Category: demografi

Den svenska befolkningssammansättningen fortsätter att bli alltmer heterogen

Den svenska totalbefolkningen och fr a den svenska befolkningssammansättningen förändras verkligen (blixt)snabbt just nu: Hela 80% av den reella befolkningsökningen utgörs idag av invandringsöverskottet jämfört med exempelvis 70% 2012 och 2017 invandrade 144 489 personer till landet jämfört med exempelvis 122 162 personer 2015.
 
I januari 2017 passerades en historisk gräns: Antalet invandrare från Syrien gick då om antalet invandrare från Finland vilka idag (d v s i februari 2018) uppgår till 172 258 personer respektive 150 877 personer och därmed detroniserades Finland som det största födelselandet för landets utrikes födda och vilket det hade varit sedan 1939 (innan 1939 var Tyskland f ö det största invandrarlandet i Sverige borträknat alla återvändande svenskamerikaner).
 
I många kommuner är idag mellan 25-40% utrikes födda (i Botkyrka t o m över 40%) och tillsammans med de s k blandade och de s k ”andrageneration:arna” utgör invånarna med utländsk bakgrund numera över 50% av befolkningen (i Malmö och Botkyrka två tredjedelar) i samtliga storstadsregioner och i flera av de större och mellanstora kommunerna i landet.
 
Totalt är idag närmare 19% av den svenska totalbefolkningen utrikes födda och de som är födda i Afrika, Asien, Sydamerika och Oceanien dominerar över de som är födda i övriga Norden, Europa och Nordamerika och den utomvästerländska invandringen har varit större än den inomvästerländska invandringen ända sedan 1990-talet.
 
De utomvästerländska invandrarna och deras barn är generellt unga eller t o m mycket unga (d v s många är under 18 år och barn och ungdomar) medan de inomvästerländska invandrarna och deras barn generellt är äldre eller t o m över 65 år gamla (d v s många är pensionärer).
 
Den svenska befolkningsssammansättningen är idag tillbaka på samma extrema heterogenitetsnivå som gällde i det gamla Östersjöimperiet och i stormakts-Sverige på 1600-talet.

Malmö fortsätter att vara Sveriges framtid: 40% av de utrikes födda är arbetslösa jämfört med 4-5% av majoritetsbefolkningen och snart har en tredjedel någon form av utomeuropeisk bakgrund

Malmö är som alltid Sveriges framtid – d v s det som just nu händer i Stor-Malmö är det som kommer att hända även i övriga landet inom en snar framtid:
 
I Malmö har över 55% av alla invånare någon form av utländsk bakgrund, kring en tredjedel av alla invånare i staden har någon form av utomeuropeisk bakgrund och bland alla invånare mellan 0-29 år så har kring 65% någon form av utländsk och i huvudsak utomeuropeisk bakgrund och sådana ”mångfaldssiffror” kommer snart att gälla i större delen av det urbana Sverige (d v s i landets storstäder och mellanstora städer).
 
Samtidigt som tillväxten och högkonjunkturen just nu är urstark och brännhet i Malmö med omnejd (d v s i Stor-Malmö) och samtidigt som allt fler arbetstillfällen skapas i staden och samtidigt som kommunen, myndigheterna och företagen i Malmö tvingas ”massimportera” icke-malmöiter i 10 000-tal (d v s skåningar som inte bor i Malmö liksom även danskar och t o m hallänningar, sydsmålänningar och blekingebor) för att täcka upp för de stora pensionsavgångarna och för att råda bot på den extrema arbetskraftsbristen och kompetensförsörjningsbristen som råder i staden så är arbetslösheten bland malmöborna rekordhög och ligger idag på 14,9% (och vilket är en dubbelt så hög arbetslöshetssiffra som den som gäller i övriga landet).
 
