Kategori: Södertörns högskola

Om behovet av ett kritiskt ras- och vithetsforskningsperspektiv inom forskningsfältet romska studier

Deltog idag på konferensen ”Critical Approaches to Romani Studies conference” som (George Soros) Central European University (d v s universitetet i Budapest som Orbán stängde ned och slängde ut) och Södertörns högskola anordnar tillsammans i Flemingsberg i Huddinge kommun och i en panel som specifikt handlar om ras och vithet och romer. 


Konferensen är historisk då antagligen fler forskare med romsk bakgrund deltar än någonsin tidigare på en konferens som äger rum inom forskningsfältet romska studier (Romani studies): Historiskt har icke-romer närmast helt dominerat forskningen om romer och just romska studier och både i Sverige och i andra länder.

Historiskt har det för övrigt varit likadant vad gäller forskning om bl a samer och andra urfolk liksom om Afrika/afrikaner och om Asien/asiater – d v s nästan alla som tidigare exempelvis forskade om Afrika och Asien var icke-afrikaner och icke-asiater – men på sistone har allt fler forskare som själva har bakgrund inom gruppen som blir beforskad och studerad börjat göra sig gällande inom forskningsfälten ifråga. 

Romska studier är dock fortfarande i sammanhanget ett särfall – d v s fältet domineras än idag till största delen av icke-romska forskare.

Lite ”kul” också att tre svenska romer som deltar på konferensen oberoende av varandra och som kommer från olika delar av landet kom fram till mig under rasterna och bad om få fotografera mig och antingen ensam eller tillsammans med dem i form av en s k selfie.

På panelen om ras och vithet presenterade bl a Jelena Savic från Serbien en lista över europeiska gadjoprivilegier inspirerad av Peggy McIntoshs klassiska lista över amerikanska vithetsprivilegier medan andra forskare från Ukraina och Rumänien presenterade om hur romer tidigare beskrevs som ”svarta” under rastänkandets storhetstid liksom om problematiken med att de flesta av de romska studier-forskarna är vita.https://events.ceu.edu/2022-05-18/critical-approaches-romani-studies-conference

“Roma have been an object of academic inquiry for centuries. In spite of the increasing number of articles, studies, and books, especially since the collapse of communism, Roma participation in shaping the discourses on themselves has remained very limited. In the name of scientism and objectivity, Roma have been de facto excluded from knowledge production. 

Recently, an increasing number of activist scholars has been urging a paradigm shift in Romani Studies to challenge the dominant academic and policy discourses. They propose inquiries into the forms of oppression Roma are facing, the importance of racism and structural discrimination for Roma and Romani identity. The conference brings together junior and senior, Roma and non-Roma scholars embracing critical approaches.”

Om en uppsats om jämlikhetsdatafrågan

Att citeras av andra forskare i all ära men för mig har jag fr a alltid uppskattat när unga vuxna gör det – d v s när studenter gör det i sina självständiga arbeten, uppsatser och avhandlingar – för även om det har betydelse att 60- och 70-åriga docenter och professorer citerar ens publikationer så betyder det ändå mer inför framtiden att 20- eller 30-åringar gör det.

I början av året försvarade en student i idéhistoria vid Södertörns högskola sin kandidatuppsats som nu uppenbarligen har blivit godkänd, då den nyligen publicerades i DiVA (som ska utläsas som Digitala Vetenskapliga Arkivet), och som behandlar jämlikhetsdatafrågan i Sverige. I uppsatsen är mitt namn omnämnt vid ett 40-tal tillfällen vilket måste sägas vara aningen utöver det vanliga även om det finns ett antal doktorsavhandlingar som har lagts fram under de senaste åren där mitt namn dyker upp vid ett 50-tal tillfällen. 

Uppsatsen är också en av de första svenskspråkiga akademiska texterna där Peter Wikströms och min artikel ”Equality data as immoral race politics: A case study of liberal, colour-blind, and antiracialist opposition to equality data in Sweden” citeras (som publicerades 2020 i British Journal of Social Psychology).

