Category: Sverige

Den största ekonomiska satsningen någonsin på utomeuropéerna och på miljonprogramsområdena ”sjösätts” nu av den rödgröna regeringen

Sverige och (majoritets)svenskarna är just nu rikare än någonsin tidigare i Sveriges och (majoritets)svenskarnas historia och Sverige och (majoritets)svenskarna är ett av världens rikaste land och folk och en absolut majoritet av alla (majoritets)svenskar är både miljonärer och äger sitt boende (dessutom bor majoritetssvenskarna mycket stort jämfört med andra s k folkslag i världen) och har en fast heltidsanställning och jobbar i många fall än mer än så då en hög andel av alla majoritetssvenskar ofta jobbar över och jobbar extra och därtill kan ha flera jobb och utöver det flera arvodesbaserade uppdrag och åtaganden och inkomstbringande företags- och projektengagemang ”vid sidan av” och dessutom är majoritetssvenskarna extremt friska, ”pigga” och ”krya” jämfört med i stort sett alla andra s k folkslag i världen (OBS: att ha det mycket bra ekonomiskt och materiellt sett, att bo bra och och bo stort, att ha ett fast jobb och att jobba heltid och att må bra rent fysiskt-kroppsligen betyder inte på något sätt detsamma som att vara lycklig eller lyckad).
 
Trots högkonjunkturen som vissa menar börjar närma sig en överhettningssituation då ”hjulen snurrar” som aldrig förr just nu samtidigt som både den offentliga och den privata sektorn fullkomligen vrålar efter att (mass)anställa ny arbetskraft så är ändå landets invånare med utomeuropeisk bakgrund och landets miljonprogramsområden extremt fattiga och marginaliserade (och ej förvärvsarbetande i mycket hög grad) i jämförelse med majoritetssvenskarnas situation (d v s det är inte meningsfullt och ej heller etiskt eller politiskt ”korrekt” att jämföra utomeuropéernas situation i Sverige med situationen för västafrikaner i Italien, för marockaner i Portugal, för kineser i Rumänien eller för maorier på Nya Zeeland) och nu har den rödgröna (och antirasistiska och antifascistiska) regeringen aviserat hela 22 miljarder kronor i den kommande budgeten för att försöka lyfta miljonprogramsområdena och invånarna med bakgrund i Afrika och Asien (i praktiken i huvudsak landets invånare med bakgrund i den s k MENA-regionen och i subsahariska Afrika) innan lågkonjunkturen och nästa ekonomiska kris slår till för då vet alla och inte minst utomeuropéerna själva att det om möjligt kommer att bli ”sju resor värre” jämfört med hur det ser ut idag för landets utomeuropéer och för landets miljonprogramsområden.
P1-programmet Konflikt belyste för övrigt idag de amerikanska och delvis även de svenska rasrelationerna:
 
 
Bland annat påminner Segerstedtinstitutets Christer Mattsson och Timbros Andreas Johansson Heinö om att (de infödda majoritets)svenskarna med all sannolikhet och utan konkurrens är planetens, mänsklighetens och världshistoriens mest antirasistiska och antifascistiska ”folkslag” i världen i attityderna, åsikternas, ideologiernas, texternas, lagarnas, idéernas och värderingarnas värld liksom att Konungariket Sverige utan jämförelse är världens, den mänskliga artens och historiens första och hittills enda antirasistiska och antifascistiska statsbildning på jorden samtidigt som dagens svenska samhälle sannolikt är västvärldens mest rasstratifierade och rassegregerade land i siffrornas och statistikens och därmed också i de just nu levande fysiska-organiska-medicinska-materiella kropparnas värld.

En gång i tiden var det invandrarna och inte minst invandrarkvinnorna som förvärvsarbetade allra mest

Mellan ca 1950-75 var det ”upp-och-nervända-världen” på den svenska arbetsmarknaden och då fanns det fog att tala om att ”Dom” tar ”våra” jobb:
21370911_10155027057185847_7071421516984501629_n.jpg
 
Då var det invandrarna som förvärvsarbetade allra mest inklusive kvinnorna och som också arbetade heltid (och nog ofta mer därtill) mer än den infödda majoritetsbefolkningen.
 
