Kategori: jämlikhetsdata

Än en gång om rasdiskrimineringen på den svenska arbetsmarknaden kontra i Kanada, USA och Storbritannien

Hittills har jag tyvärr ännu inte sett att svensk media har rapporterat om denna nya (metaanalys)studie som finner att Frankrike och Sverige är de värsta (eller ”bästa” för de som tycker så) västländerna vad gäller förekomsten av rasdiskriminering inom arbetslivet för de invånare i respektive land som tillhör en s k synlig minoritet och gissningsvis så är det väl lika nedslående och förnedrande för det antirasistiska Sverige att ta in detta som det är för vänsterliberala Kanada att göra det.
5d0d27c5210000dc18f3f134.png.jpeg
 
En avgörande skillnad är dock att medan genomrasistiska USA och likaledes genomrasistiska Storbritannien, där rasdiskrimineringen på arbetsmarknaden då är mindre vanligt förekommande än i Frankrike och Sverige (trots de genomrasistiska amerikanerna och de genomrasistiska britterna), faktiskt för statistik om ras och om synliga minoriteter så vägrar Frankrike och Sverige som bekant att göra det i den färgblinda antirasismens namn och uppenbarligen har den militanta antirasistiska sorgen, vreden och hatet mot rasbegreppet och mot allt vad siffror och statistik om ras och om minoriteter heter knappast hjälpt de synliga minoritetsinvånarna i Frankrike och Sverige:
 
 
”In a study published in Sociological Science this week, Northwestern University sociologist Lincoln Quillian and colleagues analyzed the results of 97 “field experiments” in hiring, in which fictional job applicants were created to track how they fared in the job interview process.
 
In all, the researchers looked at more than 200,000 job applications, and broke down the results by race, to see whether minority candidates with similar qualifications to white ones got as many call-backs.
 
To no one’s surprise, they didn’t.
 
The data “shows nearly ubiquitous discrimination against racial and ethnic minority groups,” the researchers concluded in a paper published Monday ― but there are notable differences between results in the nine countries surveyed.
 
France and Sweden were found to have the highest likelihood of discrimination. A job applicant from a visible minority group in France is 43 per cent more likely to be discriminated against than a similar applicant in the United States. In Sweden, they are 30 per cent more likely to encounter prejudice in hiring.
 
Canada and the U.K. tied for third place, with minorities there 11 per cent more likely to face discrimination in hiring.
 
It found that people of African, Asian and Middle Eastern descent all experience similar levels of discrimination.
 
”For white immigrants, by contrast, discrimination is lower and is often not statistically significant,” the study stated, adding that “there is no evidence of ‘reverse’ discrimination against white natives” in hiring.”

Ny unik studie om sverigefinnar använder sig av jämlikhetsdatametodens princip om självkategorisering

Folkhälsomyndigheten har nyligen publicerat en rapport som handlar om det självrapporterade hälsotillståndet hos landets sverigefinnar. Rapporten bygger på en kombination av register- och enkätdata och utgår från den i Sverige (bland antirasister) så ”hatade” jämlikhetsdatametodens princip om självkategorisering. Rapporten är också tämligen unik då den även inkluderar de s k ”tredjegeneration:arna” vilka annars ”normalt” räknas som att de har svensk bakgrund.
 
Av sammanlagt 3884 personer med finländsk bakgrund inklusive både s k första-, andra- och tredjegenerationen som deltog i enkätstudien svarade hela 80% att de identifierar och kategoriserar sig som svenskar och endast 16% svarade att de ser sig som sverigefinnar.
FIN.jpg
 
Vidare svarade 12% att de ser sig som finlandssvenskar och 5% svarade att de självkategoriserar sig utifrån en annan minoritets/nationalitetsgrupp. Det fanns möjlighet att ange mer än ett svar på frågan om självkategorisering och flera personer angav också att de identifierar sig med mer än en grupp. Dessutom svarade endast 26% att de har finska som modersmål.
 
