Kategori: dödlighet

Förra året dödades hälften av alla som mördades med skjutvapen

Förra året dödades hälften av alla människor som mördades inom rikets gränser med hjälp av skjutvapen vilket är den högsta proportionen någonsin i svensk historia under fredstid:

I fjol dödades 128 människor i Sverige varav 63 eller nästan 50% dödades medelst ett skjutvapen och en sådan hög proportion har aldrig tidigare inrapporterats i statistikens och siffrornas värld. 

År 2011 var endast en av fem av alla mord begångna med skjutvapen och så sent som 2017 var ”bara” runt en tredjedel av alla mord som begicks i Sverige relaterade till skjutningar, sprängningar, gängkriminalitet, andragenerationarna och miljonprogramsområdena men idag handlar det då om hälften av alla mord. 

”Normen” i Sverige fram tills alldeles nyligen har annars varit att svenskar dödar varandra med slag och sparkar, med kniv eller med trubbiga föremål och tidigare i historien när den svenska adelns ynglingar duellerade med och dödade varandra p g a heder var det främst blanka vapen som användes men numera är det m a o skjutvapen liksom sprängmedel som dominerar som den vanligaste ”mordmetoden” i Sverige.

Antalet människor som dödas av skjutvapen i Sverige har f ö ökat med osannolika 40% jämfört med de båda ”pandemiåren” 2020-21 vilka i sin tur också var ”rekordår” vad gäller antalet mördade inom rikets gränser p g a skjutvapen.

Dessutom har flera människor dödats utanför Sveriges gränser under 2022 vilka är kopplade till Sverige och antingen av svenskar eller så har svenskar dödats av andra svenskar utomlands med skjutvapen. Exempelvis skedde detta i Portugal i slutet av december 2022 när en svensk kriminell person sköt ihjäl en portugisisk person innan han greps av portugisisk polis.

Den svenske Liemannen fortsatte m a o tyvärr att skörda sina offer i Sveriges miljonprogramsområden och bland andragenerationarna under 2022.

Sveriges mest populära artister håller på att dödas och döda varandra

Sedan några år tillbaka håller Sveriges mest populära, absolut största och antagligen också mest älskade populärmusikartister på att dödas eller utsättas för mordförsök ”på löpande band” och därtill åker en efter en in och även om de inte alltid fälls och döms till fängelsestraff så åtalas de regelbundet. Det handlar kort och gott om de 8-9 mest spelade artisterna i landet (enligt Spotifys statistik) och några av dem kan erhålla runt en halv miljon lyssnare på bara några dygn när de släpper en ny sång, ett nytt album och/eller en ny musikvideo och utöver musiken har också en del av dem spelat i folkkära tv-serier som 100 000-tals om inte miljontals svenskar har följt och sett. Dessutom har artisterna intervjuats regelbundet i media, erhållit priser och utmärkelser, deltagit i olika kampanjer och i övrigt synts och hörts i offentligheten i olika sammanhang.

Det handlar kort och gott om den svenska hiphop-musikeliten som miljontals barn, ungdomar och unga vuxna verkar lyssna på närmast dygnet runt numera att döma av de närmast surrealistiska lyssnarsiffrorna och visst har väl även enstaka rock- och popartister liksom även enstaka dansbandsartister då och då dragits in i kriminalitet och dömts för något brott genom årtiondena men det går inte att komma ifrån att hiphop-musikgenren tyvärr sticker ut i sammanhanget.

Artisterna ifråga både tonsätter, besjunger och ackompanjerar bokstavligen de många skjutningarna, sprängningarna och morden och hyllar och ”förutsäger” dem t o m i många fall och de är alldeles uppenbarligen, med några undantag (för naturligtvis finns det också folkkära hiphop-artister som inte på något sätt är kopplade till kriminalitet), inblandade i desamma även om de gärna själva hävdar att de är oskyldiga och att de orättmätigt kopplas till kriminaliteten.

Det är egentligen en fullkomligt absurd för att inte säga morbid situation att miljontals barn, ungdomar och unga vuxna lyssnar på dessa artister samtidigt som skjutningarna, sprängningarna och morden äger rum i realtid och den enda parallellen som jag kan komma på vad gäller kopplingen mellan populärmusik, brottslighet och våld är 90-talets vit makt-musikband vilka tonsatte, besjöng och ackompanjerade de många rasideologiska attentaten, misshandelsfallen och morden och ibland t o m hyllade och ”förutsade” desamma och flera av vit makt-musikartisterna var också inblandade i kriminalitet och åkte ibland i fängelse. 

