Kategori: demografi

De nyttjade arbetskraftsresurserna bland de inrikes födda har slagit i taket medan arbetslösheten är fortsatt extremt hög bland de invånare som är födda utanför Europa

Några anmärkningsvärda uppgifter ur Arbetsförmedlingens nya rapport rörande den svenska arbetsmarknadens utveckling under de kommande åren – ”Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2018: Prognos för arbetsmarknaden 2018–2020”:
 
1, Befolkningen i Sverige växer kraftigt just nu p g a de senaste årens (utomeuropeiska) invandring och särskilt gäller det invånarna i de yrkesaktiva åldrarna (16-64 år). Mellan 2010-17 minskade antalet inrikes födda invånare i åldersgruppen 16-64 år med drygt 150 000 personer p g a att de gick i pension. Samtidigt ökade antalet utrikes födda invånare i åldersgruppen 16-64 år med 360 000 invånare under samma tidsperiod.
 
2, Enligt den senaste befolkningsprognosen så kommer den inrikes födda andelen av befolkningen att fortsätta att minska under de kommande åren. Utanför storstadsregionerna kommer i praktiken hela befolkningstillskottet att utgöras av utrikes födda. I de tre storstadsregionerna väntas de utrikes födda svara för minst 65% av den totala befolkningsökningen av alla invånare. I större städer och i städer med minst 15 000 invånare kommer utrikes födda vidare att stå för i stort sett hela befolkningsökningen och därmed kompensera för den kraftiga befolkningsminskning som hela tiden sker bland de inrikes födda p g a de stora pensionsavgångarna och p g a den ständigt stigande medelåldern bland den infödda majoritetssvenska befolkningen.
Ålder.jpg
 
3, Åtminstone 95% av befolkningsökningen i åldrarna 16-64 år kommer att utgöras av invånare som är utrikes födda under de kommande åren. Andelen utrikes födda i befolkningen i åldersgruppen 16-64 år beräknas utgöra hela 27% år 2025 jämfört med 18% 2010 och merparten av dem kommer att vara födda utanför Europa.
 
4, Utvecklingen är just nu urstark för de inrikes födda på den svenska arbetsmarknaden. Bland inrikes födda är andelen sysselsatta mycket hög och arbetslösheten är den lägsta på många år och nästan på samma låga nivå som den som gällde under de s k rekordåren under den socialistiska välfärdsstatens guldålder mellan ca 1950-75. Det finns mycket som tyder på att de nyttjade arbetskraftsresurserna bland de inrikes födda nu har slagit i taket. De arbetskraftsresurser som inte nyttjas finns därmed i praktiken enbart bland de utrikes födda.
Arbete.jpg
 
5, De outnyttjade arbetskraftsresurserna bland de utrikes födda finns på alla utbildningsnivåer men på gymnasial och eftergymnasial nivå nyttjas arbetskraftsresurserna i betydligt högre grad än bland de som har högst förgymnasial utbildning. Bland utrikes födda invånare med kort utbildning är arbetslösheten mycket hög samtidigt som många av dem står helt utanför arbetsmarknaden och därmed inte ens är arbetssökande.
 
6, Efter att ha minskat sedan slutet på 2016 började arbetslösheten bland utrikes födda att återigen stiga under första halvåret 2018. Under det tredje kvartalet 2018 uppgick arbetslösheten bland utrikes födda till 15,2% och vilket är 0,4% högre än för ett år sedan. Samtidigt är det fortsatt stora skillnader både vad gäller nivån på – och utvecklingen av – arbetslösheten mellan olika grupper av utrikes födda. Bland utomeuropeiskt födda personer var arbetslösheten hela 21,1% under det tredje kvartalet 2018. Det kan jämföras med 20,4% för ett år sedan. Bland personer som är födda i Europa (men utanför Sverige) var arbetslöshetsnivån 7% under det tredje kvartalet – en minskning med 0,5% sedan fjolåret. Bland infödda majoritetssvenskar är samtidigt ej mer än kring 2,5% arbetslösa idag.
 
