Kategori: mångfald

Icke-vita forsätter att vara kraftigt underrepresenterade i svenska medier

Mediekompaniet har nyligen publicerat sin rapport Rättvisaren som undersöker hur olika majoritets- och minoritetsgrupper representeras i svensk media. Rapporten bygger på 2321 slumpvis utvalda svenskspråkiga artiklar som publicerats mellan 1/7-31/12 2022 och sammanlagt har 4883 personer kategoriserats utifrån bl a kön, ålder och funktionsvariation.

Vad gäller representationen av icke-vita personer är resultatet som följer:

Icke-vita unga män, fr a svarta män, är kraftigt överrepresenterade i idrottssammanhang och icke-vita förekommer också som artister av olika slag. I övrigt är förekomsten av icke-vita i vardagslivet, och både lokalt och i storstäderna, nästan helt frånvarande i det undersökta mediematerialet.

Rapporten innehåller också en enkätundersökning som handlar om hur olika segment av befolkningen upplever svensk media och undersökningen visar att utrikes födda samt inrikes födda med två utrikes födda föräldrar (d v s andragenerationarna) uppger i högre grad än majoritetsinvånarna att de har ett lågt förtroende för medierna och att de sällan eller aldrig kan identifiera sig med personerna som förekommer i media.

Det är troligt att åtminstone en orsak till underrepresentationen av icke-vita i svenska medier handlar om att den svenska journalistkåren fortfarande är utpräglat homogen.

”Trots en jämn fördelning mellan könen i befolkningen står män för två tredjedelar av medienärvaron i artiklar om inrikesnyheter, och bilder av ickevita personer utanför sportsammanhang är nästan helt frånvarande. Det visar en ny undersökning från Mediekompaniet.”

https://www.svt.se/kultur/man-och-vita-personer-dominerar-i-svenska-medier?fbclid=IwAR07Bf9xTMhEycelMpZNSS6hD9nUegBMxU6cCJp1nALN5SPsvRmrPCqaCCQ

– För att vara raljerande kan man säga att medelålders vita män får synas mest, säger Lita Nazar, marknads- och kommunikationschef på Mediekompaniet. 

Mediekompaniet arbetar med kommunikation mellan mediehus och annonsörer samt frågor kring representation och mångfald. Undersökningen “Rättvisaren” hoppas de kan initiera diskussioner och påverka medvetenheten kring frågorna. Den görs årligen sedan 2019. 

– När vi fick se resultatet var det beklämmande, det har absolut inte hänt någonting på fyra år.

Män står för 66 procent av medienärvaron i inrikesnyheter och kvinnor för 34 procent, exakt samma utfall som 2019. 

I utrikesnyheter är skillnaden större. Där står kvinnor för 24 procent av närvaron och män för 76 procent. Det är något mer jämlikt än 2019 då 22 procent var kvinnor och 78 procent var män. Bland experter som syns i media är sju av tio män, en större andel än 2019.

– Det är vanligt att media lånar experter av varandra, det blir en rundgång. Det gör man ofta för att man vet vilka som är medievana, alltid svarar och uttrycker sig tydligt, säger Martin Schori, biträdande redaktionschef på Aftonbladet, och fortsätter:

– Tyvärr när det gäller mångfald är det ofta de som får stryka på foten när det blir tajt och tufft. Men med det sagt, jag är inte nöjd med det här. Medierna har ett ansvar att spegla samhället och det lyckas vi inte göra. 

Undersökningen innehåller även en analys av bilder i nyhetsartiklar. Den visar att ickevita personer nästan inte förekommer utanför sportsammanhang och att människor med större kroppar är underrepresenterade. Deras kroppar beskärs också ofta från bilden. 

Det är problematisk på flera sätt menar Lita Nazar.

– Både ur en demokratisk synvinkel men också publicistiskt och ekonomiskt. Om människor inte känner sig porträtterade eller inte tycker att medier talar till dem så kan det i slutändan betyda att de slutar konsumera dem.

Intervjuad i dagens DN angående den senaste debatten om det s k folkutbytet

DN:s Niklas Orrenius intervjuar idag SD:s Nima Gholam Ali Pour, statsvetaren Andreas Johansson Heinö och mig själv mot bakgrund av den senaste tidens debatt om det s k folkutbytet som SD numera försöker göra till en mainstreamterm och i det långa reportaget försvarar jag mig mot alla antirasistiska kritiker på både vänster- och högerkanten som hävdar att jag hjälper SD när SD-toppar som Åkesson, Jomshof, Karlsson m fl hela tiden hänvisar till mina statistiska sammanställningar över det nya genomsegregerade supermångfalds-Sverige som jag har publicerat i säkert 12-13 års tid om inte längre än så och som SD även officiellt har refererat till som parti.

Grundorsaken till det är att jag till skillnad från antirasisterna i landet är för jämlikhetsdata och för siffror och statistik om minoriteterna och fr a om hur ojämlikheten ser ut med avseende på diskrimineringsgrunderna och därmed går jag emot den dominerande färgblinda antirasismen som genomsyrar både högern och vänstern.

https://www.dn.se/sverige/sd-riksdagsman-etniska-svenskar-har-mer-ratt-till-sverige-jag-har-ju-invandrat

Vårens svenska debatt om ”folkutbytet” började med ett avslöjande av TV4 i slutet av mars. Programmet Kalla Fakta kunde berätta om en 17-sidig SD-kopplad skrift som med konspirationsteoretiska resonemang tecknade en mörk bild av tillståndet i Sverige.

