Category: icke-vita

”Andragenerationstjejerna” med utomeuropeisk bakgrund är den grupp som är allra mest utsatt för sexualbrott i landet

I samband med #metoo-kampanjen är det ingen eller åtminstone få som talar om vilken grupp kvinnor som är mest utsatt för sexualbrott. Förra året (2016) anmäldes kring 20 300 sexualbrott i landet och varav en tredjedel rubricerades som våldtäkt (och vilket då anses vara den grövsta formen av sexualbrott). I den senaste Nationella trygghetsundersökningen uppgav 1,7% av alla invånare i landet att de hade utsatts för ett (eller flera) sexualbrott under året och vilket motsvarar kring 129 000 invånare och uppskattningsvis kring 487 000 händelser/brott (och vilket är en ökning jämfört med tidigare år – mellan 2005-14 uppgav ”endast” 1% att de hade utsatts för sexualbrott).
 
Allra mest utsatta för sexualbrott är unga kvinnor i åldrarna 16-24 år bland vilka 9% uppgav att de hade utsatts för ett sexualbrott.
Vidare är singlar och ensamstående (med eller utan barn) mer utsatta än sammanboende (med eller utan barn) och de som bor i lägenhet och i flerfamiljshus är mer utsatta än de som bor i villa och i radhus och invånarna i de tre storstadsregionerna är mer utsatta än de som bor i mellanstora och i mindre städer och på landsbygden.
 
Den demografiska subgrupp som är allra mest utsatt för sexualbrott är dock utan konkurrens de s k ”andrageneration:arna”: Nästan tre gånger fler ”andrageneration:are” uppger att de har utsatts för (ett eller flera) sexualbrott jämfört med majoritetssvenskarna.
 
En absolut majoritet av landets ”andrageneration:are” (d v s de som är födda i Sverige med invandrade och utrikes födda föräldrar) har idag utomeuropeisk bakgrund och särskilt gäller det ålderskategorin 16-24 år.
 
Allt detta innebär att möjligen uppemot 20% eller hela en femtedel av alla ”andragenerationstjejer” mellan 16-24 år har utsatts för ett (eller flera) sexualbrott (sedan säger inte denna osannolikt höga siffra någonting om vilka som utsätter ”andragenerationstjejerna” för sexualbrott och gissningsvis handlar det både om majoritets- och minoritetsmän som utsätter dem för det).

Risken att vara arbetslös för en invånare i dagens Sverige som har bakgrund i Afrika och Asien är hela 15 gånger så stor som för en majoritetssvensk

Apropå att s k enkla jobb med låga löner nu möjligen kommer att införas för fr a landets utomeuropéer:
 
 
”Det var 2012 som Fredrik Reinfeldt fällde sin replik: ”Om man tittar på etniska svenskar mitt i livet så har vi mycket låg arbetslöshet.” Detta kallades av Aftonbladets ledarsida för ”ett mycket farligt sätt att argumentera och dessutom inte särskilt hederligt”. Kritiken mot Reinfeldt kom från alla håll.”
 
arbetslösheten bland alla invånare mellan 16-64 år under 3:e kvartalet 2017
 
inrikes födda: 4% (en hög andel av de inrikes födda som är arbetslösa är s k ”andrageneration:are” så i praktiken är ej mer än kring 2% av alla majoritetssvenskar arbetslösa och vilket är den lägsta arbetslösheten i världen för ett specifikt s k ”folkslag”)
 
utrikes födda: 14,6%
 
födda i Afrika och Asien: över 30% (OBS: födda i Sydamerika är nu ifatt de som är födda i Europa och vilket i praktiken betyder central- och östeuropéer – i båda dessa grupper ligger arbetslösheten numera på kring 7%)
 
Utöver ovanstående siffror så står mycket höga procentandelar av invånarna med bakgrund i Afrika och Asien helt och hållet utanför arbetsmarknaden överhuvudtaget inklusive 10 000-tals och åter 10 000-tals s k ”andrageneration:are” med bakgrund i fr a Afrika och Asien vilka ingår i gruppen ”unga som varken arbetar eller studerar” (d v s de s k UVAS:arna vilka aldrig gör praktik, sällan uppbär bidrag, ofta nolltaxerar och nästan alltid bor hemma hos sina invandrade och utrikes födda föräldrar) och vilket innebär att de inte ens finns med i arbetslöshetsstatistiken då de inte är aktivt arbetssökande trots att de inte förvärvsarbetar.
 