7, Arbetslösheten är extremt hög bland personer som är födda utanför Europa och som saknar en gymnasieutbildning – 37% i åldrarna 25-64 år. Det kan jämföras med 12,2% bland övriga utrikes födda i åldrarna 25-64 år med motsvarande utbildningsnivå. Bland inrikes födda i samma åldrar med motsvarande utbildningsnivå uppgick arbetslösheten till ej mer än 4,5% under det tredje kvartalet 2018.
 
8, Även bland dem med en längre utbildning är det mycket stora skillnader i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda – och mellan olika grupper av utrikes födda. Skillnaderna i arbetslöshet mellan utomeuropeiskt födda och övriga utrikes födda är alltså mycket påtagliga för samtliga utbildningsnivåer. Bland personer i åldersgruppen 25-64 år som är födda utanför Europa med eftergymnasial utbildning (två år eller mer) uppgick arbetslösheten till hela 13,7% under det tredje kvartalet. Det är en mer än tre gånger så hög arbetslöshetsnivå som den som gäller bland personer som är födda i Europa (utanför Sverige) i samma åldrar med motsvarande utbildning bland vilka arbetslösheten låg på 4,1% under det tredje kvartalet. Bland inrikes födda i åldrarna 25-64 år med eftergymnasial utbildning var arbetslösheten slutligen extremt låg – endast 1,9% under det tredje kvartalet 2018.

Nya färska siffror om det nya supermångfalds-Sverige

SCB publicerade igår en ny rapport om olika demografiska skillnader i dagens Sverige som intressant nog konsekvent delade upp befolkningen mellan födda utanför Europa (11% av alla invånare som är 20 år eller äldre), födda i Europa (10% av alla invånare som är 20 år eller äldre) och födda i Sverige (79% av alla invånare som är 20 år eller äldre) men som samtidigt inte gör någon uppdelning mellan invånare med utländsk respektive svensk bakgrund.
Namnlöst.jpg
I rapporten framgår det bl a att bland landets 35-åringar är idag 20% födda utanför Europa och tillsammans med de 35-åringar som är födda i Sverige och som har utomeuropeiska föräldrar så bör procentandelen med någon form av utomeuropeisk bakgrund i ålderskategorin 30-40 år numera uppgå till kring 30%.
 
I rapporten redovisas också föräldrarnas bakgrund till de barn som föddes i Sverige 2017 – av dessa hade 21% en mor (och även en far) som är född utanför Europa och inräknat alla de nyblivna mödrar som är födda i Sverige och som har utomeuropeiska föräldrar så bör procentandelen med någon form av utomeuropeisk bakgrund i ålderskategorin 0-1 år numera uppgå till kring 30%. 83% av alla barn som föddes i Sverige 2017 har f ö föräldrar från samma födelseland (oavsett födelseland).
 
I rapporten framgår det också att en kvinna som är född utanför Europa i genomsnitt får 2,42 barn jämfört med en kvinna som är född i Sverige som i genomsnitt får 1,72 barn samt att medelåldern bland de som är födda utanför Europa är betydligt lägre än bland de som är födda i Sverige. Vidare framgår det att det finns ett mansöverskott bland invånarna som är födda utanför Europa samt att de som är födda utanför Europa är koncentrerade till de tre storstadsregionerna.
 
andel barnlösa 30-åriga kvinnor 2017
födda utanför Europa: 38%
födda i Sverige: 49%
 
andel män över 20 års ålder som bor i småhus 2017
födda utanför Europa: 28%
födda i Sverige: 63%
 
andel män över 20 års ålder som bor på mindre än 20 kvm 2017
födda utanför Europa: 34%
födda i Sverige: 6%
 

Varför minskar och åldras västvärldens majoritetsinvånare så snabbt och särskilt de f d axelmakterna?

