Kategori: färgblindhet

Om högerns och den s k nationella rörelsens reaktioner på mina statistik-sammanställningar

Sedan många år tillbaka har jag gått emot, och i många fall nog t o m frontalattackerat, den dominerande antirasismen i landet som är centrerad kring färgblindheten och som förutom att vara emot ordet ras i sig också är emot att dela upp och kategorisera befolkningen med avseende på bl a ras men också baserat på t ex religion, språk o s v.

Bland annat därför har jag i långt över ett årtionde systematiskt sammanställt och publicerat vid det här laget enorma mängder data, statistik och siffror vilka går emot färgblindheten och vilka bl a handlar om den svenska befolkningssammansättningen. Igår var det dags igen – igår lade jag ut de senaste siffrorna rörande andelen med utländsk bakgrund liksom ett försök från min sida att beräkna andelen invånare i landet med utomeuropeisk bakgrund.

Sedan länge har det regelmässigt varit så att varje gång jag publicerar sådana och liknande siffror så har representanter för högern och inte minst för den s k nationella rörelsen reagerat och igår skedde detta återigen.

Ledande personer som tillhör SD, AfS, MED och NMR liksom lokalpartier i stil med Örebropartiet och identitära althöger-profiler har i det närmaste ”på löpande band” reagerat på olika sätt liksom också flera alternativmedier och det går att se denna typ av reaktioner på flera sätt:

Å ena sidan är också högern och stora delar av den s k nationella rörelsen också färgblinda då de också är svenskar, d v s även de har växt upp med och insocialiserats i färgblindheten. Detta förklarar att relativt många från detta politiska läger också kan uttrycka kritik emot att t ex tala om andelen icke-vita svenskar (”du är besatt av ras”, ”du är som Herman Lundborg en gång var”, ”varför är det ens relevant att tala om ras i dagens Sverige” o s v).

Å andra sidan råder det p g a av den dominerande färgblindheten en närmast öronbedövande tystnad kring att Sverige idag tillhör ett av västvärldens mest rasmångfaldspräglade länder och fr a ett av västvärldens mest rassegregerade länder. Jag blev tidigare idag, med anledning av min nya bok ”Den svenska färgblindheten”, intervjuad av DN angående denna paradox att vi i Sverige härbärgerar en demografisk heterogenitet som snart inte står USA långt efter och är extremt segregerat samtidigt som vi saknar ett språk att tala om detta på, på grund av den färgblinda antirasismen som lägger sig som en våt filt över det offentliga samtalet.

I denna tystnad slår därför mina regelbundna statistik-sammanställningar, som jag har ägnat mig åt sedan långt över ett årtionde tillbaka, ned som en bomb och visst är jag medveten om problematiken med att jag ger SD:arna ”ammunition” när jag exempelvis redovisar att närmare 30% av utomeuropéerna är arbetslösa att jämföra med kanske 2,5% av majoritetsinvånarna men samtidigt måste det kunna sägas för det stora problemet är inte, som jag ser det, att högern och SD ”exploaterar” mina statistik-sammanställningar utan att det fortfarande är så svårt att tala om de astronomiska rasklyftor som gäller i dagens Sverige. 

Intervjuad i Flamman med anledning av den nya boken ”Den svenska färgblindheten”

Intervjuad av Paulina Sokolow i det senaste numret av Flamman med anledning av min nya bok ”Den svenska färgblindheten”

”Utan ett språk för att kunna tala om ras kommer Sverige att fastna för evigt i melankolins klibbiga nät. Forskaren Tobias Hübinette tar itu med den svenska färgblindheten.”

http://flamman.se/a/vackrast-och-fargblindast-pa-jorden

”Perfekt plats, tänker jag när jag kliver in på Espresso house i centrala Stockholm. Den etableringsaggressiva och överprisade kedjan är kanske det mest integrerande svenska offentliga rummet. Med sin anonymitet och generiskt kontinentala air erbjuds den optimala miljön för min intervju. Här samlas den daglediga, den egenanställda, förortsfolket såväl som reklam-vd:n. 

Tobias Hübinette och jag har inte träffats förut, men är man det minsta intresserad av antirasism eller adoptionsfrågor och har konton i sociala medier så vet man vem han är, forskaren och opinionsbildaren som med sitt prydliga språk, ibland lutande mot det torra och garderande, ger upphov till långa trådar av engagemang från både höger och vänster. Nu gäller det hans senaste bok: ”Den svenska färgblindheten”.

Tobias Hübinette är bland mycket annat känd för sitt passionerade engagemang i adoptionsfrågan. Som adopterad var han tidigt ute med att orsaka dålig stämning genom att ifrågasätta de förment altruistiska incitamenten att flyga hem barn från fjärran länder. Förenklat menar han att den godhet som ligger i idén om att rädda ett barn med ett annat utseende och hudfärg från fattigdom och låta det växa upp som om det inte vore någon skillnad, skymmer historier om kriminell verksamhet, kolonialism, rasism och hjärtskärande uppbrott mellan mödrar och deras barn. Det har också med den svenska färgblindheten att göra. Jag börjar med att be om en definition.

