De som inte röstar är i hög grad desamma som inte vaccinerar sig

SCB har nyligen publicerat data som visar att det finns en mycket stark korrelation mellan att delta i de allmänna valen och att vaccinera sig och omvänt så finns det ett likaledes mycket starkt samband mellan att vägra att rösta och att vägra att låta vaccinera sig.


I flertalet av de stadsdelar, områden och kvarter där 90% eller fler än så röstade i 2018 års val är idag 90% eller fler än så fullvaccinerade. Omvänt är endast kring 35-55% vaccinerade i de stadsdelar, områden och kvarter där valdeltagandet låg på 40-60% i 2018 års val.


Medan de förstnämnda stadsdelarna, områdena och kvarteren kännetecknas av att de domineras av majoritetssvenskar och invånare med bakgrund i de övriga nordiska länderna så karaktäriseras de sistnämnda kommunerna, stadsdelarna, områdena och kvarteren av att en hög andel av totalbefolkningen har bakgrund utanför Europa och i praktiken handlar det om miljonprogamsområden som domineras av invånare med utomeuropeisk bakgrund.


I kommuner som Malmö, Södertälje, Botkyrka och Huddinge har endast mellan 60-70% hittills valt att vaccinera sig till skillnad från i kommuner som Hammarö, Vadstena, Dorotea och Leksand där 90% har gjort detsamma och i samtliga dessa fall överensstämmer vaccinationstäckningsgraden med valdeltagandenivån.


Och på stadsdels- och kvartersnivå finns det idag fortfarande områden i landet där endast 35-40% har låtit vaccinera sig fram tills idag (såsom Gårdsten, Rosengård, Rinkeby, Norra Biskopsgården o s v) medan det omvänt finns områden där 90-95% är vaccinerade.


Att vägra att rösta och att vägra att låta vaccinera sig betyder sannolikt i båda fallen att helt eller åtminstone delvis sakna tillit och tilltro till majoritetssamhället och det är troligt att samma variabler också samvarierar med att inte ha ett jobb, att vara fattig, att inte tala svenska som förstaspråk, att ha en nedsatt kroppslig och psykisk hälsa, att vara beroende av bidrag, att ha misslyckats i skolan o s v.