Category: skola

En ny OECD-studie visar att Sverige tillsammans med Finland är sämst inom OECD på att utbilda barn och unga som är utrikes födda

En ny OECD-studie visar att Sverige (tillsammans med Finland) tyvärr är sämst i Europa, västvärlden och i-världen och i den s k utvecklade, s k moderna och industrialiserade och urbaniserade världen (d v s inom OECD) på att utbilda barn och unga som är utrikes födda:
 
 
60% av alla utrikes födda elever som går i 9:an (d v s i grundskolan och i högstadiet) är lågpresterande i Sverige (i läsförståelse, matematik och naturvetenskap) jämfört med 20% av alla inrikes födda elever och bland de inrikes födda eleverna är merparten av de lågpresterande eleverna s k ”andrageneration:are”.
 
Det skiljer närmare 40% mellan andelen lågpresterande utrikes födda elever i 9:an och andelen lågpresterande inrikes födda elever och vidare skiljer det över 20% mellan andelen lågpresterande utrikes födda elever som invandrade innan respektive efter 12 års ålder och vilket innebär att de barn och unga som har invandrat efter 12 års ålder presterar sämre i Sverige än i andra OECD-länder.
Samtidigt rapporterar höga andelar av både de s k förstageneration:arna och andrageneration:arna att de inte känner tillhörighet till skolan och denna andel har dessutom ökat på senare år och vilket är oroväckande och vidare så uppger fler utrikes födda 9:or att de tror att människor försöker utnyttja dem, att de inte blir rättvist behandlade, att de känner sig otrygga där de bor och lever samt att de inte kan göra det de vill där de bor och lever p g a sjukdom, funktionsnedsättning eller mentala problem jämfört med inrikes födda elever.
 
År 2015 när PISA-provet som undersöks i den nya OECD-studien genomfördes hade en tredjedel av alla 9:or någon form av utländsk bakgrund och idag handlar det om 40% och vilket innebär att de lågpresterande invandrade eleverna och de lågpresterande ”andrageneration:arna” numera och sammantaget utgör en mycket hög andel av hela den svenska elevpopulationen.
 
Tyvärr har huvuddelen av de lågpresterande eleverna utomeuropeisk bakgrund och en mycket hög andel bor i miljonprogramsområdena: För varje år som går så misslyckas i praktiken 1000-tals barn och unga med utomeuropeisk bakgrund att ta sig vidare från grundskolan till gymnasiet och därefter från gymnasiet till högskolan och alltför många av förstageneration:arna och andrageneration:arna med utomeuropeisk bakgrund som bor och lever i miljonprogramsområdena riskerar därför att hamna i missbruk och kriminalitet och utveckla en destruktiv livsstil som unga vuxna.

Skillnaderna i uppnådd gymnasiebehörighet är mycket stora mellan Stockholms stads olika stadsdelar

Idag misslyckas hela en femtedel eller 20% av alla nior, högstadieelever och (övre) tonåringar med att gå ut grundskolan, nian och högstadiet med godkända betyg som ger gymnasiebehörighet och tyvärr så misslyckas därefter hela en tredjedel eller 33% av alla gymnasieelever, ”tredjering:are” och unga vuxna med att gå ut gymnasiet med godkända betyg som ger högskolebehörighet (och tyvärr så hoppar därefter höga procentandelar av högskolestudierna och tar aldrig ut en högskoleexamen) och tyvärr så gäller det främst landets miljonprogramsområden där barnen, ungdomarna och de unga vuxna har utomeuropeisk bakgrund och där födelsetalen dessutom är högre än i de majoritetssvenskdominerade historiska innerstadskärnorna och i villa- och radhusområdena (redan idag bor exempelvis hela en tiondel eller 10% av landets samtliga barn och ungdomar i de 25 mest utsatta miljonprogramsområdena där en majoritet av invånarna har utomeuropeisk bakgrund):
 
Tyvärr handlar det om 10 000-tals barn, ungdomar och unga vuxna som efter varje avslutat läsår går ut högstadiet eller gymnasiet utan att kunna ta sig vidare och varav majoriteten har utomeuropeisk bakgrund och bland vilka en alltför stor andel exploateras inom en s k informell och irreguljär arbetsmarknad som styrs av en s k kontantekonomi för att överhuvudtaget kunna (över)leva och varav alltför stora andelar också hamnar i brottslighet och bland vilka alltför många sedermera går under redan i unga år på grund av våld, alkohol, droger och ett destruktivt leverne.
 
