Kategori: epidemi

Malmös unga vuxna med utländsk bakgrund drabbades hårt under pandemin

I dag har en rapport publicerats som undersöker hur det gick för de unga vuxna i Malmö under pandemin. Tyvärr visar rapporten att för Malmös unga vuxna med utländsk bakgrund var pandemin något av en katastrof för utöver att många av dem med fr a utomeuropeisk bakgrund insjuknade i viruset så slog pandemin hårt på desammas skolresultat och förankring inom arbetslivet.

Rapporten undersöker samtliga invånare i Malmö kommun i ålderskategorin 22-27 år bland vilka 44% har utländsk bakgrund i den meningen att de antingen är födda utomlands (d v s invandrarna vilka utgör ca 1/3 av de som har utländsk bakgrund) eller födda i landet med två utrikes födda föräldrar (d v s de s k andragenerationarna vilka utgör ca 2/3 av de som har utländsk bakgrund) och de allra flesta av dem har utomeuropeisk bakgrund.

I Malmö är idag en av tre av alla unga invånare s k andragenerationare och de allra flesta av dem har två utrikes födda föräldrar som är utomeuropéer.

Av de manliga invånarna i Malmö i ålderskategorin 22-27 år med utländsk bakgrund saknar idag över 40% en fullföljd gymnasieutbildning och många av dem har aldrig ens satt sin fot på en gymnasieskola då de har misslyckats med sin skolgång redan i grundskolan. 

Tyvärr är det fr a de s k andragenerationarna som sticker ut – d v s det är de som är födda i landet med två utrikes födda föräldrar som misslyckas i allra högst grad inom utbildningsväsendet, vilket är paradoxalt: ”Normalt” borde nämligen de unga invandrarna misslyckas allra mest och inte de s k andragenerationarna vilka är två- eller flerspråkiga och vilka behärska svenska språket.

Bland de kvinnliga invånarna i Malmö i ålderskategorin 22-27 år med utländsk bakgrund saknar idag 33% en gymnasieutbildning.

Innan pandemin var nästan 40% av de manliga invånarna i Malmö i ålderskategorin 22-27 år med utländsk bakgrund s k UVAS:are eller NEET:are, d v s de varken studerade, arbetade eller gjorde praktik och efter pandemin handlar det om nästan 50%. 

Bland de kvinnliga invånarna i Malmö i ålderskategorin 22-27 år med utländsk bakgrund var nästan 30% s k UVAS:are eller NEET:are innan pandemin och efter pandemin handlar det om 35%.

Det finns idag en stark tendens att stigmatisera och demonisera de s k UVAS:arna eller NEET:arna vilka kopplas till skjutningarna och sprängningarna men de allra flesta av dem blir inte s k gängkriminella även om en del av dem tyvärr blir det utan i stället blir många s k folkskygga, asociala, närmast apatiska och snabbt åldrade i förtid och många vänder på dygnet och blir s k gamers och lever sina liv på nätet.

Idag är 30% av de manliga invånarna i Malmö i ålderskategorin 22-27 år med utländsk bakgrund beroende av arbetslöshetsersättning av något slag. En relativt hög andel av de kvinnliga invånarna i Malmö i ålderskategorin 22-27 år med utländsk bakgrund uppbär i stället föräldrapenning vilket indikerar att de får barn tidigare än de majoritetssvenska unga vuxna kvinnorna i Malmö tillhörande samma ålderskategori.

Överlag går det m a o mycket sämre för de unga vuxna i Malmö med utländsk bakgrund som är unga män än vad det gör för dem som är unga kvinnor och särskilt gäller det de s k andragenerationsmännen med utomeuropeisk bakgrund.

Det ska slutligen sägas att alla unga vuxna drabbades hårt under pandemin, d v s även Malmös majoritetssvenska unga vuxna blev sjuka i viruset och gjorde sämre ifrån sig i skolan och tappade i många fall sin förankring på arbetsmarknaden och fr a gäller det Malmös majoritetssvenska arbetarungdom.