– Det är idén att det enda godtagbara sättet på vilket vi ska förhålla oss till ras på är att inte prata om det. Inte se det, inte namnge det, diskutera det eller sätta siffror på det. Som om vi plötsligt en dag skulle sluta prata om kön eller klass.

Varför är det då så svårt att tala om ras i Sverige? 

Tobias Hübinette härleder svaret till vår historia, närmare bestämt vårt lands fixering vid ras under 1900-talet, där Sverige sticker ut bland de demokratiska västländerna. Det biometriska dokumentationsarbetet inleds så sakteliga vid mitten av 1800-talet och kulminerar 1922 med grundandet av Rasbiologiska institutet, ett mörkt kapitel som flera andra redan skrivit om, bland annat Maja Hagerman och Ola Larsmo.

– Svenskarna blev besatta av att de var vackrare och vitare än alla andra, rasrenare än alla andra vita folk på jorden.

Det fick styra stora delar av den politik som reglerade den så kallade lilla världen och familjen, och där steriliseringarna är ett av många exempel. I de länder som deltog i andra världskriget avtar den rasbiologiska doktrinen strax efter krigsslutet. I Sverige hänger den kvar i flera årtionden till.

– Men när man bryter med den så gör man det tvärt och mycket extremare än alla andra. Färgblindheten blir en flykt från det egna förflutna, den egna historien. Den förstör samtidigt möjligheten till ett öppet samtal om hur otroligt rassegregerat Sverige är idag, kanske till och med värre än andra västländer, kanske till och med det värsta landet. Och det kan vi inte prata om när vi saknar ett språk om ras. Och samtidigt – om man hjärntvättar ett lands barn i generationer i årskull efter årskull att de är vitare än alla andra, rasrenare än andra, vackrare än andra, då sätter sig också det även om man slutar att prata om det.

I dag märks det, menar Hübinette, genom att dagens infödda majoritetssvenskar utan problem utseendemässigt kan skilja svenskar från icke-svenskar på ett sätt som inte är lika påtagligt i andra västländer. Han medger att USA och Storbritannien i grunden är rasistiska länder, men på ett annat sätt än Sverige.

– Det svenska rastänkandet är så mycket mer exklusivt och exkluderande. Amerikanskheten är mer inkluderande, de vill att man ska bli amerikan. Det kan låta konstigt eftersom vi upplever amerikaner som extremt rasistiska. Ändå är det mycket svårare att passera som vit i Sverige än i länder som vi anser är mer rasistiska än oss som exempelvis i Storbritannien, Frankrike, Nederländerna eller USA.

I ”Den svenska färgblindheten” målar Tobias Hübinette upp en tidsbåge för fenomenet. Det börjar med ett vetenskapligt intresse i Linnés anda att klassificera, mäta och dokumentera människors kroppar, något som 1922, vid tiden för demokratins genombrott, kulminerar med etableringen av Rasbiologiska institutet. Den fasen pågår en bit in på 1960-talet och då bryter man med det tvärt. Färgblindheten blir sedan en flykt från den egna historien. 

Bland annat kan skiftet från ett biologiskt till ett socialt tänkande läsas av i det faktum att minoritetsfrågor vid den tidpunkten övergick från Medicinalstyrelsen till Socialstyrelsen (”var det förnuftigt att blanda generna?”). Det var därför som just Medicinalstyrelsen fick i uppdrag att uttala sig i frågan om huruvida Sverige skulle börja adoptera icke-vita barn från andra länder eller ej i början av 1960-talet.

– Det gamla rastänkandet försvinner så sakteliga ut, men idén om svenskarna som överlägsna tar i stället form i det som jag och Catrin Lundström kallar för den vita solidaritetsperioden. I dag befinner vi oss dock i det vi kallar den vita melankoliperioden. Men färgblindheten kvarstår, vilket gör att det inte går att sörja det som gör ont.

Melankolin syftar dels på sorgen över det faktum att det vita Sverige som gällde fram till långt in på 1980-talet inte längre existerar. Något som inte kan sägas rätt ut eftersom vi enligt Hübinette inte pratar om ras längre, och dels finns det en sorg över att det antirasistiska och solidariska Sverige också är borta nu. Det som vi tidigare var så stolta över.

Varför är det så svårt att tala om ras i Sverige, inte minst inom vänstern? Trots att vi har en mer rasistisk regering än någonsin i svensk historia.

– För mig är det som kallas klassklyftor snarare rasklyftor idag och inget annat. Mitt sätt att se på det är att Sverige under större delen av 1900-talet under socialdemokratins dominans, lyckades lyfta i stort sett hela arbetarklassen. Alla fick det bättre, så till den grad att Sverige kom att bli ett av världens rikaste länder, och dessutom samtidigt världens mest jämlika land som inte var en kommunistisk diktatur. Allt det gjorde att det stora flertalet av de som bodde i Sverige, inte bara majoritetssvenskar utan även andra, invandrare från nordiska länder, Europa och från Jugoslavien under 1970–90-talen kom att tjäna på det.