arbetslösa i Malmö
 
födda i Sverige: ca 7-8% (i denna siffra ingår ett stort antal s k ”andrageneration:are” som inte har klarat grundskolan och som saknar gymnasieutbildning och antagligen är ej mer än kring 4-5% av alla majoritetssvenska malmöiter arbetslösa)
 
utrikes födda: 40% (bland de som är födda i Afrika, Asien och Latinamerika, d v s de s k utomeuropéerna, så är denna siffra än högre än så och utöver dessa 40% så står stora procentandelar av utomeuropéerna helt utanför arbetsmarknaden, d v s de räknas inte ens in i arbetslöshetsstatistiken)
 
unga vuxna (18-24 år gamla): 20,2% (i denna siffra ingår ett stort antal s k ”andrageneration:are” som inte har klarat grundskolan och som saknar gymnasieutbildning och bland utrikes födda män som är 18-24 år gamla så handlar det om en arbetslöshet som uppgår till osannolika 42,8 %)
 
Oavsett utbildningsnivå så drabbas utrikes födda av arbetslöshet i större utsträckning än inrikes födda: En utrikes född drabbas i genomsnitt två till tre gånger oftare av arbetslöshet än en inrikes född med samma utbildningsnivå.
 
När tillväxten saktar in och när högkonjunkturen ersätts av en lågkonjunktur så tyder allt på att det tyvärr kommer att sluta i en social (och inte minst privatekonomisk) katastrof för de utomeuropeiska malmöiterna vilka numera utgör uppemot en tredjedel av Malmös befolkning.

Snart härbärgerar Sverige den högsta andelen kulturella muslimer inom EU

Pew Research Center har i dagarna publicerat en rapport som visar att Sverige idag härbärgerar den tredje högsta andelen muslimer (närmare 10%) inom EU efter Bulgarien och Frankrike samt att åtminstone 20% av den svenska totalbefolkningen kommer att ha någon form av kulturell muslimsk bakgrund (OBS: långt ifrån alla av dem vare sig är eller kommer att vara utövande och troende muslimer) år 2050 och antagligen redan kring år 2030-2035 och vilket innebär att Sverige snart kommer att vara det EU-land med den allra högsta proportionen kulturella muslimer i sin befolkning.
PF_11.29.17_muslims-update-14.png
 
De svenska muslimerna är vidare mycket yngre än majoritetssvenskarna: Medelåldern bland svenska muslimer ligger idag på 31 år medan genomsnittsåldern bland landets icke-muslimer ligger på 44 år och bland majoritetssvenskarna ligger medelåldern numera på en bra bit över 50 år (medelåldern är f ö ännu högre än så bland majoritetsinvånarna i exempelvis Tyskland, Italien, Österrike, Grekland, Bulgarien, Portugal, Spanien och Schweiz).
 
Pew Research Centers rapport visar också att samtidigt som Sverige tar emot överlägset flest flyktingar från fr a muslimska länder än något annat EU-land eller västland (139 asylsökande per 10 000 invånare att jämföra med t ex 56 i Tyskland, 24 i Nederländerna, 20 i Grekland och 3 vardera i Frankrike och Storbritannien) så är svenskarna det s k folkslag inom EU som uppvisar de minst negativa och mest positiva attityderna till flyktingar från fr a muslimska länder i EU: Endast 22% av svenskarna uppger att de uppfattar flyktingar från fr a muslimska länder som ett hot jämfört med exempelvis 67% av grekerna, 66% av ungrarna, 65% av italienarna, 60% av polackerna, 42% av spanjorerna och 39% av fransmännen.
 
 
”Är deras rapport om fler muslimer i Sverige trovärdig?
 
– Det låter som rimliga siffror de tagit fram, säger Tobias Hübinette.
 
Han berättar att Sverige inte för statistik över religionstillhörighet och därför måste man gå på andra variabler för att få reda på hur många muslimer det finns. Då handlar det om bakgrundsland, och kulturell bakgrund. Här finns flera uppenbara problem, där man måste hantera statistik från olika delar av världen med risk för vissa felräkningar. En annan fråga är hur många muslimer som är praktiserande och även här måste olika uppgifter vägas mot varandra.
 