Bland landets invånare födda i Afrika och Asien så är endast kring 50-55% aktiva på arbetsmarknaden och vilket innebär att i 100-tals miljonprogramsområden runtom i landet så är i praktiken långt under 50% av alla invånare aktiva på arbetsmarknaden överhuvudtaget medan omvänt uppemot 85-90% av de majoritetssvenska invånarna i landets historiska stadskärnor och i de majoritetssvenskdominerade villa- och radhusområdena förvärvsarbetar och vilket är den högsta förvärvsfrekvensen för något s k ”folkslag” i världen, d v s de majoritetssvenska kvinnorna och männen arbetar just nu som aldrig förr och mer än något annat ”folkslag” på jorden (ett annat sätt att uttrycka det är att majoritetssvenskarna just nu i det närmaste arbetar ihjäl sig).
 
Därtill massmobiliseras just nu 100 000-tals majoritetssvenska tonåringar och unga vuxna (som extrajobbar) liksom 100 000-tals majoritetssvenska 70-åringar och pensionärer (som också extrajobbar) för att täcka upp för den alltmer skriande och krisartade kompetensförsörjningsbristen på den svenska arbetsmarknaden som innebär att 100 000-tals utlysta och lediga jobb och vakanser just nu inte kan besättas, tillsättas och fyllas p g a den extrema bristen på (majoritetssvensk) arbetskraft då majoritetssvenskarna som ”folkslag” just nu åldras allt snabbare och snabbare p g a de kraftigt fallande födelsetalen bland majoritetssvenskarna sedan många år tillbaka parat med de enorma (majoritetssvenska) pensionsavgångarna som har pågått under 10-15 års tid vid det här laget:
 
Idag är långt över 50% av alla majoritetssvenskar över 50 år gamla (d v s de är ej längre i s k reproduktiv och fertil ålder) och över en tredjedel av alla majoritetssvenskar är över 65 år gamla (sedan är det samtidigt ett faktum att majoritetssvenskarna lever längre än nästan alla andra s k ”folkslag” på jorden) medan landets utomeuropéer omvänt är mycket unga eller t o m extremt unga – de allra flesta av utomeuropéerna är i 30-årsåldern eller yngre än så och över 50% av alla utomeuropéer är mellan 0-35 år gamla, d v s de är i s k reproduktiv och fertil ålder även om många av utomeuropéerna fortfarande är s k bebisar, barn, ungdomar och unga vuxna (och tyvärr är samtidigt överdödligheten bland utomeuropéerna alltför hög).
 
Det finns slutligen idag inget annat s k vitt kristet västland (som just Sverige) där skillnaden i att vara arbetslös mellan den vita infödda majoritetsbefolkningen och mellan de icke-vita minoritetsinvånarna är så stor som just i Sverige (där den då är fullständigt astronomisk och surrealistisk):
 
Risken att vara arbetslös för en invånare i dagens Sverige som har bakgrund i Afrika och Asien är hela 15 gånger så stor som för en majoritetssvensk, d v s arbetslösheten bland landets utomeuropéer är overkliga och osannolika 1500% högre än bland majoritetssvenskarna.
 