Skillnaden är dock samtidigt att vit makt-musiken ”endast” nådde ut till kanske 10-15% av 90-talets barn, ungdomar och unga vuxna medan hiphop-musiken är den helt dominerande populärmusikgenren i landet sedan flera år tillbaka.

Ett försök att summera Sveriges blodigaste år hittills sedan den svenska invasionen av Norge 1814 vad gäller antalet skjutningar och antalet döda och skadade p g a skjutvapen

Att Sverige är det land i Europa (minus Ukraina) där flest skjutningar äger rum per capita och där flest människor både dödas och skadas av skjutvapen per capita är tyvärr troligtvis ett statistiskt faktum och just i år har fler skjutningar ägt rum än någonsin tidigare och fler människor har både dödats och skadats än någonsin tidigare under svensk fredstid (d v s sedan den svenska invasionen av Norge 1814 då 100-tals både svenskar och norrmän sköts till döds liksom sårades p g a skjutvapen liksom p g a sprängningar).

Polisen har hittills rapporterat in sammanlagt 367 skjutningar sedan nyårsdagen och fram tills den 15 december i år (d v s siffrorna är ännu inte uppdaterade till dags dato) vilket innebär mer än en skjutning per dygn liksom 61 döda och 104 skadade (och dessa sistnämnda siffror gäller återigen endast fram tills den 15 december i år). 

Risken är f ö tyvärr mycket stor att än fler skjutningar kommer att äga rum innan nyårsafton liksom att än fler kommer att dödas och/eller skadas av skjutvapen innan den 1 januari 2023 infaller.

Konkret innebär det att Sverige snittar på 15,3 skjutningar per 100 000 invånare under innevarande år vilket torde vara europeiskt rekord (utöver Ukraina) liksom på 0,6 ihjälskjutna per 100 000 invånare vilket likaså bör vara europeiskt rekord (och än en gång förutom Ukraina). Därtill har även 85 sprängningar rapporterats in av polisen fram tills den 15 december i år vilket troligtvis också är en exceptionell siffra per capita jämfört med andra europeiska länder.

Det finns vidare tyvärr ett antal svenska städer där fler än 15,3 skjutningar per 100 000 invånare har ägt rum i år (och återigen fram tills den 15 december) och den stad i Sverige som sticker ut är Eskilstuna där 30 skjutningar per 100 000 invånare har ägt rum i år (och än en gång fram tills den 15 december) och därefter kommer Södertälje med 22 skjutningar per 100 000 invånare.

Tidigare stack irländska Belfast, franska Marseille, holländska Rotterdam, italienska Neapel, kroatiska Zagreb, litauiska Kaunas och en handfull andra europeiska städer ut i sammanhanget men numera kan det tyvärr nog vara så att Eskilstuna (och därefter Södertälje) faktiskt är den stad i Europa (och återigen minus Ukrainas städer) där det skjuts mest per capita.

I Södertälje har f ö sju personer dödats av skjutvapen i år vilket exempelvis kan jämföras med att 16 personer har dödats av skjutvapen i Belfast under de senaste åtta åren, som länge var den stad i Europa som i år efter år ledde denna ”liga” (d v s just i Belfast ägde överlägset flest skjutningar och sprängningar rum per capita under många år på raken). I Marseille har visserligen 23 personer dödats av skjutvapen i år men Södertälje har då 102 000 invånare medan Marseille har närmare 900 000 invånare så per capita ”slår” tyvärr lilla Södertälje den franska storstaden Marseille ”med råge”.

Bara under de senaste fem åren har polisen rapporterat in 1700 skjutningar och runt 240 personer har dödats och cirka 630 har skadats av skjutvapen i Sverige sedan dess. 

Och om en går tillbaka till 2011, som är det år då Sverige gick om samtliga nordiska grannländer vad gäller både antalet skjutningar per capita och antalet döda och skadade p g a skjutvapen per capita, så handlar det om kring 2500 skjutningar, runt 450 sprängningar, närmare 350 döda och cirka 1000 skadade.

Därutöver har svenskar dödats liksom skadats av skjutvapen när de har befunnit sig utanför rikets gränser och de personerna är ej medräknade i statistiken vad jag förstår då de dödas av skjutvapen och skottskadas i andra länder och därmed räknas de in i exempelvis dansk, spansk, tysk eller holländsk statistik över antalet döda och skadade p g a skjutvapen.