Uppsatsen får mig slutligen också att tänka på att ämnet idéhistoria vid Södertörns högskola tidigare leddes av Crister Skoglund, som jag till och från hade kontakt med ända sedan 90-talet, och som tyvärr gick bort alldeles nyligen. Crister liksom dennes kollega Lena Lennerhed stöttade mig på distans när jag var student vid Stockholms universitet och skrev en magisteruppsats i koreanska om den svenska Koreabilden (som en orientalisk fantasi), och som jag även bjöds in att lägga fram vid ämnesseminariet och Crister uppmuntrade mig sedermera att fortsätta att studera den svenska adoptionsfrågan.

57 poster på publikationslistan sedan jag började arbeta vid Karlstads universitet för fem år sedan

I år har det gått fem år sedan jag började arbeta vid Karlstads universitet (KAU) efter sex år vid Stockholms universitet, närmare tio år vid Mångkulturellt centrum och sex-sju års mer eller mindre sammanhållen undervisningstid vid Södertörns högskola och där jag sedan tre år tillbaka även har en fast (lektors)tjänst (jag undervisar dessutom även vid bl a Konstfack och KTH vid sidan av KAU-tjänsten):


Just idag skickade universitetsbiblioteket ut en översikt över alla oss anställda KAU-forskares publikationer som täcker åren 2015-19 och för min egen del har det i alla fall blivit några poster på det s k CV:t under dessa år trots alla energislukande och tidsödande konflikter som tyvärr har genomsyrat större delen av denna tidsperiod och vilka tyvärr har inverkat menligt på både min akademiska ”output”, min politiska verksamhet, min privatekonomi, mitt sociala liv och mitt allmänna välbefinnande.


Det handlar om inalles 57 poster om universitetsbiblioteket har räknat rätt men samtidigt ser listan nog ganska så enkelspårig ut för en utomstående – d v s i stort sett alla texter handlar antingen om adoption och adopterade, om Korea och asiater, om extremhögern och nazister, om ras och vithet eller om invandrare och minoriteter (svenska muslimer och romer, afrosvenskar, icke-vita svenskar o s v).

En statistisk sammanställning över min i huvudsak akademiska ”output” sedan jag disputerade 2005 och fram tills dags dato (2019-12-22) samt inför det kommande 2020-talet

En statistisk sammanställning över min i huvudsak akademiska ”output” sedan jag disputerade 2005 och fram tills dags dato (2019-12-22) samt inför det kommande 2020-talet:
 
Även när jag var doktorand 2001-2005 publicerade jag en hel del, och bl a flera peer review/referee-publikationer, och fr a så reste jag både ”land och rike” runt och föreläste som doktorand liksom mycket frekvent till internationella konferenser i både Nordamerika (till USA och Kanada), övriga Norden (till Danmark inte minst), Europa och Östasien (till Sydkorea inte minst).
 
Denna typ av ”output” påverkas vidare i mycket hög grad av hur mycket en undervisar – 2010-2012 liksom 2015-2017 undervisade jag då på heltid – liksom tyvärr också av konflikter av allehanda slag och i mitt fall fr a av ett flertal rättegångar som inträffade 2006-2008 liksom av en rejält uppslitande och för min del livsavgörande akademisk konflikt 2017-2019 och den sistnämnda konflikten kommer tyvärr att göra att min ”output” kommer att minska betydligt och betänkligt under de kommande åren, d v s jag är mycket väl medveten om att det kommer att ”gå utför” framöver och framgent för min del vad gäller just denna typ av ”output” och att jag därmed med all sannolikhet nu har ”peak:at”, som det ibland heter.
Samman.jpg
 
2005
antal publikationer: 12 varav 1 rapport/bok och 3 peer review/referee-publikationer
antal offentliga presentationer utöver undervisning och föreläsningar vid högskolor: 14 varav 5 vid internationella konferenser
antal Google Scholar-citat/refereringar: 6
antal Mediearkivet/Retriever-träffar/omnämnanden: 30
 
