under 2020 ökade vidare Sveriges befolkning med sammanlagt 51 706 personer varav invånarna med någon form av utländsk bakgrund stod för 99% av densamma – d v s nästan 100% av befolkningsökningen stod invånarna med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund för under förra året. 

Invånarna med någon slags utländsk bakgrund står vidare idag för den absoluta majoriteten av ”påfyllningen” av både nya invånare i form av nya bebisar och barn (d v s antingen personer som är födda i Sverige eller personer som invandrar till Sverige som barn) liksom av ”påfyllningen” av nya invånare i s k arbetsför ålder (d v s personer i ålderskategorin 16-64 år).

Allt detta beror på att invånarna med någon form av utländsk bakgrund en generation bakåt är påtagligt mycket yngre än majoritetsinvånarna och därtill får de fler barn per kvinna i s k fertil ålder.

Bland samtliga invånare med någon form av utländsk bakgrund ligger medelåldern idag på 37 år men i miljonprogramsområdena där invånare med utomeuropeisk bakgrund dominerar så handlar det om mellan 30-35 år. Bland landets 639 309 s k ”andrageneration:are” ligger medelåldern just nu till exempel på 21 år och de allra flesta av de s k ”andrageneration:arna” har utomeuropeisk bakgrund. Den stora majoriteten av fr a invånarna med utomeuropeisk bakgrund är med andra ord i s k barnafödande och familjebildande liksom i produktiv och arbetsför ålder.

Av alla invånare som var mellan 0-44 år den 31 december 2021 hade mellan 38-41% någon slags utländsk bakgrund och en majoritet av dem hade utomeuropeisk bakgrund och bland invånarna i Stor-Malmö handlade det om 42,4%, i Malmö stad om 56,1%, i Stor-Stockholm eller Stockholms län om 44,8%, i Stockholms stad om 44,5% och i Göteborgs stad om 46,3% och så vidare.

Bland samtliga majoritetsinvånare som är födda i Sverige med två föräldrar som också är födda i riket – d v s majoritetssvenskarna – så ligger medelåldern numera på bortåt 50 år. En majoritet av majoritetssvenskarna är m a o idag inte längre i s k fruktsam ålder och kan därmed bara reproducera sig ”utanför kroppen” genom olika reproduktionstekniker, vilket många majoritetsinvånare också gör. Antalet (d v s i absoluta tal) majoritetssvenskar är f ö numera lägre eller åtminstone lika många som antalet majoritetssvenskar var på 1970-talet och uppemot en tredjedel av alla majoritetssvenskar är snart över 65 år gamla.

Under 2020 slutligen beviljades det  fler svenska medborgarskap än någonsin tidigare i svensk historia – det handlade om 80 175 personer som blev nya svenska medborgare varav de allra flesta var utomeuropéer.

37% av alla majoritetssvenskar är idag över 55 år gamla och 25% är över 65 år gamla

SCB har i dagarna kartograferat och visualiserat var alla invånare som är 70 år eller äldre bor och lever i landet mot bakgrund av pandemin och att personer som är över 70 år har identifierats som en särskild demografisk riskgrupp.

Sammanlagt är närmare 16% av totalbefolkningen numera s k 70-plussare och detta demografiska segment kommer att öka dramatiskt i andel/antal de kommande och närmaste åren p g a att allt fler lever allt längre samtidigt som allt färre barn föds (eller invandrar): De svenska fruktsamhetstalen har då varit för låga egentligen ända sedan 1970-talet och att befolkningen ändå har ökat sedan dess beror enbart på invandringen.

Av landets totalt 1 294 811 70-plussare är över 80% majoritetssvenskar och närmare 20% av samtliga majoritetsinvånare är idag över 70 år gamla.

Vidare är 37% av alla majoritetssvenskar idag över 55 år gamla och 25% är över 65 år gamla.

Denna sista procentsiffra innebär att hade det bara bott majoritetssvenskar i Sverige så hade Sverige idag inhyst världens näst mest åldrade befolkning och räknats till ett ”extremely aged” samhälle liksom ett ”super-aging” samhälle: I Japan är idag 28% av invånarna över 65 år gamla och den japanska befolkningen är då den mest åldrade i världen och därefter kommer Italien med 23% och Tyskland liksom Finland, Portugal, Grekland, Malta och Bulgarien med runt 22% vardera.