Sverige fortsätter att vara det land i Europa där flest skjuts ihjäl per capita

Sverige fortsätter att vara det land i Europa (minus Ukraina just nu och åtminstone sedan den 24 februari i år när den ryska invasionen av landet inleddes) där flest människor dödas och skadas av skjutvapen och bomber per capita.

Sedan 2000-talets slut har det sammanlagt handlat om 100-tals döda, uppemot tusen skadade samt 1000-tals skjutningar och sprängningar och ett 20-tal ”obehöriga” (d v s icke-kriminella) har dödats medan ett 50-tal ”obehöriga” har sårats av skott- och sprängskador utan att vara de egentliga måltavlorna.

I år beräknar polisen att ett 60-tal människor kommer att dödas och kanske 120 personer kommer att skadas om den höga dödlighetstakt som just nu gäller håller i sig ända fram till nyårsafton.

Dödandet i Ukraina är som bekant för närvarande exceptionellt men utöver Ukraina så går dödandet annars ned överallt i Europa vad gäller skjutvapen och bomber och det är egentligen bara i Sverige som antalet som dödas av skjutvapen och sprängningar hökar men ingen vet samtidigt egentligen varför det är så och buden är som bekant många – här nedan följer endast ett urval av hypoteserna:

– Att klyftorna mellan invånarna med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund respektive majoritetsinvånarna är så mycket större i Sverige än i andra västländer inklusive segregationen mellan dessa båda grupper. Denna hypotes bygger då på tanken att när klyftorna är alltför extrema tenderar de som tillhör underklassen och den lägre arbetarklassen att välja radikala och inte minst våldsamma vägar i livet för att kunna försörja sig.

– Att andelen barn och unga är så påtagligt hög i miljonprogramsområdena p g a de höga fruktsamhetstalen där. Denna hypotes bygger på den demografiska ”regeln” som säger att när andelen invånare mellan cirka 0-34 år överstiger runt 40% av samtliga invånare på en viss plats (d v s i de svenska miljonprogramsområdena) så väntar nästan alltid sociala oroligheter och ofta också revolutioner på just de platser som uppvisar sådana siffror.

– Att tillgången på skjutvapen är högre i Sverige än i andra europeiska länder. Denna hypotes bygger på att det finns fler skjutvapen i Sverige per capita än i andra länder i Europa.

– Att straffen är lägre i Sverige än i andra länder i Europa och att poliserna dessutom är färre här per capita. Denna hypotes bygger på att hårda och närmast drakoniska straff skulle verka avskräckande och att fler poliser skulle göra skillnad.

– Att så många majoritetsinvånare i Sverige har det så bra materiellt sett att de har råd att regelbundet konsumera illegala droger (d v s utöver alkohol – d v s s k partykonsumtion under helgerna). Denna hypotes bygger på att kundkretsen är så stor och så köpstark i just Sverige jämfört med i andra europeiska länder och att det just därför handlar om så oerhört mycket pengar som är i omlopp och som därför gör att så många faktiskt kan försörja sig på droghandeln ifråga och t o m bli förmögna på densamma.

– Att Sverige är långt mer amerikaniserat än andra länder i Europa. Denna hypotes bygger på att amerikansk s k innerstadsgetto-ungdomskultur dominerar mycket mer i Sverige bland barn och unga än bland barn och unga i andra europeiska länder och att hiphop är den mest populära genren sägs vara ett bevis på det liksom att denna populärmusikgenre spär på och romantiserar skjutningarna och sprängningarna mot bakgrund av att åtskilliga av Sveriges största musikartister bevisligen har varit och fortfarande är inblandade i desamma.

– Att fler barn och unga med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund slås ut i skolan i långt högre grad än i andra länder i Europa i jämförelse med de majoritetssvenska barnen och ungdomarna. 

Och det troliga är väl att samtliga dessa ovanstående hypoteser tillsammans har bidragit till denna närmast osannolika utveckling.

De båda pandemiåren 2020-21 kommer att gå till historien som de blodigaste hittills i svensk fredstid vad gäller antalet personer som dödats med skjutvapen liksom som de dödligaste någonsin för landets invånare med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund p g a viruset

Igår avled ännu en person av skottskador i Linköping vilket innebär att det andra pandemiåret 2021 i det närmaste är i nivå med det första pandemiåret 2020 vad gäller antalet personer som dödats med skjutvapen och sammantaget att de båda pandemiåren 2020-21 nu går till historien som de blodigaste hittills i svensk fredstid vad gäller antalet personer som avlider av skottskador:

År 2020 dödades totalt 48 personer med skjutvapen runtom i landet, vilket är en siffra som aldrig tidigare har uppnåtts i svensk historia under fredstid och i år har hittills 47 personer dödats med skjutvapen.

