SD har idag lanserat ett 100-punktersprogram inför valet som innehåller ett flertal mycket radikala krav

Idag lanserade SD ett när-masken-faller-liknande program bestående av 100 punkter som partiet nu går till val på i september i år och som ”heter duga” och sannerligen inte ”går av för hackor” om det skulle realiseras.


Nästan alla punkter rör explicit eller implicit invandrarna och invånarna med utomeuropeisk bakgrund i miljonprogramsområdena, invånarna med muslimsk bakgrund samt sist men inte minst brottsaktiva barn, ungdomar och unga vuxna i miljonprogramsområdena (vilka polisen uppskattar uppgår till närmare 20 000 personer i skrivande stund – d v s nedanstående punkter berör m a o en mycket stor grupp barn och unga runtom i landet).

Vissa punkter är rejält radikala och handlar explicit bl a om en sänkning av straffmyndighetsåldern, om ett stopp för utomeuropeisk invandring och inte minst för utomeuropeisk anhöriginvandring, om återvandring (av utomeuropéer), om införandet av en obligatorisk förskola, om ett eventuellt slöjförbud i skolan, om möjligheten att retroaktivt kunna dra in det svenska medborgarskapet, om omhändertagande av barn (läs: barn med utomeuropeisk bakgrund i miljonprogramsområdena), om att ta bort flerbarnstillägget för att få ned fruktsamhetstalen bland invånarna med utomeuropeisk bakgrund i miljonprogramsområdena, om att vid behov kunna införa undantagstillstånd och sätta in militär i miljonprogramsområdena, om att inte bara stänga utan riva moskéer som har någon slags koppling till radikal islamism och om införandet av arbetsplikt för att kunna ta emot ekonomiskt bistånd.

Om bara den sistnämnda punkten skulle realiseras så skulle 10 000-tals och åter 10 000-tals invånare med utomeuropeisk bakgrund i miljonprogramsområdena sättas i arbete (t ex erhåller 49% av alla invånare i landet med någon form av bakgrund i Eritrea ekonomiskt bistånd eller s k socialbidrag och även inräknat de s k andragenerationarna) på ett sätt som starkt påminner om något slags tvångsarbete.

Här nedan hittas några av de mest anmärkningsvärda punkterna och flera av dem ”luktar” av Danmark såsom att mycket hårt och närmast drakoniskt punktmarkera, övervaka, visitera och straffa gängkriminella liksom om att tillåta brottsprovokation (d v s att infiltrera gängen i ”Orten”) och anonyma vittnen i svenska rättssalar och om att kunna beslagta de brottsaktivas och även deras intimrelationspartners oftast mycket dyra bostäder, fastigheter, bilar, klockor, smycken, kläder o s v men också att riva s k getton (läs: miljonprogramsområden):


Ett urval punkter som rör invandring, återvandring och utvisning:
Stopp av utomeuropeisk asylmigration – de som inte sökt internationellt skydd vid första säkra tillfälle ska som huvudregel direktavvisas. Begränsa rätten till anhöriginvandring – försörjningskraven ska utökas och icke-medborgare bör inte utöver vad som följer av internationell lag kunna föra anhöriga till Sverige. Stärk incitamenten för återvandring – inför mer generösa bidrag till återvandring i kombination med väsentligt högre krav på icke-integrerade i Sverige för att göra det relativt mer attraktivt att återvända till ett annat land. Återkallade uppehållstillstånd för anknytningspersoner och familjer vid allvarlig brottslighet – de som sökt uppehållstillstånd kollektivt har också ett kollektivt ansvar gentemot Sverige. Återinförande av utvisning på grund av asocialitet – utlänningar som uppvisar fientlighet mot Sverige ska förlora sin rätt att vistas här. Återfall i brott ska leda till utvisning även om de enskilda brotten inte talar för det – kriminella utlänningar ska inte ges mer än en chans.

Ett urval punkter som rör svenska muslimer:
Stäng moskéer med kopplingar till islamistiska eller extremistiska företrädare eller miljöer – riv moskéer med samhällsfientlig inriktning. Utvisa islamistiska eller extremistiska säkerhetshot – t.ex. imamer och islamistiska predikanter. Förbjud utländsk finansiering av muslimska trossamfund – stoppa fientlig påverkan från islamistiska diktaturer.

Ett urval punkter som rör brottsaktiva barn och unga:
Sänk straffmyndighetsåldern – om föräldraskapet misslyckats och barn begår rå brottslighet, måste samhället ta över. Skärp straffen för brott som begås i gängmiljö till minst det dubbla – våldsmonopolet måste vara kompromisslöst mot gängkriminella. Kriminalisera samröre med kriminella organisationer – sätt stopp för gängens möjligheter att agera. Höj minimistraffen för rån och vapenbrott – skärp straffen för brott som typiskt sett begås inom ramen för gängbrottslighet. Stoppa glorifieringen av kriminella – gangstermusik och kriminalitet ska inte subventioneras eller understödjas med skattepengar.

