Kategori: Sverige

30% av de svenska väljarna rankar ”islamistiska radikaler” och ”migration” som de allra viktigaste frågorna inför det kommande EU-valet

DN:s Pia Gripenberg rapporterar idag om tankesmedjan ECFR:s (och intervjuar även ECFR:s grundare Mark Leonard) nya opinionsundersökning inför EU-valet som visar att andelen ”revolutionärer” (d v s den andel av befolkningen som inte längre tror på systemet och politiken) hela tiden ökar medan andelen ”systemtrogna” (d v s den andel av befolkningen som fortfarande tror på systemet och politiken) hela tiden minskar och andelen ”arga” EU-invånare har aldrig varit störren än vad den är idag.
 
35% av svenskarna kategoriseras som ”revolutionärer” och 34% som ”systemtrogna” och 30% av svenskarna anser att ”islamistiska radikaler” och ”migration” är de allra viktigaste frågorna.
EC.jpg
 
Sverige är ett av de länder vars invånare är mest oroade för migrationsfrågan tillsammans med Österrike, Tjeckien, Frankrike, Ungern, Italien och Slovakien och Sverige är också ett av de länder vars invånare är mest oroade för Ryssland tillsammans med Danmark, Tjeckien, Polen och Rumänien.
Namnlöst.jpg
 
De allra flesta av ”revolutionärerna” fångas upp och röstar numera på högerpopulistiska och högerextrema partier och troligen kommer uppemot en tredjedel av det nya EU-parlamentet att bestå av s k EU-skeptiska partier efter EU-valet i maj i år och varav de flesta kommer att vara just högerpopulistiska och högerextrema partier.
 
 
”Störst tilltro till politiken, i rapporten kallade för systemtrogna, har väljare i länder som Danmark och Tyskland. Klart lägst tilltro har väljare i Frankrike. De, benämnda revolutionära, misstror både sitt eget nationella system och EU:s.
 
– I Frankrike anser bara en av tio att systemen fungerar bra. Det är rätt chockerande, säger Mark Leonard.
 
Han fortsätter:
 
– På flera ställen finns ett omfattande missnöje mot status quo. Om ett parti ska prestera bra måste det därför lova att förändra rådande läge och få saker att fungera.”
 
(…)
 
”– Det kommer att bli ett mer fragmentiserat parlament. Åtminstone en tredjedel av ledamöterna kommer att vara EU-skeptiker.
 
Frågan är om de klarar att samordna sig.
Mark Leonard ser framför sig att den splittringen som i dag finns i EU:s ministerråd, alltså där medlemstaternas ministrar möts, slår igenom även i parlamentet. Liksom i EU-kommissionen. En ny kommission, dit varje land nominerar en kandidat, ska väljas senare i år.
 
– Länderna kommer att nominera fler EU-skeptiker. Det, liksom fragmenteringen i parlamentet, kan leda till stor utmaning för EU att hålla samman och fungera effektivt framöver.”

Den tidigare så stora, breda och välmående västerländska medelklassen smälter just nu bort och allra snabbast går denna process i Sverige