Är det Gud, naturen, historien, rättvisan eller någon annan slags ”högre makt” som ”straffar” de f d axelmakterna och deras f d allierade (såsom Finland, Bulgarien och Kroatien) liksom hela västvärlden från att reproducera sig och från att leva vidare in i framtiden – d v s de s k folkslag på jorden som genom sin livsstil och sin konsumtion är på god väg att förstöra allt levande på planeten?
över 60.jpg
 
Åtminstone är det ett faktum att långt över 30% av majoritetsinvånarna i Japan, Tyskland och Italien redan är över 60 år gamla och därmed inte kan reproducera sig längre liksom att fruktsamhetstalen är katastrofalt låga bland majoritetsinvånarna i hela västvärlden och denna utveckling (mot en slags ”biologisk” undergång i Väst) är omöjlig att vända nu, d v s den är oåterkallelig och för alltid och vilket innebär att antalet majoritetsinvånare i västvärlden bara kommer att fortsätta att minska i antal i allt snabbare takt under de närmaste åren för inget tyder på att födelsetalen är på väg upp någonstans just nu i något västland.
 
Det är f ö mer än någonsin tidigare även ett faktum att det enda eller snarare de enda som kan fortsätta att upprätthålla den materiella standard och den välfärd som gäller i Väst är invandring och invandrare från den utomvästerländska världen mot bakgrund av ovanstående demografiska utveckling och den alltmer skeva och obalanserade ålderspyramid som gäller i Väst.
 
En gång skrev någon något i stil med att det enda som kan rädda naturen, miljön, klimatet och jorden är att västerlänningarna slutar att reproducera sig och nu händer det verkligen på riktigt även om det naturligtvis är en enorm tragedi att så många människor i västvärlden inte längre kan få barn, att så många unga västerländska par idag har så svårt att få barn och att en så osannolikt hög andel av alla västerlänningar redan är över 60 år gamla.
 
 
”År 2017 publicerades en ny studie på ämnet – en så kallad metaanalys som sammanställde resultaten från 185 studier utförda på nästan 43 000 män från 50 länder. Studien var inte bara stor, den hanterade också de potentiella felkällorna mycket bättre än studien från 1992. Resultaten visade att spermakoncentrationen minskat bland män i Europa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland men inte i övriga delar av världen. Minskningen i dessa delar av världen var så omfattande som 52 procent mellan 1973 och 2010. Forskarna bakom studien sammanfattar resultaten med att de ger belägg för en signifikant försämring av mäns reproduktiva hälsa och att detta kan ha allvarliga konsekvenser.”

Nya siffror rörande det urbana Sveriges demografiska ”supermångfald”

Nu är befolkningsstatistiken uppdaterad för samtliga av landets 290 kommuner vad gäller landets utländsk bakgrund-invånare och allt tyder nu på att det urbana Sverige numera utgör och tillhör västvärldens allra mest mångfaldspräglade urbana miljöer och städer och kommuner som Göteborg, Landskrona och Sigtuna är numera med råge ifatt och på nivå med brittiska Manchester, Liverpool och Birmingham, franska Marseille, Lyon och Toulouse, kanadensiska Toronto, Vancouver och Montréal, australiensiska Melbourne, Brisbane och Perth samt nederländska Rotterdam, Haag och Utrecht vad gäller ”supermångfald” (dock är det en bit kvar till den amerikanska ”supermångfalden” som ju är i en klass för sig).
 
Procentandelen invånare med utländsk bakgrund den 31 december 2017 inklusive de utrikes födda och de inrikes födda med en eller två utrikes födda föräldrar (sedan dess har några hunnit dö eller utvandra medan andra har tillkommit via reproduktion, adoption och invandring) – ett urval kommuner:
 
Botkyrka: 66,9% (25-34 år: 76,03%)
Burlöv: 50,96%
Eda: 42,94%
Fagersta: 42,27%
Flen: 35,16% (5-14 år: 47,16%)
Gnosjö: 38,07% (5-14 år: 45,26%)
Göteborg: 43,82% (0-4 år: 51,12%)
Haninge: 44,67%
Helsingborg: 41%
Huddinge: 49,21%
Hultsfred: 29,19% (5-14 år: 46,81%)
Hylte: 37,69% (5-14 år: 47,88%)
Järfälla: 50,02%
Landskrona: 43,63%
Malmö: 53,67% (5-14 år: 66,29%)
Sigtuna: 51,99%
Sollentuna: 41,8%
Solna: 48,48%
Stockholm: 43,04% (15-24 år: 49,77%)
Strömstad: 40,82%
Sundbyberg: 50,76%
Södertälje: 61,17% (35-44 år: 71,95%)
Upplands-Bro: 44,75%
Upplands Väsby: 48,7%
 