Bland invånarna i Malmö i ålderskategorin 22-27 år med utländsk bakgrund som ändå har lyckats ta sig till högskolan och till någon slags eftergymnasial utbildning väljer avslutningsvis de allra flesta att studera vid Malmö universitet medan de majoritetssvenska invånarna i Malmö i ålderskategorin 22-27 år väljer att studera utanför kommunens gränser och sannolikt fr a vid Lunds universitet.

Den ekonomiska klyftan ”slog i taket” under ”pandemiåret” 2021

Den ekonomiska klyftan ”slog i taket” under ”pandemiåret” 2021 och invånarna med utomeuropeisk bakgrund blev under detta år än fattigare jämfört med majoritetsbefolkningen:

SCB har idag publicerat nya siffror rörande de svenska hushållens inkomstutveckling under 2021 som visar att den samlade (privat)ekonomiska standarden ökade rejält under detta år trots pandemin.

Denna ökning var dock mycket ojämnt fördelad och gällde nästan enbart de som redan uppvisade de högsta inkomstnivåerna. Faktum är att den ekonomiska klyftan ”slog i taket” under detta ”pandemiår” ända sedan mätningarna inleddes. Under 2021 steg den så kallade gini-koefficienten, som mäter inkomstklyftor, kraftigt till 0,33 vilket är den högsta siffran sedan mätningarna började i mitten av 1970-talet då gini-koefficienten låg på 0,22. 

Den tiondel av befolkningen som uppvisade den högsta inkomstnivån innehade exempelvis 28% av den totala disponibla inkomsten under året medan den halva av befolkningen som uppvisade den lägsta inkomstnivån innehade 29% av den totala disponibla inkomsten.

Under 2021 ökade vidare andelen hushåll som uppvisade en låg ekonomisk standard liksom andelen hushåll som levde under en varaktigt låg ekonomisk standard och till allra största delen handlade det om invånarna med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund vilka råkade väldigt illa ut rent ekonomiskt under pandemin samtidigt som de både insjuknade, intensivvårdades och avled allra mest p g a viruset proportionellt sett. Invånarna med utomeuropeisk bakgrund fick m a o lida både ekonomiskt och kroppsligen under pandemin och fr a halkade de efter än mer från att redan innan pandemin ha sackat efter majoritetsinvånarna under många år på raken.

En ”inzoomning” på landets barnhushåll, d v s alla hushåll där någon eller några som är mellan 0-18 är folkbokförda, visar att 50% av alla utrikes födda barn levde i ett hushåll som uppvisade en låg ekonomisk standard under 2021 att jämföra med 14% av de inrikes födda barnen. Merparten av de inrikes födda barnen som bodde i ett hushåll som kännetecknades av en låg ekonomiskt standard under 2021 var s k andragenerationare, d v s de är födda i Sverige och barn till invandrare.

Detta innebär att 50% av invandrarbarnen och runt 35% av andragenerationsbarnen växte upp under fattiga omständigheter under 2021 att jämföra med 4-5% av de majoritetssvenska barnen. Nästan alla av de majoritetssvenska barnen som växte upp i ett hushåll som uppvisade en låg ekonomiskt standard under detta år gjorde det tillsammans med en ensamstående mor.

Den svenska klassklyftan är sammanfattningsvis numera inget annat än en rasklyfta då de allra flesta majoritetssvenskar har det mycket bra eller åtminstone skapligt bra medan en mycket hög andel av alla invånare med utomeuropeisk bakgrund har det dåligt eller t o m mycket dåligt.

