Kategori: romer

Om behovet av ett kritiskt ras- och vithetsforskningsperspektiv inom forskningsfältet romska studier

Deltog idag på konferensen ”Critical Approaches to Romani Studies conference” som (George Soros) Central European University (d v s universitetet i Budapest som Orbán stängde ned och slängde ut) och Södertörns högskola anordnar tillsammans i Flemingsberg i Huddinge kommun och i en panel som specifikt handlar om ras och vithet och romer. 


Konferensen är historisk då antagligen fler forskare med romsk bakgrund deltar än någonsin tidigare på en konferens som äger rum inom forskningsfältet romska studier (Romani studies): Historiskt har icke-romer närmast helt dominerat forskningen om romer och just romska studier och både i Sverige och i andra länder.

Historiskt har det för övrigt varit likadant vad gäller forskning om bl a samer och andra urfolk liksom om Afrika/afrikaner och om Asien/asiater – d v s nästan alla som tidigare exempelvis forskade om Afrika och Asien var icke-afrikaner och icke-asiater – men på sistone har allt fler forskare som själva har bakgrund inom gruppen som blir beforskad och studerad börjat göra sig gällande inom forskningsfälten ifråga. 

Romska studier är dock fortfarande i sammanhanget ett särfall – d v s fältet domineras än idag till största delen av icke-romska forskare.

Lite ”kul” också att tre svenska romer som deltar på konferensen oberoende av varandra och som kommer från olika delar av landet kom fram till mig under rasterna och bad om få fotografera mig och antingen ensam eller tillsammans med dem i form av en s k selfie.

På panelen om ras och vithet presenterade bl a Jelena Savic från Serbien en lista över europeiska gadjoprivilegier inspirerad av Peggy McIntoshs klassiska lista över amerikanska vithetsprivilegier medan andra forskare från Ukraina och Rumänien presenterade om hur romer tidigare beskrevs som ”svarta” under rastänkandets storhetstid liksom om problematiken med att de flesta av de romska studier-forskarna är vita.https://events.ceu.edu/2022-05-18/critical-approaches-romani-studies-conference

“Roma have been an object of academic inquiry for centuries. In spite of the increasing number of articles, studies, and books, especially since the collapse of communism, Roma participation in shaping the discourses on themselves has remained very limited. In the name of scientism and objectivity, Roma have been de facto excluded from knowledge production. 

Recently, an increasing number of activist scholars has been urging a paradigm shift in Romani Studies to challenge the dominant academic and policy discourses. They propose inquiries into the forms of oppression Roma are facing, the importance of racism and structural discrimination for Roma and Romani identity. The conference brings together junior and senior, Roma and non-Roma scholars embracing critical approaches.”

Ny rapport om romers och resandes situation i Sverige

Idag publicerade FRA (European Union Agency for Fundamental Rights – d v s EU:s DO) en på många sätt unik rapport som handlar om romers och resandes situation runtom i Västeuropa med fokus på sex länder inklusive Sverige.


I rapporten framgår det bl a följande och dessa uppgifter och procentsatser bygger då på intervjuer med och enkäter bland sammanlagt 404 svenska romer och resande:


22% (inklusive även av barnen och ungdomarna) uppger att de har gått till sängs hungriga åtminstone en gång under den senaste månaden (jämfört med 15% i Belgien och 10% i Frankrike)


12% uppger att de har blivit fysiskt påhoppade någon gång under det senaste året (jämfört med 13% i Nederländerna)


30% hoppar av skolan i förtid alternativt lämnar skolan utan fullständiga betyg (jämfört med cirka 65% i genomsnitt i de sex länderna)


51% av barnen utsätts för glåpord och ibland även mobbing i skolan (jämfört med cirka 30% i genomsnitt i de sex länderna)


42% av kvinnorna och 52% av männen förvärvsarbetar


9% saknar ett bankkonto


12% bor i undermåliga bostäder (jämfört med 25% på Irland)