För landets invånare med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund har de båda pandemiåren 2020-21 helt enkelt varit synnerligen dödliga och mer dödliga än någonsin tidigare: Igår konstaterade SCB att medellivslängden gick ned med hela ett år bland utrikes födda män med förgymnasial utbildning under pandemiåret 2020 p g a att så många invånare med utomeuropeisk bakgrund som bor och lever i miljonprogramsområdena gick bort p g a viruset under pandemins första år.

Det inte särskilt många vet är att SCB också har konstaterat att alltför många andragenerationare dör i förtid – faktum är att inrikes födda invånare med två utrikes födda föräldrar (d v s andragenerationarna) uppvisar den allra högsta överdödligheten av alla grupper i landet och fr a gäller det när andragenerationarna är unga vuxna.

Bland de unga vuxna andragenerationsmännen var till exempel dödligheten mellan 41-57% högre än för hela befolkningen i samma ålderskategori under åren 2014-18. Denna kraftiga och närmast osannolika överdödlighet bland andragenerationarna har då gällt åtminstone ända sedan 2000-talet och beror bl a på att 100-tals andragenerationare har dött p g a skjutvapen, bomber, sprängmedel och knivvåld under de senaste åren och både i Sverige, i Afrikas horn och i den s k MENA-regionen (d v s inräknat alla andragenerationare som har stridit och stupat för Al-Shabab och IS m fl organisationer) liksom att alltför många andragenerationare går bort p g a missbruk, dålig hälsa och i trafikolyckor och p g a ett (själv)destruktivt leverne i allmänhet.

Ny studie visar att ursprungsregion trumfade både yrke, inkomst- och utbildningsnivå vad gällde risken att dö av viruset under pandemin

En ny omfattande (register)studie som har undersökt alla som gick bort i Sverige p g a viruset fram till februari 2021 visar att yrke inte räcker som enskild förklaringsfaktor för att förstå överdödligheten inom vissa yrkesgrupper utan det handlar i stället om inkomst, utbildning och födelseland och framför allt om födelseland eller snarare om ursprungsregion, vilket är den faktor som slår igenom allra mest och därefter kommer inkomst- och utbildningsnivå.

Det framgår i studie att taxichaufförer, bussförare och städare var de yrkesgrupper som drabbades hårdast under pandemin men skillnaderna är mycket stora beroende på fr a ursprungsregion.

Det innebär t ex att en majoritetssvensk taxichaufför klarade sig bättre än en taxichaufför med bakgrund i den s k MENA-regionen liksom en majoritetssvensk servitör och städare jämfört med en städare med bakgrund i subsahariska Afrika. 

I studien framgår det att de som hade en bakgrund i låg- och medelinkomstländer (t ex Ukraina, Serbien, Argentina, Brasilien, Kina, Thailand, Indien, Gambia, Somalia, Syrien och Algeriet) löpte en 3,2-3,9 gånger (eller 220-290%) högre risk att dö av viruset jämfört med majoritetssvenskarna.

Detta var är en högre överrisk än den som gällde för faktorn inkomstnivå: De som tjänade minst löpte en 2,5 gånger (eller 150%) högre risk att dö av viruset jämfört med de som tjänade mest.

Fortfarande kvarstår m a o den stora frågan varför landets invånare med utomeuropeisk bakgrund drabbades proportionellt mest och värst under pandemin och av viruset:

De blev då både mest arbetslösa och mest fattiga (idag efter pandemin är t ex 30% av invånarna med bakgrund i subsahariska Afrika och i den s k MENA-regionen arbetslösa, vilket är den högsta siffran någonsin som har uppmätts för denna demografiska subkategori) och de både insjuknade, intensivvårdades och avled allra mest proportionellt sett.

https://www.svd.se/yrke-inte-kopplat-till-okad-risk-att-do-i-covid

”I studien har data från pandemins första år analyserats. Resultaten visar att yrke som enskild faktor inte inneburit en högre risk att dö i covid-19 i Sverige, enligt ett pressmeddelande.

Studien, som publicerats i Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, visar att personer som arbetade som taxi- eller bussförare, städare eller i serviceyrken var överrepresenterade bland dem som dog i covid-19 i Sverige fram till februari 2021.