Men de som kom på 90-talet och därefter har inte fått uppleva det, utan de har utestängts från samhället i stort och det är det som enligt Hübinette förklarar att klassklyftorna i dag är rasklyftor. Färgblindheten gör samtidigt att det inte går att tala klarspråk om vilka som verkligen är fattiga och som halkar efter.

– Då missar man helt enkelt att adressera hela problemet.

Så du säger att den arbetsrättsliga urholkningen är en form av rasism?

– På sätt och vis. Grunden för att få ett bra liv i Sverige är att vara fast heltidsanställd och helst också fackligt ansluten. Därmed får du tillgång till alla välfärdstjänster, från vaggan till graven. Men om vi inte uppfyller de kraven vilket flertalet av de utomeuropeiskt födda invandrarna inte gör av olika orsaker, kommer man inte in i det här välfärdssystemet.

Den nuvarande fasen är alltså enligt Hübinette melankolins. Men hur tar man sig ur den – och går det? Enligt honom är den vita melankolin drivkraften för SD:s väljare, som tar sig uttryck i en vilja att nollställa, vrida klockan tillbaka och återuppväcka ett Sverige som inte längre finns. Men det går inte eftersom det är för sent att göra det. Samtidigt menar han att melankolin även delas av den vita antirasismen och den vita vänstern.

Men vilka är den vita vänstern? Den svenska färgblindheten var väl en del av ett internationellt engagemang för de koloniserade folken, som många länder också har tackat för, som till exempel Sydafrika?

– Med den vita vänstern menar jag den vänster som har anammat färgblindheten som både ett sätt att bekämpa rasismen på och som det enda sättet att förhålla sig till ras på. Det vill säga, idén om att bara vi avskaffar ordet ras och slutar att tala om ras så försvinner rasismen. Och det faktum att färgblindheten var en av drivkrafterna bakom den svenska antiapartheidrörelsen och solidaritetsrörelsen med det Globala Syd, med antikoloniala rörelser världen över och med de svarta amerikanernas kamp liksom med tron på att utlandsadoptionerna utgjorde ett antirasistiskt projekt, lär oss att alla fenomen innehåller flera sidor och kan leda till flera olika resultat.

Den vita vänstern strider för saker som gynnar icke-vita – som en universell välfärd, offentlig skola, fler hyresrätter. Skulle allt detta motiveras av vit melankoli?

– Eftersom det handlar om att försöka återupprätta det solidariska Sverige så går det att säga att det delvis handlar om det, men begreppet vit melankoli kan samtidigt inte förklara allt utan det handlar mer om att försöka förstå hur både SD och vänstern kan dela liknande känslor av sorg och förlust över att något har gått förlorat för alltid.

Med så mycket kunskap och forskning som Tobias ägnat åt rasismens olika förklädnader så undrar jag om han ändå inte med sin intuition kan se in i framtiden. Finns det en vändpunkt vid horisonten?

– Vi kommer nog inte ur melankolin och det är själva grundbetydelsen i ordet. Melankoli handlar om en omedveten sorg. Sorg är det medvetnas sorg, den naturliga sorg människor känner vid dödsfall eller skilsmässa och så vidare. Men melankoli innebär att man sörjer utan att riktigt förstå på djupet att man gör det. Den fasen kan man därför i värsta fall fastna i för alltid. Och det är inte minst därför som vi måste börja prata om ras. För att sörja ut det här och kunna gå vidare.

Idag kom min nya bok ”Den svenska färgblindheten” ut

I boken försöker jag svara på varför just Sverige och svenskarna har kommit att bli världens mest färgblinda antirasistiska land och folk i relation till frågor om rasism och antirasism?

Det undersökta materialet består av ett stort antal medietexter och riksdags- och regeringstexter i form av bl a motioner, utredningar, debattprotokoll, lagtexter och propositioner vilka alla har det gemensamt att de handlar om hur Sverige, svenskarna och svenskheten ska förhålla sig till frågor om rasism och antirasism.

Boken är den första i sitt slag som går till botten med den moderna svenska antirasismens ursprung och uppkomst och den kan beställas direkt från förlagets hemsida (se https://verbalforlag.se/bocker/den-svenska-fargblindheten) eller via nätbokhandlarna.

När den svenska färgblinda antirasismen återigen tror att jämlikhetsdata handlar om rasregister

I veckan har medlemmar av FN:s expertgrupp rörande rasdiskriminering inom rättsväsendet (d v s FN:s Expert Mechanism to Advance Racial Justice and Equality in the context of Law Enforcement) besökt Sverige på uppdrag av FN:s råd för mänskliga rättigheter. Delegationen som besökte Sverige leddes av den sydafrikanska domaren Yvonne Mokgoro och expertgruppen kritiserar nu Sverige för att fortsätta att vägra föra statistik om landets olika minoriteter (d v s jämlikhetsdata) vilket gör det fortsatt omöjligt att veta vilka grupper i det svenska samhället som drabbas av diskriminering och därmed också omöjligt att bekämpa densamma.

I en intervju med Expressens Erik Göthlin hävdar Caroline Olstedt Carlström, som är ordförande för Forum för dataskydd, att FN vill registrera alla invånare i Sverige utifrån ras och etnicitet. Detta är också Sveriges officiella tolkning liksom flertalet svenska antirasisters tolkning – d v s både svenska staten och de svenska antirasisterna (och både de som står till höger och till vänster) tror att FN vill tvinga Sverige att registrera exempelvis alla judar, romer, svarta eller muslimer i landet.

