Kategori: icke-vita

Ny studie visar att ursprungsregion trumfade både yrke, inkomst- och utbildningsnivå vad gällde risken att dö av viruset under pandemin

En ny omfattande (register)studie som har undersökt alla som gick bort i Sverige p g a viruset fram till februari 2021 visar att yrke inte räcker som enskild förklaringsfaktor för att förstå överdödligheten inom vissa yrkesgrupper utan det handlar i stället om inkomst, utbildning och födelseland och framför allt om födelseland eller snarare om ursprungsregion, vilket är den faktor som slår igenom allra mest och därefter kommer inkomst- och utbildningsnivå.

Det framgår i studie att taxichaufförer, bussförare och städare var de yrkesgrupper som drabbades hårdast under pandemin men skillnaderna är mycket stora beroende på fr a ursprungsregion.

Det innebär t ex att en majoritetssvensk taxichaufför klarade sig bättre än en taxichaufför med bakgrund i den s k MENA-regionen liksom en majoritetssvensk servitör och städare jämfört med en städare med bakgrund i subsahariska Afrika. 

I studien framgår det att de som hade en bakgrund i låg- och medelinkomstländer (t ex Ukraina, Serbien, Argentina, Brasilien, Kina, Thailand, Indien, Gambia, Somalia, Syrien och Algeriet) löpte en 3,2-3,9 gånger (eller 220-290%) högre risk att dö av viruset jämfört med majoritetssvenskarna.

Detta var är en högre överrisk än den som gällde för faktorn inkomstnivå: De som tjänade minst löpte en 2,5 gånger (eller 150%) högre risk att dö av viruset jämfört med de som tjänade mest.

Fortfarande kvarstår m a o den stora frågan varför landets invånare med utomeuropeisk bakgrund drabbades proportionellt mest och värst under pandemin och av viruset:

De blev då både mest arbetslösa och mest fattiga (idag efter pandemin är t ex 30% av invånarna med bakgrund i subsahariska Afrika och i den s k MENA-regionen arbetslösa, vilket är den högsta siffran någonsin som har uppmätts för denna demografiska subkategori) och de både insjuknade, intensivvårdades och avled allra mest proportionellt sett.

https://www.svd.se/yrke-inte-kopplat-till-okad-risk-att-do-i-covid

”I studien har data från pandemins första år analyserats. Resultaten visar att yrke som enskild faktor inte inneburit en högre risk att dö i covid-19 i Sverige, enligt ett pressmeddelande.

Studien, som publicerats i Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, visar att personer som arbetade som taxi- eller bussförare, städare eller i serviceyrken var överrepresenterade bland dem som dog i covid-19 i Sverige fram till februari 2021.

Sunnee Billingsley vid sociologiska institutionen på Stockholms universitet är försteförfattare till studien och säger att resultaten förvånade forskarna.

– Vi misstänkte att risken att dö av covid-19 skulle vara högre inom vissa yrkesgrupper på grund av att de hade en större exponering mot andra människor eller sjukdomen. Något förvånande såg vi att det främst var andra socioekonomiska faktorer än yrke som ökade risken att dö i covid-19. Det är faktorer som vi redan vet är relaterade till risken att dö, säger Sunnee Billingsley.

De andra faktorerna som visade sig vara mer avgörande för risken att dö i covid-19 var inkomst, utbildning och födelseland.

– Inkomst var definitivt en mer betydande faktor än utbildning. Den tredjedel som tjänade minst hade en 2,5 gånger högre risk att dö av covid-19 jämfört med dem i den tredjedel som tjänade mest. Det är en betydande skillnad, säger Sunnee Billingsley.”

Ännu ett trist möte med den s k gulinghumorn och denna gång återigen förmedlad via icke-vita andragenerationskillar

Tre Orten-killar av andragenerationstyp iförda dyra märkeskläder och med typiska Hitler Jugend-Orten-frisyrer kom igår kväll plötsligt fram till mig på Centralstationen i Stockholm och skrek närmast i kör på s k kreolsvenska och med en oefterhärmlig Söderort-accent ”du är Squid Game”, ”för f-n brushan du är Squid Game” o s v och hånskrattade likaledes i kör. Två av dem tilltvingade sig sedan typiska Orten-handslag av och med mig och var i övrigt mycket fysiskt närgångna och mina fördomar sade i samma sekund att männen säkerligen inte är vaccinerade. En av dem tog t o m upp sin mobiltelefon och fotade sig själv tillsammans med mig och vrålade samtidigt ”du är ju Squid Game” rakt ut med ett ironiskt leende på sina läppar som sade ”j-vl-r vad vi andragenerationskillar i förorterna med bakgrund i Mellanöstern, Afrika och Latinamerika föraktar och spottar på er feminina asiater som är så löjliga jämfört med oss riktiga Orten-män och t o m i relation till de tysta och tröga svennebögarna samtidigt som ni faktiskt gör balla och häftiga tv-serier och filmer med mycket blod och ultravåld för det gillar ändå vi grabbar i Orten som lever självförbrännande no limits-liv.”