Sunnee Billingsley vid sociologiska institutionen på Stockholms universitet är försteförfattare till studien och säger att resultaten förvånade forskarna.

– Vi misstänkte att risken att dö av covid-19 skulle vara högre inom vissa yrkesgrupper på grund av att de hade en större exponering mot andra människor eller sjukdomen. Något förvånande såg vi att det främst var andra socioekonomiska faktorer än yrke som ökade risken att dö i covid-19. Det är faktorer som vi redan vet är relaterade till risken att dö, säger Sunnee Billingsley.

De andra faktorerna som visade sig vara mer avgörande för risken att dö i covid-19 var inkomst, utbildning och födelseland.

– Inkomst var definitivt en mer betydande faktor än utbildning. Den tredjedel som tjänade minst hade en 2,5 gånger högre risk att dö av covid-19 jämfört med dem i den tredjedel som tjänade mest. Det är en betydande skillnad, säger Sunnee Billingsley.”

Ny studie visar att det inte har utgjort något större skydd under pandemin att ha en intimrelationspartner som är majoritetssvensk för en minoritetsinvånare samt att de majoritetssvenskar som har en intimrelationspartner som har utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund har drabbats mer av viruset än de majoritetssvenskar som är tillsammans med varandra

En ny registerstudie har undersökt sammanlagt 3 963 356 invånare i landet från den 12 mars 2020 tills den 23 februari 2021 vad gäller risken att insjukna och dö p g a viruset med fokus på de s k blandrelationerna. Det handlar om alla parbildningar (heteros som homos) som består av en majoritetsinvånare och en minoritetsinvånare och de är f ö påtagligt många just i Sverige proportionellt sett jämfört med flertalet andra västländer. Det kan då t ex handla om en man från MENA-regionen eller subsahariska Afrika och en majoritetssvensk kvinna eller om en kvinna från Latinamerika eller Öst/Sydostsien och en majoritetssvensk man o s v.

Syftet med studien är att undersöka om bristande kunskaper i svenska språket kan vara en förklaring till den kraftigt förhöjda överdödligheten i viruset bland fr a invånare med utomeuropeisk bakgrund och hypotesen är då att invånare med utomeuropeisk bakgrund som lever i en s k intim(par)relation (heteros som homos) med majoritetsinvånare bör kunna svenska språket bättre än andra invånare med utomeuropeisk bakgrund, som är tillsammans med varandra.

antal döda per 1000 invånare under den undersöka perioden: bland majoritetsinvånare som är tillsammans med majoritetsinvånare (heteros som homos): 1,18

bland minoritetsinvånare som är tillsammans med majoritetsinvånare (heteros som homos): 1,29

bland minoritetsinvånare som är tillsammans med minoritetsinvånare (heteros som homos): 1,37

Forskarna bakom studien konstaterar bl a att det inte har utgjort något större skydd under pandemin att ha en intimrelationspartner som är majoritetssvensk för en minoritetsinvånare samt att de majoritetssvenskar som har en intimrelationspartner som har utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund har drabbats mer av viruset än de majoritetssvenskar som är tillsammans med varandra, vilket är den förkrossande majoriteten numerärt och proportionellt sett (liksom att de allra flesta minoritetsinvånare i Sverige också är tillsammans med varandra inom sin minoritetsgrupp).

Studiens resultat leder dock till nya frågor: Väldigt få av Sveriges alla blandrelationer, blandäktenskap och blandpar (heteros som homos) bor och lever ju i de extremt trångbodda miljonprogramsområdena utan ”omvänt” befinner sig de allra flesta av dessa par i majoritetssvenskdominerade områden där trångboddheten är obefintlig men ändå föreligger ovanstående siffror. Därtill konstaterar forskarna att överdödligheten gäller invånare med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund oavsett om de härstammar från ett land med medelinkomstnivåer (t ex Iran) eller från ett mycket fattigt land (t ex Somalia).

”Utrikesfödda har drabbats hårdare av pandemin. Men att det skulle bero på sämre kunskap i svenska eller svårigheter att ta till sig information förklarar inte den högre dödligheten, enligt en ny studie.