Tyvärr tror t o m svenska forskare att jämlikhetsdata handlar om rasregistrering och om ett rastänkande, d v s de allra flesta svenska forskare – och framför allt de antirasistiska svenska forskarna – tror att jämlikhetsdata kort och gott är en genomrasistisk företeelse som FN vill tvinga på oss antirasistiska svenskar.

Det FN vill att Sverige ska göra är att i enkät- och självsvarsformulärform börja fråga invånarna i landet hur de identifierar sig själva utifrån exempelvis ras, etnicitet eller religion och detta sker då på ett både anonymt och frivilligt sätt, så att det blir omöjligt att spåra vem som har svarat vad, och var och en ges rätten att få kategorisera sig själv. Det är det som inom både FN- och EU-sammanhang kallas för jämlikhetsdata och det är just det som FN:s expertgrupp kräver att Sverige ska börja praktisera.

Så länge Sverige och svenskarna fortsätter att i den färgblinda antirasismens namn tro att FN försöker tvinga Sverige att införa ett rasregister så kommer vi aldrig att få bukt med diskrimineringen – d v s utan några siffror så är det helt omöjligt att ens veta hur diskrimineringen ser ut och än mer fullständigt omöjligt att ens försöka bekämpa densamma.

”FN:s råd för mänskliga rättigheter anklagar Sverige för att vara ett land med systematisk rasism och menar att Sverige måste höja insatserna i sitt arbete mot rasism.

Experterna som deltog i ett fem dagar långt besök i landet uttrycker oro över Sveriges ”ovilja” att samla in uppgifter kring etnicitet – vilket strider mot lagen.

– Det skulle kräva en lagändring, säger Caroline Olstedt Carlström, expert på dataskydd och informationssäkerhet.”

https://www.expressen.se/nyheter/fn-anklagar-sverige-systematisk-rasism

”Expertgruppens resa till Sverige ägde rum den 31 oktober till 4 november.

”Expertpanelen är tillsatt för att undersöka brott mot mänskliga rättigheter i samband med brottsbekämpning kopplat till personer med afrikansk bakgrund”, skriver OHCHR, FN:s råd för mänskliga rättigheter, i ett pressmeddelande.

De tre experterna samlade in information om det svenska rättssystemet och satt i möten med representanter för såväl regering som riksdag, liksom med myndigheter. Expertpanelen utförde också flera intervjuer med personer i utsatta områden.

Enligt det pressmeddelande som publicerades av OHCHR under fredagen och som sammanfattar besöket så borde Sverige öka sina insatser för att bekämpa systematisk rasism. Expertgruppen säger att man ”förstår att det finns en historisk känslighet kring etniska uppdelningar i landet” men att man samtidigt är ”djupt orolig över oviljan att samla in data uppdelad efter etnicitet i Sverige”. 

– Insamling, publicering och analys av data efter ras eller etniskt ursprung i alla aspekter av livet, särskilt när det gäller interaktioner med brottsbekämpande myndigheter och rättsväsendet, är en viktig del för att kunna bedöma reaktioner på systematisk rasism, säger Yvonne Mokgoro, ordförande för FN:s oberoende panel för rasrättvisa och brottsbekämpning, i ett pressmeddelande.

– Sverige måste samla in och använda dessa data för att bekämpa systematisk rasism, fortsätter Mokgoro.

Men förslaget går inte ihop med den lagstiftning som finns. Tvärtom är det normalt förbjudet att behandla känsliga personuppgifter som avslöjar exempelvis etnicitet. Det säger Caroline Olstedt Carlström, som bland annat är expert på GDPR och ordförande för Forum för dataskydd.

– Det är förbjudet att behandla uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, säger Caroline Olstedt Carlström, som samtidigt uppger att det finns vissa undantag.

– Här finns inte stöd för att kartlägga personer. Problemet är också att man tangerar risken för diskriminering beroende på vilka effekterna kan bli för de enskilda som registreras, även om syftet är vällovligt, fortsätter hon.

Enligt expertgruppen vittnade de ”rasifierade grupper” som man talat med om en förtryckande polisnärvaro, rasprofilering och poliser som stoppade dem godtyckligt. Experterna menar att svensk polis fokus borde ligga på att återställa sitt förtroende hos de grupperna. Expertgruppen kritiserar också vad man hävdar är en ”överdriven användning” av isolering i såväl häkte som fängelse. 

– Det tycks råda en diskrepans, där man från polisens sida upplever att det råder ett förtroende mellan dem själva och de grupper man övervakar. Men när vi besökte rasifierade områden och talade med personer som bodde där upptäckte vi att de inte hade något – eller bara lite – förtroende för polisen, säger Yvonne Mokgoro till TT.”