Arbetslösheten bland invånarna med utomeuropeisk bakgrund ligger idag efter pandemin på över 22%, vilket antagligen är den högsta siffran någonsin och fr a gäller det invånarna som är födda i Afrika och Asien bland vilka 30% är arbetslösa

Arbetslösheten bland invånarna med utomeuropeisk bakgrund ligger idag efter pandemin på över 22%, vilket antagligen är den högsta siffran någonsin i svensk historia för och inom denna demografiska subgrupp i det svenska samhället och fr a gäller det invånarna som är födda i Afrika och Asien:

arbetslöshet bland invånare födda i Sydamerika: 11,2%

arbetslöshet bland invånare födda i Asien: 28%

arbetslöshet bland invånare födda i Afrika: 30,1%

arbetslöshet bland majoritetsinvånarna: ca 3,5%

Närmare 50% av samtliga arbetslösa i hela landet, över 80% av samtliga utrikes födda arbetslösa och över 50% av samtliga långtidsarbetslösa har idag utomeuropeisk bakgrund och arbetslösheten bland invånarna med utomeuropeisk bakgrund ligger idag på över 22% (från att innan pandemin ha legat på 18%).

Under pandemin har invånarna med utomeuropeisk bakgrund redan lidit oproportionellt mycket: De har både insjuknat, intensivvårdats och dött allra mest p g a viruset proportionellt sett och de har blivit än mer arbetslösa och ännu fattigare allra mest proportionellt sett. Därtill dödades fler personer än någonsin tidigare av skjutningar och bomber under ”pandemiåret” 2020 varav den absoluta majoriteten hade utomeuropeisk bakgrund.

Dessutom står 100 000-tals invånare med utomeuropeisk bakgrund helt utanför arbetsmarknaden överhuvudtaget (närmare 30% av alla utrikes födda kvinnor står t ex helt utanför arbetslivet varav den absoluta majoriteten är utomeuropéer) och ingår därför inte ens i ovanstående (fullständiga) katastrofsiffror varav 10 000-tals och åter 10 000-tals är unga vuxna s k andragenerationare i ”Orten”/miljonprogramsområdena (av NEET/UVAS-typ – d v s de vare sig arbetar, studerar eller gör praktik och de har misslyckats fullständigt i skolan och oftast redan i grundskolan).

Samtidigt finns det fler lediga jobb än någonsin förr i Sverige:

Just nu i oktober 2021 finns det nästan 125 000 utlysta tjänster (att jämföra med 80 000 i oktober 2019) och sektor efter sektor på den svenska arbetsmarknaden ”skriker” just nu efter arbetskraft medan 10 000-tals tjänster aldrig blir tillsatta (industrin ”skriker” efter ingenjörer, skolan efter lärare, vården efter vårdpersonal och även hotell- och restaurangbranschen klarar inte av att besätta alla tjänster o s v).

Sverige är slutligen fortsatt det land i både i-världen, västvärlden och Europa där skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda är som allra störst och det mest tyder tyvärr på att arbetslösheten bland invånarna med utomeuropeisk bakgrund är högre i Sverige än i andra västländer inklusive i våra nordiska grannländer (naturligtvis är arbetslösheten hög bland utomeuropéerna även i Norge och Danmark men den når ändå inte upp till de svenska rekordnivåerna).

De s k andragenerationarna fortsätter att vara den grupp som utsätts allra mest för sexualbrott och misshandel samtidigt som media alltmer tenderar att främst uppmärksamma när majoritetssvenskar utsätts för denna typ av brott

BRÅ:s senaste nationella trygghetsundersökning – NTU 2021 – som bygger på en omfattande enkätundersökning och redovisar självrapporterad utsatthet för brott under ”pandemiåret” 2020 visar tyvärr att de s k andragenerationarna fortsätter att vara den mest brottsutsatta demografiska subkategorin i landet samtidigt som desamma också uppvisar den allra lägsta tilliten till och förtroendet för rättsväsendet (och sannolikt majoritetssamhället i stort) och särskilt gäller det polisen.