– Det är tydligt att det inte är språket som gör att det blir så här, säger en av forskarna, Siddartha Aradhya.”

https://www.svd.se/okad-dodlighet-i-covid-inte-kopplat-till-sprak?fbclid=IwAR1SdpFx_qbIa8ss5H0SWn6Upx-mcOyPfP1jXFEUcs6shAFHeIu1J8re4So

”Tidigt under covid-19-pandemin kom indikationer på att viruset slog hårdare mot vissa grupper i samhället – både utomlands och i Sverige. Studier har visat på att faktorer som lägre utbildning, lägre inkomst och trångboddhet skulle kunna förklara varför det bland utrikesfödda finns en högre dödlighet. I vissa fall har även bristande språkkunskaper eller brist på insyn i hur vissa samhällssystem fungerar lyfts fram som potentiella bidragande orsaker.

– Att man då inte skulle förstå restriktionerna eller missuppfatta de restriktioner som gäller. Eller att man inte förstår hur sjukvårdssystemet fungerar och hur man kommer i kontakt med sjukvården när man blir sjuk, säger Siddartha Aradhya, forskare i demografi vid Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet, och fortsätter:

– Och det är problematiskt eftersom att inga av de påståendena har kunnat bevisas genom empirisk data, säger han.

Studien från Stockholms universitet pekar på att språkbrister inte kan förklara varför utrikesfödda har varit mer utsatta eller har en högre dödlighet. Inte heller kan eventuella bristande kunskaper om det svenska sjukvårdssystemet ses som en förklaring. Forskarna har jämfört personer som lever i par där båda är födda i ett annat land, par där en är utlandsfödd och par där båda är födda i Sverige.

– Ett intressant resultat vi har fått fram är att svenskfödda som är tillsammans med någon som är utrikesfödd också har en högre dödlighet. Det som detta visar är att det inte finns någon genetisk skillnad, säger Siddartha Aradhya.

Under pandemin har myndigheter, däribland Folkhälsomyndigheten, översatt information om covid-19 till olika språk för att nå så många som möjligt. Det är bra, anser han.

– Att översätta information är grundläggande. Men det kommer inte att lösa själva problemet. Det är tydligt att det inte är språket som gör att blir så här om man tittar på det vi har kommit fram till. Att översätta till olika språk är inte tillräckligt, säger han.

Så vad är det då som gör att skillnader uppstår? Att vissa drabbas hårdare än andra? Det är fortsatt svårt att säga – men inte på något sätt omöjligt att ta reda på.

– Hur vi traditionellt sett på ojämlikhet kanske inte kan appliceras på den här pandemin. Det kan finnas andra typer av ojämlikhet som har uppenbarat sig i och med covid-19-pandemin. Vi behöver bara gräva lite djupare, enligt Siddartha Aradhya.

– Vi behöver titta mer på risken för att utsättas för viruset. Det vi kan se är att det mycket handlar om hur man exponeras.”

Medellivslängden fortsätter att stiga i Sverige och skillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att minska samtidigt som betydelsen av att ha en eftergymnasial utbildning har växt

SCB har i dagarna kommit med nya siffror rörande den svenska medellivslängden, som bara fortsätter att öka, vilket påminner mig om den alltför stora (över)dödligheten bland de s k ”andrageneration:arna”:


Medellivslängden uppgick mellan 2011-20 till 84 år för kvinnor och till drygt 80 år för män. Jämfört med den föregående tidsperioden 2001-10 har medellivslängden ökat i Sverige med 1,2 år för kvinnor och med hela 1,9 år för män. Troligen handlar den sistnämnda siffran om förändrade maskulinitetsnormer bland fr a majoritetssvenska män.


Den ökade medellivslängden beror bl a på en överlag minskad dödlighet bland personer i åldrarna 65 år och uppåt (d v s bland pensionärerna), en allt lägre dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar plus en lägre dödlighet i cancer i åldrarna upp till 79 år för kvinnor och upp till 84 år för män.


Sverige är idag ett av de 20 länder i världen som uppvisar den allra högsta medellivslängden och Sverige tillhör t o m de 10 länder i världen som uppvisar den allra högsta medellivslängden bland män. Utöver Sverige sticker bl a Japan, Sydkorea, Singapore, Frankrike, Italien, Spanien, Norge och Schweiz ut globalt i sammanhanget.


Skillnaderna mellan kvinnor och män fortsätter också att minska medan skillnaderna mellan olika regioner står still – det är fortfarande t ex hallänningarna som lever längst och norrlänningarna som lever kortast.


Det som ökar är skillnaden mellan låg- och högutbildade: När den återstående medellivslängden vid 30 års ålder jämförs för invånare med olika utbildningsnivå visar det sig att eftergymnasialt utbildade personer nu har nästan sex års högre medellivslängd jämfört med de med enbart förgymnasial utbildning. I Värmland handlar det om hela sju års skillnad för kvinnorna och i Stockholms län om likaså hela sju års skillnad för männen.