Tyvärr så saknas samtidigt idag 10 000-tals behöriga lärare och under de kommande 10-15 åren så kommer 10 000-tals nya lärare att behöva nyanställas p g a de jättelika pensionsavgångarna men tyvärr så pekar mycket på att det kommer att bli svårt att hitta nya lärare att anställa under de närmaste åren och tyvärr är situationen allra mest extrem i miljonprogramsområdena där andelen behöriga lärare är mycket låg och där omsättningen på lärare är mycket hög.
 
 
Andel elever som saknade behörighet till gymnasiet 2017:¨
Totalt Stockholm stad: 13,1 %
 
Rinkeby-Kista: 40,3 %
Spånga-Tensta: 24,3 %
Skärholmen: 20,6 %
Farsta: 20,2 %
Hässelby-Vällingby: 17,6 %
 
Bromma: 9,4 %
Kungsholmen: 8 %
Östermalm: 7,6 %
Norrmalm: 7 %

Varför går det sämre för ”andragenerationsbarnen” än för de invandrade barnen?

Denna tisdagmorgon har bjudit på två positiva nyheter och resultat: SD går ned i SCB:s senaste partisympatiundersökning även om partiet fortfarande ligger på 20% i Sydsverige och och svenska fjärdeklassares läsförståelse har förbättrats i den s k PIRLS-undersökningen men tyvärr gäller inte detta ”andrageneration:arna” som gör sämre ifrån sig än de ”autentiska” och ”äkta” invandrarbarnen (d v s de fjärdeklassare som är utrikes födda och som har invandrat till Sverige):
 
 
Sedan 2011 har inrikes födda elever med minst en svenskfödd förälder och utrikes födda elever förbättrat sina resultat medan inrikes födda elever med två utrikes födda föräldrar ligger kvar på samma nivå, d v s deras resultat har tyvärr ej förbättrats trots att de är födda i och har växt upp i Sverige.
 
genomsnittligt resultat i läsförståelse 2016
född i Sverige med minst en inrikes född förälder: 562
född utomlands (d v s invandrarbarnen): 528
född i Sverige med två utrikes födda föräldrar (d v s ”andragenerationsbarnen”: 523
 
Det ska också påminnas om att bland alla barn och ungdomar så är ”andragenerationsbarnen” långt fler än invandrarbarnen, d v s fler elever är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar än antalet elever som har invandrat till Sverige.
 
Varför det går sämre för ”andrageneration:arna” än för invandrarna är det ingen som egentligen vet men tyvärr är det ett mönster som går igen i alltför många statistiska (och nästan alltid negativa) sammanhang: ”Andrageneration:arna” lagförs och döms exempelvis oftare än invandrarna och ”andrageneration:arna” är även fattigare än invandrarna o s v.

De svenska minoritetseleverna har höga ambitioner enligt den senaste PISA-delundersökningen men har svårt att uppnå kunskapsmålen

Den senaste PISA-delundersökningen som publicerades igår (och som alla vi som är besatta av hur det går för landets minoritetselever så klart har ”kastat” oss över och ”plöjt”) visar inte bara att svenska elever blir alltmer ”mediokra” och att kunskaperna i läsning (och sannolikt också i att skriva) fortsätter att sjunka samt att könsskillnaderna blir allt större (till de svenska flickornas favör) utan också att Sverige tyvärr återigen är ett av de i-länder och västländer där skillnaderna i kunskaper och skolresultat är som allra störst mellan majoritetselever och minoritetselever och särskilt gäller det just läsning samt matematik och naturvetenskap: De svenska minoritetseleverna är tyvärr allra sämst på matematik och naturvetenskap tillsammans med minoritetseleverna i Danmark och Tyskland.
 
Läsning.jpg
 
Samtidigt visar undersökningen att både första- och andragenerationseleverna i Sverige har högre ambitioner att studera vidare än de majoritetssvenska eleverna och att de fr a vill satsa på en utbildning och en yrkeskarriär som inbegriper matematik och naturvetenskap men när det väl ”gäller” så är det ändå majoritetseleverna som studerar vidare medan alltför många minoritetselever misslyckas och särskilt misslyckas de i matematik och naturvetenskap och de svenska minoritetseleverna står här tyvärr ut – d v s de svenska minoritetseleverna misslyckas mer än minoritetseleverna i andra i-länder och västländer i relation till de ambitioner de har.
Ambition.jpg
 
De svenska minoritetseleverna (och både de s k första- och andrageneration:arna) är m a o mycket motiverade och hyser mycket höga ambitioner vad gäller att studera vidare och vad gäller ”karriärdrömmar” men samtidigt så har de uppenbarligen mycket svårt att ”konkurrera” med de majoritetssvenska eleverna i reda kunskaper och statiska skolresultat.
Science diff.jpg

Höga procentandelar av landets unga klarar inte längre att gå ut vare sig grundskolan, gymnasieskolan eller högskolan

Uppemot 20% av samtliga högstadieelever klarar inte att gå ut grundskolan och 9:an med fullständiga betyg, hela 30% av alla gymnasieelever hoppar av gymnasiet och klarar inte att gå ut gymnasiet och över en tredjedel av alla högskolestudenter hoppar av studierna och tar inte ut en högskoleexamen.
 