Återigen är det fr a brott mot person som sticker ut även i NTU 2021 vad gäller andragenerationarna och särskilt gäller det tyvärr som alltid både sexualbrott och misshandel.

Totalt uppger 11,1% av andragenerationskvinnorna att de utsattes för ett sexualbrott under 2020 jämfört med 8,5% av de majoritetssvenska kvinnorna. 1,5% av andragenerationskvinnorna uppger därtill att de utsattes för ett sexualbrott med inslag av tvång under samma år att jämföra med 0,9% av de majoritetssvenska kvinnorna. Eftersom kring 1/4 av samtliga unga vuxna kvinnor uppger att de utsattes för ett sexualbrott under 2020 så går det att anta att runt 1/3 av de unga vuxna andragenerationskvinnorna gjorde det.


Vad gäller utsatthet för misshandel så uppger 4% av andragenerationarna att de utsattes för det under 2020 att jämföra med 2,8% av majoritetsinvånarna. 1,2% av andragenerationarna uppger därtill att de utsattes för allvarlig misshandel under samma år att jämföra med 0,5% av majoritetsinvånarna.


9% av andragenerationerna uppger vidare att de utsattes för trakasserier under 2020 att jämföra med 5,4% av majoritetsinvånarna. Samma skillnader föreligger även vad gäller bl a personrån samtidigt som både sexualbrott, misshandelsfall och personrån som riktas mot majoritetssvenskar tenderar att uppmärksammas allra mest i mediesammanhang och i den politiska debatten och alltmer som utslag för s k ”svenskfientlighet” eller ”omvänd rasism”.

I BRÅ:s undersökning framkommer det slutligen inte vilka det är som i första hand utsätter andragenerationskvinnorna för sexualbrott och andragenerationarna för misshandel, personrån och trakasserier.

Är det rätt att nu öppna upp samhället med vetskap om att invånarna med utomeuropeisk bakgrund i miljonprogramsområdena kommer att få lida (igen) av denna åtgärd då denna grupp i mycket hög grad har avstått från att vaccinera sig och därmed med all säkerhet kommer att fortsätta att insjukna i och dö av viruset? 

Anders Tegnell pekar i dagens SvD specifikt ut de unga vuxna med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund i miljonprogramsområdena – d v s de s k andragenerationarna – som den grupp som har avstått från att vaccinera sig allra mest och det är också samma grupp som just nu fortsätter att insjunkna i viruset och som därmed håller liv i viruset och står bakom merparten av den fortsatta smittspridningen i landet. 

Tegnell menar att det nästan är på Nobelprisnivå att försöka lösa denna ekvation – d v s Tegnell menar helt enkelt att den som lyckas förmå invånarna med utomeuropeisk bakgrund i miljonprogramsområdena att vaccinera sig förtjänar nästan ett Nobelpris. 

Det ska här påminnas om att de s k andragenerationarna med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund i miljonprogramsområdena samtliga talar svenska så det handlar inte om en språkfråga såsom har varit fallet under pandemin med invandrarna – d v s med deras föräldrar, vilka inte alltid talar svenska. 

De s k andragenerationarna är idag en mycket stor grupp i det svenska samhället som dessutom växer mycket snabbt i antal och medelåldern ligger på ynka 24 år för denna grupp. De unga vuxna utgör därtill en hög andel av samtliga invånare i miljonprogramsområdena, vilket har betydelse i sammanhanget. Omvänt utgör de unga vuxna en låg andel av samtliga invånare i de majoritetssvenskdominerade områdena.

Tegnell är helt enkelt rädd för att invånarna med utomeuropeisk bakgrund i miljonprogramsområdena – och särskilt de unga vuxna s k andragenerationarna som har vaccinerat sig i allra minst grad – nu kommer att bli sjuka än mer, behöva intensivvårdas än mer och fr a dö än mer nu när det svenska samhället snart öppnas upp. 

Den stora frågan är väl i så fall om det ens är ansvarsfullt att nu öppna upp det svenska samhället med vetskap om att invånarna i miljonprogramsområdena med all sannolikhet kommer att drabbas mycket hårt av att samhället öppnas upp snart? 

Sedan är det kanske som Tegnell säger en nästan omöjlig uppgift att få de unga vuxna s k andragenerationarna att vaccinera sig. 

Varför de s k andragenerationarna avstår från att vaccinera sig samtidigt som de majoritetssvenska ungdomarna och unga vuxna vaccinerar sig är det ingen som egentligen vet mer än att det handlar om en grupp som av en mängd olika anledningar har mycket lite tillit till och förtroende för det svenska majoritetssamhälle som Tegnell själv representerar. 