En ny OECD-rapport (be)visar nu att den tidigare så stora, breda och (tidigare mycket) välmående västerländska medelklassen, som skapades och ”stampades fram” under efterkrigstiden tack vare ”alliansen” mellan de socialistiska (och arbetarklassbaserade) och de liberala (och medelklassbaserade) partierna (vilka tillsammans ju också hade fått igenom den allmänna och lika rösträtten under 1900-talets första hälft), håller på att smälta bort sedan 1980-talets nyliberala privatiseringar och avregleringar (och efter 2008 års finanskris så går denna process allt snabbare) medan överklassen (och just i Sverige är överklassen till överväldigande delen vit) blir allt rikare samtidigt som underklassen blir allt fattigare (och just i Sverige är underklassen till överväldigande delen icke-vit) och på senare år har medelklassen minskat allra snabbast just i Sverige.
Topp.jpg
Att vara medelklass definieras i OECD-rapporten som att vara medelinkomsttagare och denna definition inbegriper därmed höga procentdelar av LO:s övre skikt och betyder så klart inte detsamma som att ”leva borgerligt” eller att ha ”medelklassvärderingar” o s v utan det handlar enbart om inkomstnivån. OECD konstaterar dessutom att medelklassen kommer att fortsätta att smälta bort då ”nyrekryteringen” till medelklassen bland de unga invånarna i västvärlden hela tiden minskar och vilket innebär att den välmående västerländska medelklassen numera i hög grad utgörs av äldre medelålders och pensionärer.
UNG.jpg
”Utvecklingen är densamma i samtliga avancerade ekonomier, konstaterar organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) i en ny rapport. Men extra påtaglig i länder som Sverige där medelklassen har varit och fortfarande är stor i en internationell jämförelse. Vid 80-talets mitt tillhörde i snitt 64 procent av befolkningen i OECD-länderna medelklassen. Sedan dess har gruppen krympt med tre procentenheter. Att jämföra med Sveriges medelklass som gått från att utgöra 72,6 till 65,2 procent under samma period – en minskning med 7,4 procentenheter.”

Demografisk översikt över de svenska asiaterna den 31 december 2018

De svenska asiaterna uppgick till sammanlagt 211 194 invånare i landet den 31 december 2018 utifrån definitionen att ha någon form av bakgrund i Stillahavsasien eller i Nordostasien (Hong Kong, Japan, Kina, Mongoliet, Nordkorea, Sydkorea, Taiwan) och Sydostasien (Brunei, Filippinerna, Indonesien, Kambodja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Vietnam, Östtimor).

 

De svenska asiaterna är numera fler till antalet än de svenska latinamerikanerna (ca 150 000 invånare) men färre än afrosvenskarna (ca 300 000 invånare) och långt färre än antalet invånare med bakgrund i den så kallade MENA-regionen vilka uppgick till 919 579 invånare den 31 december 2018. Därtill fanns det också ca 120 000 invånare med ursprung från Central- och Sydasien i landet den 31 december 2018.

 

Två tredjedelar av de svenska asiaterna är utrikes födda och invandrade och av dem är två tredjedelar kvinnor och uppemot 15% är adopterade (och av dem är närmare två tredjedelar också kvinnor).

 

Endast 7,4% av de svenska asiaterna är s k ”andrageneration:are” i den meningen att de är födda i Sverige med två föräldrar som är födda i samma land (t ex att de är födda i Sverige med två föräldrar som är födda i Kina eller Vietnam).

 

Över en fjärdedel av alla svenska asiater är blandade och de allra flesta av dem har en förälder från regionen och en förälder som är svenskfödd. Över 80% av alla blandade svenska asiater som har en förälder från regionen och en förälder som är svenskfödd har en moder från regionen och en svenskfödd fader.

 

Demografisk översikt över de svenska asiaterna den 31 december 2018

totalt antal: 211 194

födda i regionen: 66,1%=139 505 (66,4%=92 664 kvinnor) (13,2 %=18 384 adopterade – 62,6%= 11 505 kvinnor)
födda i Sverige med två föräldrar födda i regionen: 7,4%=15 574
födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i Sverige: 21,5%=45 338
födda i Sverige med en förälder född i regionen och en förälder född i annat ursprungsland: 5,1%=10 767

födda i Sverige med fadern född i regionen och modern född i Sverige: 8032 födda i Sverige med modern född i regionen och fadern född i Sverige: 37 316 (82,3%)

födda i Sverige med fadern född i regionen och modern född i annat ursprungsland: 3400
födda i Sverige med modern född i regionen och fadern född i annat ursprungsland: 7377 (68,5%)

 

Om Curt Juhlin-Dannfelts rapport

En gång i tiden ”grävde” jag fram en mycket svårfunnen och hemligstämplad rapport på Krigsarkivet i Stockholm som hade författats i oktober 1941 av den både protyskt, högerradikalt och antisemitiskt lagda militärattachén och generalmajoren Curt Juhlin-Dannfelt vid den dåvarande svenska ambassaden i Berlin och som räknas som det första nedtecknade och dokumenterade (ögon)vittnesmålet om Förintelsen som emanerade från (riks)svenskar vilka möjligen också var förövare utöver att de var vittnen – d v s från SS-svenskarna Gösta Borg och Ragnar Linnér vilka båda tjänstgjorde i Ukraina på sommaren 1941 i 5. SS-Panzer-Division Wiking och vilka bevittnade och möjligen då även deltog i massakrer på judar och även på slaviska civila.
1111.jpg
 