De ovanstående katastrofsiffrorna gäller främst och i huvudsak de utrikesfödda eleverna och de utrikesfödda studenterna samt andragenerationseleverna och andragenerationsstudenterna med utomeuropeisk bakgrund bland vilka extremt höga procentandelar inte klarar av att gå ut grund-, gymnasie- och/eller högskolan och de allra flesta av dem talar sannolikt ett annat språk än svenska som förstaspråk.
22154493_10155092825065847_8458479552044616457_n-1.jpg
 
Samtidigt så är arbetskraftsbristen på den svenska arbetsmarknaden större än någonsin just nu och särskilt gäller det de som har en slutförd och uttagen gymnasie- eller högskoleexamen och omvänt är det idag svårt att få ett jobb utan att ha slutfört grundskolan och utan att ha en gymnasieutbildning.

Hur ska det gå för landets UVAS:are eller NEET:are med utomeuropeisk bakgrund?

Dagens DN Debatt-artikel påminner om att samtidigt som arbetskraftsbristen är större än någonsin tidigare i modern svensk historia och numera verkar vara på samma extrema nivå som under de s k rekordåren mellan ca 1945-75 då Sverige tvingades massimportera 100 000-tals och åter 100 000-tals invandrare för att täcka alla vakanser (möjligen kanske dock inte lika extrem som efter Karl XII:s död då 100 000-tals ”vakanser” inte kunde fyllas p g a de enorma förluster som dennes ständiga krigföring hade förorsakat riket och dess manliga befolkning) så står närmare 150 000 ungdomar och unga vuxna (siffran 130 000 är inte helt uppdaterad) helt och hållet utanför arbetsmarknaden och de vare sig studerar eller gör praktik eller tar ens emot bidrag och de allra flesta nolltaxerar och ingen vet egentligen hur de försörjer sig överhuvudtaget (d v s de s k UVAS:arna eller NEET:arna):
 
 
Samtidigt så misslyckas nästan en femtedel av varje årskull med att gå vidare från högstadiet och 9:an, d v s från grundskolan, till gymnasiet (liksom att numera tvåsiffriga procentsiffror även misslyckas med att gå ut gymnasiet) och det totala antalet ungdomar och unga vuxna som har en ofullständig grundskoleutbildning och en ofullständig gymnasieutbildning och som sannolikt i de allra flesta fall tyvärr aldrig någonsin kommer att sätta sin fot på någon högskola överhuvudtaget innan de går bort (och tyvärr kommer nog alltför många av dem att gå bort i förtid) uppgår redan till åtminstone 250 000 eller en kvarts miljon räknat på alla som just nu är mellan 16-30 år gamla.
 
Det som dock sällan eller aldrig nämns i sammanhanget, och sannolikt för att av antirasistiska och antifascistiska skäl inte ”hänga ut” och ”peka ut” dessa ungdomar och unga vuxna och deras föräldrar och familjer, är att den absoluta majoriteten av dem har utländsk och främst utomeuropeisk bakgrund och framför allt någon form av bakgrund i Mellanöstern och Afrika och de allra flesta är s k ”andrageneration:are” och är uppväxa och bosatta i miljonprogramsområdena och har ej svenska som förstaspråk och är därtill sällan lutheranskt kristna och de allra flesta är pojkar och unga män.
 
Alltför många av dessa ungdomar och unga vuxna med bakgrund i Mellanöstern och Afrika som dessutom liksom alla vi andra bara blir biologiskt-kroppsligt äldre och äldre (d v s att sakna en fullständig grundskole- och/eller gymnasieutbildning som 35-45-årig ”andrageneration:are” med bakgrund i Mellanöstern och Afrika är nog inte särskilt roligt i dagens Sverige om en säger så…) förutom att de bara blir fler och fler dras numera till den s k informella och alltför ofta brottsliga ekonomin som gör att alltför många ungdomar och unga vuxna ”andrageneration:are” med bakgrund i Mellanöstern och Afrika numera skjuter på varandra och även tar kål på och har ihjäl varandra eller skadar varandra för livet i konkurrens om de resurser de har att ”dela” på liksom att alltför många har åkt ned som krigsfrivilliga till Mellanöstern och många av dem deltar just nu f ö i slutstriden om Raqqa och kommer nog även att stupa där.
 