69 år är den uppskattade genomsnittslivslängden för romska män i Sverige (jämfört med 81% i genomsnitt för alla män i Sverige)


Slutligen har FRA tidigare kunnat konstatera att i Sverige anser:


82% att diskriminering mot romer och resande är utbredd (jämfört med 77% i Frankrike och 65% på Irland)

1965 iscensatte en vit svensk kvinnlig journalist sig själv som romsk kvinna

Två av dagens ”fynd” från min enorma (empiri och) samling av artiklar och texter hämtade från svenska tidningar och tidskrifter som publicerades mellan ca 1945-85 och som sammantaget består av över 10 000 A4-sidor:
AB 14 feb 1965.jpg
 
Det andra spåret (och detta andra spår är då från 1965 – redan 1963 hade då en vit svensk journalist iscensatt sig som svart amerikan och gjort likadant) av en svensk antirasistisk rasiscensättning när en vit svensk journalist iscensatte sig som svensk rom och vandrade runt i ett på den tiden oerhört homogent Stockholm. Aftonbladets dåvarande reporter Maria Emanuelsson hade med hjälp av ”brunsprayad hy”, svart peruk och ”romsk” klädsel fått uppleva vad hon kallade ”det svenska N-problemet”.
 
I tidningens mittuppslag sammanfattade Emanuelsson sin erfarenhet av att ha tagits för att vara en romsk kvinna med att hon hade blivit uttittad vart än hon gick och att det framför allt var kvinnor som hade stirrat allra mest och också kommenterat henne och reportaget illustrerades med flera färgfotografier:
 
”Att vara zigenerska:
 
I bussen får hon sitta ensam – platsen bredvid blir tom fast det är trångt.
I damfriseringen vill ingen tvätta hennes hår.
I varuhuset hör hon repliker om att ”såna där kan man aldrig vara nog försikt med”:
På hotellet finns inget rum. Damrummet är bara avsett för nattgäster.
På gatan stirrar folk nyfiket, man uppfattar en del elaka repliker.”
Adelsohn 66.jpg
 
En insändare från 1966 signerad den idag smått högerradikaliserade f d moderatledaren Ulf Adelsohn som röt till mot den dåtida pågående rasdiskrimineringen av de svenska romerna och som intressant nog drev tesen att den äldre generationen svenskar (1966 var då Adelsohn själv ung) var ”förlorad” och alltför marinerad i det som på den tiden kallades rasfördomarna och rashatet medan den yngre generationen gick att förändra inför framtiden och t o m så att de en dag skulle bli antirasister: ”Den äldre generationen tycks, trots allt den upplevt, vara ohjälplig” medan ”den nu uppväxande generationen måste lära sig att ta avstånd från alla former av dylikt tänkande”.

Om omhändertaganden av minoritetsbarn i dagens Sverige

Juristen Henrik Sundström kritiserar idag på DN Debatt omhändertagandet av romska barn i Sverige och begär att frågan utreds: http://www.dn.se/debatt/utred-misstankarna-om-massomhandertagande

Av de nationella minoriteterna är det romer och resande som alltid har varit den grupp som utsätts allra mest för att deras barn omhändertas för att växa upp på institution eller som fosterbarn och adoptivbarn i i huvudsak majoritetssvenska familjer, och sannolikt var det också den grupp som tidigare utsattes mest för tvångssteriliseringar liksom för tvångsaborter. Det beräknas att kanske vart fjärde romskt och resandebarn blev omhändertaget under 1900-talet, och mycket tyder på att romers och resandes barn fortfarande omhändertas i högre utsträckning än andra befolkningskategoriers barn. Sedan ska det sägas att under 1900-talet omhändertogs ca 200 000 barn i Sverige, och självklart var merparten av dem majoritetssvenska barn, företrädesvis från underklassen och den lägre arbetarklassen.