2006
antal publikationer: 18 varav 1 rapport/bok och 1 peer review/referee-publikation
antal offentliga presentationer utöver undervisning och föreläsningar vid högskolor: 14 varav 4 vid internationella konferenser
antal Google Scholar-citat/refereringar: 18
antal Mediearkivet/Retriever-träffar/omnämnanden: 24
 
2007
antal publikationer: 13 varav 1 rapport/bok och 6 peer review/referee-publikationer
antal offentliga presentationer utöver undervisning och föreläsningar vid högskolor: 7 varav 3 vid internationella konferenser
antal Google Scholar-citat/refereringar: 26
antal Mediearkivet/Retriever-träffar/omnämnanden: 9
 
2008
antal publikationer: 13 varav 2 rapporter/böcker och 1 peer review/referee-publikation
antal offentliga presentationer utöver undervisning och föreläsningar vid högskolor: 10 varav 3 vid internationella konferenser
antal Google Scholar-citat/refereringar: 25
antal Mediearkivet/Retriever-träffar/omnämnanden: 16
 
2009
antal publikationer: 28 varav 1 rapport/bok och 5 peer review/referee-publikationer
antal offentliga presentationer utöver undervisning och föreläsningar vid högskolor: 19 varav 5 vid internationella konferenser
antal Google Scholar-citat/refereringar: 47
antal Mediearkivet/Retriever-träffar/omnämnanden: 36
 
2010
antal publikationer: 18 varav 2 rapporter/böcker och 2 peer review/referee-publikationer
antal offentliga presentationer utöver undervisning och föreläsningar vid högskolor: 16 varav 5 vid internationella konferenser
antal Google Scholar-citat/refereringar: 58
antal Mediearkivet/Retriever-träffar/omnämnanden: 37
 
2011
antal publikationer: 18 varav 2 rapporter/böcker och 3 peer review/referee-publikationer
antal offentliga presentationer utöver undervisning och föreläsningar vid högskolor: 19 varav 3 vid internationella konferenser
antal Google Scholar-citat/refereringar: 60
antal Mediearkivet/Retriever-träffar/omnämnanden: 28
 
2012
antal publikationer: 26 varav 3 rapporter/böcker och 6 peer review/referee-publikationer
antal offentliga presentationer utöver undervisning och föreläsningar vid högskolor: 25 varav 3 vid internationella konferenser
antal Google Scholar-citat/refereringar: 81
antal Mediearkivet/Retriever-träffar/omnämnanden: 40
 
2013
antal publikationer: 14 varav 1 rapport/bok och 1 peer review/referee-publikation
antal offentliga presentationer utöver undervisning och föreläsningar vid högskolor: 31 varav 5 vid internationella konferenser
antal Google Scholar-citat/refereringar: 89
antal Mediearkivet/Retriever-träffar/omnämnanden: 89
 
2014
antal publikationer: 16 varav 2 rapporter/böcker och 3 peer review/referee-publikationer
antal offentliga presentationer utöver undervisning och föreläsningar vid högskolor: 55 varav 3 vid internationella konferenser
antal Google Scholar-citat/refereringar: 127
antal Mediearkivet/Retriever-träffar/omnämnanden: 86
 
2015
antal publikationer: 28 varav 1 rapport/bok och 5 peer review/referee-publikationer
antal offentliga presentationer utöver undervisning och föreläsningar vid högskolor: 56 varav 3 vid internationella konferenser
antal Google Scholar-citat/refereringar: 145
antal Mediearkivet/Retriever-träffar/omnämnanden: 152
 
2016
antal publikationer: 13 varav 0 rapporter/böcker och 1 peer review/referee-publikation
antal offentliga presentationer utöver undervisning och föreläsningar vid högskolor: 43 varav 2 vid internationella konferenser
antal Google Scholar-citat/refereringar: 156
antal Mediearkivet/Retriever-träffar/omnämnanden: 92
 
2017
antal publikationer: 25 varav 1 rapport/bok och 2 peer review/referee-publikationer
antal offentliga presentationer utöver undervisning och föreläsningar vid högskolor: 33 varav 4 vid internationella konferenser
antal Google Scholar-citat/refereringar: 172
antal Mediearkivet/Retriever-träffar/omnämnanden: 68
 