Ett försök att analysera de starka reaktionerna på SD-riksdagsledamoten Rashid Farivars uttalande om ”vita människor”, d v s om vita majoritetssvenskar

Att ett närmast otal antal SD:are har förorsakat ett likaledes närmast otal antal rasskandaler genom decennierna är som bekant ett faktum och nästan alltid handlar det om vita SD:are som uttrycker något pejorativt om invandrare och minoriteter.

I veckan orsakade dock en icke-vit SD:are en rasskandal – den nyinvalde SD-riksdagsledamoten Rashid Farivar som är invandrad från Iran och som nyligen fick sitt tredje barn.

Farivar skrev på Twitter i anslutning till sitt tredje barns födsel att han tackar alla ”vita människor” som har skapat det svenska välfärdssystemet och många upprördes över att Farivar använde beteckning ”vita” i sammanhanget och han blev också bannad av partiet för det, som menade det var olyckligt att han gjorde det. 

Farivar har i en efterföljande intervju förklarat att han ville tacka den svenska sjukvården för att den håller en så hög klass samt uttrycka att det svenska välfärdssamhället tillkom ”långt innan massinvandringen till Sverige hade påbörjats” samt att ”arbetande, vita svenska män och kvinnor” har skapat det svenska välfärdssystemet. 

Han tillade också att det inte var iranier, ”kurder, irakier, afrikaner eller afghaner” som en gång skapade det svenska välfärdssystemet utan just vita människor – d v s vita majoritetssvenskar – samt att han uttryckte sig så utifrån ”mitt perspektiv och jag tycker att jag har rätt att ha det perspektivet för mig själv”.

För mig som forskar om frågor om ras och vithet i en svensk samtidskontext innehåller denna färska SD-rasskandal flera bottnar och den sticker just ut då den förorsakades av en icke-vit SD:are.

För det första är det uppenbart att Farivar ville kritisera den utomeuropeiska flyktinginvandringen (d v s såsom hans parti SD alltid gör) med sitt uttalande och det hör då till saken att han själv inte har invandrat till Sverige som flykting utan för att studera här och efter avslutade studier (Farivar är ingenjör) så valde han helt enkelt att kvarstanna i landet.

För det andra är det likaså uppenbart att många upprördes över att Farivar talade så explicit om majoritetssvenskar som varande vita – d v s det är helt enkelt mycket ovanligt att benämna majoritetssvenskar som vita och när så sker blir många majoritetssvenskar både obekväma och osäkra samt arga och ibland t o m ledsna över att bli betraktade och betecknade som varande vita.

Utomeuropeiska invandrare och deras barn och efterkommande uppfattar dock generellt att majoritetssvenskarna är vita och oftast har de långt mindre problem med att benämna majoritetssvenskarna som varande vita än vad majoritetssvenskarna själva har, vilka i många fall kan uppleva ett stort obehag över att bli kategoriserade som och kallade vita. Många majoritetssvenskar har samtidigt inga större problem med att tala om vita amerikaner eller t o m om vita britter som just vita amerikaner och vita britter men undviker samtidigt nogsamt att tala om sig själva som vita.

Det Farivar gjorde i veckan var helt enkelt att uttrycka att han som icke-vit uppfattar och upplever att majoritetssvenskarna är vita och han bröt därmed mot den rådande färgblinda antirasistiska överenskommelsen i landet (som främst gäller bland majoritetssvenskarna varibland den helt enkelt utgör en oskriven lag som kort och gott säger ”tala aldrig om ras och vithet i relation till dagens Sverige”) vilket gjorde att han just förorsakade en rasskandal och även blev tillrättavisad av sitt eget parti, som gör allt som står i dess makt för att försöka förmå partimedlemmarna att aldrig öppet tala om vita svenskar (för om så sker, och fr a om vita SD:are gör det, så påminns alla icke-SD:are än en gång om partiets rasideologiska rötter).

Än en gång om den förvirra(n)de beteckningen ”etniska svenskar”

DN:s Emma Bouvin intervjuade igår den nyblivna SD-riksdagsledamoten Jessica Stegrud som tidigare var EU-parlamentariker för partiet och ibland även kallas ”SD:s kronprinsessa” (såsom f ö även Paula Bieler tidigare gjorde innan hon lämnade partiet p g a sin konservativa inställning i abortfrågan).

Stegrud villar bort sig fullständigt när hon resonerar kring svenskhet och kring vem som är svensk eller ej p g a den rådande svenska färgblinda antirasismen som har resulterat i att de svensktalande inte längre kan skilja på ras (d v s den materiella och visuella kroppen och ”skalet” som vi bebor och befinner oss inom så länge vi är levande organiska varelser, d v s kort och gott det utseendet för att förenkla det hela) och etnicitet (d v s allt annat än den materiella och visuella kroppen, d v s det språk som kroppen talar, den religion som kroppen utövar, de värderingar som kroppen lever efter, de kläder som kroppen har på sig, den mat och dryck som kroppen inmundigar o s v, d v s kort och gott kultur för att förenkla det hela). 