Ett urval punkter som rör fängelsedömda:
Öka klienttätheten på Kriminalvården – i väntan på fler anstaltsplatser är det viktigare att låsa in dömda än att stå fast vid standarder. Inskränk rätten till permission för gängkriminella – gängkriminella bör så långt det går avfjärmas från samhället. Avskaffa två tredjedelars-frigivning – låt dömda kriminella avtjäna hela straffet innan villkorlig frigivning.

Ett urval punkter som rör polisen:
Se över polisens taktiker för att aldrig behöva backa – polisen ska ta och behålla kontrollen i svåra situationer och nedkämpa angrepp mot samhället. Tillåt brottsprovokation – ge polisen nya verktyg att lagföra t.ex. narkotikahandlare och multikriminella. Inför ett system med anonyma vittnesmål – kriminella ska inte få tysta vittnen med hot och utpressning. Inför visitationszoner – i områden där många kriminella rör sig bör det vara lättare för polisen att söka efter vapen, pengar och narkotika. Gör det möjligt för poliser som arbetar mot organiserad eller grov brottslighet att vara anonyma – försvåra för de kriminella att utöva hot och övergrepp i rättssak. Utöka möjligheten att förverka och beslagta egendom hos kriminella och deras anhöriga – det ska inte gå att leva gott i kriminella miljöer. Använd hemliga tvångsmedel preventivt mot gängkriminella – i kriminella miljöer bör inte krav på konkreta brottsmisstankar ställas. 

Ett urval punkter som rör militären:
Ge militären utökade möjligheter att understödja polisen – säkerställ att resurser alltid finns för att bevara våldsmonopolet. Utred undantagslagstiftning för utsatta områden – särskilda begränsningar ska kunna införas om det krävs för att upprätthålla våldsmonopolet eller för att underlätta viktiga insatser.

Ett urval punkter som rör den inre utlänningskontrollen och asylsökande som har fått avslag:
Lägg stora resurser på inre utlänningskontroller – använd de metoder och den profilering som är mest effektivt för att identifiera personer som befinner sig tillståndslöst i Sverige. Gör inre utlänningskontroller som en rutinmässig del av polisens arbete – stöter polisen på någon som inte kan göra sin rätt att vistas i landet sannolik ska utredning alltid göras. Låt utvisningsdömda avtjäna fängelsestraff utomlands – kan de inte överföras till sitt hemland ska de placeras i hyrda anstaltsplatser utomlands. 

Ett urval punkter som de facto rör invånarna med utomeuropeisk bakgrund i miljonprogramsområdena:
Utöka kameraövervakningen i hela samhället – intelligent teknik och sammankopplade system ska användas för att spåra och kartlägga kriminella och skuggsamhället. Ge hyresvärdar och bostadsrättsföreningar verktyg att vräka illegala invandrare och kriminella – bygg bort de områden som är särskilt utsatta för skuggsamhället. Kombinera påföljd för brott i parallellsamhällen med vistelseförbud – den som tillhör ett kriminellt gäng eller en klan ska inte kunna återvända till den plats där gänget eller klanen utövar sitt inflytande.

Ett urval punkter som de facto rör barnen med utomeuropeisk bakgrund i miljonprogramsområdena:
Inför obligatorisk förskola för invandrare i kulturellt belastade områden – alla barn i Sverige ska få tillgång till det svenska samhället. Möjliggör för skolor att införa klädkod – beslöjning eller attribut som associeras med gängkriminalitet ska förbjudas i skolan. Utöka tvångsomhändertagandet av barn i riskmiljöer – trösklarna måste minska för att ta barn från undermåliga eller skadliga miljöer med inslag av klankultur eller hedersnormer. Ersätt flerbarnstillägg med flerbarnsavdrag – bidragssystemet permanentar utanförskap och förvärrar parallellsamhället över generationer.

Ett urval punkter som rör svenskt medborgarskap:
Inför långtgående krav på försörjning och hederlig vandel för medborgarskap – och förenas med längre prövotid. Upphäv medborgarskap för de som utgör ett hot mot det svenska samhället – radikala islamister, terrorister och samhällsfientliga kriminella med dubbla medborgarskap ska kunna få sitt medborgarskap upphävt.

Ett urval punkter som rör välfärdstjänster, olika bidrag och offentliga transfereringar:
Inför arbetsplikt för att ta emot försörjningsstöd – ingen ska kunna bli försörjd av skattebetalarna i åratal utan att göra rätt för sig. Indragna sociala rättigheter för familjer som inte anpassat sig – bidrag och förmåner ska också kunna dras in för föräldrar till en ungdom som begår brott.