– Det brukar vara omkring en tredjedel, menar Tobias Hübinette.
 
Många reagerar kraftigt på uppgifter om ett framtida Sverige med uppemot 30 procent muslimer. Varför tror du att det är så?
 
– Det är så klart islamofobin och rädslan som finns kring kriget mot terrorismen, menar Tobias Hübinette.
 
Med ett ökat antal muslimer, kommer samhället att förändras?
 
– Ja, det är klart. Men egentligen är vi redan där, det är bara att det inte märks så mycket för de flesta som tillhör majoritetsgruppen eftersom Sverige är så segregerat.
 
– Sverige är redan ett mångfaldsland, inte bara när det gäller muslimer, utan Sverige har blivit ett av västvärldens mest mångreligiösa länder.”

Om SD, ”befolkningsfrågan” och ”folkutbytet” och om termen ”etniska svenskar”

Mats Wingborg påminner om två motioner under SD:s landsdagar i Norrköping som handlade om den s k befolkningsfrågan (för så hette frågan på 1930-talet) och det s k folkutbytet (för så heter frågan idag och då liksom nu så handlar det om att de vita svenskarna föder för få vita svenska barn):
 
 
”Vid SD:s landsdagar 2017 fanns två motioner som handlade om befolkningsutvecklingen bland »svenskar«. Det var motionerna FBC11 och FBC12 skrivna av Bertil Malmberg och Mirko Pansera. I båda motionerna finns en identisk formulering: »Vi har i dag ett flertal problem. Ett är de låga födelsetalen hos svenska kvinnor. Detta påverkar i långa loppet Sverige i negativ riktning med minskande svensk befolkning.« Eftersom »svensk« har dubbla betydelser i SD:s retorik blir också detta uttalande dubbeltydigt. En tolkning är att det helt enkelt föds för få barn av kvinnor som är svenska medborgare. En annan tolkning, mer i linje med SD:s partiprogram, är att kvinnor som tillhör den svenska nationen föder för få barn och att det kan leda till att andelen »svenskar« i befolkningen blir mindre.”
 
Sedan är det också så att antalet majoritetssvenskar (definierat som de som är födda i riket med två föräldrar som också är födda i riket) har gått ned sedan 1970-talet och inte bara i antal utan också proportionellt sett. Medan antalet svenskamerikaner i USA och antalet svenskättlingar i Latinamerika, Kanada och Australien liksom antalet estlandssvenskar och antalet ukrainasvenskar och troligen också antalet finlandssvenskar ”peak:ade” redan under mellankrigstiden så ”peakade” antalet majoritetssvenskar i Sverige kring år 1970: Då fanns det kring 7 500 000 invånare i landet som var födda i riket med två föräldrar som också var födda i riket men idag är det antalet nere på en bra bit under 7 miljoner invånare och denna siffra minskar dessutom stadigt för varje år som går.
 
Dock stämmer det inte som Wingborg skriver att begreppet ”etnisk svensk” är ett högerextremt och högerradikalt uttryck: Begreppet uppfanns och uppstod på 1990-talet under en tid när den svenska färgblinda antirasismen slog igenom med full kraft i de svensktalande folkdjupen och därmed även i svenska språket.
Namnlöst.jpg
 
På 1990-talet gick det inte längre att tala om vita svenskar så i stället myntades termen ”etniska svenskar” som ställdes mot ”nysvenskar” eller kort och gott mot ”invandrare” och idag säger de allra flesta svensktalande ”etniska svenskar” oavsett politisk inriktning (och inklusive SD:arna) hellre än exempelvis ”majoritetssvenskar” (som är en term som ännu ej har slagit igenom i nutidssvenskan) och ”vita svenskar” (som ytterst få svensktalande använder sig av och vill kännas vid idag).
 
