Idag har kring 50% av alla kvinnor som föder ett barn i Sverige utländsk bakgrund och kring 35% av alla kvinnor som föder ett barn i Sverige har numera utomeuropeisk bakgrund

En ny rapport från SCB som både undersöker fruktsamheten och dödligheten under de kommande decennierna visar bl a att år 2018 föddes det totalt 115 800 barn i landet och vilket motsvarade 1,76 barn per s k fertil kvinna. Detta var det högsta fruktsamhetstalet i Europa efter Frankrike och EU-genomsnittet ligger då idag på låga 1,59 och denna siffra är då katastrofalt låg (d v s mycket lägre än så) i Syd-, Central- och Östeuropa men också i Tyskland och i flera av våra grannländer.
 
Av alla barn som föddes 2018 hade 31% en utrikes född mor och 4% av mödrarna var födda inom EU (utom Sverige) medan de övriga var födda i ett land utanför EU och i huvudsak utanför Europa. År 2029 så kommer 33% av alla kvinnor som föder ett barn under det året att vara utrikes födda och de allra flesta av dem kommer att vara födda utanför Europa.
HDI.jpg
 
Kvinnor i s k fertil ålder som är födda i Norden och inom EU föder numera i genomsnitt 1,49-1,62 barn och vilket bl a innebär att höga procentandelar inom denna grupp av kvinnor är barnlösa eller bara har ett barn. Många kvinnor som är födda i Norden och inom EU och som får barn får dessutom numera barn utanför kroppen via ett stort antal olika reproduktionstekniker, d v s de blir med barn utanför kroppen eller får barn på annat vis (t ex via adoption och surrogat) och inte minst då många av dem blir mödrar efter 35-40 årsåldern.
 
Kvinnor i s k fertil ålder som är födda utanför Europa föder numera i genomsnitt 2,24-2,98 barn och vilket bl a innebär att höga procentandelar inom denna grupp av kvinnor har fler än två barn medan de allra flesta av dem har två barn. De allra flesta kvinnor som är födda utanför Europa och som får barn får barn och föder barn på s k traditionellt vis och inte minst då de de flesta av dem blir mödrar innan 35-40-årsåldern.
 
Bland landets befolkning som är 65 år gamla så ökar andelen utrikes födda hela tiden och uppgår idag till 18% och år 2060 så kommer denna procentandel ha ökat till 30%.
65 år.jpg
Omräknat till utländsk bakgrund så går det idag att säga att kring 50% av alla kvinnor som föder ett barn har någon form av utländsk bakgrund – d v s de är antingen utrikes födda eller inrikes födda med en eller två utrikes födda föräldrar.
 
Omräknat till utomeuropeisk bakgrund så går det idag att säga att kring 35% av alla kvinnor som föder ett barn har någon form av utomeuropeisk bakgrund – d v s de är antingen utrikes födda eller inrikes födda med en eller två utrikes födda föräldrar.