I nästan alla andra s k vita kristna västländer (d v s förutom i Sverige och i några västländer till) står fortfarande betydande andelar av den infödda vita majoritetsbefolkningen utanför arbetsmarknaden i respektive land och fr a så är höga andelar av de infödda vita kvinnorna ej aktiva på arbetsmarknaden i ett mycket stort antal s k vita kristna västländer (d v s förutom i Sverige och i några västländer till) och den dagen då den just nu rådande högkonjunkturen saktar in och då lågkonjunkturen slår till (igen) så tyder allt på att det kommer att innebära rena katastrofen för landets invånare med utomeuropeisk bakgrund.
Genomsnittsålder bland landets invånare efter födelseland/födelseregion:
Födda i Sverige.jpg
 
födda i Sverige: 50 år (eftersom en hög andel ”andrageneration:are” ingår i denna kategori vilka generellt är unga eller t o m mycket unga så ligger medelåldern bland majoritetssvenskarna idag på en bra bit över 50 och över en tredjedel av alla majoritetssvenskar är idag över 65 år gamla)
 
födda i Norden: 60 år (en majoritet av alla som är födda i Norden är idag över 65 år gamla)
 
födda i Europa: 45 år
 
födda utanför Europa: 35 år (t ex är uppemot 90% av alla som invandrar till Sverige från ett utomeuropeiskt land under 45 år gamla och en mycket hög andel av landets utomeuropéer är idag mellan 20-35 år gamla och i miljonprogramsområdena är medelåldern generellt mycket låg)
Födda utanför Europa.jpg
 
OBS: Förutom att en majoritet av alla majoritetssvenskar idag befinner sig i övre medelåldern (d v s de befinner sig ej längre i s k fertil ålder) och att många idag är över 65 år gamla (d v s de befinner sig ej längre i s k arbetsför ålder) så lever majoritetssvenskarna idag samtidigt mycket länge medan utomeuropéerna visserligen är mycket unga (d v s de befinner sig både i s k fertil och arbetsför ålder även om många ännu ej är s k könsmogna och ännu ej har uppnått den s k vuxenåldern och börjat förvärvsarbeta) men omvänt uppvisar en kraftig överdödlighet, d v s alltför många av dem dör i förtid och få av utomeuropéerna är idag över 65 år gamla.

Den största ekonomiska satsningen någonsin på utomeuropéerna och på miljonprogramsområdena ”sjösätts” nu av den rödgröna regeringen

Sverige och (majoritets)svenskarna är just nu rikare än någonsin tidigare i Sveriges och (majoritets)svenskarnas historia och Sverige och (majoritets)svenskarna är ett av världens rikaste land och folk och en absolut majoritet av alla (majoritets)svenskar är både miljonärer och äger sitt boende (dessutom bor majoritetssvenskarna mycket stort jämfört med andra s k folkslag i världen) och har en fast heltidsanställning och jobbar i många fall än mer än så då en hög andel av alla majoritetssvenskar ofta jobbar över och jobbar extra och därtill kan ha flera jobb och utöver det flera arvodesbaserade uppdrag och åtaganden och inkomstbringande företags- och projektengagemang ”vid sidan av” och dessutom är majoritetssvenskarna extremt friska, ”pigga” och ”krya” jämfört med i stort sett alla andra s k folkslag i världen (OBS: att ha det mycket bra ekonomiskt och materiellt sett, att bo bra och och bo stort, att ha ett fast jobb och att jobba heltid och att må bra rent fysiskt-kroppsligen betyder inte på något sätt detsamma som att vara lycklig eller lyckad).
 
Trots högkonjunkturen som vissa menar börjar närma sig en överhettningssituation då ”hjulen snurrar” som aldrig förr just nu samtidigt som både den offentliga och den privata sektorn fullkomligen vrålar efter att (mass)anställa ny arbetskraft så är ändå landets invånare med utomeuropeisk bakgrund och landets miljonprogramsområden extremt fattiga och marginaliserade (och ej förvärvsarbetande i mycket hög grad) i jämförelse med majoritetssvenskarnas situation (d v s det är inte meningsfullt och ej heller etiskt eller politiskt ”korrekt” att jämföra utomeuropéernas situation i Sverige med situationen för västafrikaner i Italien, för marockaner i Portugal, för kineser i Rumänien eller för maorier på Nya Zeeland) och nu har den rödgröna (och antirasistiska och antifascistiska) regeringen aviserat hela 22 miljarder kronor i den kommande budgeten för att försöka lyfta miljonprogramsområdena och invånarna med bakgrund i Afrika och Asien (i praktiken i huvudsak landets invånare med bakgrund i den s k MENA-regionen och i subsahariska Afrika) innan lågkonjunkturen och nästa ekonomiska kris slår till för då vet alla och inte minst utomeuropéerna själva att det om möjligt kommer att bli ”sju resor värre” jämfört med hur det ser ut idag för landets utomeuropéer och för landets miljonprogramsområden.
P1-programmet Konflikt belyste för övrigt idag de amerikanska och delvis även de svenska rasrelationerna:
 