Tyvärr är det också så att ”andragenerations”-barn med utomeuropeisk bakgrund också idag är kraftigt överrepresenterade bland omhändertagna barn, och ofta placeras även de i majoritetssvenska fosterfamiljer. Vi är helt enkelt på väg emot den situation som råder i den anglo-amerikanska världen, där minoritetsbarn av alla de slag i praktiken helt dominerar den sociala barnavården, fosterbarnspoolen och även den inhemska adoptionen.

Det finns dock ingen statistik över vare sig hur många minoritetsbarn det handlar om eller hur stor andelen är som omhändertas varje år som tillhör olika minoriteter, och som placeras på institution, i fosterhem eller adopteras bort inhemskt. Jag har själv varit smått ”besatt” och ”fixerad” vid att hitta denna statistik, men så klart ”förbjuder” den färgblinda antirasismen att statistik förs över vilka barn det egentligen handlar om i dagens Sverige som omhändertas. Naturligtvis finns det fortfarande majoritetssvenska barn som omhändertas p g a att deras föräldrar är ”inkapaciterade” och inte ”good enough” som föräldrar då de missbrukar, sitter i fängelse, är hemlösa eller psykiskt sjuka, men min kvalificerade gissning säger att av de ca 15-20 000 omhändertaganden som görs varje år i landet så utgör de majoritetssvenska barnen en minoritet, som dessutom troligen minskar för varje år.

När jag för några år sedan undervisade vid Södertörns högskola hade jag en något äldre student som hade haft fosterbarn hos sig i många år. Hon berättade för mig att tidigare och kanske fram tills ca år 2000 så dominerade trots allt majoritetssvenska barn som fosterbarn, ofta barn till missbrukare och kriminella, men på senare år hade hon och hennes man i praktiken bara haft minoritetsbarn som fosterbarn hos sig.

Den svenska välfärdsstaten – ett rasprojekt för att skydda och bevara den svenska vitheten

Soraya Post påminner i dagens DN Kultur om att ”Vi måste göra romernas lidande till en del av vår historia”: http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/vi-maste-gora-romernas-lidande-till-en-del-av-var-historia

Romerna var den enda svenska minoritet som av rasbiologiska skäl förhindrades att invandra till Sverige mellan 1914-54, och det var enbart p g a införandet av den nordiska passunionen som de finska romerna inte längre kunde förbjudas att invandra till landet. Romer och resande var också kraftigt överrepresenterade i statistiken över barn som tvångsomhändertogs, placerades på barnhem och i fosterhem och adopterades bort till i huvudsak majoritetssvenskar. Vidare tyder allt på att romer och resande också var överrepresenterade i steriliseringsstatistiken.

Den svenska staten utsatte under 1900-talet romer och resande för det som kallas negativ rashygien, d v s att med olika biopolitiska metoder och interventioner, ofta av tvångskaraktär, förhindra s k ”mindervärdiga” befolkningsgrupper att ”föröka” sig genom invandringsstopp, tvångsaborter och tvångssteriliseringar samt genom tvångsomhändertaganden och tvångsadoptioner av barn. Samtidigt uppmuntrades den s k ”mervärdiga” befolkningsgruppen, d v s majoritetssvenskarna, att ”föröka” sig genom en rad olika sociala välfärdsinsatser såsom införandet och utvecklandet av mödravård, barnbidrag, daghem, föräldraledighet, fyraårskontroller o s v, och som med en samlad beteckning brukar kallas positiv rashygien.

Den socialistiska svenska välfärdsstaten hade sannolikt aldrig utvecklats till världens mest utvecklade och avancerade välfärdsstat utan det rastänkande och den rasforskning som underbyggde den, och som just drev på både de radikala negativa rashygienska interventionerna och de radikala positiva rashygienska reformerna. Det svenska rastänkandets underliggande agenda var att till varje pris undvika det som då kallades ”rasblandning” mellan majoritetssvenskar och minoritetsgrupperna, att så gott det gick hålla nere minoritetsgruppernas befolkningstal och att samtidigt på alla tillgängliga medel öka majoritetssvenskarnas befolkningstal.