”Statsepidemiolog Anders Tegnell har ”respekt” för faran för ny smittspridning när restriktionerna lyfts om en vecka. Men vaccineringen i utsatta områden ser han som den stora utmaningen: ”Det är nästan Nobelprisklass på den”.” 

https://www.svd.se/tegnell-nobelprisklass-pa-att-losa-vaccinklyftan

”SvD har tidigare kartlagt områden i Sverige med låg vaccinationsgrad. Främst rör det socioekonomiskt utsatta områden med många utrikesfödda: i stadsdelen Rinkeby i Stockholm och Rosengård i Malmö var långt färre än hälften av de som var 65 år eller äldre fullvaccinerade den 27 augusti. För Rosengård låg siffran då på 25 procent fullvaccinerade i ett område, att jämföra med siffran för hela Sverige: 71 procent. 

Enligt Tegnell har vaccinationstakten i utsatta områden förbättrats, ”inte i rasande fart men det går framåt” framförallt bland de äldre. Men när det gäller yngre är vaccinationsgraden låg.

Hur ska man få fler vaccinerade i dessa områden? 

– Ja du, det är nästan Nobelprisklass på att lösa det. Men det handlar om långt och träget arbete. Att aldrig ge upp. Det går inte att bara åka dit med en vaccinbuss en gång och säga ”vi har försökt, det gick inte”. Man måste skapa förtroende och inse att grupperna är olika. Där är kommunerna bäst, det är inte första gången de riktar insatser till områden som är missgynnade. 

Generellt är det just nu personer i 30-årsåldern som driver smittan runt om i landet, enligt Tegnell. Den 29 september lättas restriktionerna vilket har mötts med glädje inte minst bland yngre.”

(…)

”Vilka är de svaga punkterna i svenskt smittskydd just nu? 

– Vi behöver nå de sista 10–20 procenten av de yngre i allmänhet, och specifikt i utsatta områden. Det är den stora utmaningen.”

En ny rapport visar att invånarna med utomeuropeisk bakgrund i landets miljonprogramsområden avstår från att screena sig för eventuell förekomst av olika cancerformer i mycket högre grad än majoritetsinvånarna

Cancerfonden har publicerat en ny rapport som visar att det föreligger mycket stora skillnader mellan invånarna i olika stadsdelar vad gäller att välja att screena sig eller ej för eventuell förekomst av olika cancerformer.

Det gäller bl a att delta i mammografi, gynekologisk cellprovtagning eller screening för tarmcancer. Det handlar om skillnader som i vissa fall uppgår till över 20% mellan exempelvis kvinnor i ålderskategorin 45-54 år som bor i Möllevången, Sofielund och Fosie (65-70%) och kvinnor i samma åldrar som bor i Limhamn och Bunkeflo (85%) i Malmö vad gäller att delta i mammografi. Samma extrema skillnader föreligger t ex även mellan Angered (70%) och Torslanda (90%) i Göteborg liksom mellan Kista (60%) och delar av Södermalm (80%) i Stockholm.

Totalt kommer var femte kallad kvinna aldrig till mammografiundersökningen trots att uppemot 70% av alla nya konstaterade bröstcancerfall i landet per år upptäcks i samband med mammografiundersökningen.

Cancerfonden menar att det nu behövs krafttag för att få fr a invånarna i miljonprogramsområdena att screena sig för eventuell förekomst av olika cancerformer för att rädda liv och minska lidandet bland desamma och Cancerfonden pekar särskilt ut kvinnor med utländsk bakgrund som endast har en grundskoleutbildning som sin högsta utbildningsnivå som den demografiska subgrupp som är mest överrepresenterad bland screening-”skolkarna”.

Ingen vet samtidigt egentligen exakt varför så många invånare med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund i landets miljonprogramsområden avstår från att screena sig för eventuell förekomst av olika cancerformer men det är troligt att det kan handla om en kombination av okunskap om olika cancerformers potentiella dödlighet och en allmän brist på tillit till det svenska majoritetssamhället.

Samma grupp som avstår från att screena sig för eventuell förekomst av olika cancerformer är f ö tyvärr mer eller mindre exakt samma grupp som till stora delar har avstått från att vaccinera sig under pandemin.