 
Bland annat påminner Segerstedtinstitutets Christer Mattsson och Timbros Andreas Johansson Heinö om att (de infödda majoritets)svenskarna med all sannolikhet och utan konkurrens är planetens, mänsklighetens och världshistoriens mest antirasistiska och antifascistiska ”folkslag” i världen i attityderna, åsikternas, ideologiernas, texternas, lagarnas, idéernas och värderingarnas värld liksom att Konungariket Sverige utan jämförelse är världens, den mänskliga artens och historiens första och hittills enda antirasistiska och antifascistiska statsbildning på jorden samtidigt som dagens svenska samhälle sannolikt är västvärldens mest rasstratifierade och rassegregerade land i siffrornas och statistikens och därmed också i de just nu levande fysiska-organiska-medicinska-materiella kropparnas värld.

Ny rapport visar att hela 70-80% av landets väljare med utomeuropeisk bakgrund röstar på de rödgrönrosa partierna

Forskarna Pieter Bevelander och Mikael Spång skriver idag om deras nya rapport som inför nästa års val visar att fr a utomeuropéerna röstar i mindre utsträckning än den infödda majoritetsbefolkningen:
 
 
Statistik visar att 90% av alla infödda majoritetssvenska kvinnor och närmare 90% av alla infödda majoritetssvenska män röstade i förra riksdagsvalet (2014) och vilket är en procentsiffra som också har ökat på senare år och hade Sverige bara bestått av infödda majoritetssvenskar så hade Sverige varit världens mest välmående parlamentariska demokrati, d v s inget annat s k folkslag på jorden röstar i lika hög grad som svenskarna.
 
Tyvärr är valdeltagandet mycket lägre bland landets minoritetsinvånare och särskilt gäller det de som har bakgrund i Afrika och Asien och i landets ca 160 miljonprogramsområden som domineras av invånare med utomeuropeisk bakgrund så ligger det totala valdeltagandet tyvärr på ej mer än mellan 45-60%. Omvänt är valdeltagandet i valkretsar och stadsdelar som domineras av infödda majoritetssvenskar numera på sådana osannolikt höga nivåer att de inte går att pressa upp mer och de procentsiffror som gäller där (i många fall kring 94-96%) uppnås bara i semidemokratier och diktaturer där det är mer eller mindre obligatoriskt att rösta.
Att landets invånare med utomeuropeisk bakgrund (som vid det här laget uppgår till minst en femtedel eller 20% av den svenska totalbefolkningen) tyvärr inte röstar i lika hög utsträckning (till exempel röstar endast kring 65% av alla väljare med bakgrund i Afrika och Asien) som landets majoritetssvenska invånare är med andra ord ett faktum men när utomeuropéerna väl röstar så röstar de vänster i extremt hög grad (mellan 70-80% av väljarna med utomeuropeisk bakgrund röstade på de rödgrönrosa partierna mellan 2002-14) liksom att de personröstar i en extremt hög utsträckning (närmare en fjärdedel av alla väljare med utomeuropeisk bakgrund som överhuvudtaget röstar personröstar) samtidigt som landets alla invånare med utländsk bakgrund generellt är underrepresenterade som både riksdags- och kommunfullmäktigeledamöter (liksom även som landstingsfullmäktigeledamöter). I praktiken innebär också detta att de som ”tjänar” på det låga valdeltagandet i miljonprogramsområdena och bland utomeuropéerna är allianspartierna liksom framför allt SD som kan kapa åt sig åtskilliga ”extra” procent och mandat p g a att utomeuropéerna ”röstskolkar”.
 