2018
antal publikationer: 12 varav 2 rapporter/böcker och 2 peer review/referee-publikationer
antal offentliga presentationer utöver undervisning och föreläsningar vid högskolor: 19 varav 4 vid internationella konferenser
antal Google Scholar-citat/refereringar: 206
antal Mediearkivet/Retriever-träffar/omnämnanden: 90
 
2019
antal publikationer: 11 varav 1 rapport/bok och 3 peer review/referee-publikationer
antal offentliga presentationer utöver undervisning och föreläsningar vid högskolor: 15 varav 3 vid internationella konferenser
antal Google Scholar-citat/refereringar: 179
antal Mediearkivet/Retriever-träffar/omnämnanden: 78

En översikt över mina poster i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet) 2001-2018

poster i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet) under min tid som:
anställd vid Stockholms universitet 2001-06: 93
anställd vid Mångkulturellt centrum 2017-15 (liksom vid Södertörns högskola 2007-12): 112
anställd vid Karlstads universitet 2015-18: 56
 
poster (d v s texter) i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet) på:
svenska: 146
engelska: 106
italienska: 3
koreanska: 3
franska: 2
norska:1
 
poster (d v s texter) i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet) i form av:
tidskriftsartiklar: 121 (varav kring ett 50-tal är referee-granskade)
antologiartiklar: 67 (varav kring ett 20-tal är referee-granskade)
dagstidningsartiklar: 5 (i praktiken handlar det om minst ett 100-tal dagstidningsartiklar mellan 2001-19 men jag har inte orkat rapportera in alla i DiVA)
populärvetenskapliga artiklar i tidskrifter och antologier: 67
 
OBS: Mellan 2013-14 hade jag ingen tillgång till DiVA och därför kunde jag inte rapportera in några poster i DiVA under dessa båda år. Sammantaget saknas därmed åtminstone ett 60-tal poster i ovanstående översikt.

Södertörns högskola tillsätter nu en utredning för att försöka bringa klarhet i den omfattande korruptionshärvan Svenska Akademien-Forum-Stockholms universitet-Södertörns högskola efter att det har framkommit att Hans Ruin har manipulerat högskolans pressmeddelande om sexuella övergrepp

Hans Ruin som under många år har stått nära Jean-Claude ”Kulturprofilen” Arnault och Katarina Frostenson och deras klubb och företag Forum tillsammans med sin fru Claudia Lindén och ett dussintal andra lärare och forskare vid Södertörns högskola och som bl a har försett Arnault med kvinnliga studenter och doktorander i form av praktikanter och ”skyddslingar” (d v s s k ”Forum-flickor”) har nu blivit föremål för vissa disciplinära åtgärder och högskolans rektor tillsätter även en utredning som ska försöka bringa klarhet i den mycket omfattande korruptionshärvan Svenska Akademien-Forum-Stockholms universitet-Södertörns högskola som både handlar om stora summor pengar, övergrepp, maktmissbruk och nepotism.
 
 
Även vid Uppsala universitet har rektorn f ö nyligen tillsatt en utredning som rör nepotistiska tjänstetillsättningar efter den senaste tidens avslöjanden av ett flertal genomkorrupta rekryteringar där såsom bl a den skandalösa processen bakom tillsättandet av en fyraårig forskartjänst i rasismforskning vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (Cemfor).
 
Det må vara så att nästan alla svenska humaniora- och samhällsvetenskapliga lärare och forskare hyser s k progressiva åsikter och ser sig som antirasister och feminister men tyvärr är nepotismen och korruptionen samtidigt alltför utbredd bland desamma.