Det är m a o enbart tack vare minoritetsinvånarna, d v s invandrarna och deras barn och efterkommande, som den svenska befolkningspyramiden fortfarande är någorlunda balanserad då uppemot 40% av alla bebisar, barn, ungdomar och unga vuxna numera har någon slags utländsk bakgrund och fr a utomeuropeisk dito.

Därmed är det också alltmer minoritetsinvånarna som kommer att behöva upprätthålla det svenska välståndet och som kommer att behöva försörja den redan kraftigt åldra(n)de majoritetssvenska befolkningen för om bara några år kommer runt 40% att den samlade arbetsföra befolkningen (d v s de som är i produktiv ålder och dessutom även i reproduktiv ålder) ha någon slags utländsk och återigen fr a utomeuropeisk dito.

Samtidigt har de gigantiska pensionsavgångarna som Sverige har lidit av under hela 2010-talet och kommer att fortsätta att lida av även under detta begynnande decennium (d v s under 2020-talet) orsakat en akut arbetskraftsbrist i snart sagt alla branscher och sfärer och både vad gäller LO-, TCO- och SACO-yrkena medan alltför höga andelar av invånarna med utomeuropeisk bakgrund står helt utanför arbetslivet eller är arbetslösa trots att de överlag är unga och i arbetsför (liksom återigen i reproduktiv) ålder.

Denna situation är m a o snart fullständigt ohållbar – d v s vi kommer när som helst att uppnå en s k “tipping point” när (den nationalekonomiska) ekvationen inte längre går ihop – d v s när det inte håller längre att så många invånare med utomeuropeisk bakgrund inte förvärvsarbetar medan så många invånare med majoritetssvensk bakgrund inte heller förvärvsarbetar då de är över 65 år gamla.

Ny studie visar att närmare 80% av världens länder kommer att se en minskad folkmängd år 2050 samt att ett flertal länder i västvärlden kommer att få sin befolkning halverad

”Demografin är alltings moder”: Snart kommer ett flertal länder i västvärlden att få se sin folkmängd halverad p g a katastrofalt låga födelsesiffror bland fr a de västerländska majoritetsinvånarna medan västerlänningarna samtidigt blir allt äldre och äldre vilket innebär att ett flertal västländers befolkningar snart kommer att bestå av över 50% som är över 60 år gamla. Ca år 1914 ”peak:ade” antagligen västvärldens befolkning proportionellt sett – kanske var uppemot 35-40% av alla människor på jorden västerlänningar innan Första världskrigets utbrott – men idag handlar det om under 10% och snart om under 5%.
 
En ny studie som nyligen har publicerats i den akademiska tidskriften The Lancet prognoserar att fr a västvärlden och den industrialiserade världen har gigantiska utmaningar framför sig p g a de katastrofalt låga fruktsamhetstalen som gör att hela västvärldens befolkning minskar drastiskt och dramatiskt och sammanlagt kommer 150 länder eller närmare 80% av jordens alla länder att uppvisa ett genomsnittligt födelsetal på under 2,1 barn per kvinna redan år 2050 (och inte ens irländarna eller albanerna, vilka tidigare utmärkte sig för skapligt höga fruktsamhetstal, lyckas längre ”hålla ställningarna” i Europa år 2050) och de enda länderna som just nu och framgent ökar sin befolkning är länderna i Afrika och delvis även i Mellanöstern.
 
Ett flertal västländer och i-länder kommer t o m att få se sin folkmängd halveras såsom bl a Spanien, Italien, Polen och Japan och i merparten av västvärlden kommer snart över hälften av alla invånare att vara över 60 år gamla, d v s normen kommer snart att vara att vara äldre/gammal i västvärlden (d v s att vara i 60-, 70-, 80-, 90- och 100-årsåldern) vilket kommer ställa gigantiska krav på de västerländska ekonomierna och fr a på en fortsatt mycket stor invandring från fr a Afrika och Mellanöstern för att överhuvudtaget kunna upprätthålla den nuvarande materiella standarden i västvärlden. Länderna i Afrika och Mellanöstern är då de facto de enda länderna som fortsättningsvis kan ”avvara” och ”leverera” en tillräckligt stor mängd unga vuxna till Väst som är i både s k fertil och produktiv ålder.
 