andelar som i riksdagsvalen 2002, 2006 och 2010 röstade på:
Vänsterpartiet: majoritetssvenska väljare 6%, väljare med utomeuropeisk bakgrund 16%
Socialdemokraterna: majoritetssvenska väljare 33%, väljare med utomeuropeisk bakgrund 58%
Miljöpartiet: majoritetssvenska väljare 8%, väljare med utomeuropeisk bakgrund 6%
Centerpartiet: majoritetssvenska väljare 7%, väljare med utomeuropeisk bakgrund 2%
Folkpartiet: majoritetssvenska väljare 10%, väljare med utomeuropeisk bakgrund 2%
Kristdemokraterna: majoritetssvenska väljare 6%, väljare med utomeuropeisk bakgrund 2%
Moderaterna: majoritetssvenska väljare 24%, väljare med utomeuropeisk bakgrund 12%
Övriga partier: majoritetssvenska väljare 6%, väljare med utomeuropeisk bakgrund 2%
 
andelar som i EU-valet 2014 röstade på:
Vänsterpartiet: majoritetssvenska väljare 8%, väljare med utomeuropeisk bakgrund 20%
Socialdemokraterna: majoritetssvenska väljare 23%, väljare med utomeuropeisk bakgrund 34%
Miljöpartiet: majoritetssvenska väljare 19%, väljare med utomeuropeisk bakgrund 10%
Centerpartiet: majoritetssvenska väljare 7%, väljare med utomeuropeisk bakgrund 2%
Folkpartiet: majoritetssvenska väljare 10%, väljare med utomeuropeisk bakgrund 5%
Kristdemokraterna: majoritetssvenska väljare 5%, väljare med utomeuropeisk bakgrund 7%
Moderaterna: majoritetssvenska väljare 11%, väljare med utomeuropeisk bakgrund 8%
Sverigedemokraterna: majoritetssvenska väljare 7%, väljare med utomeuropeisk bakgrund 2%
Feministiskt initiativ: majoritetssvenska väljare 8%, väljare med utomeuropeisk bakgrund 7%
 
andelar som personröstade i 2014 års val:
majoritetssvenska väljare: 16,3%
väljare med utomeuropeisk bakgrund: 23,7%
 
riksdagsledamöter efter 2014 års riksdagsval
inrikes födda med två inrikes födda föräldrar (majoritetssvenskar): 81,4%
utrikes födda (invandrade): 8,3% (borde ha varit 17%)
inrikes födda med en inrikes född förälder (blandade): 7,2% (borde ha varit 7,3%)
inrikes födda med två utrikes födda föräldrar (”andrageneration:are”): 3,2% (borde ha varit 5%)
 
kommunfullmäktigeledamöter efter 2014 års kommunval
inrikes födda med två inrikes födda föräldrar (majoritetssvenskar): 83,7%
utrikes födda (invandrade): 7,7 (borde ha varit 17%)
inrikes födda med en inrikes född förälder (blandade): 6,6% (borde ha varit 7,3%)
inrikes födda med två utrikes födda föräldrar (”andrageneration:are”): 2% (borde ha varit 5%)

Många av Kanadas latinamerikaner, araber, iranier och kineser betraktar inte sig själva som icke-vita när de tillfrågas om de ser sig som icke-vita eller ej

Läser just nu det senaste numret av den akademiska tidskriften Ethnic & Racial Studies specialblock om jämlikhetsdata och statistik om ras där det bl a framgår att hela 16 av 19 latinamerikanska länder numera samlar in data (via självidentifikation) om ras, etnicitet, språk, religion, urfolk och slavättlingar (vissa har dock mest fokus på urfolk medan andra mer har fokus på slavättlingar) samt att Kanada som använder sig av kategorin ”visible minorities” (synliga minoriteter) för att beteckna icke-vita nu är på nivå med Sverige (eller vice versa) i fråga om raslig mångfald:
 