Efter avindustrialiseringen av Sverige som accelererade på 1980- och 90-talen och i och med att den utomeuropeiska invandringen tog över från den europeiska dito vid ungefär samma tidpunkt så har det idag som bekant blivit tvärtom:
 
Idag är det majoritetsinvånarna som arbetar mest (och sannolikt i hela världen) och fr a gäller det heltidsarbete och än mer fr a så gäller det kvinnorna medan utomeuropéernas siffror är precis de omvända – d v s de jobbar deltid eller inte alls och särskilt gäller det kvinnorna.

Idag ”fyller” staten Nordkorea 69 år

Idag ”fyller” det just nu så högaktuella landet Demokratiska folkrepubliken Korea eller Nordkorea 69 år då staten bildades och utropades de jure den 9 september 1948 även om embryot till staten hade existerat ända sedan 1946 när segrar- och ockupationsmakten Sovjet-Ryssland installerade sin man och sin exilledare Kim Il-sung som provisorisk regeringschef.
 
1945 fanns det inte särskilt många länder som var självständiga de facto vare sig i Afrika eller i Asien (eller i Oceanien och Karibien) men efter att Indien blev självständigt 1947 så inleddes avkolonialiseringen på allvar även om processen skulle komma att ta flera decennier och utropandet och skapandet av både Republiken Korea eller Sydkorea den 15 augusti 1948 som kom att ledas av segrar- och ockupationsmakten USA:s man och exilledare Syngman Rhee och Nordkorea några veckor därefter var en del i detta första och tidiga skede av avkolonialiseringsprocessen.
 
Att ett pro-ryskt Nordkorea bildades idag för 69 år sedan och ett pro-amerikanskt Sydkorea några veckor innan dess kan också sägas vara startskottet för Kalla krigets utbrott i Asien, i Tredje världen och i den utomvästerländska världen och det kombinerade inbördeskrig och stormaktskrig som två år senare följde på delningen av Koreahalvön blev därmed en ”logisk” följd av denna utveckling.
found33.jpg
 
Slutligen var Nordkorea den första suveräna kommunistiska folkrepubliken i Asien, i Tredje världen och i den utomvästerländska världen som inte tillhörde Sovjetunionen och som då föregick utropandet av Folkrepubliken Kina med ett år. För övrigt var Sverige den första västerländska staten som 1973 erkände Nordkorea och upprättade diplomatiska förbindelser med landet och i Sverige finns också en pro-nordkoreansk förening som under många år räknade flera riksdagsledamöter bland sina medlemmar från både de svenska vänster- och högerpartierna och tidigare gavs även den viktigaste pro-nordkoreanska koreanskspråkiga tidskriften ut från Sverige som riktade sig till den koreanska diasporan runtom i Europa.

Den svenska befolkningsökningen fortsätter att vara rekordhög och beror i huvudsak på (utomeuropeisk) invandring

Den svenska befolkningsökningen fortsätter att vara rekordhög jämfört med hur det ser ut i övriga västvärlden och beror i huvudsak på (utomeuropeisk och utomvästerländsk) invandring och inte på ”biologisk självreproduktion” (d v s på födelseöverskott): På bara ett halvår har alla ”vi” som är invånare i Sverige blivit nästan 60 000 fler.
 
Den 30 juni 2017 uppgick alla vi som bor i Sverige och som är folkbokförda här till 10 053 061 invånare. Ett lands befolkning förändras i huvudsak dels genom antalet invandrare respektive antalet utvandrare och dels genom antalet födda respektive antalet döda.
 
Mellan den 1 januari och den 30 juni 2017 ökade den svenska totalbefolkningen med 57 908 invånare och vilket innebär att den svenska befolkningsökningen fortsätter att vara en av de allra högsta i västvärlden medan en majoritet av västvärldens länder omvänt ser sin befolkning minska för varje år som går.
 
Den svenska befolkningsökningen består i huvudsak av invandring: Mellan den 1 januari och den 30 juni 2017 invandrade 63 996 personer till Sverige och vilket är en ökning sedan första halvåret 2016 och idag har en majoritet av alla invandrade ursprung utanför Europa och utanför västvärlden (endast 1092 invandrare hade t ex bakgrund i Finland) med länder som Syrien, Afghanistan, Irak, Indien, Iran, Eritrea och Somalia som stora ursprungsländerna.
 
Mellan den 1 januari och den 30 juni 2017 utvandrade samtidigt 20 252 personer från Sverige till andra länder och varav de som är inrikes födda är den största utvandrargruppen följd av gruppen med ursprung i Finland. Invandringsöverskottet uppgick därmed till 43 744 personer – d v s alla invandrade (som då fr a kommer från Syrien, Afghanistan, Irak, Indien, Iran, Eritrea och Somalia) minus alla utvandrade (som då fr a är födda i Sverige och i Finland).
 