Pandemin blev inte slutet på den högerpopulistiska vågen

Under pandemin hoppades både jag och många andra att pandemin definitivt hade satt stopp för den högerpopulistiska vågen världen över och fr a i västvärlden efter att Trump förlorade det amerikanska presidentvalet och efter att ett flertal högerpopulistiska partier sjönk som stenar i opinionsundersökningarna såsom t ex svenska SD och också började göra dåligt ifrån sig i olika val med vissa undantag såsom i Nederländerna där de tre högerpopulistiska och högerradikala partierna PVV, FvD och JA2 tillsammans tog hem 20% av holländarnas röster i 2021 års val.

Tyvärr hade alla vi som hoppades på det nog fel som det verkar även om både Trump och Storbritanniens ”BoJo” föll p g a pandemin och det kommer antagligen också Bolsonaro att göra innan året är slut och kort och gott p g a att högerpopulisterna inte kunde hantera pandemin på ett ansvarsfullt sätt. 

Efter de två pandemiåren 2020-21 inledde sedan Ryssland sin invasion av Ukraina motiverad av en tydlig extremnationalistisk ideologi med fascistiska undertoner och därefter har Portugals extremhögerparti tyvärr lyckats mångdubbla sig i det portugisiska parlamentsvalet medan spanska Vox har gått framåt i flera regionalval och Orbáns parti Fidesz sitter fortsatt kvar vid makten trots att samtliga andra ungerska partier gick samman i en storkoalition för att försöka få bort denne i det ungerska parlamentsvalet. 

Vidare lyckades Serbiens extremnationalistiska ledare Vučić vinna valet och detsamma har också Sloveniens högerpopulistiske ledare Janša lyckats göra medan Marine Le Pen erhöll osannolika 41,45% i det franska presidentvalet och som om inte det var nog har högerradikaliserade jurister i USA tillsatta av Trump avskaffat aborträtten och en undersökning visade nyligen att om det hade varit val idag så hade Trump vunnit över Biden. 

I Italien ser det mesta tyvärr ut att tyda på att arvtagaren till Mussolinis gamla fascistparti kommer att ta makten i Italien exakt 100 år efter marschen mot Rom när det första fascistiska maktövertagandet ägde rum och i Sverige stundar ett val som pekar emot att Kristersson blir ny statsminister med stöd av SD om MP halkar ur riksdagen.

Pandemin var m a o inte slutet på den högerpopulistiska vågen som antagligen kommer att fortsätta att göra sig gällande i åtminstone några år till innan det förhoppningsvis vänder och kanske handlar det om att väljarna faktiskt måste få uppleva hur denna typ av partier agerar och beter sig när de väl kommer till makten för i bl a Österrike, Norge och Danmark där högerpopulistiska partier tidigare har suttit i regeringen alternativt stöttat en tidigare sittande regering så har dessa partier antingen successivt smält bort eller blivit omsprungna av nya partier.

Detta skulle i så fall innebära att den svenska väljarkåren kanske ”måste” få uppleva ett SD vid makten som stödparti till en M-KD-minoritetsregering innan SD:s betydelse i svensk politik börjar avta.

Just nu skrivs asiatisk diasporahistoria och asiatisk populärkulturhistoria på en och samma gång

Just nu skrivs asiatisk diasporahistoria och asiatisk populärkulturhistoria på en och samma gång:

BTS – världens största (öst- och sydost)asiatiska och (syd)koreanska pop(ulärmusik)grupp (genom tiderna) – besöker just nu (d v s i realtid) USA:s president Joe Biden i Vita huset i Washington för att lyfta och diskutera problematiken med antiasiatisk rasism som har exploderat i omfattning under pandemin och resulterat i ett stort antal dödade och skadade asiater i USA och i andra västländer:

”The group will discuss issues on Asian inclusion, representation and diversity, and anti-Asian hate crimes & discrimination, per official.”

”Biden has been outspoken about being committed to combating the rise in anti-Asian hate crimes. Last year, the Democratic president signed the COVID-19 Hate Crimes Act into law.”

Den som organiserar BTS besök är f ö Karine Jean-Pierre som är den första svarta hbtq-personen som arbetar vid och ansvarar för Vita husets kommunikations- och pressavdelning.