Idag är över 20% av alla invånare i Kanada respektive i Sverige icke-vita och av dessa är ungefär en tredjedel födda i Kanada respektive i Sverige medan 60-65% är utrikes födda och därmed invandrade. År 2030 beräknas andelen icke-vita i Kanada uppgå till hela en tredjedel av Kanadas befolkning och det mesta tyder på att så är fallet även för svensk del – d v s år 2030 kommer en tredjedel av alla invånare i landet att vara icke-vita.
 
I Kanada finns också en undersökning där representanter från de största invandrar- och minoritetsgrupperna som betecknas som icke-vita själva har fått svara på om de betraktar sig som tillhörande kategorin synliga minoriteter eller ej, d v s om de ser sig själva som icke-vita eller ej, och intressant nog så har mycket höga procentandelar svarat att de inte ser sig själva som icke-vita även om de nog sannolikt är väl medvetna om att den vita majoritetsbefolkningen i Kanada betraktar och behandlar dem som varande icke-vita:
 
procentandel som inte betraktar sig själva som tillhörande kategorin synliga minoriteter i Kanada och som betraktar sig själva som:
 
vita 99%
blandade (d v s ”mixed race:are”) 60%
latinamerikaner 60%
araber 50%
väst- och centralasiater (kurder, syrianer, assyrier, iranier, afghaner m fl) 14%
kineser 9%
koreaner 8%
sydasiater 8%
sydostasiater 5%
svarta 0%

Antalet dödsskjutningar i landet fortsätter att öka

Antalet dödsskjutningar i landet fortsätter att öka liksom antalet skottskadade och i jämförelse med våra nordiska grannländer så dödas och/eller skadas (proportionellt sett) kring 400% fler i Sverige p g a skjutvapen och i år har redan ett 20-tal personer dödsskjutits varav tre under de senaste två dygnen (medan fyra har skottskadats) och antalet skottskadade uppgår till åtminstone ett 60-tal fram tills dags dato (därtill blir ju också flera personer ihjälstuckna eller skadade med kniv eller med hjälp av andra stickvapen liksom att de blir ihjälslagna med järnrör, träpåkar och andra trubbiga tillhyggen eller ”enbart” med nävars och ren muskelkrafts hjälp).
 
 
 
Tyvärr har hela 90% av de som skjuter och som blir skjutna och vare sig de tas av daga eller skadas (oftast för livet) utländsk och i huvudsak utomeuropeisk och utomvästerländsk bakgrund (de allra flesta har i praktiken bakgrund i MENA-regionen och i subsahariska Afrika med Irak, Iran, Libanon, Turkiet, Somalia och Eritrea som stora ursprungsländer), d v s endast kring 10% är infödda majoritetssvenskar och över hälften är s k ”andrageneration:are” och över hälften är vidare uppvuxna och bosatta i landets miljonprogramsområden. I stort sett så handlar det om samma demografiska ”pool” som under de senaste åren har låtit sig rekryteras som IS-frivilliga och de allra flesta har misslyckats med att gå ut grundskolan med fullständiga betyg och flertalet är s k ”NEET:are” eller ”UVAS:are” och nolltaxerar och uppbär ej bidrag och äger i praktiken ingenting ”på pappret”.
 
Att så många fler dödas och skadas med skjutvapen i Sverige än i de övriga nordiska länderna kan förklaras och förstås med att Sverige inhyser en större proportion invånare med någon form av bakgrund utanför västvärlden i relation till de andra nordiska länderna, med att en hög andel av landets invånare med utomeuropeisk bakgrund är unga eller t o m mycket unga jämfört med den majoritetssvenska befolkningen liksom framför allt med att mycket höga procentandelar av landets invånare med bakgrund i fr a MENA-regionen och subsahariska Afrika misslyckas i skolan och står mer eller mindre helt utanför arbetsmarknaden, d v s de är inte ens arbetssökande och än mindre studerar de.
 