De svensktalande har nämligen p g a sin världsunika genomhysteriska, hypermilitanta och ultraradikala färgblinda antirasism myntat den synnerligen förvirra(n)de och eufemistiska beteckningen etniska svenskar, som tyvärr även större delen av landets forskare och flertalet av landets högutbildade också använder sig av (d v s det är verkligen inte bara ”jobbarna” och de s k massorna som svänger sig med denna benämning utan även landets disputerade, docenter och professorer), och som en gång uppstod på 1990-talet för att slippa säga vita svenskar och den gör sannerligen både SD:are och de som är emot SD förvirrade.

Stegrud menar då i intervjun att hennes egna barn, som via fadern (skulle jag gissa) har utländsk bakgrund, inte helt och fullt är etniska svenskar medan jag skulle säga att de (d v s Stegruds barn) definitivt är det p g a att etniska svenskar för mig, som till skillnad från andra svensktalande försöker ta termen etnicitet på allvar (OBS etnicitet är då inte detsamma som ras – d v s det finns en poäng att kunna skilja mellan ras och etnicitet), helt enkelt innebär kulturella svenskar och Stegruds barn är högst sannolikt kulturella svenskar.

När Fredrik Reinfeldt sade att etniska svenskar i stort sett inte är arbetslösa (vilket han både då och idag hade/har rätt i) blev han hårt anklagad för rasism och stämplad som rasist av närmast otaliga röster från både höger- och vänsterkanten trots att han är offer för samma färgblinda antirasistiska begreppsförvirring (och semantiska kollaps mellan begreppen ras och etnicitet) som Stegrud är och jag var antagligen den ende som försvarade Reinfeldt i den animerade debatt som följde på den dåvarande statsministerns uttalande, vilket jag också fick bannor för av antirasister på både höger- och vänsterkanten. Jag menade just att Reinfeldt dels hade helt rätt i siffrornas och statistikens värld (d v s det är invånarna med utomeuropeisk bakgrund som är massarbetslösa i Sverige, inte majoritetssvenskarna) och dels att Reinfeldt försökte säga något som inte på något sätt handlade om att han är rasist – d v s Reinfeldt ville kort och gott säga att majoritetssvenskarna överlag har det oerhört bra idag materiellt sett och att ytterst få av dem är arbetslösa.

Jag menar vidare att den demografiska subkategori som jag själv ingår i, d v s de utlandsadopterade, är etniska svenskar, d v s vi adopterade är kulturella svenskar och detta är också något som Stegruds eget parti har konstaterat genom att ha skrivit in i partiprogrammet att utlandsadopterade (inklusive de som har utomeuropeisk bakgrund, d v s detta gäller även adopterade som inte är vita) räknas som svenskar enligt SD:s (och, ska tilläggas, enligt det absoluta flertalet av det s k svenska folket) syn såvida de utlandsadopterade är adopterade av ”svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet” (d v s av majoritetssvenskar eller av personer som har invandrat från övriga Norden eller som har en eller två föräldrar som har gjort detsamma – OBS det finns då adoptivföräldrar som har invandrat från Finland, som är födda i Sverige men som har två danska föräldrar eller som har en norsk mor och en svensk far).

Sedan blir det slutligen lite lustigt när Stegrud och jag egentligen är överens om SD:s nazistiska ursprung som första delen av SD:s vitbok också kom fram till och som är en uppgift som knappt någon ifrågasätter numera vare sig innanför eller utanför SD efter att hört den från ”hästens mun” (d v s från partiet själv i form av vitboken). 

Och än lustigare är det väl kanske att det var jag som bistod idéhistorikern Tony Gustafsson när han arbetade med vitboken och det är kort och gott bl a tack vare de uppgifter som jag delgav Gustafsson som SD:s vitbok kunde belägga att SD har ett nazistiskt ursprung, d v s uppgiften att SD har ett nazistiskt ursprung som SD:s vitbok har konstaterat har jag bidragit till i den meningen att det bl a är uppgifter som jag har förmedlat som ligger bakom den slutsatsen.

Om det sedan betyder att det var fel av mig att hjälpa SD är en annan fråga som det nog inte finns något bra svar på för som antirasist och antifascist är det förstås problematiskt att hjälpa SD. Samtidigt har som bekant både svensk och utländsk media ständigt hänvisat till SD:s vitbok både innan, under och kanske än mer efter valet (p g a SD:s valframgång) och kunnat skriva och rapportera om att partiet själv har kommit fram till att det har en nazistisk bakgrund tack vare vitboken såsom DN exempelvis gjorde igår:

”Hon har kallats Jimmie Åkessons kronprinsessa och väjer aldrig för en nätfajt mot Magdalena Anderssons regeringsunderlag.

Nu blir det riksdagen för Jessica Stegrud.

En viktig fråga för henne är vem som är etniskt svensk. Den gäller även hennes egna barn.”

https://www.dn.se/sverige/jessica-stegrud-sd-etniska-svenskar-maste-fa-kanna-sig-svenska

”Hon är ”natural born Sverigedemokrat” säger hon, trots att hon blev medlem i partiet först inför EU-valet för tre år sedan.

– Det är ett parti som är för folket. Det handlar om sunt förnuft. Ett parti som sätter Sverige, svenskarna och svenska medborgare först.

Du säger ”svenskarna och svenska medborgare”, vad är det för skillnad?