(…)

Mattias Karlsson sa att vissa formuleringar i skriften var lite väl drastiska – men han stod fast vid att svenskar riskerar att bli en minoritet.

”För mig är det inte en konspirationsteori, det är ju bara ren matematik och logik”, sa Karlsson.

Ordet matematik har återkommit när Jimmie Åkesson under våren har gett stöd åt sin partivän. I intervju efter intervju upprepar SD-ledaren att det är ”ett matematiskt faktum” att svenskar är på väg att bli en minoritet i sitt eget land.

Som belägg pekar SD-topparna på statistik som visar hur stor andel av befolkningen som har utländsk bakgrund. Ofta hänvisar de till siffror som sammanställts av en specifik forskare: Tobias Hübinette.

– Jag verkar ha blivit Sverigedemokraternas favoritkälla. Det känns konstigt och jobbigt. Jag har ju bokstavligt talat stått på barrikaderna och bekämpat SD, säger Tobias Hübinette.

Tobias Hübinette har i decennier varit en av den svenska nationaliströrelsens mest profilerade motståndare. Som forskare, bloggare och aktivist har han i hela sitt vuxna liv granskat svensk högerextremism och nationalism.

På 90-talet gav han ut ett hemmagjort, uppkopierat nyhetsbrev som han kallade för Expo, där han exponerade nazister och andra högerextremister. Det blev fröet till den antirasistiska tidskriften med samma namn som finns än i dag.

De senaste åren har Tobias Hübinette regelbundet sammanställt och publicerat statistik om det han kallar ”Sveriges supermångfald”. ”Nu har 34,62% av invånarna någon form av utländsk bakgrund”, skriver han exempelvis på sin blogg. Med hjälp av SCB och andra databaser visar han hur Sveriges befolkning har förändrats över tid – och hur ojämlikt vårt samhälle är.

Tobias Hübinette publicerar siffrorna för att han vill ”försöka bryta upp den intima relationen mellan svenskhet och vithet” och få alla ”att förstå att Sverige både är mångfaldspräglat och genomsegregerat”.

– Jag får väldigt mycket kritik från antirasister för att jag tar fram och publicerar de här siffrorna. Det heter att jag ger Sverigedemokraterna ammunition.

Vad svarar du dina kritiker?

– Att det är helt sant att jag ger SD ammunition. Men jag tycker att det är viktigt att sätta siffror på den nya svenska supermångfalden, och inte minst på det genomsegregerade Sverige. För mig går det först.

Som gammal SD-bevakare tycker Tobias Hübinette att partiet radikaliserats i maktställning. Att ogenerat använda ordet folkutbyte är en del i det, anser han.

– Jag tror att de upplever att de inte har något att förlora längre. De har en deal med den gamla högern som gör att de egentligen kan bete sig hursomhelst eftersom M, KD och L är helt beroende av SD:s mandat.

En ny befolkningsprognos visar att invandringen fortsätter att utgöra merparten av befolkningsökningen

SCB har idag publicerat en ny befolkningsprognos som visar att folkmängden i riket kommer att öka med 400 000 personer fram till 2030 och av denna ökning beror 300 000 personer på att det invandrar fler än som utvandrar – d v s kort och gott på invandringen – och 100 000 personer av att det föds fler än som avlider under de kommande sju åren. 

Det faktum att det är invandringen som fortsätter att göra att folkmängden ökar i landet innebär att andelen utrikes födda kommer att öka till drygt 30% vid mitten av 2030-talet. Andelen utrikes födda är ojämnt utspridd mellan åldrarna och denna andel uppgår exempelvis till 30-33% bland de som just nu är 30-50 år och år 2070 beräknas andelen uppgå till 30% alla invånare som är 80 år eller äldre än så.

Särskilt invånarna som är födda i Afrika och Asien är påtagligt unga jämfört med majoritetsinvånarna och invandrarna som är födda i övriga Norden och Europa: År 2022 avled exempelvis över 80 000 invånare som var inrikes födda men endast 400 personer som var födda i Afrika och 1800 personer som var födda i Asien.

Bland de inrikes födda (och där ingår även de s k andragenerationarna) har fruktsamheten minskat kraftigt på senare år och uppgår idag till 1,47 barn per kvinna.

För invandrade kvinnor födda i övriga Norden och Europa handlar det om en än lägre fruktsamheten – 1,23 barn per kvinna – och för kvinnor födda i Afrika om 2,43 barn per kvinna och för kvinnor födda i Asien om 1,71 barn per kvinna.

År 2022 hade 20% av alla barn som föddes i landet en mor som var född i Afrika eller Asien och 6% hade en mor som var född i övriga Norden, Europa, Oceanien, Syd- eller Nordamerika.

Sverige kan numera vara västvärldens mest mångspråkiga land bredvid USA

Idag talar närmare 30% av samtliga barn och ungdomar i åldrarna 7-16 år ett annat språk än svenska som förstaspråk och i hemmet enligt deras vårdnadshavare och denna procentsiffra är sannolikt än högre än så bland alla barn i åldrarna 0-6 år och i de tre storstadsregionerna handlar det om 45,3%.

I ett västvärldssammanhang sägs det ibland att USA är det mest mångspråkiga landet men Sverige kan nog mycket väl ha gått om USA vid det här laget vad gäller invandrarspråk.


Idag talar 21,5% av samtliga invånare i USA som är 5 år eller äldre ett annat språk än engelska och bland barn och ungdomar handlar det om runt 25% och denna sistnämnda siffra är därmed lägre än den som numera gäller i Sverige. Likaså är också Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Kanada och Australien utpräglat mångspråkiga länder men de når antagligen inte upp till vare sig de amerikanska eller de svenska procentsiffrorna.