45,4% av samtliga arbetslösa i riket, 80,8% av samtliga utrikes födda arbetslösa och 51,6% av samtliga långtidsarbetslösa har idag utomeuropeisk bakgrund

Nu när den svenska ekonomin ”går som tåget” i samband med att pandemin närmar sig sitt slut och samhället succesivt öppnas upp blir det väldigt tydligt vilka som drabbades mest under pandemin (läs: utomeuropéerna) och inte bara vad gäller hälsan (läs: utomeuropéerna) utan också vad gäller att ha ett arbete eller ej – d v s kort och gott vad gäller privatekonomin (läs: utomeuropéerna).

När pandemin slog till med full kraft i början av 2020 blev 100 000-tals invånare arbetslösa närmast ”över en natt” men nu återanställs i stället 100 000-tals personer på en arbetsmarknad som (liksom f ö bostadsmarknaden) just nu är glödhet och formligen skriker efter att nyanställa.

Den grupp som proportionellt drabbades allra hårdast av arbetslöshet när pandemin inleddes var invånarna med utomeuropeisk bakgrund, vilka också var de som drabbades allra värst proportionellt sett under pandemin vad gäller att insjukna i och dö av viruset. Dessutom var de båda ”pandemiåren” 2020 och 2021 blodigare än någonsin tidigare vad gäller skjutningar och bombningar i miljonprogramsområdena.

Nu återanställs flertalet av de som blev arbetslösa under pandemin men detta gäller tyvärr inte invånarna med utomeuropeisk bakgrund i samma utsträckning. Bland desamma har i stället långtidsarbetslösheten bitit sig fast än mer under pandemin vilket innebär att i skrivande stund utgör utomeuropéerna osannolika 45,4% av SAMTLIGA arbetslösa i riket, 80,8% av SAMTLIGA utrikes födda arbetslösa och 51,6% av SAMTLIGA långtidsarbetslösa.

Därtill är snart 50% av samtliga arbetslösa i landet långtidsarbetslösa, vilket är den högsta andelen någonsin sedan mätningarna inleddes. Att vara långtidsarbetslös innebär att inte ha förvärvsarbetat någon gång under 12 månader eller mer än så och tyvärr har fler än hälften av de långtidsarbetslösa varit arbetslösa i två år eller längre än så.

Flertalet av majoritetssvenskarna nu lämnar pandemin bakom sig rikare än någonsin i svensk historia sedan de privatekonomiska mätningarna inleddes i modern tid, vilket inte minst beror på att 80% av majoritetssvenskarna äger sitt boende i en eller annan form och värdeökningen på bostäder och fastigheter har som bekant skenat dramatiskt under pandemin (idag är därmed den absoluta majoriteten av alla majoritetssvenskar helt enkelt miljonärer och åtskilliga är t o m de facto s k rentierer som knappt behöver förvärvsarbeta om de inte vill det).

Samtidigt är landets invånare med utomeuropeisk bakgrund fattigare, mer marginaliserade, mer arbetslösa och mer bidragsberoende än någonsin tidigare samtidigt som pandemin nog tyvärr inte heller är över för desamma: Invånarna med utomeuropeisk bakgrund kommer nämligen sannolikt att fortsätta att insjukna i och dö av viruset även under hösten 2021 och vintern 2021-22 då alltför många av dem helt enkelt har avstått från att vaccinera sig av olika anledningar.

Ny studie visar att det inte har utgjort något större skydd under pandemin att ha en intimrelationspartner som är majoritetssvensk för en minoritetsinvånare samt att de majoritetssvenskar som har en intimrelationspartner som har utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund har drabbats mer av viruset än de majoritetssvenskar som är tillsammans med varandra

En ny registerstudie har undersökt sammanlagt 3 963 356 invånare i landet från den 12 mars 2020 tills den 23 februari 2021 vad gäller risken att insjukna och dö p g a viruset med fokus på de s k blandrelationerna. Det handlar om alla parbildningar (heteros som homos) som består av en majoritetsinvånare och en minoritetsinvånare och de är f ö påtagligt många just i Sverige proportionellt sett jämfört med flertalet andra västländer. Det kan då t ex handla om en man från MENA-regionen eller subsahariska Afrika och en majoritetssvensk kvinna eller om en kvinna från Latinamerika eller Öst/Sydostsien och en majoritetssvensk man o s v.