Det hör då till saken att av någon anledning så har en oproportionerligt hög andel av de asiater som har utsatts för våld koreansk bakgrund – t ex var flertalet av de asiatiska kvinnor som dödades i Atlanta i mars 2021 koreanskor – och det är också asiatiska kvinnor och inte minst just koreanska kvinnor som har drabbats allra värst av de antiasiatiska hatbrotten under pandemin.

Och för den/dem som inte känner till det så är BTS kort och gott den första utomvästerländska och icke-vita popgruppen som sjunger på ett utomvästerländskt språk som har slagit igenom i Väst.

Antiasiatisk rasism talas det som bekant knappt om vare sig bland antirasister, i minoritetssammanhang eller bland forskare som studerar rasism och mot bakgrund av det faktumet är detta så historiskt det kan bli även om det går att argumentera för att Biden borde ha bjudit in representanter för de stora asiatiska minoritets- och diasporagrupperna och inte en populärmusikgrupp vars medlemmar inte ens har vuxit upp i och bor och lever i USA och i Väst.

Det talas med rätta om rasism mot latinos/as (och inte minst i USA), med rätta om rasism mot svarta (och inte minst i USA, Storbritannien, Belgien, Italien och Frankrike), med rätta om rasism mot romer (och inte minst i Syd-, Central- och Östeuropa), med rätta om rasism mot muslimer och personer med bakgrund i MENA-regionen (och inte minst i Frankrike, Nederländerna och Tyskland liksom i Sverige), med rätta om rasism mot sydasiater (och inte minst i Storbritannien) och med rätta om rasism mot judar (och inte minst i Västeuropa) men det är mycket sällan som rasism mot öst- och sydostasiater aktualiseras förutom sedan pandemin bröt ut p g a att asiater i hela västvärlden sedan dess har utsatts för ett mycket stort antal hatbrott och ett 20-tal asiater har även dödats p g a pandemin.

SD:s kräftgång fortsätter i opinionsundersökning efter opinionsundersökning ”tack vare” viruset och Ryssland

”Tack” viruset och ”tack” Ryssland även om det naturligtvis är en fullständigt morbid tanke att tacka en sjukdom som har skördat miljontals döda världen över (inklusive 15 000 svenskar) och en invasion som har resulterat i antagligen 10 000-tals dödsoffer vid det här laget:

Här handlar det enbart om att konstatera att SD:s kombinerade kräft- och nedgång efter pandemins utbrott och krigsutbrottet helt enkelt fortsätter med oförminskad styrka i opinionsundersökning efter opinionsundersökning. 

Månaderna innan pandemins utbrott i början av 2020 låg SD på runt 25% i flera opinionsundersökningar och partiet var ibland jämnstarkt med eller t o m större än SAP medan Åkesson åtnjöt ett stort eller mycket stort förtroende hos uppemot 35-40% av svenskarna och han var tidvis den näst mest populäre partiledaren samtidigt som 35-40% av svenskarna ansåg att SD hade den allra bästa migrations- och integrationspolitiken.

Idag har samtliga dessa toppnoteringar sett sina bäst före-datum och den triumfatoriska ”vår-tid-är-nu”- och ”vi-är-det-nya-arbetarpartiet”-känsla som SD:arna fick uppleva vintern 2019-20 när uppemot 40-50% av de majoritetssvenska männen antingen sympatiserade med SD eller hade ett stort eller mycket stort förtroende för Åkesson liksom för partiets migrations- och integrationspolitik är nu historia.

Så här i efterhand står det nämligen utom allt tvivel att SD ”peak:ade” någon gång mot slutet av Trumps sista månader vid makten när skjutningarna och sprängningarna och miljonprogramsområdenas och utomeuropéernas prekära situation var i det närmaste totalt mediefokus och det ska nu till ett ”mirakel” om SD ska lyckas uppnå över 20% i riksdagsvalet i september och antagligen räcker inte de s k påskupploppen utan något mer måste sannolikt till för att detta ska kunna ske (OBS: det är inte på något sätt något som jag önskar personligen lika lite som att jag är tacksam på riktigt för viruset och Putin). 