Vad gäller födda och döda mellan den 1 januari och den 30 juni 2017 så har färre fötts (totalt 58 993) och fler dött (totalt 46 607) jämfört med första halvåret 2016 och födelseöverskottet, d v s antalet födda minus antalet döda, uppgick totalt till 11 386 personer och vilket var färre än under motsvarande period året innan. De som framför allt dör är de inrikes födda och invånare med bakgrund i Finland och av de som föds i Sverige har idag uppemot 40% utländsk bakgrund medan födelsetalen bland de inrikes födda med svensk bakgrund liksom bland de med nordisk bakgrund fortsätter att minska: Av alla nyfödda invånare som föddes i Sverige mellan den 1 januari och den 30 juni 2017 har idag kring en tredjedel utomeuropeisk och utomvästerländsk bakgrund. Denna proportion gör att Sverige idag är på samma nivå som de stora västländerna som under 1900-talet kunde ”ståta” med enorma globala kolonialimperier såsom Storbritannien, Nederländerna och Frankrike även om Sverige har en bit kvar till USA:s nivå där över 50% av alla nyfödda invånare numera kategoriseras som icke-vita.
 
Kort och gott så står Sverige ut i västvärlden som ett land med både en fortsatt växande befolkning och som ett land med en snabbt växande befolkning i en västvärld där befolkningen hela tiden går bakåt och minskar och i många västländer dessutom i (mycket) snabb takt och den svenska befolkningsökningen beror främst på invandringsöverskottet och inte på födelseöverskottet, d v s den orsakas inte i första hand av biologisk ”självreproduktion” bland de som redan bor i landet utan av att nya människor hela tiden kommer till landet som invandrare.
 
De allra flesta som invandrar har idag utomeuropeisk och utomvästerländsk bakgrund medan de allra flesta som utvandrar har svensk och nordisk bakgrund och de allra flesta som dör har likaså svensk och nordisk bakgrund medan födelsetalen fortsätter att minska bland de invånare i landet som har svensk och nordisk bakgrund (och bl a p g a att landets invånare med svensk och nordisk bakgrund fortsätter att åldras för varje år som går) samtidigt som födelsetalen bland de invånare i landet som har utomeuropeisk och utomvästerländsk bakgrund (och vilka omvänt är unga eller t o m mycket unga jämfört med de förstnämnda) är högre än födelsetalen bland de förstnämnda.

Ska finlandssvenskar rädda den svenska arbetskraftsbristen när full sysselsättning råder bland majoritetssvenskarna?

Arbetslösheten har i sommar fortsatt att pressas ned bland de inrikes födda samtidigt som den har fortsatt att pressas upp bland de utrikes födda:
 
Idag är 3,9 procent av alla inrikes födda arbetslösa och då (tyvärr) åtskilliga s k ”andrageneration:are” ingår i denna procentsiffra så innebär det att endast lite mer än 2% av alla infödda majoritetssvenskar just nu är arbetslösa medan 21,8% av alla utrikes födda är arbetslösa och bland utomeuropéerna och särskilt bland de som har bakgrund i Afrika och Mellanöstern så är över 30% eller kring en tredjedel arbetslösa och särskilt gäller det de utomeuropeiska kvinnorna bland vilka procentsiffran är än högre. Det ska också tilläggas att 10 000-tals och åter 10 000-tals utomeuropéer (inklusive även alltför många s k ”andrageneration:are”) står helt och hållet utanför arbetsmarknaden och de är inte ens arbetssökande och därmed inte medtagna i arbetslöshetsstatistiken.
 
Det råder med andra ord full sysselsättning bland majoritetssvenskarna precis som det gjorde under de mytomspunna rekordåren under efterkrigstiden när Sverige var världens rikaste land.
 
Samtidigt är arbetskraftsbristen större än någonsin tidigare p g a de fortsatt stora majoritetssvenska pensionsavgångarna och de sedan länge kraftigt fallande majoritetssvenska födelsetalen, d v s det finns i praktiken inga fler majoritetssvenskar att anställa och ”ta av” då även de majoritessvenska ungdomarna och pensionärerna har ”mobiliserats” till bristningsgränsen för att fylla vakanserna och ”täcka upp” kompetensförsörjningen.
 