I Sverige, som på sistone har uppvisat den proportionellt sett högsta befolkningsökningen i hela västvärlden och en befolkningsökningstakt som nästan motsvarar den enorma befolkningsökning som gällde när Sverige industrialiserades och urbaniserades för hundra år sedan efter att massutvandringen till USA hade ebbat ut, beror befolkningsökningen helt och hållet på invandringen från fr a Afrika och Mellanöstern. Långt över 50% av alla majoritetsinvånare i Sverige är idag över 50 år, d v s de är inte längre i s k fertil ålder, och nästan 70% av samtliga hushåll i Sverige utgörs av hushåll utan barn och hela 40% av samtliga hushåll i Sverige utgörs av singelhushåll, d v s den enskilt vanligaste hushållstypen i Sverige är numera en ensamstående vuxen singelperson utan barn och de allra flesta av alla singelhushåll utan barn består då av åldrade/äldre majoritetsinvånare. Idag tillkommer f ö närmare 10% av alla ”nya” barn i Sverige via någon reproduktionsteknik, d v s de har koncipierats utanför kroppen p g a att så höga procentandelar av fr a majoritetsinvånarna är ofrivilligt barnlösa.
109478525_10157684019710847_341507209201805820_n.jpg
 
”Vid nästa sekelskifte, om 80 år, kommer jordens befolkning att vara runt 8,8 miljarder, ungefär en miljard fler människor än i dag men drygt två miljarder färre än vad FN tidigare kommit fram till i sin prognos.”
 
 
”I likhet med FN:s rapport målas en bild upp av en framtid där befolkningen ökar i en handfull länder, samtidigt som födslotalen minskar globalt. Enligt studien kommer 183 länder se en befolkningsminskning, i över 20 länder nästan en halvering – bland dem Japan, Spanien, Italien och Polen.
 
Ökningen står Afrika söder om Sahara för, där beräknas befolkningen tredubblas under den här perioden, och Nigeria ta över platsen som världens näst folkrikaste land efter Indien.
 
Men skillnaden 80 år framåt ligger inte bara i antalet människor, utan i än större grad i ålderskurvorna. Medan antalet barn under 5 år enligt studien sjunker från 681 till 401 miljoner, tros de över 80 år öka från 140 till 866 miljoner – förändringar som innebär stora utmaningar, med färre arbetsföra som ska försörja en åldrande befolkning.
 
Enligt forskarna kommer till exempel de arbetsföra i Kina minska från 950 miljoner i dag till bara drygt 359 miljoner vid nästa sekelskifte. Det ligger också bakom slutsatsen att Kina förvisso kommer att gå om USA som världens ledande ekonomi år 2050, men att USA återtar förstaplatsen 50 år senare.
 
Världens ledande ekonomier får då också se stora geopolitiska förändringar och nya utmanare – som Nigeria, som spås femdubbla sin arbetsföra befolkning.”

Nya siffror om minoritetsinvånarna i senaste ”På tal om kvinnor och män”

Idag publicerades SCB:s ”kioskvältare” och ”bästsäljare” ”På tal om kvinnor och män” som har kommit ut sedan 1984 och som på alla sätt och vis har revolutionerat hela det svenska samhällsbygget och jämställdhetspolitiken/arbetet och fr a till de svenska kvinnornas fördel då detta var den allra första (års)skriften som en statistisk myndighet började ge ut i världen som helt och hållet delade/r upp statistiken mellan kvinnor och män. I skriften går det bl a att utläsa följande:
 
andel majoritetssvenskar 0-19 år: 62%
andel majoritetssvenskar 20-64 år: 63%
andel majoritetssvenskar 65 år-: 83%
 