Syftet med studien är att undersöka om bristande kunskaper i svenska språket kan vara en förklaring till den kraftigt förhöjda överdödligheten i viruset bland fr a invånare med utomeuropeisk bakgrund och hypotesen är då att invånare med utomeuropeisk bakgrund som lever i en s k intim(par)relation (heteros som homos) med majoritetsinvånare bör kunna svenska språket bättre än andra invånare med utomeuropeisk bakgrund, som är tillsammans med varandra.

antal döda per 1000 invånare under den undersöka perioden: bland majoritetsinvånare som är tillsammans med majoritetsinvånare (heteros som homos): 1,18

bland minoritetsinvånare som är tillsammans med majoritetsinvånare (heteros som homos): 1,29

bland minoritetsinvånare som är tillsammans med minoritetsinvånare (heteros som homos): 1,37

Forskarna bakom studien konstaterar bl a att det inte har utgjort något större skydd under pandemin att ha en intimrelationspartner som är majoritetssvensk för en minoritetsinvånare samt att de majoritetssvenskar som har en intimrelationspartner som har utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund har drabbats mer av viruset än de majoritetssvenskar som är tillsammans med varandra, vilket är den förkrossande majoriteten numerärt och proportionellt sett (liksom att de allra flesta minoritetsinvånare i Sverige också är tillsammans med varandra inom sin minoritetsgrupp).

Studiens resultat leder dock till nya frågor: Väldigt få av Sveriges alla blandrelationer, blandäktenskap och blandpar (heteros som homos) bor och lever ju i de extremt trångbodda miljonprogramsområdena utan ”omvänt” befinner sig de allra flesta av dessa par i majoritetssvenskdominerade områden där trångboddheten är obefintlig men ändå föreligger ovanstående siffror. Därtill konstaterar forskarna att överdödligheten gäller invånare med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund oavsett om de härstammar från ett land med medelinkomstnivåer (t ex Iran) eller från ett mycket fattigt land (t ex Somalia).

”Utrikesfödda har drabbats hårdare av pandemin. Men att det skulle bero på sämre kunskap i svenska eller svårigheter att ta till sig information förklarar inte den högre dödligheten, enligt en ny studie.

– Det är tydligt att det inte är språket som gör att det blir så här, säger en av forskarna, Siddartha Aradhya.”

https://www.svd.se/okad-dodlighet-i-covid-inte-kopplat-till-sprak?fbclid=IwAR1SdpFx_qbIa8ss5H0SWn6Upx-mcOyPfP1jXFEUcs6shAFHeIu1J8re4So

”Tidigt under covid-19-pandemin kom indikationer på att viruset slog hårdare mot vissa grupper i samhället – både utomlands och i Sverige. Studier har visat på att faktorer som lägre utbildning, lägre inkomst och trångboddhet skulle kunna förklara varför det bland utrikesfödda finns en högre dödlighet. I vissa fall har även bristande språkkunskaper eller brist på insyn i hur vissa samhällssystem fungerar lyfts fram som potentiella bidragande orsaker.

– Att man då inte skulle förstå restriktionerna eller missuppfatta de restriktioner som gäller. Eller att man inte förstår hur sjukvårdssystemet fungerar och hur man kommer i kontakt med sjukvården när man blir sjuk, säger Siddartha Aradhya, forskare i demografi vid Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet, och fortsätter:

– Och det är problematiskt eftersom att inga av de påståendena har kunnat bevisas genom empirisk data, säger han.

Studien från Stockholms universitet pekar på att språkbrister inte kan förklara varför utrikesfödda har varit mer utsatta eller har en högre dödlighet. Inte heller kan eventuella bristande kunskaper om det svenska sjukvårdssystemet ses som en förklaring. Forskarna har jämfört personer som lever i par där båda är födda i ett annat land, par där en är utlandsfödd och par där båda är födda i Sverige.

– Ett intressant resultat vi har fått fram är att svenskfödda som är tillsammans med någon som är utrikesfödd också har en högre dödlighet. Det som detta visar är att det inte finns någon genetisk skillnad, säger Siddartha Aradhya.

Under pandemin har myndigheter, däribland Folkhälsomyndigheten, översatt information om covid-19 till olika språk för att nå så många som möjligt. Det är bra, anser han.

– Att översätta information är grundläggande. Men det kommer inte att lösa själva problemet. Det är tydligt att det inte är språket som gör att blir så här om man tittar på det vi har kommit fram till. Att översätta till olika språk är inte tillräckligt, säger han.

Så vad är det då som gör att skillnader uppstår? Att vissa drabbas hårdare än andra? Det är fortsatt svårt att säga – men inte på något sätt omöjligt att ta reda på.

– Hur vi traditionellt sett på ojämlikhet kanske inte kan appliceras på den här pandemin. Det kan finnas andra typer av ojämlikhet som har uppenbarat sig i och med covid-19-pandemin. Vi behöver bara gräva lite djupare, enligt Siddartha Aradhya.

– Vi behöver titta mer på risken för att utsättas för viruset. Det vi kan se är att det mycket handlar om hur man exponeras.”