Den rådande och alltmer skriande arbetskraftsbristen närmar sig nu en sådan krisnivå att den liknar den arbetskraftsbrist som rådde under rekordåren när Sverige tvingades massimportera 100 000-tals arbetskraftsinvandrare decennium efter decennium. Då var arbetskraftsbristen fr a påtaglig inom LO-yrkena men denna gång är arbetskraftsbristen lika krisartad inom LO-yrkena som inom TCO- och SACO-yrkena.
 
Medan lönerna rusar i höjden p g a arbetskraftsbristen så görs just nu rätt så desperata försök att ”importera” finlandssvenskar inom bl a skolans värld för att fylla vakanserna och kanske kommer också rekryteringsförsök att göras bland de 4-5 miljoner svenskamerikanerna även om sysselsättningsgraden är mycket hög även bland finlandssvenskarna och svenskamerikanerna, d v s det finns inte särskilt många finlandssvenskar eller svenskamerikaner att ”välja mellan” och ”plocka av”.
 
Samtidigt har ingen svensk regering hittills lyckats med att få den jättelika och tyvärr även snabbt växande reservarbetskraftsarmé som stavas utomeuropéer, d v s landets invånare med bakgrund i de före detta kolonierna och fr a med bakgrund i Afrika och Mellanöstern, i arbete trots den extrema arbetskraftsbristen, trots den ”peak:ande” högkonjunkturen och trots att Sverige fortfarande är ett av världens absolut rikaste länder som uppvisar världens högsta sysselsättningsgrad och förvärvsfrekvens bland sin infödda majoritetsbefolkning.

Sverige fortsätter att vara världens godaste land

Sverige behåller återigen (och som alltid, d v s det är svårt att se att danskarna eller holländarna som hamnar på andraplats respektive på bronsplats någonsin kommer att ”bräda” oss svenskar) den globala topp- och guldplatsen som världens godaste land (OBS: det handlar inte om att svensk traditionell s k husmanskost och om att traditionella svenska drycker såsom svagdricka, must eller kryddat brännvin skulle vara godast i världen utan om mänskliga rättigheter och värderingar mätt utifrån hur Sverige agerar i relation till t ex fredsfrågor, globala hälsofrågor, minoritetsfrågor, vad gäller att tjäna folkets intressen, vad gäller att satsa på kultur, utbildning och forskning o s v) och bland topp-15-länderna hittas enbart europeiska länder förutom Kanada och Nya Zeeland medan världens icke-godaste länder helt och hållet utgörs av länder i Afrika, Oceanien, Asien, Mellanöstern, Latinamerika, Karibien och Central- och Östeuropa och de allra ”ondaste” länderna på jorden är tyvärr Honduras, Mali, Burundi, Jemen, Laos, Algeriet, Angola, Kongo-Kinshasa, Venezuela, Haiti, Tchad, Syrien, Surinam, Irak, Mauretanien, Centralafrikanska republiken, Ekvatorialguinea och Libyen.
 

Asiaterna är Sveriges modellminoritet

Efter att snart ha läst klart och ”plöjt igenom” samtliga böcker (romaner, självbiografier, pjäsmanus, diktsamlingar, essäer o s v) skrivna på svenska av författare med någon form av utomeuropeisk bakgrund plus med någon form av bakgrund på Balkan (och möjligen är jag den ende i landet som nu både har köpt, läst, kategoriserat och tematiserat hela denna vid det här laget rejält omfattande svenska minoritetslitterära produktion sådan den har tagit sig uttryck sedan 1990 och framåt och bara i år har och ska ett 15-tal nya titlar f ö komma ut) så kan jag konstatera att även om de öst- och sydostasiatiska författarna är mycket få till antalet (förutom de adopterade och de blandade, d v s asiater som invandrat ”självmant” eller som är s k ”andrageneration:are” har knappt avsatt några spår alls än så länge inom den svenska samtidslitteraturen) så dyker referenser till svenska asiater ständigt upp i åtskilliga av texterna och framställs och omtalas i det närmaste som en slags svensk motsvarighet till den amerikanska modellminoriteten: Asiater i Sverige verkar helt enkelt vara den enda utomeuropeiska minoriteten som till synes accepteras nästan helt och hållet i annars helvita sammanhang och miljöer och vilka ”tillåts” flytta in bland och t o m bo hemma hos infödda vita majoritetssvenskar i långt högre grad än någon annan utomeuropeisk minoritetsgrupp.

20375706_10154913120425847_8390926945530934592_n.jpg