Den svenska mångspråkigheten är unik på följande sätt:


Det handlar om ett mycket stort antal olika språk vilket det inte alltid gör i de andra mångspråkiga västländerna (i USA handlar det fr a om spanska, i Frankrike om arabiska, i Storbritannien om gujarati o s v), det handlar om i huvudsak utomeuropeiska språk (såsom arabiska, somaliska, kurdiska, persiska, dari, tigrinja o s v) vilket det inte alltid gör i de andra utpräglat mångspråkiga västländerna och det handlar slutligen om att Sverige har blivit extremt mångspråkigt på mycket kort tid och nästan inom en enda generation vilket inte alltid är fallet i de andra mångspråkiga västländerna som oftast har varit mångspråkiga under lång tid.

Slutligen handlar det också i huvudsak om språk som sällan eller aldrig är relaterade till svenska språket och som inte har någon omedelbar historisk koppling till Sverige medan det i länder som Storbritannien, Frankrike och Nederländerna i hög grad handlar om språk som talas i dessa länders gamla kolonier.

andel elever som är berättigade till modersmålsundervisning under verksamhetsåret 2022 (OBS: endast ett urval kommuner där procentsiffran överstiger 35%):

Haparanda 64,9%
Botkyrka 62,4%
Malmö 59,7%
Sundbyberg 54,2%
Upplands-Bro 52,4%
Solna 51,5%
Järfälla 51,2%
Burlöv 50,6%
Flen 49,7%
Lessebo 46,6%
Göteborg 45%
Helsingborg 44,7%
Sigtuna 44,3%
Perstorp 43,4%
Fagersta 43%
Huddinge 43%
Pajala 43%
Hylte 42,5%
Landskrona 42,4%
Jokkmokk 42,1%
Bjuv 41,1%
Högsby 40%
Gnösjö 39,6%
Kiruna 39,3%
Stockholm 39,2%
Eslöv 38,2%
Östra Göinge 38,1%
Västerås 38%
Katrineholm 37,7%
Laxå 37,5%
Älmhult 36,4%
Enköping 36,2%
Hultsfred 36,2%
Örebro 35,8%
Kristianstad 35,5%
Borlänge 35,4%
Emmaboda 35,4%
Sävsjö 35,4%
Uppvidinge 35,1%

Intervjuad i Syre angående att SD och den s k nationella rörelsen använder sig av mina statistiksammanställningar om det nya, mångfaldspräglade och genomsegregerade Sverige

Syres Daniel Vergara intervjuar mig idag angående att SD under de senaste dygnen har gått fullständigt och fanatiskt ”all in” tillsammans med hela den svenska s k nationella rörelsen (d v s AfS, NMR, MED, DFS, alternativmedierna o s v plus också en del moderater) i att backa upp och försvara SD:s ”hjärna” och chefsideolog Mattias Karlsson mot bakgrund av Kalla faktas i från i måndags avslöjande att Karlsson och SD:s tankesmedja Oikos kolporterar idén om att en ”elit” står bakom ”folkutbytet”.

I sammanhanget har SD som parti liksom i praktiken samtliga av SD:s partitoppar inklusive Karlsson själv och nästan alla av de SD-associerade alternativmedierna liksom Chang Frick och Dick Erixon m fl i SD:s tv-kanal Riks explicit hänvisat till mina statistiksammanställningar och det har även hela den svenska s k nationella rörelsen (d v s återigen AfS, NMR, MED, DFS o s v plus också en del moderater) gjort under de senaste dagarna.

Även internationellt har mina statistiksammanställningar över det nya, genomsegregerade supermångfalds-Sverige uppmärksammats under denna vecka (som då ännu ej är slut) och bl a har rysk regimmedia än en gång refererat till och citerat mig (i tisdags och bl a handlar det om den statliga ryska nyhetstjänsten Sputnik News) liksom ett flertal företrädare för SD:s syskonpartier runtom i västvärlden.

Att SD och dess partiledning refererar till mina statistiksammanställningar, som jag har ägnat mig åt att offentliggöra i långt över tio år ”på raken” som den antagligen enda personen i Sverige att göra så, och att den svenska befolkningssammansättningen uppmärksammas världen över i form av mina statistiksammanställningar är också något som jag ständigt får hård kritik för från vänsterhåll och från antirasistiskt håll.

Det heter helt enkelt att jag ger SD:arna ”ammunition” i form av siffror och data, som stigmatiserar miljonprogramsområdena och utomeuropéerna när jag bl a lyfter fram att arbetslösheten är liksom fattigdomsnivån är skyhög bland invånarna med utomeuropeisk bakgrund, och det är bl a den kritiken jag svarar på i intervjun i Syre.

Eftersom de infödda majoritetssvenskarna historiskt har uppfattats vara vitast av alla folk på jorden så blir idén om ”folkutbytet”, som numera finns i olika versioner i i stort sett alla västländer, särskilt politiserad just i Sverige och utomlands uppfattas det i det närmaste som att om Sverige ”faller” för ”folkutbytet” så faller hela Väst på en symbolisk nivå eftersom Sverige symboliserar den panvästerländska och globala vithetens absoluta epicentrum.