I hela riket så handlar det idag om 32,91% och i ålderskategorin 0-44 år så handlar det om mellan 36-39% och just i åldrarna 0-44 år så har de allra flesta invånare med utländsk bakgrund numera utomeuropeisk bakgrund. Utomeuropeisk bakgrund-invånarna är utpräglat unga medan de infödda majoritetssvenska invånarna blir allt äldre och äldre och vilket är märkbart just i ålderskategorin 0-44 år. Om även den s k ”tredje generationen” skulle adderas till ovanstående siffror så handlar det om ytterligare 2-3%.

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2017 uppdelad på ursprungsländer, ursprungsregioner och ursprungskontinenter

Den 31 december 2017 hade 32,91% eller 3 330 691 invånare någon form av utländsk bakgrund genom att antingen vara utrikes födda eller inrikes födda med en eller två utrikes födda föräldrar.

 

 

Den 31 december 2017 var 19,52% eller 1 975 521 invånare s k synliga minoritetsinvånare utifrån att ha någon form av bakgrund i Afrika, Asien, Latinamerika, Karibien, Oceanien och Sydöstra Europa.

 

 

Den 31 december 2017 hade följande antal invånare någon form av bakgrund i följande kontinenter:

 

Afrika 310 696

Asien 1 104 544

Europa 1 663 936

Centralamerika, Karibien och Sydamerika 152 655

Nordamerika 58 934

Oceanien 10 686

Okänd bakgrund 1915

 

 

Den 31 december 2017 hade följande antal invånare någon form av bakgrund i följande regioner:

 

Subsahariska Afrika: 242 834

 

Västasien och Nordafrika (798 932 + 67 862) 866 794

Centralasien 10 909

Sydasien 92 787

Nordostasien 75 026

Sydostasien 126 890

 

Centralamerika och Sydamerika (15 961 + 132 304) 148 265

Karibien 9280

USA och Kanada (46 328 + 7716) 54 044

 

Oceanien 366

Australien och Nya Zeeland (7942 + 2378) 10 320

 

Balkan 368 186

Balticum 56 477

Centraleuropa 188 392

Norden 647 299

Sydeuropa 88 084

Västeuropa 242 534

Östra Europa 72 964

 

Okänd bakgrund 1915

 

 

Den 31 december 2017 hade följande antal invånare någon form av bakgrund i följande länder

 

Afrika 310 696

Afrikas horn 188 135: Djibouti 768, Eritrea 51 066, Etiopien 34 668, Somalia 101 633

Centrala Afrika 7785: Burundi 4667, Centralafrikanska republiken 169, Demokratiska republiken Kongo 6750, Ekvatorialguinea 79, Gabon 56, Kamerun 2496, Kenya 6879, Kongo 1511, Rwanda 1102, São Tomé & Príncipe 20, Sydsudan 64, Tanzania 1622, Uganda 7785

Nordafrika 67 862: Algeriet 7281, Egypten 12 670, Libyen 5576, Marocko 22 288, Mauretanien 150, Sudan 7402, Tunisien 12 495

Södra Afrika 10 816: Angola 1586, Botswana 177, Comorerna 8, Lesotho 88, Madagaskar 229, Malawi 149, Mauritius 401, Moçambique 609, Namibia 254, Seychellerna 137, Swaziland 53, Sydafrika 4943, Zambia 1095, Zimbabwe 1087

Västafrika 36 098: Benin 187, Burkina Faso 143, Elfenbenskusten 1884, Gambia 10 715, Ghana 5040, Guinea 1122, Guinea-Bissau 317, Kap Verde 792, Liberia 2144, Mali 295, Niger 117, Nigeria 9094, Senegal 1692, Sierra Leone 1609, Tchad 176, Togo 771