andel födda i Afrika 25-44 år: 4% (uppemot 7% av alla invånare i ålderskategorin 25-44% är antagligen afrosvenskar, vilket är en av de allra högsta andelarna i hela västvärlden efter USA och Storbritannien)
andel födda i Afrika 45-64 år: 2%
andel födda i Asien 25-44 år: 12% (uppemot 15% av alla invånare i ålderskategorin 25-44% är antagligen kulturella muslimer, vilket är en av de allra högsta andelarna i hela västvärlden efter Frankrike och Bulgarien)
andel födda i Asien 45-64 år: 7%
 
andel elever som började gymnasieskolan hösten 2015 och som fullföljde utbildningen inom 4 år
kvinnliga elever med svensk bakgrund: 85%
kvinnliga elever med utländsk bakgrund: 65%
manliga elever med svensk bakgrund: 84%
manliga elever med utländsk bakgrund: 55%
 
andel arbetslösa inrikes födda kvinnor: 2,6%
andel arbetslösa utrikes födda kvinnor: 14,5%
 
andel arbetslösa inrikes födda kvinnor med förgymnasial utbildning: 7,5%
andel arbetslösa utrikes födda kvinnor med förgymnasial utbildning: 37,5%
andel arbetslösa inrikes födda kvinnor med gymnasial utbildning: 3,1%
andel arbetslösa utrikes födda kvinnor med gymnasial utbildning: 13,9%
andel arbetslösa inrikes födda kvinnor med eftergymnasial utbildning: 2,1%
andel arbetslösa utrikes födda kvinnor med eftergymnasial utbildning: 9%
 
andel arbetslösa inrikes födda män: 2,7%
andel arbetslösa utrikes födda män: 12,6%
 
andel arbetslösa inrikes födda män med förgymnasial utbildning: 4,7%
andel arbetslösa utrikes födda män med förgymnasial utbildning: 24,8%
andel arbetslösa inrikes födda män med gymnasial utbildning: 2,8%
andel arbetslösa utrikes födda män med gymnasial utbildning: 11,5%
andel arbetslösa inrikes födda män med eftergymnasial utbildning: 4,4%
andel arbetslösa utrikes födda män med eftergymnasial utbildning: 9,8%

Idag har 38,3% av alla barn och ungdomar utländsk bakgrund och 52,8% i de tre storstäderna, 40,1% i de mellanstora städerna liksom 66,4% i Malmö

Idag publicerade SCB nya (detalj)siffror rörande landets alla barn och ungdomar som gällde den 31 december 2019 och bl a går det att utläsa följande:

Namnlöst

Nästan 70% av barnen som bor i hus med äganderätt (d v s de bor inte i hus vars vårdnadshavare hyr sina ”husbostäder”) är majoritetsbarn och majoritetsungdomar.

Och knappt 24% av minoritetsbarnen och minoritetsungdomarmna gör detsamma, d v s bor i hus med äganderätt (d v s de bor inte i hus vars vårdnadshavare hyr sina ”husbostäder”).

andelen barn och ungdomar med utländsk bakgrund, d v s minoritetsbarn och minoritetsungdomar (invandrabarn, andragenerationsbarn och blandbarn men dock ej tredjegenerationsbarn vilka idag uppgår till kanske 3-4% i hela riket) den 31 december 2019:

0-17: 38,3%

0 år: 38,9%

5 år: 39,6%

10 år:

15 år: 36,2%

20 år: 42,9%

de tre storstäderna 0-17 år: 52,8%

Stor-Stockholm 0-17 år: 46,2%

Göteborg 0-17 år: 53%

Malmö 0-17 år: 66,4%

de 21 mellanstora städerna 0-17 år: 40,1%

Nu är det nya supermångfald-Sverige här på allvar tack vare pandemin: För första gången någonsin har regeringen och staten erkänt existensen av det mångspråkiga Sverige