Det är just därför som bl a danska, norska, finska, ungerska, polska, ryska, tyska, franska, italienska, tjeckiska, rumänska, portugisiska och spansk- och engelskspråkiga medier titt som tätt hänvisar till mina statistiksammanställningar – d v s besattheten av och fixeringen vid Sveriges befolkningssammansättning utanför landets gränser och i västvärlden i övrigt går helt enkelt tillbaka till 1900-talets föreställning om svenskarna som utgörande vithetens absoluta elit och därmed också något av ”skapelsens krona”. 

tidningensyre.se/2023/30-mars-2023/sd-talar-om-folkutbyte-klassiskt-rastankande

”Sverigedemokraterna har inlett en kampanj med budskapet att svenskar håller på att bli en minoritet. Toppolitiker använder öppet det fascistiska begreppet ”folkutbyte”. Partiideologen Mattias Karlsson använder siffror om Sveriges demografi tagna från forskaren Tobias Hübinette för att söka belägga påståenden om ett svenskt folk som håller på att försvinna. Hübinette avfärdar SD:s tolkning av hans forskning som ren rasism.”

– Om man synar vad Sverigedemokraterna säger mellan raderna och kokar ned hela idén om folkutbytet, eller att svenskar håller på att bli en minoritet, så landar man till slut i ett klassiskt rastänkande. Det är en väldigt grumlig hypotes och modell som SD driver. Det är helt uppenbart att de är rädda är för att vita svenskar ska bli en minoritet. De skulle inte säga det rakt ut, men detta stressar dem och de ser det som sitt öde att försöka motverka det, säger forskaren Tobias Hübinette vid Karlstads universitet.

Kalla fakta avslöjade nyligen att en av partiledare Jimmie Åkessons närmaste män, partiideologen Mattias Karlsson, i hemlighet varit medförfattare till ett dokument präglat av antimuslimska och högerextrema konspirationsteorier. Ett falskt påstående vanligt i den counterjihadiska miljön som finns i texten är att ”eliten försöker ersätta den västerländska kulturen med radikal islam om inte det stoppas så kommer Sverige att falla inom ett decennium”.

Ödesmättad konspiratorisk retorik, som den som ges uttryck för i dokumentet, om västerlandets undergång på grund av invandring eller islam har motiverat en rad terrordåd. Inte minst den norska terroristen Anders Behring Brevik och Brenton Tarrant, terroristen i Christchurch, Nya Zeeland, som sköt ihjäl 51 personer vid två moskéer. Tarrant döpte sitt manifest till det ”stora utbytet”, konspirationsteorin om att Europa invaderas av icke-vita och att vita därför håller på att utrotas.

Efter Kalla faktas avslöjande har Sverigedemokraterna koordinerat en fullskalig kampanj genom inflytelserika politiker och sin kommunikationskanal Riks. Kampanjen består i huvudsak av två delar: Att försöka sänka trovärdigheten i Kalla faktas program och samtidigt inte ta avstånd från den högerextrema propagandan i det avslöjade dokumentet.

Direkt efter att Kalla fakta sänt sitt program skapades en delningsvänlig propagandavideo där Kalla faktas reporter förlöjligas och historiker och forskare som kommenterat det dokument Mattias Karlsson varit medförfattare till framställs som politiska vänsteraktivister. Snabba klippbilder på Karl Marx varvas med bilder på forskarna.

Videon sprids av Mattias Karlsson själv, Sverigedemokraternas officiella Twitterkanal och flera framstående riksdagsledamöter och har i skrivande stund hundratusentals visningar.

Parallellt har Sverigedemokraterna inlett en massiv kampanj för att försöka belägga att svenskar är på väg att bli en minoritet. Richard Jomshof, riksdagsledamot och ordförande i riksdagens justitieutskott, legitimerar bland annat den högerextrema myten om ett muslimskt maktövertagande och hävdar att ”svenskarna är på väg att bli en minoritet”.

”Gängkriminaliteten och den organiserade brottsligheten är till stor del ett importerat problem. Svenskarna är på väg att bli en minoritet i sitt eget land. Det pågår en islamisering. Det är inga konspirationsteorier utan fakta.” 

En tweet av Richard Jomshof som delas av Sverigedemokraternas officella Youtubekanal.

Riksdagsledamoten Pontus Andersson använder begreppet ”folkutbyte”, som tidigare framför allt har spridits i fascistiska och rasideologiska miljöer.

”Om invandringen fortsätter kommer människor från kulturellt avlägsna länder vara i majoritet och det svenska samhället utformas därefter. Att ett sådant folkutbyte pågår i Sverige är knappast en myt.”, skriver Pontus Andersson.

Samtidigt har SD:s kommunikationskanal Riks publicerat flera inslag där Kalla faktas avslöjande fördummas och inslag med rubriker som ”Siffrorna går inte att förneka – andelen svenskar minskar”.

”Mattias Karlsson låter sig inte skrämmas av TV4 utan han påpekar att Sverige de facto kommer att få en majoritet av icke-svenskar om vi fortsätter att ha den typ av invandring till Sverige som vi haft de senaste decennierna”, säger programledaren Richard Sörman på Riks.

Sörman har även tidigare talat om ett pågående folkutbyte. Han har uppmärksammats av Syre när han förklarade att han sympatiserat med ”vreden” bakom ett Facebookinlägg om att polisen ska få befogenhet att hugga huvudet av människor. 

I ett annat inslag på Riks frågar Sörman en inbjuden gäst:

”Det pågår just nu en ganska intensiv debatt kring de här orden. Befolkningsutbyte till exempel, man säger att det är en konspirationsteori. TV4 hävdar ju det?”

Gästen svarar:

”Jag har mer undvikit att använda ordet befolkningsutbyte av taktisk synvinkel. Pratar man om en stor demografisk förändring så kan man nå fler människor. Det handlar om att de inte blockerar sig. Vissa ord är signalord och jag försöker åka slalom mellan dem.”