Södertörns högskola i Flemingsberg har utsatts för en högerextrem propagandaaktion

Fick precis nyss ett mejl från Södertörns högskolas kommunikationschef som informerade om och varnade för att ett stort antal flygblad antagligen har spridits till tusentals hushåll och bostadsenheter i Tullinge strax bakom Södertörns högskola i Flemingsberg och som bl a pekar ut Yvonne Hirdman, Henrik Arnstad, Victoria Kawesa och mig själv och anklagar oss för att ”hjärntvätta” högskolans studenter. Jag har ikväll också fått veta att ett stort antal flygblad också har spridits till villa- och radhusområdena i Huddinge som gränsar till Flemingsberg och i affärerna och butikerna i Flemingsberg samt att affischer och klistermärken har satts upp på Södertörns högskolas campusområde och i Flemingsbergs centrum
Södertörns-högskola-03-724x1024.png.
 
Tyvärr har flera högerpopulistiska partier erhållit ett mycket stort antal röster i valkretsarna och områdena som gränsar till Flemingsberg (Flemingsberg är då ett miljonprogramsområde som domineras av invånare med utomeuropeisk bakgrund) under de senaste valen (SD, Tullingepartiet m fl) och Södertörns högskola har i den högerradikala föreställningsvärlden kommit att pekas ut som ”kulturmarxisternas” och ”postmodernisternas” högborg och något av Sveriges motsvarighet till exempelvis Roskilde i Danmark, Goldsmiths i England, Freie Universität i Tyskland och Duke i USA. Gissar att denna högerextrema aktion på Södertörns högskolas campusområdet med omnejd (d v s i Tullinge och i Huddinge) bör vara den mest utpräglade högerextrema kampanjen hittills som riktar sig mot en svensk högskola.
15208375885488031684141520837633634832192623.jpg

Den nya myndigheten Delegationen mot segregation ska placeras vid Södertörns högskola i Flemingsberg

Nu är det klart att den nya statliga myndigheten Delegationen mot segregation ska förläggas till Flemingsberg och placeras vid Södertörns högskola: Visst är Flemingsberg ett rejält segregerat miljonprogramsområde som domineras av invånare med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrind (och som dessutom är ”omringat” av majoritetssvenskdominerade stadsdelar vars röstberättigade invånare röstar på SD respektive på Tullingepartiet i mycket hög utsträckning) och visst är Södertörns högskola bredvid Malmö högskola den högskola i landet med den allra högsta andelen studenter med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund (majoritetssvenskarna är i praktiken i minoritet bland högskolans studenter) men jag skulle dock inte säga att lärarna och forskarna vid Södertörns högskola vare sig är särskilt ”mångfaldspräglade” (de allra allra flesta av lärarna och forskarna vid Södertörns högskola är majoritetssvenskar även om flertalet av dem är antirasister och antifascister) eller särskilt inriktade på att undervisa om och studera (ras)segregationen i det nya Sverige.
 

Södertörns högskola har svårt att locka studenter från närområdet

Trist att konstatera att den svenska socialdemokratins kanske sista stora investering och radikala (d v s ”genuint” och ”autentiskt” socialistiska) satsning i ett miljonprogramsområde, i en kommun och i en urban region som traditionellt har varit mycket proletär och s k LO-kollektivdominerad och därmed s k studieovan (d v s Stor-Stockholms stora och även tättbefolkade Söderortskommuner Botkyrka, Huddinge, Haninge och Södertälje) inte har lyckats ”rekrytera” fler unga vuxna som studenter trots en vid det här laget 20-årig historia, d v s Södertörns högskola som är belägen i miljonprogramsområdet Flemingsberg i Huddinge kommun där uppemot 80% har utländsk och numera i huvudsak utomeuropeisk bakgrund och som därför åtminstone i början gick under det nedsättande namnet ”blatte-Harvard” (och fortfarande tror jag nog att de allra flesta majoritetssvenskar kopplar Södertörns högskola till s k ”invandrarstudenter”) då det ansågs mycket udda för att inte säga stötande och ”galet” (i vissa majoritetssvenska kretsar) att förlägga en splitter ny högskola mitt i hjärtat av en fattig och stigmatiserad s k invandrarförort när Södertörns högskola inrättades och öppnades 1996 (d v s det var sannerligen ett mycket radikalt val av plats så här i efterhand och kommer nog inte att upprepas igen i framtiden).
21764836_10155061457885847_4531648976796097849_n.jpg