‪Det ska uppenbarligen krävas ett virus och en kris för att det mångspråkiga Sverige äntligen ska få synas även i det offentliga rummet och åtminstone i Storstockholm där landstinget/regionen nu har köpt utomhusreklamplats med information om viruset på ett flertal utomeuropeiska språk (en måste då annars ta sig till vissa kommuner uppe i Norrland för att få se flerspråkighet i det offentliga rummet i Sverige i form av vägskyltar på de olika samiska språken och på tornedalsfinska även om särskilt de samiskspråkiga skyltarna tyvärr ofta är förstörda av svensktalande majoritetsinvånare som av olika anledningar hyser ”agg” mot samisktalande minoritetsinvånare).
93039015_10157398177100847_7946512701096722432_n.jpg
 
‬Det är väl visserligen kanske inga mängder som talar arabiska bland hushållen kring Stureplan på Östermalm (förutom de som diskar på krogarna där) och inte heller finns det väl särskilt många suryoyo-talare bland invånarna kring Nytorget på Södermalm (förutom de som RUT-städar i lägenheterna där), somalisktalande bland de som arbetar på bankerna och kontoren kring Kungsträdgården (förutom de som städar kontoren där) eller dari-talare bland de som bor kring Odenplan i Vasastan (förutom de som levererar ”take out/away”-mat till de som bor där) men det har ingen betydelse – det viktiga är att pandemin har inneburit ett genombrott utan dess like vad gäller synligheten för och än mer ett erkännande av det nya supermångfald-Sverige på officiell och offentlig (majoritetssvensk) nivå.
 
När pandemin började i Sverige för lite mer än en månad sedan adresserade Löfven och Tegnell fortfarande det s k svenska folket som om det s k svenska folket mestadels består av svensktalande majoritetssvenskar som klassmässigt befinner sig någonstans mellan den övre arbetarklassen och den övre medelklassen (d v s de äger sitt boende i en eller annan form, de bor stort eller t o m mycket stort, de har fasta heltidstjänster, de har tillgång till fritidshus, bil och dator, de äger aktier och fonder, de uppvisar en gott hälsotillstånd och en god tandhälsa o s v):
 
Det talades om att ”alla” skulle avstå från sina påsklovsresor och skidsemestrar (som om alla firar påsk och som om alla åker skidor) och det förutsattes nästan att flertalet kunde jobba hemifrån, att flertalet bodde rymligt och stort och att de allra flesta hade en fast anställning (OBS: det har då i och för sig de allra allra flesta av majoritetsinvånarna och det var ju egentligen bara dem Löfven och Tegnell och även kungen vände sig till och talade till i början av pandemin).
 
När det sedan visade sig att invånarna med utländsk och utomeuropeisk bakgrund dog av viruset i långt högre grad än majoritetsinvånarna (OBS: proportionellt sett – naturligtvis dör också majoritetsinvånare!) tvingades Folkhälsomyndigheten som den första statliga myndigheten någonsin och regeringen Löfven som den första svenska regeringen någonsin att särredovisa ursprungslandskategorier med fokus på utomeuropéerna (vilka just i den svenska huvudstadsregionen f ö uppgår till åtminstone 25% av totalbefolkningen där) och därmed till slut och äntligen erkänna existensen av det nya supermångfald-Sverige och nu har då även flerspråkiga annonser dykt upp i hela Stockholms län.
 
Nu väntar jag bara på att Arbetsförmedlingen snart släpper särredovisade siffror rörande vilka som egentligen har ”fått sparken” under pandemin – snart är de då tyvärr osannolika 100 000 nu när vi i rekordfart går in i en depression av episka (mellankrigstids)mått och sannolikt är då flertalet av dem tyvärr utomeuropéer.
 
Det har tagit åratal för majoritetsinvånarna och majoritetssamhället liksom för det majoritetssvenskdominerade SACO-skiktet (d v s de översta 10-15 procenten med högst utbildning och med högst löner, som i praktiken styr landet oavsett bransch och sfär och vilka till övervägande delen utgörs av majoritetssvenskar) och för den majoritetssvenskdominerade politikerklassen (d v s de folkvalda och de med förtroendeuppdrag, vilka till allra största delen fortfarande består av majoritetssvenskar) att få ”polletten att trilla ned”, d v s att Sverige idag är det land efter USA i hela västvärlden som uppvisar den mest utpräglade demografiska (super)mångfalden sett till befolkningssammansättningen, men nu under den pågående pandemin har då detta äntligen skett för ”sent ska syndaren vakna”, som det heter.