Mattias Karlsson hävdar på Facebook och på Twitter att han anklagas för att sprida ”högerextrema konspirationsteorier” om ”folkutbyte” och hänvisar till siffror som forskaren Tobias Hübinette tagit fram om demografin i Sverige.

”I går tweetade samme Hübinette ut färsk statistik ifrån SCB som visar att barn och ungdomar med helsvensk bakgrund nu är i klar minoritet i Malmö och Göteborg (och i vissa åldersgrupper även i Stockholm). You can’t make this shit up”, skriver Mattias Karlsson.

Den rasistiska och till Sverigedemokraterna närstående sajten Samnytt publicerade nyligen artikeln.

”Vänsterradikal rasforskare bekräftar pågående ’folkutbyte’” och hänvisade till Tobias Hübinette.

Sverigedemokraterna hävdar i sina officiella dokument, som exempelvis partiprogrammet, att de tror på en så kallad ”öppen svenskhet”. Vem som helst kan bli svensk, enligt partiet. Sverigedemokraternas krav på svenskhet är att en person ser sig som svensk och av andra upplevs som svensk. Den öppna svenskheten särskiljer dem från rasideologer och etniska nationalister som menar att en persons biologiska ursprung är avgörande.

Tobias Hübinette säger till Syre att för att använda hans siffror för att slå fast att svenskar håller på att bli en minoritet, på det sätt som Sverigedemokraterna och den högerextrema miljön gör, så måste man utgå ifrån ett tänkande som bygger på biologi.

– Jag sätter siffror på den demografiska förändringen i Sverige. Använder man den statistiken för att argumentera som Mattias Karlsson så utgår man från att de personer som lever här idag, deras barn och barnbarn inte kommer att förändras. Att människor påverkas och förändras av en majoritetskultur är ju helt uppenbart, säger Tobias Hübinette.

– Ett rastänkande finns bakom SD:s analys även om det inte sägs rakt ut. Det finns ju direkta associationer till det gamla rastänkande som gällde på 1900-talet. Det som Sverigedemokraterna säger att de tar avstånd ifrån, fortsätter han.

Hübinette säger att det tydligt framgår i Sverigedemokraternas kommunikation att svenskhet för Sverigedemokraterna handlar om yttre attribut, ens utseende.

– De pratar i något sorts kodspråk där alla förstår och framförallt SD:arna själva förstår vilka de syftar på. Muslimer från Mellanöstern och afrikaner framför allt. Det handlar om ras för dem egentligen, även om de inte kan säga det rakt ut, fortsätter han.

– SD kommunicerar också detta mer tydligt rent visuellt. I deras propagandafilmer som de gör med jämna mellanrum så är det nästan bara vita människor med i dem. Tittar man på valfilmer från Socialdemokraterna eller Moderaterna så ser man många fler med annan bakgrund. Där någonstans kommer Sverigedemokraternas sanna jag fram.

Tobias Hübinette säger till Syre att han är medveten om att hans statistiska sammanställningar rörande demografin i Sverige missbrukas och utnyttjas av Sverigedemokraterna och extremhögern, men att bristen på forskning om situationen för människor med framför allt utomeuropeisk bakgrund utgör ett större problem.

– Mångfalden i sig är inte intressant. Den är först intressant när det finns ett samband med ojämlikhet. Det är då det blir intressant att mäta. Det är samma sak med kön. Att mäta antalet kvinnor och män är i sig ointressant, men så länge det föreligger materiella skillnader i män och kvinnors levnadsvillkor är det relevant att mäta. Det är utgångspunkten i det jag gör när jag sammanställer statistik. Vi famlar i blindo om vi inte har den här typen av siffror.

– Jag forskar helt enkelt om minoriteter och det nya mångfalds-Sverige, fortsätter han.

Tobias Hübinette menar att de svenska storstäderna präglas av supermångfald, ett begrepp han hämtat från internationell forskning.

– Våra städer är numera som London, New York och Paris och jag tycker att det ser ut som att våra klyftor är mer extrema än dem som vi ser i andra västländer. Det verkar som att människor med framför allt utomeuropeisk bakgrund har sämre möjligheter överlag. De med bakgrund i Afrika, Asien och Latinamerika. Det är någonting som behöver konstateras och diskuteras.

Hübinette betonar att det inte går att använda hans siffror och dra någon säker slutsats om hur många som identifierar sig som svenskar eller inte. Han pekar samtidigt på att människor som invandrat till Sverige obönhörligen kommer att påverkas av den svenska majoritetskulturen.

– Och ju längre tiden går desto fler med utländsk bakgrund är födda och uppväxta i Sverige. Den gruppen är ju ofta väldigt svensk till sättet, säger Hübinette.

– Låt oss ta religiositet som exempel, fortsätter han.

– Det är helt uppenbart att många av första generationens invandrare som flyttat till Sverige som vuxna är väldigt religiösa. Men det är lika uppenbart att de med åren, och särskilt deras barn, generellt blir mindre religiösa. Det betyder inte att det är fel att vara religiös. Men att det pågår hela tiden en försvenskning.

– Den här försvenskningen av invandrare och deras barn och barnbarn går visserligen inte alltid att mäta. Men den går inte heller att stoppa och inte ens de invandrare som vill stoppa den kan göra det. Det är så det funkar med en majoritetskultur. Till slut blir ens referensramar svenska. Svensk historia, svensk tv och allt vad det kan vara. Att tala om ett folkutbyte fungerar bara utifrån en rasideologisk lins.