Med första generationen avses de som är födda i Finland och vilka har invandrat till Sverige. Med andra generationen avses de personer som är födda i Sverige och har minst en förälder som är född i Finland. Slutligen är tredje generationen de personer som är födda i Sverige vilka har minst en far- eller morförälder som är född i Finland.
 

Än en gång om den svenska antirasistiska och antifascistiska vreden och hatet mot jämlikhetsdata och mot rasbegreppet

Jag har som alltid en enorm (för att inte säga gigantisk) respekt för landets miljontals och åter miljontals jättearmé av militanta och hyperradikala antirasister och antifascister på både höger- och vänsterkanten som hatar jämlikhetsdata av hela sitt hjärta (och med hela sin hjärna) och som känner en enorm vrede (och antagligen också en enorm sorg) så fort de hör ordet ras yppas eller ser ordet ras i tryckt och skriven form och som tycker att den majoritet av världens länder som praktiserar jämlikhetsdata är genomrasistiska (och kanske t o m rentav fascistiska) biologister och essentialister (de vidriga engelsmännen, de äckliga amerikanerna, de smutsiga brasilianarna, de otäcka indierna, de sjukliga kineserna, de obehagliga finländarna, de knasiga australiensarna, de galna sydafrikanerna, de smutsiga rumänerna m fl m fl m fl – d v s alla är de genomrasistiska as som de ultramilitanta och hyperradikala svenska antirasisterna och antifascisterna avskyr och kanske t o m hatar) men det går inte att säga något annat att det verkligen är trist när Vetenskapsrådet (i form av Tidningen Curie) och min gamla arbetsplats Mångkulturellt centrum publicerar artiklar som påstår att jämlikhetsdata handlar om ”rasregistrering” och om ”rasistiska kategorier”.
59892809_10156411840560847_2098062228124073984_n.jpg
 
 
Visst fattar jag också att landet högutbildade höginkomsttagare (liksom Vetenskapsrådet och Mångkulturellt centrum vilka båda ”fajtas” mot rasismen och fascismen dag som natt) inte är dumma på något sätt och att de fr a är supermilitanta antirasister och antifascister som verkligen hatar jämlikhetsdata och allt vad ras heter men det får vara nog med dumheterna nu vad gäller jämlikhetsdatafrågan bland landets antirasister och antifascister inom både högern och vänstern!
 
Jag väljer här att citera en av de kommentarer som hittas under artikeln och som en viss Päivi Turunen står bakom (jag har ingen aning om vem hon är och skulle hon händelsevis visa sig vara en SD:are, vilket jag dock inte tror då även SD:arna hatar jämlikhetsdata, så har det ingen betydelse i sammanhanget) för svårare än så här är det inte:
 
”Det är väl viktigt att ta reda på fakta rörande olika befolkningsgruppers levnadsvillkor och -situationer för att få kunskap, synliggöra problem och behov samt kunna skapa underlag för åtgärder. Att inte få göra detta är också ett sätt att dölja grundläggande problem och behov. Vad är det som är mest kränkande? Att dölja eller avslöja?”

Socialstyrelsen öppnar upp för införandet av jämlikhetsdata vad gäller diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck

Socialstyrelsen påminner om att jämlikhetsdata just inte är en fråga om ”registrering” som tyvärr flertalet av det s k svenska folket uppenbarligen tror, tänker och tycker:
 
En hel del av Sveriges offentliga statistik härrör från större anonyma och frivilliga enkätundersökningar (som då just INTE är ”register”) och nu öppnar Socialstyrelsen för att börja fråga om ett tredje kön och stödjer därmed som första större myndighet i landet införandet av jämlikhetsdata i Sverige.
 