Den allra största faktorn för att leva länge är m a o numera att ha en eftergymnasial utbildning eller ej.


De allra flesta unga majoritetssvenskar har idag en eftergymnasial utbildning medan mycket höga procentandelar av invånarna med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund inte har det.


I en färsk rapport framgår det exempelvis att de så kallade andragenerationsbarnen och invandrarbarnen båda uppvisar liknande låga resultat vad gäller att ta en gymnasieexamen: Hela 30 procent i båda grupperna misslyckas med det per årskull inom fyra år efter påbörjade gymnasiestudier.


Vad gäller eleverna i de 60 så kallade utsatta stadsdelarna i landet, vilka samtliga i praktiken är miljonprogramsområden som domineras av invånare med utomeuropeisk bakgrund, så misslyckas över 35 procent till och med med att gå ut grundskolan med gymnasiebehörighet och i de 22 särskilt utsatta områdena handlar det om över 40 procent.


I ålderskategorin 20-64 år är också dödligheten bland de kvinnliga ”andrageneration:arna” hela 20% högre än bland majoritetsinvånarna och bland de manliga ”andrageneration:arna” handlar det om närmast osannolika 35%.


Tendensen att det går sämre eller åtminstone lika illa för ”andrageneration:arna” än för de utrikes födda är ytterst oroväckande då det ”normala” borde vara att det borde gå sämre för de som själva är utrikes födda och som har invandrat i vuxen ålder och inte för ”andrageneration:arna” som är födda och uppvuxna i Sverige. Denna tendens verkar tyvärr vara särskilt påtaglig just i Sverige vilket inte bådar gott inför framtiden och inte minst p g a att de s k ”andrageneration:arna” om några år kommer att gå om och vara fler än de utrikes födda.

Och det kanske otäckaste av allt är att invandrarna lever längre än sina barn – d v s de utrikes födda lever rakt av t o m längre än majoritetssvenskarna medan de s k ”andrageneration:arna” både lever kortare än sina föräldrar och majoritetsbefolkningen.

Sverige ligger numera i topp i Europa vad gäller dödligt våld p g a skjutvapen och tillhör även toppen vad gäller dödligt våld överhuvudtaget

BRÅ:s nya rapport om det dödliga skjutvapenvåldet som jämför detsamma med nivån i andra europeiska länder kommer tyvärr fram till att det är riktigt illa just i Sverige och sedan 2013 när dagens våg av både skjutningar och sprängningar drog igång på allvar.


Fram tills nyligen tillhörde Sverige ett av de länder i Europa där det dödliga våldet var som allra lägst per capita men numera är det tyvärr inte längre fallet. Sedan 2013 ligger genomsnittet vad gäller årligt antal offer för dödligt våld i Europa på 8 personer per miljon invånare men i Sverige uppnådde ”vi” osannolika 12 personer per miljon invånare under ”pandemiåret” 2020 då det sköts och bombades mer än någonsin tidigare i fredstid (och sedan det sista svenska fälttåget ägde rum mot/i Norge 1814).


Sverige ligger vidare numera i topp vad gäller att dö av ballistiska orsaker i Europa – genomsnittet ligger på 1,6 offer per miljon invånare men i Sverige handlar det numera om otroliga 4 offer per miljon invånare per år.


Sverige toppar fr a vad gäller 20-29-åringar som faller offer för dödligt skjutvapenvåld och även om nivåerna är relativt höga även i Nederländerna, Belgien och i vissa Balkan-länder såsom i Serbien och Kroatien så är Sverige exceptionellt och unikt i ett komparativt europeiskt sammanhang vad gäller den dramatiska ökningen (sedan 2013).


Varför svenskarna dödar eller försöker döda varandra i så hög utsträckning medelst både skjutvapen och sprängmedel att vi nu ligger i topp i Europa per capita är fortfarande inte helt klart och orsakerna är sannolikt många och stavas bl a extrem fattigdom bland landets invånare med utomeuropeisk bakgrund i miljonprogramsområdena och en miniarmé av tonåriga och unga vuxna UVAS/NEET:are som har misslyckats fullständigt i skolan och för vilka brottslighet är den ”enda” karriärvägen.