På 2030-talet kommer kring 55% av de arbetsföra invånarna att ha utländsk bakgrund och de flesta av dem kommer att vara synliga minoritetsinvånare

Det finns många anledningar till att landets invånare med utomeuropeisk bakgrund, som just nu tyvärr sparkas i 10 000-tal p g a pandemin, måste in på arbetsmarknaden nu och inte minst då denna demografiska subgrupp helt enkelt är Sveriges framtid – det råder s a s inga som helst tvivel om den saken. Idag utgör invånarna med utomeuropeisk bakgrund nämligen ca 20% av totalbefolkningen och ca 1/3 av alla invånare som är mellan 0-45 år (ca 40-45% av samtliga invånare som idag är mellan 0-45 år har då utländsk bakgrund) är numera s k synliga minoritetsinvånare och om 9 år har dessa procentsiffror ökat än mer:
 
SCB har idag publicerat en ny rapport som mot bakgrund av den just nu pågående pandemin försöker prognosera befolkningsutvecklingen och befolkningstillväxten i landet under de kommande decennierna.
 
Bland annat konstaterar SCB att redan 2029 kommer Sveriges totalbefolkning att uppgå till hela 11 miljoner invånare, d v s den mycket kraftiga befolkningsökningen som har ägt rum sedan år 2000 p g a den utomeuropeiska invandringen, och som är den snabbaste någonsin i svensk historia, håller i sig även under de närmaste åren.
 
I åldersgruppen 25–64 år, d v s de s k arbetsföra invånarna, kommer det att finnas närmare 5,5 miljoner invånare 2029, vilket är en ökning med 200 000 och hela denna ökning kommer de utrikes födda att stå för medan de inrikes födda kommer att minska i antal inom denna åldersgrupp.
 
År 2019 var 25% av invånarna i åldersgruppen 25–64 år födda utomlands och på 2030-talet kommer denna andel att ha ökat till 30%. Tillsammans med de s k ”andrageneration:arna” kommer kring 55% av samtliga s k arbetsföra invånare att ha utländsk bakgrund på 2030-talet och de flesta av dem kommer att vara synliga minoritetsinvånare.
 
Andelen utrikes födda i totalbefolkningen tros ”peak:a” ca år 2045 med 23% och då kommer ca 50-55% av samtliga invånare att ha utländsk bakgrund. 
 
Idag föder de inrikes födda 1,62 barn per kvinna medan de invånare som har bakgrund utanför Europa föder mellan 2,13-2,95 barn per kvinna.
 
År 2019 hade 1% av samtliga barn som föddes i Sverige en mor som var född i övriga Norden (i huvudsak Finland) medan 4% hade en mor som var född inom EU och 4% en mor som var född i Europa utanför Norden och EU. Ytterligare 22% av barnen som föddes i Sverige 2019 hade vidare en mor som var född utanför Europa. Totalt beräknas cirka 45% av alla barn som föddes i Sverige 2019 ha haft en förälder med utländsk bakgrund inräknat även de s k ”andrageneration:arna”.
 
År 2070 slutligen beräknas 30% av alla invånare som är över 65 år vara utrikes födda och ca 60% av alla invånare som är över 65 år kommer då ha utländsk bakgrund.

Över 44% av samtliga barn och ungdomar i de tre storstäderna och över 30% i de mellanstora städerna talar idag ett annat språk än svenska som förstaspråk

Under (det senaste) läsåret 2019/20 var närmare 29% av samtliga grundskoleelever berättigade till modersmålsundervisning och då denna siffra antagligen är en underskattning av den verkliga proportionen så går det nog med fog att säga att åtminstone 30% av samtliga barn och ungdomar i ålderskategorin 7-16 år numera har ett annat språk än svenska som förstaspråk vilket gör att Sverige fortsätter att vara ett av västvärldens allra mest mångspråkiga länder och det är språk som arabiska, somaliska, bosniska, kurdiska och persiska som toppar listan medan numera endast 12 887 elever  är berättigade till modersmålsundervisning i något av de fem nationella minoritetsspråken.