En kombination av att åtminstone tidigare ha stöttat Trump och Putin, av att inte ha kunnat hantera pandemins utmaningar annat än att ha attraherats av antivaxxrörelsen och härja om Löfvens och Tegnells påstådda ”massaker” på majoritetssvenska åldringar och sist men inte minst av både Trumps och nu senast Le Pens valförluster har kort och gott gjort att 100 000-tals arbetare har vänt SD ryggen och återvänt till SAP sedan början av 2020.

SD fortsätter att tappa i trovärdighet och förtroende

Det kanske inte är rätt att sparka på den som ligger och att gotta sig åt andras olycka men ibland är nog ändå skadeglädjen trots allt den enda sanna glädjen (i alla fall vad gäller SD och den svenska s k nationella rörelsen): SD fortsätter att tappa i popularitet och stöd vad gäller att anses vara det parti som har den bästa politiken rörande migration, integration och kriminalpolitik.

Tidigare innan pandemin utbröt och innan den ryska invasionen av Ukraina inleddes tävlade SD med S om att vara Sveriges största parti i opinionsundersökningarna när allt fokus i den politiska debatten var på skjutningarna och på miljonprogramsområdena och deras invånare men sedan dess har SD tappat 100 000-tals arbetarväljare vilka har valt att gå tillbaka till S.

Detta är den fjärde eller kanske t o m femte undersökningen som visar att både partiet (d v s SD) och dess ledare (d v s Åkesson) tappar i förtroende hos den svenska väljarkåren: Innan pandemin kunde över 35% av svenskarna ange att de hade ett stort eller mycket stort förtroende för Åkesson och 35-40% kunde uppge att SD har den allra bästa invandrings- och integrationspolitiken men efter pandemin och kriget i Ukraina har dessa procentsiffror stadigt minskat och fortsätter just nu att gör det.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/BjKlLe/det-ryska-kriget-slar-hart-mot-sd

”Sverigedemokraterna anses för närvarande ha den bästa politiken på tre områden: invandring, lag och ordning och integration. De anses ha de tredje bästa lösningarna på ytterligare fyra områden (se grafiken). När det gäller resterande politikområden hamnar de längre ner på listan. Men på alla de sju områden där de finns med på topp-tre tappar Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson stöd för sin politik. De största tappen görs dessutom i partiets paradgrenar, invandring och lag och ordning. Minskningen är också stor när det gäller försvaret och Integrationen. Det understryker allvaret i situationen för Sverigedemokraterna. De har jobbat målmedvetet för att tvätta av sig bilden som en hop skränande rabulister. De vill framstå som ansvarstagande och pålitliga. Men förvandlingen har inte gått tillräckligt långt för att stå pall för ett ryskt anfallskrig. Då minskar väljarnas stöd för SD:s lösningar.

Bästa politik vad gäller invandring

Sverigedemokraterna: 37 procent (–6)

Socialdemokraterna: 20 (+3)

Moderaterna: 11 (Oförändrat)

Bästa politik vad gäller lag och ordning

Sverigedemokraterna: 26 procent (–5)

Moderaterna: 25 (+1)

Socialdemokraterna: 20 (Oförändrat)

Bästa politik vad gäller integration

Sverigedemokraterna: 30 procent (–4)

Socialdemokraterna: 19 (+2)

Moderaterna: 12 (Oförändrat)”

Reflektioner kring varför andra minoritetsgrupper hyser en aversion mot asiater

Igår inföll årsdagen för de s k spa-skjutningarna i Atlanta när 8 personer mördades, varav 6 var asiatiska kvinnor, av en man som skyllde på att han var ”sexmissbrukare”. Totalt har ett 15-tal asiater i USA dödats under pandemin och 11 000 hatbrott riktade mot asiater i USA har inrapporterats och senast i förrgår attackerades en asiatisk kvinna i New York och misshandlades svårt efter att ha fått motta över 100 slag och sparkar.