 

Asien 1 104 544

Centralasien 10 909: Kazakstan 3064, Kirgistan 1512, Tadjikistan 522, Turkmenistan 359, Uzbekistan 5452

Nordostasien 75 026: Hongkong 1011, Japan 6034, Kina 40 742, Mongoliet 4323, Nordkorea 103, Sydkorea 20 530, Taiwan 2283

Sydasien 92 787: Bangladesh 12 907, Bhutan 54, Indien 43 249, Maldiverna 43, Nepal 1324, Pakistan 21 816, Sri Lanka 13 394

Sydostasien 126 890: Brunei 11, Filippinerna 23 291, Indonesien 5235, Kambodja 1260, Laos 908, Malaysia 2935, Myanmar 2068, Singapore 1308, Thailand 60 232, Vietnam 29 542, Östtimor 10

Västasien 798 932: Afghanistan 53 774, Bahrain 164, Förenade Arabemiraten 3873, Irak 212 978, Iran 111 686, Israel 5893, Jemen 3084, Jordanien 8687, Kuwait 5745, Libanon 62514, Oman 109, Palestina 11 316, Qatar 364, Saudiarabien 7681, Syrien211 980, Turkiet 99 084

 

Latinamerika & Karibien 157 545

Centralamerika 15 961: Belize 27, Costa Rica 810, El Salvador 5718, Guatemala 1581, Honduras 768, Mexiko 4890, Nicaragua 1543, Panama 624

Karibien 9280: Antigua & Barbuda 17, Bahamas 77, Barbados 373, Bermuda 20, Brittiska Jungfruöarna 4, Dominica 132, Dominikanska republiken 1514, Grenada 134, Haiti 328, Jamaica 864, Kuba 4925, S:t Kitts & Nevis 1, S:t Lucia 94, S:t Vincent & Grenadinerna 43, Trinidad & Tobago 754

Sydamerika 132 304: Argentina 6975, Bolivia 8086, Brasilien 13 985, Chile 57 408, Colombia 19 670, Ecuador 4492, Guyana 318, Paraguay 418, Peru 13 765, Surinam 96, Uruguay 4719, Venezuela 2372

 

Angloamerika 54 044

Kanada 7716, USA 46 328

 

Oceanien 10 686

Australien 7942, Fiji 141, Kiribati 4, Marshallöarna 1, Mikronesien 1, Nauru 4, Nya Zeeland 2378, Palau 12, Papua Nya Guinea 59, Salomonöarna 12, Samoa 68, Tonga 63, Vanuatu 1

 

Europa 1 663 936

Balkan 368 186: Albanien 5899, Bosnien 90 498, Bulgarien 13 061, Jugoslavien 138 712, Kosovo 14 106, Kroatien 16 563, Makedonien 13 624, Montenegro 1829, Rumänien 40 395, Serbien 18 554, Serbien och Montenegro 12 477, Slovenien2468

Balticum 56 477: Estland 27 322, Lettland 12 280, Litauen 16 875

Centraleuropa 188 392: Polen 136 941, Slovakien 2592, Tjeckien 2844, Tjeckoslovakien 13 171, Ungern 32 844

Norden 647 299: Danmark 106 993, Finland411 740, Island 10 310, Norge 118 256

Sydeuropa 88 084: Cypern 1652, Gibraltar 6, Grekland 32 532, Italien 24 651, Malta 369, Portugal 7600, San Marino 8, Spanien 21 266

Västeuropa 242 534: Andorra 6, Belgien 4776, Frankrike 19 902, Irland 5140, Liechtenstein 3, Luxemburg 465, Monaco 75, Nederländerna 20 070, Schweiz 7623, Storbritannien 53 360, Tyskland 114 743, Österrike 16 371

Östra Europa 72 964: Armenien 4194, Azerbajdzjan 4582, Georgien 2236, Moldavien 1460, Ryssland 29 393, Sovjetunionen 14 830, Ukraina 11 924, Vitryssland 4345