Könsöverskridande identitet eller uttryck är då en av de fem (av sammanlagt sju) diskrimineringsgrunder som det inte finns några som helst siffror och data om i Sverige trots att staten och myndighetsvärlden är ålagd att föra sådan statistik (de övriga diskrimineringsgrunderna som det också saknas statistik om är då etnisk tillhörighet, nationellt ursprung eller hudfärg, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och tillgänglighet samt sexuell läggning och det saknas också siffror om de fem nationella minoriteterna vilka är definierade utifrån språk):
 
”Nu öppnar Socialstyrelsen för ett tredje kön i officiell svensk statistik. De vill att landets statistikmyndigheter ska diskutera om man kan införa fler definitioner än man och kvinna.”
 
 
”SCB, som är huvudansvarig för officiell statistik i Sverige, har föreslagit en uppdatering av sina riktlinjer när det gäller individbaserad statistik. Därför har den hämtat in remissvar från berörda instanser.
 
Socialstyrelsen har inga invändningar mot de föreslagna riktlinjerna, men väljer samtidigt att i sitt remissvar reflektera kring att ”kön är mer komplext än att dela in i grupperna man och kvinna”.
 
Lars Grönvik, enhetschef på Socialstyrelsen, säger att man vill väcka frågan om hur statistik kan bli mer inkluderande.
 
– Officiell statistik finns för att beskriva samhället på olika sätt. För att det ska vara relevant för samhället är det viktigt att alla användare kan känna igen sig i den. Ett binärt könsbegrepp som man och kvinna gör att alla inte kan känna igen sig, säger han.
 
Om ett tredje alternativ utöver man och kvinna ska användas i registerdata som exempelvis folkbokföringen krävs en lagändring. Men mycket officiell statistik bygger också på enkätundersökningar och där skulle det vara möjligt att tillämpa fler alternativ, enligt Lars Grönvik.
 
Nu vill han se hur frågan landar hos SCB och de andra remissinstanserna.
 
– Det viktigaste är att få en diskussion om vad vi kan göra för att statistiken ska vara relevant. Kan vi göra något utan lagändringar? Eller bör vi gemensamt verka för att det ska bli en förändring? säger Lars Grönvik.”

Jämlikhetsdata är inte detsamma som ”rasregister”: Över 300 lektorer, forskare, lärare, folkvalda, studenter och andra svenskar tar ställning emot det pågående drevet mot Leila Ali Elmi och för jämlikhetsdata

Drevet mot Leila Ali Elmi måste få ett slut: Jämlikhetsdata är inte detsamma som ”rasregister”: I ett unikt upprop på Aktuellt Fokus tar över 300 lektorer, forskare, lärare, folkvalda, studenter och andra svenskar ställning emot det pågående drevet mot riksdagsledamoten Leila Ali Elmi. Enligt debattörerna är det falskt och ohederligt att jämföra hennes förslag om jämlikhetsdata med rasbiologi.
 
 
”Det duger helt enkelt inte längre att bara vara bäst i klassen i lagarnas, attitydernas och retorikens värld för det skydd och de rättigheter som de olika minoriteterna visserligen tillerkänns på pappret i Sverige är just nu fullständigt omöjliga att både uppfylla, mäta och kartlägga liksom att följa upp över tid med data och siffror. Sverige är annars världsledande på statistik och inte minst gäller det statistik om kön och ålder men även om både socioekonomiska och regionala förhållanden tack vare folkbokföringsregistret och den offentliga statistik som genereras via detta register används i praktiken som underlag för hela det offentliga styrsystemet och i förlängningen för hela det svenska samhällsbygget. Statistik betyder med andra ord mer i Sverige än i de allra flesta andra länder i världen för att försöka skapa ett så jämlikt samhälle som möjligt.
 
Den totala avsaknaden av statistik rörande de fem diskrimineringsgrunderna och de fem nationella minoriteterna gör att den generella jämlikhetspolitiken som gäller i Sverige och som syftar till att utjämna klyftor av alla de slag liksom den övergripande antidiskrimineringspolitiken som främjar mångfald och representation, deltagande och delaktighet och likabehandling och inkludering just nu famlar i blindo och riskerar att i bästa fall bli ineffektiv och i värsta fall att till och med motverka sitt syfte.
 