Tyvärr är det ett statistiskt faktum att alltför många av dem som attackerar, misshandlar och även dödar asiater i USA tillhör andra minoritetsgrupper och oftast handlar det om svarta amerikaner eller latinamerikaner. Varför så är fallet är en synnerligen komplicerad historia som både handlar om de amerikanska rasrelationerna i historien och i samtiden liksom hur den amerikanska rassegregationen ser ut och sist men inte minst antagligen p g a att minoritetsinvånarna i USA har drabbats allra hårdast av pandemin såsom också är fallet i i stort sett samtliga västländer inklusive i Sverige. Även i Sverige har asiater trakasserats och attackerats fysiskt i det offentliga rummet under pandemin och även här har det antagligen statistiskt sett ofta handlar om förövare som tillhör andra minoritetsgrupper, vilka har drabbats mycket hårt av pandemin.

Det verkar med andra ord generellt finnas en uppdämd vrede mot asiater bland andra minoritetsgrupper i västvärlden som har kommit upp till ytan och i det närmaste exploderat under pandemiåren och som sannolikt fanns där redan innan pandemin utbröt.

Denna vrede, som åtminstone bär på vissa likheter med den generella aversionen mot judarna bland andra minoritetsgrupper, handlar i grunden antagligen om att asiater anses stå närmare den vita majoritetsbefolkningen än andra minoritetsgrupper. Sedan finns det också en otäck genuskomponent i sammanhanget – det är nämligen statistiskt sett i första hand asiatiska kvinnor som trakasseras, hotas, attackeras och även dödas. Att så är fallet har troligen att göra med en allmän hypersexualisering av asiatiska kvinnor men också med att asiatiska kvinnor ingår i heterosexuella intimrelationer med vita män i högre utsträckning än andra minoritetskvinnor, vilket återigen gör att asiater uppfattas som att de står närmare vita än andra minoritetsgrupper.

Ännu en minnesstund för en mördad asiatisk kvinna i New York

I söndags mördades ännu en asiatisk kvinna i New York en månad efter att Michelle Alyssa Go dödades i samma stad och denna gång handlade det om en person av (syd)koreansk härkomst – Christina Yuna Lee. I måndags hölls en minnesstund över Lee i New Yorks Chinatown där hon bodde och även mördades, vilket Washington Post rapporterar om och samtidigt har polisen meddelat att under förra året gick antalet antiasiatiska hatbrott upp med 361% just i New York.

Sedan pandemin bröt ut i början av 2020 har åtminstone ett 15-tal asiater dödats i USA och den mest uppmärksammade händelsen ägde rum i Atlanta i mars 2021 när en man dödade åtta personer varav sex var asiatiska kvinnor (och flertalet med koreansk bakgrund).

Hatbrottsstatistik i USA liksom i andra länder där specifik statistik förs över antiasiatiska hatbrott visar att under pandemin har asiatiska kvinnor blivit påhoppade och misshandlade av icke-asiatiska främlingar i det offentliga rummet i större utsträckning än asiatiska män, vilket tros bero på en kombination av att asiatiska kvinnor ses som ”lätta offer” liksom att de också tenderar att (hyper)sexualiseras.

https://www.washingtonpost.com/lifestyle/2022/02/15/christina-yuna-lee-asian-american-women-react

“Many Asian American and Asian women with ties to Chinatown felt on edge, and out of answers, on Monday. Earlier that day, Asian organizers and residents held a rally at nearby Sara D. Roosevelt Park, calling attention to the increase in violence. A carefully arranged constellation of flowers — mostly white, which symbolizes mourning in Korean culture and is used at funerals — lay at the base of a tree in front of the building in tribute.