Det är över 12 gånger vanligare att invandrare från Somalia dör i viruset jämfört med majoritetsinvånarna liksom över 500% vanligare att invandrare från Libanon och Syrien gör det och över 200% vanligare att invandrare från Chile gör det

DN:s Jessica Ritzén och Jonas Desai rapporterar från Stor-Stockholms miljonprogramsområden som domineras av invånare med utländsk och i huvudsak utomeuropeisk bakgrund inför pandemins tredje våg och intervjuar bl a Global Villages Ahmed Abdirahman.

Tyvärr saknas statistik i Sverige vad gäller dödligheten i viruset annat än utifrån födelseland men allt tyder på att landets invånare med utomeuropeisk bakgrund är de som dör allra mest proportionellt sett (OBS – d v s inte i absoluta tal).

Tyvärr saknas vidare siffror om de s k ”andrageneration:arna” utan de enda siffror som finns att tillgå rör invandrarna, d v s de utrikes födda, så det är oklart om också de s k ”andrageneration:arna” med utomeuropeisk bakgrund också dör av viruset i högre utsträckning än andra invånare. Det är då bl a över 12 gånger vanligare att invandrare (d v s utrikes födda) från Somalia dör i viruset jämfört med majoritetsinvånarna liksom över 500% vanligare att invandrare från Libanon och Syrien gör det och över 200% vanligare att invandrare från Chile gör det o s v.

Tyvärr (för tredje gången gillt) lyckades M och SD nyligen att få Folkhälsomyndigheten att backa om rekommendationen att prioritera papperslösa och invånarna med utomeuropeisk bakgrund i miljonprogramsområdena vad gäller vaccineringen.

”Coronaviruset slår ojämlikt och hårt mot Stockholm mest utsatta områden och oron är stor för att vaccinationsinsatserna är otillräckliga inför en tredje våg. Stockholms moské står nu redo att öppna dörrarna för vaccination.”

https://www.dn.se/sthlm/stor-oro-for-en-tredje-vag-i-stockholms-mest-utsatta-omraden

”– Vi ser omfattande skillnader både socioekonomiskt och var i Stockholm man råkar bo. Ekonomin har varit en avgörande faktor för risken att dö i covid-19. Att ha låg inkomst är förknippat med en högre risk oavsett var man bor, men var man bor är mer avgörande för risken än vad inkomsten är, säger Anton Lager, enhetschef på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Forskarna gör nu en fördjupad studie på bostadsområdesnivå för att förstå varför vissa bostadsområden drabbats hårt även under andra vågen. – Den andra vågen slog bredare och vi ser inte lika dramatiska skillnader mellan olika områden, men det är fortfarande väldigt stora skillnader och det är samma områden som drabbas.

De nio värst drabbade områdena i andra vågen var bland topp 30 även i den första vågen, säger Anton Lager.

Ahmed Abdirahman är allvarligt oroad för en väntad tredje våg.

– Vad händer om vi får en covid-variant som är 70 procent mer smittsam i de här områdena igen? Ingenting har ju förändrats, utmaningarna är desamma, som trångboddheten. Kommer vi få igång vaccineringen snabbt eller kommer de här områdena att vara sist? Ska man sedan skylla på språkproblem eller vad? säger Ahmed Abdirahman.

Stiftelsen The Global Village har tillsammans med regionen tagit initiativ till seminarium för allmänheten i Järva kring vaccineringen och rundabordssamtal med organisationer i förorten inför upphandlingen av vaccinationsaktörer.

– Vi behöver en mångfald av aktörer även i utsatta områden för att vaccineringen ska bli lika effektiv som i innerstaden. Där kommer det att finnas mängder av aktörer, men i utsatta områden får man förlita sig till regionen. Man kanske måste ge privata aktörer bättre betalt för att vaccinera i förorten än i stan, säger han.

I Folkhälsomyndighetens uppdaterade prioritering för vaccination slås fast att hög ålder och låg socioekonomisk status ökar risken för svår sjukdom och död i covid-19. Därför ska socioekonomi beaktas i alla faser av vaccineringen och prioriteras vid vaccinbrist.

Den nya prioriteringen har kritiserats av både SD och M.Moderatledaren Ulf Kristersson ifrågasatte i förra veckan varför papperslösa skulle gå före i kön, vilket fick Folkhälsomyndigheten att backa och snabbt stryka papperslösa som exempel på prioriterade utsatta grupper. Folkhälsomyndigheten meddelar nu att det är upp till regionerna att avgöra vilka personer som bör prioriteras i de utsatta grupperna.”