Rapporten har sedermera kommit att bli en både ständig och viktig referens i forskningen om Förintelsen och just nu läser jag den norske journalisten Eirik Veums bok ”Det svenska sveket” som naturligtvis också skriver om Juhlin-Dannfelts på sin tid hemligstämplade rapport (och som ägnar hela tre sidor åt rapporten) som tillsändes dåvarande ÖB:n Olof Thörnell och som då till synes ”lämnades utan åtgärd” och slutligen ”begravdes” på Krigsarkviet trots att Borg och Linnér beredvilligt berättade om masslakten på judarna vid östfronten på sommaren 1941.
56419493_10156354582100847_6972300804241752064_n.jpg
 
Juhlin-Dannfelt var då bl a mer intresserad av det ryska maskingevär som de båda SS-svenskarna hade tagit med sig fronten som krigsbyte och gåva till svenska ambassaden än att ställa följdfrågor om massmördandet som Borg och Linnér bedyrade att både SS och Wehrmacht gjorde sig skyldiga till och han såg också till att SS-svenskarna kunde fortsätta sina militära karriärer vid hemkomsten trots att de båda hade deserterat från svenska armén för att kunna ta värvning i SS.
333.jpg

Den koreanska minoriteten i Sverige i siffror

Den 31 december 2018 fanns det totalt 21 049 invånare som antingen själva var födda i Sydkorea eller som var födda i Sverige med en eller två föräldrar födda i Sydkorea.
 
Dessutom fanns det också 104 invånare som antingen själva var födda i Nordkorea eller som var födda i Sverige med en eller två föräldrar födda i Nordkorea och en hel del av dem är då egentligen födda i eller har bakgrund från Sydkorea och är därmed felregistrerade i folkbokföringsregistret.
 
Totalt innebar det att den 31 december 2018 så fanns det 21 153 invånare i Sverige med någon form av bakgrund på Koreahalvön och vilket i sin tur innebär att invånare med någon slags bakgrund i Nord- eller Sydkorea numera utgör landets 35:e största minoritetsgrupp och 0,21% av samtliga invånare i landet.
 
födda i Sydkorea (både adopterade och invandrade – dock är kring 85% adopterade): 11 353
kvinnor: 6857 (60%)
män: 4496 (40%)
 
födda i Sverige med två föräldrar födda i Sydkorea (barn till både adopterade och invandrade – dock är kring 85% barn till invandrade): 283
 
födda i Sverige med en mor som är född i Sydkorea och en far som är född i ett annat land än Sydkorea eller Sverige (i huvudsak i de övriga nordiska länderna eller i västeuropeiska länder): 567
 
födda i Sverige med en far som är född i Sydkorea och en mor som är född i ett annat land än Sydkorea eller Sverige (i huvudsak i asiatiska eller i östeuropeiska länder): 310
 
födda i Sverige med en mor som är född i Sydkorea och en far som är född i Sverige: 6659
 
födda i Sverige med en far som är född i Sydkorea och en mor som är född i Sverige: 1877
 
I praktiken innebär detta att av totalt 4496 män som är födda i Sydkorea så är högst 40% fäder idag (d v s 60% av de sydkoreanska männen, och både de adopterade och de invandrade männen från Sydkorea, är barnlösa) mot bakgrund av att de som är det bör ha 1,5-2 barn per person. Sannolikt går det att ”översätta” detta med att åtminstone 30% av alla män som är födda i Sydkorea, och både de adopterade och de invandrade männen, har en partner och vare sig de är hetero- eller homosexuella mot bakgrund av att en hel del har hunnit skilja sig alternativt att deras partner har hunnit gå bort.
 