– Jag är bara noga med att understryka, för annars tror folk att jag inte menar dem som har migrerat hit. En del tycker det är exkluderande att säga ”svenskar”.

Kan man bli svensk?

– Det beror på vad man menar med svensk. Man kan inte flytta hit och bli etnisk svensk. Men man kan absolut bli svensk om man vill vara en del av Sverige.

Och det är ingenting fel med att inte vara just etnisk svensk, resonerar Jessica Stegrud och tar sina egna barn som exempel.

– Mina söner har delvis utländska rötter. Vad är de då? Är de etniska svenskar? Nej, de har något annat i sig, det är ju en rikedom.

Hon drar en parallell till att hon själv titulerar sig ”gotlänning” efter sin uppväxt på ön.

– Men om du ska vara ”gute”, då ska du vara gotlänning i minst tredje generationen. Det är fine för mig. Jag älskar Gotland. Jag har all respekt för att gutar har brukat jorden i generationer, men det betyder inte att vi har olika rättigheter. Det är en fråga som har blivit väldigt stigmatiserad.

Är det en viktig fråga?

– Jag tycker den är intressant. Den kan vara viktig. Även etniska svenskar måste få känna sig svenska. ”Jag är verkligen svensk”, det måste man få säga.”

(…)

””Vi har inget ‘nazistiskt’ förflutet. Det har däremot C och S”, twittrar hon en vecka efter valet, i ett svar till forskaren Tobias Hübinette som har skrivit en tweet om att ”världens största parti med ett nazistiskt förflutet (d v s SD)” tar strid för ”EU:s mest auktoritära land Ungern”.

Vad menade du?

– Att vi aldrig – såvitt jag vet – har haft någon nazism i partiprogrammet. Däremot i begynnelsen flera företrädare och medlemmar med nazistiska sympatier. Illa nog, svarar Jessica Stegrud.

En betydande del av SD:s grundare hade sin bakgrund i nazistiska, rasistiska eller odemokratiska sammanhang. Det framgår i den första delrapporten från partiets egen vitbok. Jessica Stegrud hänvisar till att Bondeförbundet, som Centerpartiet tidigare hette, hade ”bevarande av den svenska rasen” i partiprogrammet.

– Rätt ska vara rätt. De med nazistsympatier som fanns med i begynnelsen är inget att vare sig förneka eller vara stolt över, tvärtom. Men SD har de facto aldrig haft nazism i partiprogrammet, säger Jessica Stegrud.

Enligt Tony Gustafsson, idéhistoriker och på SD:s uppdrag författare till vitboken om partiet vars första del kom i somras, är en av de mer tydliga iakttagelserna kopplingen mellan den rasistiska kampanjorganisationen Bevara Sverige Svenskt (BSS) och partiet.

– Jag beskriver det som att partiet bildas på grundvalarna av BSS, sa han till DN i juli.

Av de 22 grundare vars ideologiska bakgrund Gustafsson har lyckats slå fast har 18 stycken bakgrund i BSS. Utöver det har drygt 9 eller 10 av de 22 kopplingar till den nationalsocialistiska, fascistiska, naziskinhead-rörelsen.”

Förhandsinfo om min kommande bok som går till botten med den svenska antirasismens uppkomst och utveckling

Boken är den 8:e i ordningen på 5 år som jag ger ut och som handlar om ras i relation till Sverige, svenskarna och svenskheten, d v s som inte handlar om rassegregationen i den amerikanska Södern, om den nazi-tyska rasstaten, om rastänkandet i Brittiska imperiet eller om apartheid-Sydafrika – d v s jag är en av ytterst få svenska forskare som studerar rasfrågorna i just en svensk nutidskontext (p g a att de allra flesta svenskar på både höger- och vänsterkanten och inklusive de svenska forskarna är emot ordet ras i sig och det är just det faktumet jag försöker förstå i denna bok):

”Under 1990- och 2000-talen städades ordet ras målmedvetet ut ur svenska språket på en statlig nivå och i det offentliga samtalet. Sverige skulle bli världens första antirasistiska statsbildning och alla svenskar skulle bli antirasister. Men i samband med avståndstagandet från det tidigare rastänkandet blev kampen för att avskaffa ett ord kanske viktigare än att bekämpa själva rasismen.

I Den svenska färgblindheten granskar Tobias Hübinette framväxten av den svenska antirasismen och dess dominerande ideologi färgblindheten. Hur har kritiken mot rasbegreppet uttryckts sedan 1960-talet och till idag? Och varför har just Sverige kommit att bli det land i världen som har investerat allra mest i antirasism?

Tobias Hübinette är lärare och forskare vid Karlstads universitet. Han har bland annat skrivit böcker som Att skriva om svenskheten (2019), Svensk rasism under efterkrigstiden (2021), Adopterad (2021) samt (med Catrin Lundström) Vit melankoli (2020) och Den färgblinda skolan (2022).”

Boken ges ut på Verbal förlag i oktober i år och undersöker när, hur och varför Sverige kom att bli det land i världen som har gått allra längst vad gäller att utveckla ett färgblint förhållningssätt till ras.