dödsskjutningar:
1990-94: i medeltal 4 per år
1995-99: i medeltal 7 per år
2000: 22
2001: 19
2002: 16
2003: 18
2004: 15
2005: 12
2006: 15
2007: 23
2008: 15
2009: 24
2010: 19
2011: 20
2012: 17
2013: 23
2014: 25
2015: 31
2016: 28
 
skottskadade:
2008: 62
2009: 58
2010: 88
2011: 89
2012: 63
2013: 82
2014: 101
2015: 118

Ska finlandssvenskar rädda den svenska arbetskraftsbristen när full sysselsättning råder bland majoritetssvenskarna?

Arbetslösheten har i sommar fortsatt att pressas ned bland de inrikes födda samtidigt som den har fortsatt att pressas upp bland de utrikes födda:
 
Idag är 3,9 procent av alla inrikes födda arbetslösa och då (tyvärr) åtskilliga s k ”andrageneration:are” ingår i denna procentsiffra så innebär det att endast lite mer än 2% av alla infödda majoritetssvenskar just nu är arbetslösa medan 21,8% av alla utrikes födda är arbetslösa och bland utomeuropéerna och särskilt bland de som har bakgrund i Afrika och Mellanöstern så är över 30% eller kring en tredjedel arbetslösa och särskilt gäller det de utomeuropeiska kvinnorna bland vilka procentsiffran är än högre. Det ska också tilläggas att 10 000-tals och åter 10 000-tals utomeuropéer (inklusive även alltför många s k ”andrageneration:are”) står helt och hållet utanför arbetsmarknaden och de är inte ens arbetssökande och därmed inte medtagna i arbetslöshetsstatistiken.
 
Det råder med andra ord full sysselsättning bland majoritetssvenskarna precis som det gjorde under de mytomspunna rekordåren under efterkrigstiden när Sverige var världens rikaste land.
 
Samtidigt är arbetskraftsbristen större än någonsin tidigare p g a de fortsatt stora majoritetssvenska pensionsavgångarna och de sedan länge kraftigt fallande majoritetssvenska födelsetalen, d v s det finns i praktiken inga fler majoritetssvenskar att anställa och ”ta av” då även de majoritessvenska ungdomarna och pensionärerna har ”mobiliserats” till bristningsgränsen för att fylla vakanserna och ”täcka upp” kompetensförsörjningen.
 
Den rådande och alltmer skriande arbetskraftsbristen närmar sig nu en sådan krisnivå att den liknar den arbetskraftsbrist som rådde under rekordåren när Sverige tvingades massimportera 100 000-tals arbetskraftsinvandrare decennium efter decennium. Då var arbetskraftsbristen fr a påtaglig inom LO-yrkena men denna gång är arbetskraftsbristen lika krisartad inom LO-yrkena som inom TCO- och SACO-yrkena.
 
Medan lönerna rusar i höjden p g a arbetskraftsbristen så görs just nu rätt så desperata försök att ”importera” finlandssvenskar inom bl a skolans värld för att fylla vakanserna och kanske kommer också rekryteringsförsök att göras bland de 4-5 miljoner svenskamerikanerna även om sysselsättningsgraden är mycket hög även bland finlandssvenskarna och svenskamerikanerna, d v s det finns inte särskilt många finlandssvenskar eller svenskamerikaner att ”välja mellan” och ”plocka av”.
 
Samtidigt har ingen svensk regering hittills lyckats med att få den jättelika och tyvärr även snabbt växande reservarbetskraftsarmé som stavas utomeuropéer, d v s landets invånare med bakgrund i de före detta kolonierna och fr a med bakgrund i Afrika och Mellanöstern, i arbete trots den extrema arbetskraftsbristen, trots den ”peak:ande” högkonjunkturen och trots att Sverige fortfarande är ett av världens absolut rikaste länder som uppvisar världens högsta sysselsättningsgrad och förvärvsfrekvens bland sin infödda majoritetsbefolkning.