XXX.jpg

andel barn och ungdomar i ålderskategorin 7-16 år som är berättigade till modersmålsundervisning:

 

i storstäderna (d v s Stockholm, Göteborg och Malmö): 44,5%

 

i de mellanstora städerna: 30,6%

 

i ett urval kommuner:

 

Bjuv 39,3%

Borås 37,1%

Botkyrka 60,8%

Eksjö 30,6%

Filipstad 35%

Flen 49,1%

Göteborg 44,5%

Huddinge 41,6%

Katrineholm 39,2%

Landskrona 45,5%

Malmö 57,7%

Norrköping 33,2%

Perstorp 42,3%

Sandviken 30,4%

Sigtuna 42,9%

Stockholm 38,9%

Södertälje 69,7%

Trollhättan 36,4%

Västerås 35,2%

Älmhult 33%

Örebro 34,8%

 

 

Sveriges 69 största invandrargrupper den 31 december 2019 från finländare till kongoleser

Sveriges 69 största invandrargrupper (8000 invånare och uppåt) uppdelade på ursprungsland den 31 december 2019 och inräknat både de utrikes födda (d v s de invandrade inklusive de adopterade), de inrikes födda med två utrikes födda föräldrar (d v s den s k andra generationen) och de inrikes födda med en utrikes och en inrikes född förälder (d v s de s k blandade).

 

Vissa grupper innehåller en mycket hög andel invandrade (t ex Syrien) och andra en mycket hög andel adopterade (t ex Sydkorea) medan ytterligare andra grupper består av en mycket hög andel s k andrageneration:are (t ex Turkiet) och andra av en mycket hög andel blandade (t ex Filippinerna).

 

Ursprungsländerna Jugoslavien, Sovjetunionen och Serbien är dubbelräknade – de som ingår i ”Jugoslavien” hittas också under bl a Bosnien, Kosovo och Serbien o s v, de som hittas i ”Sovjetunionen” hittas också under bl a Ryssland, Ukraina och Georgien o s v och de som hittas i ”Serbien” hittas också under Serbien och Montenegro och de som hittas i ”Tjeckoslovakien” härrör både från f d Tjeckoslovakien, Tjeckien och Slovakien.

 

Slutligen är de som är inrikes födda och som t ex har en mor från Finland och en far från Libanon dubbelräknade.

 

1, Finland 404 742

2, Jugoslavien 327 088

3, Syrien 242 150

4, Irak 225 780

5, Polen 141 783

6, Sovjetunionen 140 538

7, Iran 121 019

8, Norge 117 834

9, Tyskland 116 427

10, Somalia 111 014

11, Danmark 106 271

12, Turkiet 104 854

13, Bosnien 94 716

14, Afghanistan 71 384

15, Libanon 65 453

16, Thailand 63 899

17, Eritrea 61 615

18, Chile 58 508

19, Storbritannien 56 855

20, Indien 55 862

21, USA 48 736

22, Kina 45 868

23, Rumänien 44 400

24, Etiopien 38 665

25, Serbien 35 610

26, Grekland 34 354

27, Ungern 33 116

28, Vietnam 32 159

29, Ryssland 31 907

30, Pakistan 28 224

31, Estland 27 027

32, Italien 26 467

33, Filippinerna 25 662

34, Marocko 24 308

35, Spanien 22 760

36, Sydkorea 21 577

37, Frankrike 21 358

38, Nederländerna 21 315

39, Colombia 21 123

40, Litauen 19 422

41, Tjeckoslovakien 19 031

42, Kroatien 18 727

43, Kosovo 17 593

44, Bangladesh 16 344

45, Österrike 16 299

46, Brasilien 16 248

47, Makedonien 15 434

48, Ukraina 14 795

49, Egypten 14 785

50, Peru 14 431

51, Sri Lanka 14 218

52, Bulgarien 13 811

53, Tunisien 13 331

54, Lettland 13 249

55, Palestina 12 795

56, Australien 11 619

57, Gambia 11 448

58, Nigeria 10 807

59, Island 10 536

60, Jordanien 9802

61, Albanien 9254

62, Saudiarabien 9233

63, Sudan 9110

64, Uganda 8504

65, Bolivia 8417

66, Kanada 8275

67, Portugal 8066

68, Schweiz 8060

69, Demokratiska republiken Kongo 8003

 

