Om svenska asiaters bokproduktion och demografiska komposition

Förra året och början på innevarande år har sannerligen varit en produktiv period vad gäller svenska asiaters bokproduktion.

Förra året kom Mara Lee ut med två böcker – ”Främlingsfigurer. En bok om kärlek och hat” samt “Loving others, othering love. On a few tropes and emotions that shape the image of the stranger” – liksom jag själv: “Adopterad. En bok om Sveriges sista rasdebatt” och “Svensk rasism under efterkrigstiden. Rasdiskussioner och rasfrågor i Sverige 1946-1977”.

Under förra året kom Ted Stenström även ut med sin debutroman ”Drömmegården” medan Li Li gav ut de båda diktsamlingarna ”Där blicken stannar” och ”Från sömnlös till ursprunget. Reviderade dikter 1988-2007. Och 2022 har hittills bjudit på Lap-See Lams bok ”Dreamers’ Quay, Dreamers’ Key” och Lisa Wool-Rim Sjöbloms nya album ”Den uppgrävda jorden” som är en uppföljning på den uppmärksammade debutboken ”Palimpsest” från 2016.

Sedan 1974 och fram tills mars månad 2022 har de svenska asiaterna sammanlagt legat bakom 94 boktitlar om jag nu har räknat rätt och innefattande allt från kok-, hand- och träningsböcker till diktsamlingar, romaner och självbiografier. 

Till skillnad från de andra utomeuropeiska minoriteternas samlade bokproduktion, som domineras av män och av invandrare samt av andragenerationare, så dominerar kvinnorna de svenska asiaternas bokproduktion liksom de adopterade och de blandade, vilket korresponderar väl med att den svenska asiatiska minoriteten i mycket hög grad är en kvinnodominerad minoritet samt att en hög andel svenska asiater just är adopterade och blandade medan andragenerationarna är relativt få.

Den 31 december 2021 fanns det totalt 232 167 invånare i landet som hade någon slags bakgrund i Öst- och Sydostasien varav flertalet härrörde från Thailand, Kina, Vietnam, Filippinerna och Sydkorea.

andel utrikes födda asiater: 65,74% (och 66,22% av de invandrade asiaterna var kvinnor)

andel adopterade bland de utrikes födda asiaterna: 12,69% (och 60,86% av de adopterade var kvinnor)

andel inrikes födda asiater: 34,26%

andel inrikes födda med två föräldrar som är födda i samma födelseland (d v s de s k andragenerationarna – t ex en person som är född i Sverige med två föräldrar som är födda i Japan) bland de inrikes födda: 20,69% 

andel blandade med en inrikes född förälder (d v s de s k mixade – t ex en person som är född i Sverige med en mor från Laos och en svenskfödd far) bland de inrikes födda: 62,27% (och 82,14% av dem har en asiatisk mor och en svenskfödd far)

De resterande 17,4 procenten inrikes födda har två utrikes födda föräldrar från olika länder och är därmed också blandade eller mixade – t ex kan det handla om en person som är född i Sverige med en mor från Thailand och en far från Finland eller Norge men det kan ibland också handla om en person som är född i Sverige med en mor från Filippinerna och en far från Sydkorea.