Samtidigt är termen ”etnisk svensk” i betydelsen vit svensk både förvirrande och väldigt missvisande utanför Sverige och termen (be)visar verkligen med all önskvärd tydlighet att de visserligen antirasistiska svenskarna inte längre klarar av att skilja på ras (d v s kroppen och utseendet) och etnicitet (d v s kultur, språk, religion, värderingar, kosthållning, klädskick o s v) – en ”ethnic Brit” är exempelvis en minoritetsbritt och en ”ethnic American” är likaså en amerikan som tillhör en minoritetsgrupp och alla engelsktalande vet att ras och etnicitet inte är samma sak.
 
Det må vara så att de allra flesta svensktalande (och inklusive SD:arna) tycker att det låter ”rasistiskt” att tala om vita svenskar (och om icke-vita svenskar) och att termen ”etniska svenskar” därmed är att föredra i den svenska färgblinda antirasismens namn (som SD:arna också delar) men att inte kunna skilja på och att slå samman ras och etnicitet som dagens svensktalande gör är väl om något ett närmast oöverstigligt hinder för landets minoritetsinvånare att någonsin kunna känna sig hemma i Sverige.

De blandade barnens tid är nu

De blandade barnens tid är nu och det märks sannerligen i den samtida svenska bildkulturen:
24301164_10155243691830847_10918704969599369_n.jpg
 
I de lägre ålderskategorierna utgör de s k blandbarnen (t ex barn med svart pappa-vit mamma, barn med vit pappa-asiatisk mamma, barn med en s k MENA-förälder-vit förälder och barn med en latinamerikansk förälder-vit förälder) numera mellan 7-9% av alla barn och vilket är bland den högsta procentsiffran i hela västvärlden bredvid proportionen blandbarn i USA, Storbritannien, Frankrike, Kanada, Australien och Nederländerna. De första svenska blandbarnen föddes redan på 1960-och 70-talen och antalet och andelen blandbarn tog fart på 1980- och 90-talen men har ökat kraftigt fr a på 2000-talet i och med att den utomeuropeiska s k kärleksinvandringen har exploderat i omfattning samtidigt som ett ökande antal s k ”andragenerationare” samt utlandsadopterade med utomeuropeisk bakgrund också har fått barn med majoritetssvenskar under 2000-talet.

Ett urval (oroväckande) siffror och figurer som är hämtade från Stockholms stads hållbarhetskommision

Ett urval (oroväckande) siffror och figurer som är hämtade från Stockholms stads hållbarhetskommision:

psykisk ohälsa bland barn och unga som bor i miljonprogramsområdena i Stockholm (såsom nedstämdhet, depression, brist på energi o s v):
pojkar: 22%
flickor: 54%
psykisk ohälsa bland barn och unga som bor i majoritetssvenskdominerade områden i Stockholm  (såsom nedstämdhet, depression, brist på energi o s v):
pojkar: 11%
flickor: 29%
fysisk ohälsa bland barn och unga som bor i miljonprogramsområdena i Stockholm (såsom dåliga tänder, övervikt, värk o s v):
pojkar: 41%
flickor: 47%
fysisk ohälsa bland barn och unga som bor i majoritetssvenskdominerade områden i Stockholm (såsom dåliga tänder, övervikt, värk o s v):
pojkar: 13%
flickor: 20%

UVAS.jpg

behörighet till gymnasiet 2015:
majoritetssvenska ungdomar: 94%
”andragenerations”-ungdomar: 82% (procentsiffran är ännu lägre bland de som har utomeuropeisk bakgrund)
utrikes födda ungdomar: 62% (procentsiffran är ännu lägre bland de som har utomeuropeisk bakgrund) (72% av de som börjat i svensk skola i årskurs 1-5 och 26% av de som börjat i svensk skola i årskurs 6-9)