Niou said that she heard about Lee’s death at 8 a.m. on Sunday, and that some of her staff and friends had known Lee. “When they found out it was her, it was a lot, you know? She’s somebody in the community,” Niou said. “That’s exactly why it hurts so much, and also hits so close to home,” she continued. “The community is feeling a lot of the same things. There’s so many people who have just told me: They’re so afraid. They’re afraid for their sisters, they’re afraid for their grandparents, they’re afraid for their daughters.”

For Niou, the legacy of racism is clear in the recent violence. “We have a history in America of perpetuating this notion that Asian Americans do not belong here,” she said, pointing to the Chinese Exclusion Act of 1882 and Japanese internment during World War II. At the same time, she added, the model minority myth has further othered Asian Americans.“

SD fortsätter att växa nu när pandemin snart är över och bland de unga vuxna är könspolariseringen fortsatt extrem

Gårdagens Novus-opinionsundersökning visar att SD:s stöd bland landets män fortsätter att öka medan stödet bland landets kvinnor omvänt fortsätter att minska. 

Dessutom svarar hela 32% av samtliga som har deltagit i undersökningen att SD har den allra bästa migrations- och integrationspolitiken, vilket är en ökning jämfört med tidigare undersökningar. Det går att anta att bland landets män handlar det med stor sannolikhet om långt över 40% – kanske så mycket som 45%. För någon månad sedan svarade f ö över 50% av alla män att de har ett stort eller mycket stort förtroende för Åkesson i en undersökning.

SD hade i januari 2022 stöd av:

28,5% av alla LO-medlemmar (jfr 5,8% av alla SACO-medlemmar)

27,5% av alla män (jfr 11,8% av alla kvinnor och vilket innebär att SD fortsatt är det enskilt största partiet bland alla män)

24,9% av alla invånare i Sydsverige

24,1% av alla invånare i Småland, Gotland och Öland 

23,6% av alla medelinkomsttagare

21,1% av alla invånare i Västsverige

Och sist men inte minst – bland de unga vuxna (18-29 år) är den könspolariseringen så extrem idag vad gäller stödet för SD att det nästan inte går att ta in att en sådan partipolitisk könsuppdelning (och i förlängningen könsantagonism) ens kan existera: I januari 2022 sympatiserade endast 7,2% av de unga kvinnorna med SD att jämföra med närmare 26% av de unga männen, vilket inte bådar särskilt gott inför framtiden.

Totalt stöttar över 60% av de unga männen M, SD, KD eller L och 65% av de unga kvinnorna S, V, MP eller C.

Bland kvinnorna är SD i övrigt som störst i åldersgruppen 50-64 år (med ett stöd på 18%) och bland männen gäller detsamma (med ett stöd som överstiger 32%).

Den svenska antivaxxrörelsen är just nu starkare än någonsin

När pandemin nu går in på sitt tredje år är den svenska antivaxxrörelsen starkare än någonsin och i efterhand kommer det antagligen att gå att säga att rörelsen var som störst under vintern 2021-22: Igår samlades uppemot 10 000 personer i Stockholm liksom uppemot 4000 personer i Göteborg för att protestera mot vaccinpassen och regeringens pandemipolitik och för en månad sedan ägde en liknande demonstration rum i Malmö som samlade närmare 1000 deltagare.

Bortsett från de årliga första maj-demonstrationerna var det länge sedan som så många människor deltog i en demonstration i landets tre storstäder och det som är anmärkningsvärt är då inte bara det stora antalet deltagare utan arrangemangens tydliga högerextrema och konspiracistiska inramning och koppling. Det går visserligen inte att säga rakt av att 10 000 högerextremister eller 4000 kryptoantisemiter som tror på konspirationsteorier demonstrerade igår i Stockholm och i Göteborg men en del av dem som deltog var det definitivt samtidigt som det också ska sägas att många som tillhör antivaxxrörelsen nog betraktar sig själva som vänster och tillhör den vildvuxna new age-miljön.