Nya kartor som visar vaccinationstäckningen överensstämmer i det närmaste helt med både andelen invånare med utomeuropeisk bakgrund, valdeltagandet samt inkomst, utbildnings- arbetslöshets-, fattigdoms- och bidragsberoendenivåerna

SvD har kartlagt var invånarna som hittills har avstått från att vaccinera sig bor (d v s var de är folkbokförda) liksom deras bakgrund och att ha utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund är tyvärr den starkaste faktorn, som det verkar.

I de majoritetssvenskdominerade kommunerna, stadsdelarna, områdena och kvarteren har ofta mellan 85-90% låtit vaccinera sig men fr a i miljonprogramsområdena runtom i landet har i alltför många fall ej mer än 45-50% låtit vaccinera sig fram tills idag.

Nu när samhället snart öppnas upp igen finns det en mycket stor risk att invånarna med utomeuropeisk bakgrund dels kommer att fortsätta att vara den grupp som drabbas allra mest/värst av viruset proportionellt sett, såsom har varit fallet under hela pandemin (d v s de kommer att fortsätta att insjukna, att intensivvårdas och även att dö), och dels kommer att anklagas för att förstöra för alla andra, som har valt att vaccinera sig, genom att hålla viruset vid liv och föra smittan vidare.

Kartorna liknar f ö nästan exakt samma typ av kartor som visar valdeltagandenivån liksom samma typ av kartor som visar inkomst, utbildnings- arbetslöshets-, fattigdoms och bidragsberoendenivåerna.

https://www.svd.se/unika-siffror-ger-ny-bild-av-vaccinflackarna

”En och en halv miljon vuxna svenskar har varken tagit en eller två doser vaccin mot covid-19. Fram till nu har ingen vetat på detaljnivå var vaccinluckorna i Sverige finns, och hur stora skillnaderna mellan olika områden är, eftersom det då krävs komplicerade samkörningar mellan olika register. SvD kan nu presentera unika siffror om de vita fläckarna på Sveriges vaccinkarta. Vi har tagit del av en omfattande databas från Folkhälsomyndigheten som skickades till regionerna förra veckan. Efter att ha bearbetat datan har vi bland annat kunnat se hur vaccinviljan ser ut på nästintill kvartersnivå i Sverige. Sammanställningen visar på större vaccinklyftor i Sverige än vad som tidigare varit känt. Vi har bland annat kunnat se att det den 27 augusti, när datan samlades in, fanns 450 platser i landet där färre än hälften av de vuxna hade tagit två vaccindoser. I vissa områden var bara var femte vuxen fullvaccinerad.”

(…)

”För även om 71 procent av de vuxna svenskarna nu har fått två vaccindoser, så måste vi räkna med att hundratals områden i Sverige har så lågt skydd att viruset lätt kommer att kunna spridas där.”

Medan de politiska vaccinmotståndarna radikaliseras växer risken att invånarna med utomeuropeisk bakgrund, som är de som allra mest avstår från vaccinet, snart kommer att beskyllas för att förstöra samhället och vidmakthålla pandemin

Idéhistorikern Andreas Önnerfors varnar idag i DN för att de politiskt aktiva och organiserade vaccinmotståndarna kommer att radikaliseras under hösten nu när samhället överväger att sätta in mer intervenerande åtgärder för att få de som fram tills idag har avstått från att vaccinera sig att just vaccinera sig.

Det politiskt aktiva och organiserade svenska vaccinmotståndet hittas i huvudsak bland majoritetssvenskar som på olika sätt är kopplade till dels extremhögern och dels till den s k new age-världen (läs: ekologisk mat-, hälsokost-, naturmedicin-, homeopati-, meditations- och yogavärlden).

Samtidigt är det bland minoritetsinvånarna som ”vaccinmotståndet” de facto är som ojämförligt störst i den meningen att mycket höga procentandelar av landets invånare med utomeuropeisk bakgrund (och både de äldre invandrarna och de unga vuxna andragenerationarna) hittills har avstått från att vaccinera sig.

Alla de 100 000-tals invånare med utomeuropeisk bakgrund som hittills inte har vaccinerat sig har samtidigt antagligen inte valt att göra det av främst politiska skäl utan av en mängd andra anledningar.

I de majoritetssvenskdominerade stadsdelarna, områdena, kommunerna och ålderskohorterna är idag redan mellan 85-95% vaccinerade och det är tämligen oklart hur många majoritetssvenskar som hittills har avstått från att vaccinera sig av politiska skäl. Det verkar inte heller finnas några siffror som säger att t ex SD:arna avstår från att vaccinera sig mer än t ex V:arna.