Syre har sökt riksdagsledamoten Pontus Andersson (SD) för en kommentar angående hans Twitterinlägg om folkutbytet. Pontus Andersson uppger först att han tänker återkomma för en kommentar, men ändrar sig sedan:

”Jag tycker att min tweet är uttömmande nog om hur jag ser på frågan, så hänvisar till den och avböjer intervju”, skriver han till Syre.

Om högerns och den s k nationella rörelsens reaktioner på mina statistik-sammanställningar

Sedan många år tillbaka har jag gått emot, och i många fall nog t o m frontalattackerat, den dominerande antirasismen i landet som är centrerad kring färgblindheten och som förutom att vara emot ordet ras i sig också är emot att dela upp och kategorisera befolkningen med avseende på bl a ras men också baserat på t ex religion, språk o s v.

Bland annat därför har jag i långt över ett årtionde systematiskt sammanställt och publicerat vid det här laget enorma mängder data, statistik och siffror vilka går emot färgblindheten och vilka bl a handlar om den svenska befolkningssammansättningen. Igår var det dags igen – igår lade jag ut de senaste siffrorna rörande andelen med utländsk bakgrund liksom ett försök från min sida att beräkna andelen invånare i landet med utomeuropeisk bakgrund.

Sedan länge har det regelmässigt varit så att varje gång jag publicerar sådana och liknande siffror så har representanter för högern och inte minst för den s k nationella rörelsen reagerat och igår skedde detta återigen.

Ledande personer som tillhör SD, AfS, MED och NMR liksom lokalpartier i stil med Örebropartiet och identitära althöger-profiler har i det närmaste ”på löpande band” reagerat på olika sätt liksom också flera alternativmedier och det går att se denna typ av reaktioner på flera sätt:

Å ena sidan är också högern och stora delar av den s k nationella rörelsen också färgblinda då de också är svenskar, d v s även de har växt upp med och insocialiserats i färgblindheten. Detta förklarar att relativt många från detta politiska läger också kan uttrycka kritik emot att t ex tala om andelen icke-vita svenskar (”du är besatt av ras”, ”du är som Herman Lundborg en gång var”, ”varför är det ens relevant att tala om ras i dagens Sverige” o s v).

Å andra sidan råder det p g a av den dominerande färgblindheten en närmast öronbedövande tystnad kring att Sverige idag tillhör ett av västvärldens mest rasmångfaldspräglade länder och fr a ett av västvärldens mest rassegregerade länder. Jag blev tidigare idag, med anledning av min nya bok ”Den svenska färgblindheten”, intervjuad av DN angående denna paradox att vi i Sverige härbärgerar en demografisk heterogenitet som snart inte står USA långt efter och är extremt segregerat samtidigt som vi saknar ett språk att tala om detta på, på grund av den färgblinda antirasismen som lägger sig som en våt filt över det offentliga samtalet.

I denna tystnad slår därför mina regelbundna statistik-sammanställningar, som jag har ägnat mig åt sedan långt över ett årtionde tillbaka, ned som en bomb och visst är jag medveten om problematiken med att jag ger SD:arna ”ammunition” när jag exempelvis redovisar att närmare 30% av utomeuropéerna är arbetslösa att jämföra med kanske 2,5% av majoritetsinvånarna men samtidigt måste det kunna sägas för det stora problemet är inte, som jag ser det, att högern och SD ”exploaterar” mina statistik-sammanställningar utan att det fortfarande är så svårt att tala om de astronomiska rasklyftor som gäller i dagens Sverige. 

Den 31 december 2022 hade 34,62% av landets invånare någon form av utländsk bakgrund

Idag offentliggjorde SCB den färskaste statistiken rörande landets befolkningssammansättning som gällde den 31 december 2022 och som ger vid handen att 34,62% av landets invånare numera har någon form av utländsk bakgrund en generation bakåt genom att de antingen är invandrade (d v s utrikes födda inklusive adopterade), andragenerationare (d v s inrikes födda med två utrikes födda föräldrar) eller blandade (d v s inrikes födda med en utrikes född och en inrikes född förälder). 

En majoritet av de 34,62 procentenheterna har utomeuropeisk bakgrund och särskilt gäller det de yngre ålderskategorierna.

Sverige är idag västvärldens mest mångfaldspräglade och heterogena land efter USA, som intar guldplatsen i sammanhanget, och tillsammans med en handfull andra länder som delar Sveriges silverplats såsom Kanada, Australien, Nya Zeeland, Frankrike, Storbritannien och Nederländerna.

Inom vissa ålderskategorier är andelen än högre än så och särskilt gäller det invånarna som är mellan 0-54 år gamla:
0-4 år: 39,62%
5-9 år: 40,37%
10-14 år: 39%
15-24 år: 39,71%
25-34: 41,19%
35-44: 44,12%
45-54 år: 35,91%

Särskilt de tre storstadsregionerna, där en betydande del av hela totalbefolkningen bor, sticker ut i sammanhanget:
Stor-Stockholm: 46,13%
Stor-Malmö: 43,77%
Stor-Göteborg: 38,43% 

Så här ser utvecklingen ut över tid:
1950: 4,3%
1960: 6,2%
1970: 10,6%
1980: 13,1%
1990: 16,2%
2002: 21,38% 
2007: 23,99%
2012: 27,24%
2017: 31,55%
2022: 34,63%