Av totalt 6857 kvinnor som är födda i Sydkorea så är åtminstone 80% mödrar idag (d v s 20% av de sydkoreanska kvinnorna, och både de adopterade och de invandrade kvinnorna från Sydkorea, är barnlösa). Sannolikt går det att ”översätta” detta med att åtminstone 70% av alla kvinnor som är födda i Sydkorea, och både de adopterade och de invandrade kvinnorna, har en partner och vare sig de är hetero- eller homosexuella mot bakgrund av att en hel del har hunnit skilja sig alternativt att deras partner har hunnit gå bort.

Ny studie om det mångreligiösa Sverige

SST – Myndigheten för statligt stöd till trossamfund – publicerar idag rapporten ”Sveriges religiösa landskap” som är författad av Erika Willander och som bl a redovisar en enkätstudie som ingår i den s k SOM-undersökningen (och som bygger på jämlikhetsdataprincipen så studien är då ingen registerstudie utan en frivillig och anonym enkätstudie) för att försöka kartlägga hur det nya mångreligiösa Sverige ser ut.

Statistik 1976-2016.jpg

Rapporten tar avstamp i 1930 års folkräkning som gav vid handen att 99,7% av alla invånare i det dåtida Sverige var lutherskt kristna i den meningen att de var medlemmar i Svenska kyrkan men idag handlar det om 61,2% och andelen troende och religiöst utövande lutherskt kristna är sannolikt rejält mycket lägre än så och år 2016 var 321 829 personer medlemmar i ett annat samfund än just i Svenska kyrkan.

Faktum är att Sverige idag antagligen är ett av västvärldens allra mest mångreligiösa länder bredvid USA, Storbritannien, Frankrike, Kanada, Australien och Nederländerna.

I rapporten framkommer det bl a att:

70% av de som är medlemmar i en minoritetskyrka (t ex en serbisk-ortodox kyrka eller en assyrisk kyrka) har besökt en kyrka under det senaste året jämfört med att exempelvis 35% av de som uppger att de är muslimer svarar att de har besökt en moské under det senaste året.

Besök.jpg

15% av de som är medlemmar i Svenska kyrkan uppger att de ber till Gud varje vecka jämfört med att exempelvis 52% av de som uppger att de är muslimer svarar att de ber till Gud varje vecka.

48% av de som är medlemmar i Svenska kyrkan svarar att de tror på Gud jämfört med att exempelvis 92% av de som är medlemmar i en minoritetskyrka samt de som uppger att de är muslimer svarar att det tror på Gud.

Mellan 55-58% av de som är medlemmar i Svenska kyrkan eller i en minoritetskyrka är kvinnor jämfört med exempelvis 50% av de som uppger att de är muslimer.

Generellt är medlemmarna i Svenska kyrkan äldre eller gamla, över 40% är t ex mellan 61-80 år gamla, medan exempelvis de som uppger att de är muslimer generellt är unga – t ex är 60% av de som uppger att de är muslimer mellan 15-45 år gamla.

Medlemmarna i Svenska kyrkan samt de som uppger att de muslimer är de som uppvisar den högsta andelen som endast har en grundskoleutbildning som den högsta utbildningsnivån – ca 20% vardera.

Inkomst.jpg

De som uppger att de saknar religionstillhörighet uppvisar den högsta andelen höginkomsttagare – 28% – och därefter kommer de som är medlemmar i Svenska kyrkan – 22%. Omvänt svarar hela 50% av de som uppger att de är muslimer att de tjänar under 300 000 kr per år innan skatt.

Tillit.jpg

11% av hela befolkningen uppger att de känner en låg tillit till andra människor men bland de som uppger att de är muslimer och bland de som uppger att de tillhör någon annan religion än islam eller en minoritetskyrka (t ex buddhister och hinduer m fl) uppger 22-24% att de har en låg allmänmänsklig tillit.

40% av medlemmarna i Svenska kyrkan uppger att de känner samhörighet med andra religioner eller kulturer medan 57-58% av de som uppger att de är muslimer och av de som uppger att de tillhör någon annan religion gör det.