Även bland de unga vuxna majoritetssvenskarna har uppemot 70-75% hittills valt att vaccinera sig under sommaren medan de unga vuxna med utomeuropeisk bakgrund är kraftigt överrepresenterade bland alla unga vuxna som hittills har valt bort att vaccinera sig.

Samtidigt växer en allt starkare vrede fram just nu bland alla dem som har vaccinerat sig och som riktas mot dem som hittills har avstått från att vaccinera sig. Det handlar om att de förstnämnda anser att de sistnämnda fortsätter att sprida runt och hålla liv i viruset, fortsätter att belasta vården och därmed öka den s k vårdskulden och fortsätter att göra så att samhället inte kan öppna ordentligt igen efter sommaren.

Jag kan naturligtvis också vara orolig för att de politiskt aktiva och organiserade majoritetssvenska vaccinmotståndarna kommer att radikaliseras än mer under hösten men jag är personligen fr a orolig för att den nya TAN-högern (d v s SD, M, KD och L) med SD i spetsen kommer att exploatera det statistiska faktumet att det till allra största delen är invånarna med utomeuropeisk bakgrund (och både de äldre invandrarna och de unga vuxna andragenerationarna) som hittills har avstått från att vaccinera sig.

För att tala klarspråk så tror jag t o m att denna fråga kan vinna åtskilliga röster till TAN-högerns favör och kanske t o m åtminstone delvis avgöra 2022 års val och särskilt om SD lyckas kapitalisera på den tilltagande vreden bland alla som har vaccinerat sig mot alla de som inte har gjort det (”de är osolidariska och illojala mot Sverige och svenskarna”, ”de är hänsynslösa och brutala egoister som tror på skrock, trolldom, religiösa föreställningar och irrationella eller antisemitiska konspirationer”, ”de är lågintelligenta lågliv som inte ens fattar att vaccinet är gratis och erbjuds alla oavsett bakgrund”, ”de är osvenska och förstör hela det svenska samhället och ska därför inte vara här” o s v o s v).

https://www.dn.se/vetenskap/forskare-risk-for-radikalisering-bland-vaccinmotstandare

”- Där finns en radikaliseringspotential. Rörelserna har legitimerade läkare som frontfigurer, för att förpacka det konspirationsteoretiska budskapet på ett mer acceptabelt sätt. Men de använder också en vokabulär där man kan avkoda att det handlar om ganska radikala idéer. De kallar inte vaccinet för vaccin utan för injektionen, säger Andreas Önnerfors, idéhistoriker och dekan i humaniora vid European Academy of Sciences and Arts i Salzburg.”

(…)

”– En del som inte vill vaccinera sig har börjat bära judestjärna för att visa att de jämför vaccinationerna med nazisternas totalitära ideologi, säger Andreas Önnerfors.

För någon vecka sedan kom ett än mer anmärkningsvärt uttalande.

– Fritjof Persson från Bota Sverige sa att när svenskarna börjar fatta att folk börjar dö av vaccinet, då ska älgstudsaren fram så att vi kan skjuta hela bunten i riksdagen och Folkhälsomyndigheten. Det är öppen våldsretorik. Och då kan det bara vara en tidsfråga innan någon gör det.

Uttalandet blev polisanmält.

– Polisen lade ner det, och menade att det bara var ett hypotetiskt uttalande. Men jag har studerat sådana här rörelser i många år, och om en enda person gör något liknande så kommer folk att gå tillbaka till den videon och se att det var den som var utlösande, säger Andreas Önnerfors.

Drygt 80 procent av alla vuxna i Sverige har nu fått minst en vaccindos. Det är inte tillräckligt för att hejda pandemin, enligt Folkhälsomyndigheten. Varför det fortfarande finns många ovaccinerade i vissa åldersgrupper och bostadsområden är svårt att veta. Det råder ingen brist på vaccin, och alla vuxna har fått erbjudande om vaccination.

Medan till exempel klimatskeptiker är en relativt homogen grupp som ofta använder samma argument ryms det mycket mer skilda uppfattningar inom antivaccinrörelsen.

– Inte minst finns det en könsaspekt. Klimatförnekare är ofta män medan vaccinmotståndare ofta är kvinnor. Så det är två helt olika målgrupper vi har att göra med. Karikatyrbilden av en klimatförnekare är den köttätande bilkörande mannen medan vaccinmotståndaren är den supermedvetna ekologiska kvinnan, säger Andreas Önnerfors.”