Ingen verkar i skrivande stund vare sig kunna stoppa nytillförseln av nya UVAS:are eller NEET:are och ingen verkar heller veta vad alla dessa ”misslyckade” ungdomar och unga vuxna ska ta vägen och i takt med att åren går och att de själva bara blir äldre och äldre och då denna växande grupp blir alltmer stigmatiserad, alltmer kopplad till atavistiskt ”no limits”-våld och politisk och religiös extremism och t o m till ond bråd död liksom till miljonprogramsområdena så ser deras chanser till att få ett åtminstone någorlunda bättre liv tyvärr ej särskilt bra ut just nu utan snarare finns det nog en risk att denna redan mycket stora befolkningsgrupp i landet som faktiskt redan utgör en formidabel miniarmé av unga människor som fr a handlar om unga män och unga manliga ”andrageneration:are” med bakgrund i Mellanöstern och Afrika (150 000-250 000 människor är en mycket stor grupp människor med svenska mått mätt) tvingas bygga upp ett s k parallellsamhälle för att överhuvudtaget kunna (över)leva.

En tredjedel av de unga vuxna klarar inte längre att gå ut gymnasiet

Kring 15% av landets alla barn/elever klarar inte längre att gå ut grundskolan/högstadiet/9:an och komma in på gymnasiet.
 
Kring 1/3 av landets alla ungdomar/elever klarar inte längre att komma ut från gymnasiet och komma in på högskolan.
 
Kring 1/4 av landets alla unga vuxna/studenter klarar inte längre att komma ut från högskolan och slutföra en utbildning och ta en examen.
 
Enligt Lärarnas riksförbund, som också påminner om att lärarbristen är fortsatt enorm och att andelen ”underutbildade”/”obehöriga” lärare är fortsatt hög och t o m har ökat under de senaste åren, kommer hela 500 000 eller en halv miljon unga vuxna att ”ackumuleras” bara fram tills år 2029 som inte har klarat gymnasiet (d v s de har hoppat av gymnasiet eller gått ut gymnasiet med ofullständiga betyg) och tillsammans med alla de som inte har gått ut 9:an och som antingen har hoppat av grundskolan eller gått ut högstadiet med ofullständiga betyg så handlar det om långt fler än så – kanske 650 000 unga vuxna fram tills år 2029 – och varav den absoluta majoriteten har utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund (mellan 35-40% av alla barn och ungdomar och unga vuxna har idag utländsk bakgrund) samt talar ett annat språk än svenska som förstaspråk (30% av alla barn och ungdomar och unga vuxna talar idag ett annat språk än svenska som förstaspråk) och även om det går att få ett bra liv i Sverige utan att ha gått ut högstadiet eller gymnasiet och utan att ha en högskoleutbildning så kommer det tyvärr att gå illa för alltför många av dessa unga vuxna.
 
Samtidigt klarar idag kring 93-94% av alla majoritetssvenska barn och ungdomar att gå ut grundskolan/högstadiet/9:an med fullständiga betyg och påbörja gymnasiet liksom att gå ut gymnasiet med fullständiga betyg och, om de vill, påbörja högskolestudier.
 
Långt över 50% av alla unga vuxna majoritetssvenska män och över två tredjedelar av alla unga vuxna majoritetssvenska kvinnor har idag en högskoleutbildning och en högskoleexamen och hade Sverige enbart bestått av infödda majoritetssvenskar så hade svenskarna varit det s k folkslag på jorden som hade varit allra mest högutbildade just nu och sannolikt också i världshistorien. Därtill har närmare 1,7% av de unga vuxna disputerat, d v s de har en doktorsexamen, och vilken torde vara den allra högsta procentsiffran i världen.
 
Sedan är det så klart ingen tävling i att uppvisa en extremt hög utbildning och än mindre att ha en doktorstitel och det har inget som helst egenvärde i sig att ha en högskoleexamen och inget säger att de unga vuxna utomeuropéerna som inte har gått ut högstadiet eller inte ha klarat gymnasiet måste vara mer olyckliga och mindre lyckade än de unga vuxna majoritetssvenskarna som har en högskoleutbildning eller en doktorsexamen.