Vi som undertecknar detta upprop står bakom riksdagsledamoten Leila Ali Elmi som just nu utsätts för ett mediedrev och en smutskastningskampanj i syfte att skada både henne och jämlikhetsdatafrågan och vi står också bakom införandet av jämlikhetsdata i Sverige.”
 
 

Leila Ali Elmi fortsätter att hängas ut

Idag har riksdagsledamoten Leila Ali Elmi (MP) fortsatt att hängas ut i media som påstådd anhängare av s k ”rasregister”/”rasregistrering” av bl a Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Expressen och Russia Today (liksom av en mängd antirasister i sociala medier på både höger- och vänsterkanten och både de som är majoritets- och minoritetssvenskar såsom Expo-skribenter, antifa-aktivister, vänsterjournalister, jurister, samhällsvetare, humanioraforskare, feminister m fl m fl) bara för att hon förespråkar jämlikhetsdata och tyvärr går det inte att diskutera med den här typen av hysterisk och psykotisk svensk färgblind antirasism.

 

54728129_10156308388485847_537775994753253376_n.jpg

53400540_2422487881129995_3363616600073699328_n.jpg

Poeter.se 190317 (kopia).jpg

RTTT.jpgIC 190318.jpg

 

AH.jpg

55517466_10156308388805847_1459844471783948288_n.jpg

Om det svenska antirasistiska hatet mot jämlikhetsdata

Den hypermilitanta och ultraortodoxa svenska antirasistiska och antifascistiska vreden, sorgen och nog även hatet mot riksdagsledamoten Leila Ali Elmi (MP) svämmar just nu över alla bräddar för att hon förespråkar jämlikhetsdata som påstås vara detsamma som ”rasregister” men som då nästan hela världen tillämpar i en eller annan form utom just Sverige och några länder till.
Leila.jpg
 
Att det s k svenska folket utan konkurrens är världens mest antirasistiska och antifascistiska s k folkslag på jorden står utom allt tvivel och både högern och vänstern liksom faktiskt även både den mer radikala högern och den radikala vänstern står fr a alla enade bakom den hypermilitanta och ultraortodoxa svenska färgblindheten som säger att det är fel att dela upp, kategorisera, benämna och räkna och som just tror att jämlikhetsdata är detsamma som ”rasregister”.
 
För mig är situationen fullkomligt absurd – vi saknar då just nu helt och hållet siffror, data och statistik om vilka grupper i samhället som utifrån diskrimineringsgrunderna är mest marginaliserade men trots det så kämpar de hypermilitanta och ultraortodoxa antirasistiska och antifascistiska svenskarna mot ett hjärnspöke som kallas ”rasregister”, och som jämlikhetsdata då inte handlar om på något sätt.
 
Den hypermilitanta och ultraortodoxa svenska antirasistiska och antifascistiska vreden och hatet mot jämlikhetsdata är inget annat än en gigantisk svensk antirasistisk och antifascistisk psykos!
 
 
”Leila Ali Elmi har nyligen i en intervju med Dagens ETC (26/2) förklarat att hennes ”hjärtefråga” är strukturell rasism och säger: ”Jag är positiv till att införa jämlikhetsdata där man registrerar människor efter deras ras”. Efter att Expressen rapporterat om saken hörde hennes pressekreterare av sig för att förtydliga att detta inte är Miljöpartiets officiella linje. Ännu.
 
I väntan på att se hur de numera rätt små gröna kommer utveckla sin raspolitik, kan vi andra göra ett lackmustest för att urskilja förslagets kvalitet. Sådana kommer att bli allt mer nödvändiga i ett landskap där politiker är representanter för identiteter mer än partiprogram. Och det är dessutom ett bra sätt att skilja person och sak åt.
 
Ponera att exakt samma sak hade utsagts av en nyinvald riksdagsledamot från Alternativ för Sverige. Att den strukturella rasismen måste bekämpas, och att Sverige därför borde införa jämlikhetsdata där man registrerar människor efter deras ras. Inte?”