SEI.jpg

andel majoritetssvenska barn och unga (0-18 år) i olika stadsdelar 2014 (av nedanstående siffror är 5-7% s k ”tredjegeneration:are”) (OBS: idag år 2017 är siffrorna för andelen majoritetssvenskar lägre än så här):
Östermalm: 80% (denna siffra gäller troligen också för Södermalm)
Bromma: 78%
Enskede/Årsta/Vantör: 52%
Farsta: 47%
Spånga/Tensta: 29%
Skärholmen: 15%
Rinkeby/Kista: 7%
andel majoritetssvenska barn och unga (0-18 år) i olika kommuner 2014 (av nedanstående siffror är 5-7% s k ”tredjegeneration:are”) (OBS: idag år 2017 är siffrorna för andelen majoritetssvenskar lägre än så här):
Helsingborg: 57%
Huddinge: 55%
Stockholm: 48% (denna siffra gäller troligen också för Göteborg)
Malmö: 33%

andel elever i högstadiet som hade någon form av utländsk bakgrund i Stockholm 2014 (OBS: idag år 2017 är siffrorna för minoritetseleverna än mer förhöjda):

inrikes födda med två inrikes födda föräldrar: 48% (och varav 5-7% är s k ”tredjegeneration:are”)

blandade: 17%

”andrageneration:are”: 23%

utrikes födda: 12%

Matchning.jpg

andel elever i gymnasiet som hade någon form av utländsk bakgrund i Stockholm 2014 (OBS: idag år 2017 är siffrorna för minoritetseleverna än mer förhöjda):

inrikes födda med två inrikes födda föräldrar: 58% (och varav 5-7% är s k ”tredjegeneration:are”)

blandade: 17%
”andrageneration:are”: 16%
utrikes födda: 9%

Inkomst högutbildade.jpg

År 2026 kommer närmare 2/3 av alla invånare i Stockholms län att ha någon form av utländsk bakgrund

Idag har redan över 50% av alla invånare i den svenska huvudstadsregionen utländsk bakgrund och uppemot en tredjedel av alla storstockholmare har idag utomeuropeisk bakgrund och år 2026 (d v s om 14-15 år) så kommer närmare 2/3 av alla invånare i Stockholms län att ha någon form av utländsk bakgrund (och fr a utomeuropeisk bakgrund) och av västvärldens samtliga huvudstadsregioner så kommer den svenska huvudstadsregionen att utgöra den mest mångfaldspräglade år 2026 bredvid London, Paris, Amsterdam och Washington:
Ålder.jpg
 
Redan idag har en majoritet (och just nu antagligen kring 55%) av den svenska huvudstadsregionens (d v s Stor-Stockholm eller Stockholms län) 2,3 miljoner invånare någon form av utländsk bakgrund och vilket numera är det ”normala” i nästan alla större och mer ”avancerade” västländers huvudstadsregioner, d v s minoritetsinvånare dominerar idag även bl a Stor-Amsterdam, Stor-Paris, Stor-London, Stor-Bryssel och Stor-Washington o s v och ofta dominerar minoritetsinvånare numera även ett visst (större och mer ”avancerat”) västlands andra och tredje största stad (invånare med någon form av utländsk bakgrund utgör exempelvis idag den absoluta majoriteten i Stor-Malmö och sannolikt även majoriteten av alla invånare i Stor-Göteborg).
 
 
Det urbana Sverige och det urbana västvärlden (d v s Sveriges och Västs storstäder) är idag m a o redan mer eller mindre minoritetsdominerade och i framtiden kommer Stor-Stockholm (liksom Stor-Göteborg och Stor-Malmö) att bli än mer dominerade av invånare med bakgrund i Afrika, Mellanöstern, Asien, Latinamerika och Karibien. Faktum är att av västvärldens storstäder så tillhör Stor-Malmö redan idag en av de mest mångfaldspräglade storstäderna överhuvudtaget och detsamma gäller också Stor-Stockholm – uppemot en tredjedel av alla invånare i både Stor-Malmö och Stor-Stockholm har idag bakgrund i Afrika, Mellanöstern, Asien, Latinamerika och Karibien och vilket motsvarar de nivåer som gäller i exempelvis Stor-Marseille, Stor-Rotterdam, Stor-Birmingham, Stor-Toronto och Stor-Sydney.
 