Idag har över 33% av Sveriges befolkning utländsk bakgrund, över 20% är synliga minoritetsinvånare och runt 40% av alla mellan 0-44 år har utländsk bakgrund liksom runt 45% av alla storstadsbor

Nu har den magiska 1/3-gränsen ”spräckts” vad gäller andelen invånare som har någon form av utländsk bakgrund liksom den likaledes magiska 1/5-gränsen vad gäller andelen synliga minoritetsinvånare och av alla invånare mellan 0-44 år har nu kring 40% någon form av utländsk bakgrund liksom kring 45% alla invånare i de tre storstadsregionerna och i de två sistnämnda fallen har de allra flesta utomeuropeisk bakgrund. Vad gäller heterogenitet i befolkningssammansättningen är Sverige nu med råge ”ikapp” bl a Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Kanada och Australien där också kring 1/3 av invånarna har någon slags minoritetsbakgrund och där andelen icke-vita invånare likaså uppgår till över 20% samtidigt som det fortfarande är en bit kvar till USA:s exceptionella supermångfaldsnivå.

 

Den 31 december 2019 hade 33,1% eller 3 415 166 personer (av samtliga 10 327 589 invånare som levde då och var folkbokförda i landet vid den tidpunkten) någon form av utländsk bakgrund inräknat de utrikes födda (d v s de invandrade inklusive de adopterade), de inrikes födda med två utrikes födda föräldrar (d v s de s k ”andrageneration:arna”) och de inrikes födda med en utrikes och en inrikes född förälder (d v s de s k blandade). Om även de invånare i landet som är inrikes födda med två inrikes födda föräldrar vars föräldrar i sin tur är utrikes födda (d v s den s k tredje generationen, som utgjorde ca 3-4% av invånarna i Stor-Stockholm för några år sedan) också skulle räknas in så handlar det idag om över 35%. Andelen s k synliga minoritetsinvånare som i huvudsak har utomeuropeisk bakgrund utgör slutligen numera över 21,2% av samtliga invånare.

 

utrikes födda: 2 019 733 (inklusive 57 280 adopterade)

inrikes födda med två utrikes födda föräldrar: 615 234

inrikes födda med en utrikes och en inrikes född förälder: 780 199

 

andel  med utländsk bakgrund mellan:

0-4 år: 39,7% (och i t ex Malmö: 64%)

5-14 år: 38,2% (och i t ex Helsingborg: 52,1%)

15-24 år: 38,8% (och i t ex Stockholm: 50,8%)

25-34 år: 39,7% (och i t ex Huddinge:  62,1%)

35-44 år: 41,7% (och i t ex Botkyrka: 77,6%)

45-54 år: 33,1% (och i t ex Göteborg: 46,2%)

 

andel med utländsk bakgrund i:

Stor-Stockholm: 49% (Stockholm: 44,2%)

Stor-Göteborg: 40,5% (Göteborg: 45,7%)

Stor-Malmö: 48,3% (Malmö: 55,5%)

 

andel med utländsk bakgrund i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö:

0-4 år: 46,7%

15-24 år: 46,2%

35-44 år: 50,6%

 

antal invånare med bakgrund i:

Västasien och Nordafrika (den s k MENA-regionen): 960 254

Norden: 639 383

Balkan: 394 553

Subsahariska Afrika: 304 442

Västeuropa: 251 550

Nordost- och Sydostasien: 220 443

Centraleuropa: 193 930

Latinamerika och Karibien: 167 410

Sydasien: 116 382

Sydeuropa: 93 779

Östeuropa: 80 840

Balticum: 59 698

Angloamerika: 57 011

Centralasien: 12 647

Australien, Nya Zeeland och Oceanien: 11 619