 

f d Jugoslavien: 308 831

Bosnien 90 498, Jugoslavien 138 712,Kosovo 14 106, Kroatien 16 563, Makedonien 13 624, Montenegro 1829, Serbien 18 554, Serbien och Montenegro 12 477, Slovenien 2468

 

f d Sovjetunionen 129 441

Armenien 4194, Azerbajdzjan 4582, Estland 27 322, Georgien 2236, Lettland 12 280, Litauen 16 875, Moldavien 1460, Ryssland 29 393, Sovjetunionen 14 830, Ukraina 11 924, Vitryssland 4345

 

Östeuropa: 686 019

Albanien 5899, Armenien 4194, Azerbajdzjan 4582, Bosnien 90 498, Bulgarien 13 061, Estland 27 322, Georgien 2236, Jugoslavien 138 712, Kosovo 14 106, Kroatien 16 563, Lettland 12 280, Litauen 16 875, Makedonien 13 624, Moldavien 1460, Montenegro 1829, Polen 136 941, Rumänien 40 395, Ryssland 29 393, Serbien 18 554, Serbien och Montenegro 12 477, Slovakien 2592, Slovenien 2468, Sovjetunionen 14 830, Tjeckien 2844, Tjeckoslovakien 13 171, Ukraina 11 924, Ungern 32 844, Vitryssland 4345

 

Okänd bakgrund: 1915

 

 

 

 

En femtedel av den svenska totalbefolkningen är idag synliga minoritetsinvånare och bland alla invånare mellan 0-45 år så uppgår andelen synliga minoritetsinvånare till 25%

Andelen synliga minoritetsinvånare den 31 december 2017 utifrån definitionen samtliga invånare i landet som har bakgrund i Afrika, Asien, Latinamerika, Karibien, Oceanien och Sydöstra Europa och inräknat både de utrikes födda, de adopterade, den så kallade ”andra generationen” och de blandade (d v s de som har en utrikes född och en inrikes född förälder): 19,52% motsvarande 1 975 521 invånare
 
Om också den s k ”tredje generationen” som beräknas uppgå till ytterligare 2-3% adderas utöver den siffra som här anges så innebär det att över en femtedel av den svenska totalbefolkningen numera utgörs av synliga minoritetsinvånare och bland alla invånare mellan 0-45 år så bör andelen synliga minoritetsinvånare uppgå till mellan 25-30% beroende på ålderskategori.
 
Följande västländer är numera de enda som är jämförbara med Sverige vad gäller raslig heterogenitet och mångfald (t ex ligger de nordiska grannländerna långt efter Sverige vad gäller andelen synliga minoritetsinvånare):
USA: 39% icke-vita (non-whites) (2060: 55%)
Australien: 24% utomeuropeiskt ursprung (non-European ancestry)
Kanada: 22% synliga minoritetsinvånare (visible minorities) (2036: 33%)
Frankrike: 20%?
Storbritannien: 16% icke-vita (Black, Asian and minority ethnic) (2026: 20%)
Nederländerna: 12% icke-västerländsk bakgrund
Belgien: 12%?

Ny rapport om den svenska mångfalden och segregationen

Fascinerande visualiseringar och kartograferingar av den svenska demografiska mångfalden och bostadssegregationen vilka är hämtade ur Hyresgästföreningens rapport som publicerades idag:
 
Segr.jpg
I min hemstad Motala så sticker Väster, Ekön och Charlottenberg ut, i Karlstad där jag ofta bor under veckorna så handlar det om Våxnäs, Rud och Kronoparken, på Södermalm i Stockholm där jag en gång bodde finns små enklaver av mångfald (t ex Åsögatan som ju är ett miljonprogramområde), i Söderort där jag numera bor (i Flemingsberg) blir det bara alltmer mångfald och i Uppsala där jag också har bott så sticker bl a Gottsunda, Stenhagen och Gränby ut.
Upp.jpg
Söder.jpg
Flem.jpg
Karl.jpg
Mot.jpg