Då den infödda majoritetsbefolkningen i Stor-Stockholm (medelåldern bland majoritetssvenskarna är idag långt över 50 år medan medelåldern bland utomeuropéerna ligger på kring 35 år) är betydligt äldre än stockholmarna med utomeuropeisk bakgrund så kommer andelen invånare med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund att öka kraftigt under de närmaste 14-15 åren. Det ska dock nämnas att bland de s k ”andrageneration:arna” med utomeuropeisk bakgrund så är överdödligheten tyvärr mycket hög, d v s alltför många s k ”andrageneration:are” med bakgrund i Afrika, Mellanöstern, Asien, Latinamerika och Karibien dör i förtid medan majoritetssvenskarna omvänt lever mycket länge.
Fruktsamhet.jpg
 
År 2016 föddes exempelvis 34% av alla nyfödda i Stockholms län av en utrikes född mor (och varav den absoluta majoriteten härrörde från Afrika, Mellanöstern, Asien, Latinamerika och Karibien) och tillsammans med alla ”andragenerationsmödrar” som utgjorde 6% av alla mödrar under 2016 och alla s k blandade mödrar som utgjorde uppemot 6-7% av alla mödrar år 2016 så innebar det att uppemot 50% av alla nyfödda stockholmare som föddes år 2016 föddes av en moder som har någon form av utländsk bakgrund och de allra flesta av dem har då utomeuropeisk bakgrund. Det ska dock nämnas att även om de s k fruktsamhetstalen är betydligt högre bland invandrade kvinnor och fr a bland kvinnor med bakgrund i Afrika, Mellanöstern, Asien, Latinamerika och Karibien så är fruktsamhetstalen bland de s k ”andragenerationskvinnorna” lägre än bland de majoritetssvenska kvinnorna.
 
Redan år 2013 passerade antalet utrikes födda antalet utomlänsfödda i Stockholms län (d v s invandrarna och de utrikes födda gick då om de ”falska” och de ”icke-autentiska” stockholmarna som har flyttat in till Stor-Stockholm från övriga landet) och av alla som flyttade till Stockholms län år 2016 var till exempel 89% utrikes födda (och de allra flesta av dem hade bakgrund i Afrika, Mellanöstern, Asien, Latinamerika och Karibien) och 7% återvändande Stockholmare (och varav åtskilliga också hade utländsk bakgrund) och endast 4% var födda i Sverige utanför länet (d v s t ex östgötar, skåningar och värmlänningar som flyttar till huvudstadsregionen).
Invandring.jpg
 
År 2026 beräknas huvudstadsregionen härbärgera 2,6 miljoner invånare varav hela 30% kommer att vara utrikes födda och varav majoriteten kommer att vara födda i Afrika, Mellanöstern, Asien, Latinamerika och Karibien och tillsammans med den s k ”andragenerationen” och den snabbt växande ”tredjegenerationen” (som förra året uppgick till hela 6% av Stockholms läns totalbefolkning och de allra flesta av de s k ”tredjegeneration:arna” har då utomeuropeisk bakgrund) så kommer uppemot 2/3 av alla storstockholmare att ha någon form av utländsk bakgrund år 2016 och en majoritet av dem kommer att ha någon form av bakgrund i Afrika, Mellanöstern, Asien, Latinamerika och Karibien.
 
År 2026 så kommer den svenska huvudstadsregionen m a o att utgöra den mest mångfaldspräglade huvudstadsregionen i västvärlden tillsammans med London, Paris, Amsterdam och Washington och fr a gäller det andelen invånare som ser visuellt och fysiskt-kroppsligt annorlunda ut jämfört med den infödda majoritetsbefolkningen.