Och vad gäller andelen som har utomeuropeisk bakgrund (vilket här innebär någon form av bakgrund i Afrika, Mellanöstern Asien, Latinamerika eller Karibien – OBS uppskattade siffror) så ser utvecklingen ut på följande sätt:
1960: ca 0,1%
1970: ca 0,2%
1980: ca 1%
1990: ca 4%
2000: ca 7%
2010: ca 12%
2022: ca 19%

andel icke-vita invånare:
USA 42,2% (2020)
Kanada 26,53% (2021)
Australien 20% (2021)
Frankrike 20-25% (en uppskattning)
Nederländerna 20% (en uppskattning)
Storbritannien 18,53% (2021)
Belgien 15% (en uppskattning)
Tyskland 15% (en uppskattning)

För svensk del handlar det om 18,74% som har utomeuropeisk bakgrund och om också sydöstra Europa och Balkanhalvön inkluderas så handlar det om 22,78% som är s k synliga minoritetsinvånare:
Västasien och Nordafrika (MENA-regionen): 1 037 680 
Sydöstra Europa (Balkanhalvön): 425 043 
Afrika söder om Sahara (subsahariska Afrika): 336 128 
Nordost- och Sydostasien (Stillahavsasien): 238 237 
Latinamerika och Karibien: 179 780 
Sydasien: 148 937 
Centralasien: 15 502

Utländsk bakgrund i Stockholm den 31/12 2022 inkl. utrikes födda och inrikes födda med en eller två utrikes födda föräldrar: 45,43%
0-4 år: 46,04%
5-9 år: 50,11%
10-14 år: 41,39%
15-24 år: 50,02%
25-34 år: 47,84%
35-44 år: 53,86%
45-54 år: 47,12%

Utländsk bakgrund i Göteborg den 31/12 2022 inkluderande utrikes födda samt inrikes födda med en eller två utrikes födda föräldrar: 47,96%
0-4 år: 50,9%
5-9 år: 65,21%
10-14 år: 53,2%
15-24 år: 51,72%
25-34 år: 50,82%
35-44 år: 56,33%
45-54 år: 49,21%

Utländsk bakgrund i Malmö den 31/12 2022 inkluderande utrikes födda samt inrikes födda med en eller två utrikes födda föräldrar: 57,54%
0-4 år: 64,28%
5-9 år: 68,4%
10-14 år: 68,14%
15-24 år: 65,45%
25-34 år: 58,23%
35-44 år: 65,27%
45-54 år: 59,42%

Om vem som egentligen sprider den s k folkutbytestesen

Det har under de senaste dygnen och fr a i helgen pågått en ganska så hård debatt på Twitter om vem som egentligen står bakom och sprider den s k folkutbytestesen med anledning av att historikern Mikael Nilsson har kritiserat skribenten Ivar Arpi för att göra just det i DN.

Eftersom jag nog var den första på vänsterkanten som började uppmärksamma den svenska s k supermångfalden redan för långt över ett årtionde sedan (och kanske möjligen fortfarande är det) med utgångspunkt i Botkyrka som var den första kommunen i landet där majoritetssvenskarna blev en minoritet bland många andra (men samtidigt den enskilt största minoriteten) och då jag är väl medveten om att både SD:are, AfS:are, NMR:are och andra s k nationella regelbundet hänvisar till mig (eller snarare till siffror som rör den svenska s k supermångfalden, som jag sammanställer och sprider) så vill jag bara säga följande:

Det är ett faktum att Sverige numera endast står USA efter vad gäller demografisk heterogenitet och att Sverige idag enbart kan jämföra sig med ett fåtal västländer såsom Storbritannien, Frankrike, Kanada, Australien och Nederländerna vad gäller demografisk mångfald. Denna s k supermångfald är fr a här för att stanna och kommer att fördjupas än mer under de kommande åren mot bakgrund av att 40-42% av alla invånare som är mellan 0-44 år gamla numera har någon form av utländsk bakgrund och att över 50% har det i de tre storstadsregionerna liksom i ett flertal andra kommuner och städer.

Att stå bakom den s k folkutbytestesen innebär för mig att hävda att denna s k supermångfald har förorsakats av en specifik aktör p g a en i förväg planerad agenda såsom att det är den ”judiska makten” som står bakom den eller ”globalisterna” eller S och vänstern o s v.

En av dem som gjorde det under valrörelsen var t ex Richard Jomshof som hävdade i ett tal i Karlstad att ”våra politiker” (gissningsvis menade Jomshof den förra regeringen) medvetet arbetar för att ”göra svenskarna till en minoritet i sitt eget land”.

Att enbart redovisa siffror som rör den rådande och framtida demografiska s k supermångfalden är för mig inte detsamma som att skriva under på den s k folkutbytestesen. När jag t ex ”citerar” Skolverkets siffror som säger att runt 1/3 av alla barn och unga idag talar ett annat språk än svenska som förstaspråk eller olika enkätundersökningar som indikerar att 20-25% av alla barn och unga idag identifierar sig med islam så är det m a o inte detsamma som att sprida den s k folkutbytestesen enligt mitt sätt att se det.

Den nya Mångfaldsbarometern visar att stora skillnader råder i synen på invandring, minoriteter och mångfald bland de olika riksdagspartiernas väljare

Idag har 2022 års mångfaldsbarometer publicerats som bygger på en enkätundersökning och visar att stora skillnader råder i synen på invandring, minoriteter och mångfald bland de olika riksdagspartiernas väljare. Bland annat framkommer följande anmärkningsvärda skillnader.

91% av MP:s väljare anser att det svenska samhället bör skapa möjligheter för invånare med utländsk bakgrund att bevara sina kultur och sina traditioner att jämföra med endast 20% av SD:s väljare. Bland M:s och KD:s väljare anser 40% detsamma.