Utgångspunkten är att Sverige under stora delar av 1900-talet var ett av de länder i Europa där rastänkandet fick som mest utrymme och att Sverige från och med 1900-talets slut därefter har kommit att bli det mest färgblinda landet i världen och syftet är att spåra den svenska färgblindheten bakåt i tiden för att utröna dess uppkomst och därefter följa dess utveckling under tidsperioden 1962-2015.

Svenskarnas färgblinda antirasism blir ibland (läs: oftast) tämligen löjeväckande

Svenskarnas visserligen välmenande ultramilitanta och hyperradikala färgblinda antirasism blir ibland (läs: oftast) tämligen löjeväckande för att inte säga fullständigt vansinnig – Goldberg använde då termen ras och inte etnicitet: ”the Holocaust is not about race…” etc.

Sveriges och svenskarnas (d v s de ”rikssvensktalande”, för vad de svensktalande i Finland och annorstädes anser om ordet ras vet jag faktiskt inte) fullständigt fanatiska färgblinda antirasistiska vrede och hat mot ordet ras i sig handlar i grund och botten inte om något dåligt samvete i relation till de svenska judarna, romerna eller samerna (eller i relation till andra minoriteter i Sverige som genom åren har drabbats av det svenska rastänkandet) utan om att exorcera den egna historien om det svenska rastänkandet och göra så att den på en fantasmagorisk nivå aldrig har ägt rum.

Samtidigt projiceras Sveriges och svenskarnas fanatiska färgblinda antirasistiska vrede och hat på den engelsktalande världen (d v s på de genomrasistiska amerikanerna, britterna o s v) vilket ytterligare gör att historien om det specifikt svenska rastänkandet både exileras och exorceras än mer. 

”Amerikanska ABC stänger av Whoopi Goldberg i två veckor till följd av hennes uttalande om Förintelsen.”

https://www.dn.se/kultur/whoopi-goldberg-stangs-av-efter-kritiserat-uttalande-om-forintelsen

”Det var under en paneldiskussion i programmet som Goldberg fällde en kommentar om att Förintelsen ”inte har med etnicitet att göra” utan att den snarare ”handlar om människans grymhet mot andra människor”.

Efter blåsväder på sociala medier bad Goldberg om ursäkt på Twitter och skrev att Förintelsen hade sin grund i så väl mänsklig grymhet som etnicitet.

– Mina ord upprörde så många personer, vilket aldrig var min avsikt, säger hon och tillägger att hon är tacksam för den information hon har fått, vilket hjälpt henne förstå olika saker.”

Det färgblinda antirasistiska Sverige fortsätter att blanda ihop termerna ras och etnicitet

När de färgblinda antirasistiska svenskarna, som har avskaffat rasbegreppet och själva ordet ras och därför ständigt blandar samman ras- och etnicitetstermerna, ska skriva om amerikanska rasrelationer så blir det oftast fel och så tyvärr även denna gång. SvD:s Anna Hellsten recenserar idag Rebecca Halls filmatisering av Nella Larsens klassiska novell/kortroman ”Passing” från den s k Harlemrenässansen och skriver att huvudpersonen Clare har bytt etnicitet.

Detta är då en litterär text som helt och hållet centrerar och behandlar ras för rent etniskt-kulturellt har ju vita och svarta amerikaner allt annat gemensamt (d v s det är just ras som skiljer vita och svarta amerikaner åt) – de talar amerikansk engelska, de är amerikanska medborgare, de är kristna o s v – så Clare byter inte etnicitet utan hon passerar över den svarta-vita rasgränsen (the black-white divide) i egenskap av att vara mixed race eller s k blandad eller mixad på svenska.

https://www.svd.se/passera-kan-vara-arets-basta-debut/av/anna-hellsten

”För genom att ”byta” etnicitet har ju Clare fått ett mycket bekvämare liv, men efter mötet med Irene inser hon att hon också längtar tillbaka till Harlem, till en tillvaro där hon inte behöver vara rädd för att bli avslöjad. Irene är dock tveksam till att återuppta umgänget.”

Om British Journal of Social Psychologys temanummer om ras och rasism 

Nu har British Journal of Social Psychologys temanummer om ras och rasism publicerats (i förväg). Numret innehåller följande artiklar varav Peter Wikström och jag ligger bakom den artikel som handlar om Sverige och om den svenska debatten om jämlikhetsdata och närmare bestämt om det svenska färgblinda antirasistiska fördömandet av jämlikhetsdata som varande en påstått rasistisk idé:

Shrikant, N., & Sambaraju, R. (2021) ”‘A police officer shot a Black man’: Racial Categorization, Racism, and Mundane Culpability in News Reports of Police Shootings of Black People in the United States of America”

West, K., Greenland, K.,& Laar, C. (2021). “Implicit racism, colour-blindness, and narrow definitions of discrimination: Why some White people prefer ‘All Lives Matter’ to ‘Black Lives Matter’”

Wikström, P., & Hübinette, T. (2021). ”Constructing equality data as immoral race politics: A case study of liberal, colourblind, and antiracialist opposition to equality data in Sweden”

Xie, Y., Kirkwood, S., Laurier, E., & Widdicombe, S. (2021). “Racism and misrecognition”