91% av SD:s väljare anser att alla invånare med utländsk bakgrund som begår brott i Sverige ska utvisas ur landet att jämföra med endast 14% av MP:s väljare. Bland M:s och KD:s väljare anser 80% detsamma.

86% av MP:s väljare anser att det är bra att invandrarna behåller sitt modersmål och även överför det till sina barn (d v s till den s k andra generationen) som föds och växer upp i Sverige att jämföra med 23% av SD:s väljare.

89% av SD:s väljare anser att människor invandrar till Sverige för att utnyttja de sociala förmånerna och välfärdstjänsterna att jämföra med 5% av MP:s väljare.

93% av SD:s väljare anser att det svenska medborgarskapet ska vara villkorat och endast ges till dem som inte begår brott, förvärvsarbetar och inte överutnyttjar socialförsäkringssystemet att jämföra med 18% bland MP:s väljare. Bland M:s och KD:s väljare anser 84% detsamma.

I stort sett 100% av MP:s väljare är positivt inställda till mångfald medan endast 5% av SD:s väljare är det medan 65% omvänt är explicit och uttalat negativa till mångfald bland SD:s väljare.

94% av MP:s väljare anser att invånare med utländsk bakgrund berikar Sverige ekonomiskt jämfört med 14% av SD:s väljare. Bland M:s och KD:s väljare anser runt 45% detsamma.

94% av V:s väljare anser att det är socioekonomiska faktorer som ligger bakom kriminaliteten och skjutningarna i miljonprogramsområdena medan 86% av MP:s väljare anser att det är social diskriminering som gör det. 82% av SD:s väljare anser i stället att inlärningsproblem hos vissa familjer (p g a våld i familjen, kultur och/eller religion) ligger bakom kriminaliteten och skjutningarna i miljonprogramsområdena. Detsamma anser också 79-80% av M:s och KD:s väljare.

36% av MP:s väljare anser att muslimska kvinnor är förtryckta att jämföra med 87%, 79% och 78% bland M:s, SD:s och KD:s väljare.

79% av SD:s väljare föredrar majoritetssvenska grannar att jämföra med 10% av MP:s väljare. 45% av M:s och KD:s väljare anser detsamma. 64% av SD:s väljare föredrar dessutom majoritetssvenska arbetskollegor.

89% av SD:s väljare anser att invandrarna hotar de svenska värderingarna att jämföra med 14% bland MP:s väljare.

87% av SD:s väljare anser att böneutrop är mer störande är kyrkklockor att jämföra med 9% av MP:s väljare.

Av samtliga deltagande respondenter träffar eller umgås 8% dagligen med någon från Afrika eller Latinamerika, 11% med någon från övriga Asien (d v s Sydasien och/eller Östasien), 16% med någon från Mellanöstern och 55% med någon från övriga Europa utanför Norden. 

Framför allt gäller detta personer som är i åldrarna 18-30 år samt högutbildade och höginkomsttagare och de som bor och lever i de tre storstadsregionerna. Bland V:s, L:s och C:s väljare uppger 24-29% att de dagligen träffar eller umgås med någon med utomeuropeisk bakgrund att jämföra med mellan 16-20% för de som röstar på M, SD eller KD respektive på S,V eller MP. 

I övrigt går följande större trender att urskilja:

Attityderna till mångfald har över tid blivit mer negativa bland kvinnor, bland unga och bland högutbildade men fortfarande är de långt mer negativa bland män, bland äldre respektive bland lågutbildade.

Allt fler anser också att vissa invånare skapar mer problem i bostadsområden (sociala problem, kriminalitet o s v) och fr a gäller det invånare med bakgrund i Afrika och Mellanöstern – det uppger 39% respektive 46%. 10% anser att invånare med bakgrund i Latinamerika och övriga Asien (d v s Sydasien och/eller Östasien) skapar mer problem i bostadsområden, 5% att invånare från övriga Europa utanför Norden gör det och i stort sett ingen anser att invånare med bakgrund i övriga Norden gör det. Mellan 27-31% uppger också att de skulle överväga att flytta om de fick en granne med bakgrund i Afrika eller Mellanöstern.

År 2021 hade 58% av alla barn som föddes under året en majoritetssvensk mor

Under ”pandemiåret” 2021 föddes det totalt 114 263 levande födda barn i riket vilka folkbokfördes i befolkningsregistret.

30% eller 34 279 av barnen som föddes i Sverige 2021 hade en utrikes född mor medan 70% eller 79 984 hade en inrikes född mor. Av de sistnämnda hade 83% eller 66 387 en inrikes född mor med två inrikes födda föräldrar (d v s mödrarna var majoritetssvenskar), 10% eller 7998 en inrikes född mor med en inrikes född och en utrikes född förälder (d v s mödrarna var blandade eller mixade) och 7% eller 5599 en inrikes född mor med två utrikes födda föräldrar (d v s mödrarna var andragenerationare).

Totalt sett hade m a o 58% av alla barn som föddes i riket 2021 en majoritetssvensk mor. Det är inte troligt att samtliga dessa 58 procent hade en majoritetssvensk far utan det går att anta att åtminstone 6-7% hade en far som antingen var utrikes född, blandad/mixad eller tillhörde den s k andragenerationen.

Uppskattningsvis hade minst 35% av alla barn som föddes under ”pandemiåret” 2021 någon form av utomeuropeisk bakgrund och antingen via båda föräldrarna eller via modern eller fadern.