Ända in på 1960-talet kämpade den dåvarande svenska staten och det dåvarande svenska etablissemanget mot all form av s k ”rasblandning” i samband med de sista två stora svenska rasdebatterna som just handlade om de svenska romerna, d v s den s k ”Z-frågan”, och om den internationella adoptionen av icke-vita barn från kolonierna som just hade påbörjats då, d v s den s k ”adoptionsfrågan”. Här följer några citat ur högen från 1960-talets hårda och hätska adoptionsdebatt, som då egentligen var en rasdebatt, och där ”hjälp på plats”-argumentet användes tillsammans med just det rasbiologiska motståndet mot ”rasblandning”:

Socialstyrelsens generaldirektör Ernst Bexelius rekommendation till justitieministern 1960:
Beträffande… barn som kommer från exotiska länder eller som eljest… på grund av sin hudfärg starkt avviker från det typiskt svenska, ligger förhållandena annorlunda till… Det är… styrelsens uppfattning att sociala skäl starkt talar emot att barn av nu ifrågavarande kategori förflyttas till Sverige för att stanna här. De måste nämligen antas få mycket stora svårigheter att anpassa sig i vårt land…Vid överläggningar i detta ämne mellan styrelsen och de nordiska grannländernas barnavårdsmyndigheter har enighet rått om att man bör avråda från en dylik omplacering av barn i främmande miljö. Vid förhandlingar… med den internationella organisationen International Social Service i Genève… har styrelsen erfarit att av nyss berörda skäl denna organisation icke anser sig vilja medverka till överflyttningar av exempelvis marockanska eller koreanska barn till Sverige. Enligt vad styrelsen även har sig bekant har en liknande ståndpunkt intagits av den svenska organisationen Rädda Barnen.

Medicinalstyrelsen 1961:
…Erfarenheter talar för att förflyttningar av barn till främmande länder och miljöer… ej sällan leder till påtagliga personlighetspsykologiska och sociala svårigheter… Det synes därför vara lämpligare att hjälparbetet för nödlidande barn ordnas så att de får nödig hjälp i egen miljö och att förflyttning av barnen till främmande miljöer och kulturer så vitt möjligt undvikes… Tillräckliga vetenskapliga undersökningar föreligga… icke för att adoption skall kunna tillåtas i större omfattning, framför allt när det gäller barn tillhörande från adoptivföräldrarna starkt skilda rasgrupper.

Överläkare Torsten Thysell vid barnpsykologiska kliniken, Centrallasarettet i Karlstad 1962:
En annan sak är att korsning mellan två raser, som befinner sig på olika kulturnivå, ej ter sig önskvärd ur den mera högstående rasens synpunkt.

Noteras bör att Medicinalstyrelsen ansvarade för och hanterade invandringsärendena ända fram till 1976, d v s den svenska läkarkåren och medicinarna som också hade dominerat den svenska rasforskningen, och så sent som 1967 kunde genetikprofessorn Karl Gustav Löning vid Stockholms högskola säga i TV, på frågan om hur utlandsadoptionerna skulle påverka den svenska arvsmassan: ”Vi vet för lite idag om riskerna”.

Sedan är det naturligtvis en helt annan sak att utan den socialistiska svenska välfärdsstaten, som nådde sin kulmen på 1970- och 80-talen, så hade vare sig den majoritetssvenska arbetarklassen eller de majoritetssvenska kvinnorna aldrig uppnått den jämlikhet och jämställdhet som de till slut kom att åtnjuta. Historien om den svenska välfärdsstaten (och dess uppgång och fall) är m a o långt mer komplex än vad vi nog föreställer oss idag.

Jan Guillous syn på romer

Läs gärna Samuel Nudels nya sammanställning av vänsterikonen Jan Guillous olika antiromska uttalanden genom åren vilka tillsammans med hans antisemitiskt färgade dito (http://samuelnudel.blogspot.se/2015/02/forsvara-ursakta-och-bagatellisera.html), och parat med hans märkliga mer eller mindre illa dolda sympatiyttringar för både den gamla svenska överklassextremhögern och dagens långt mer proletära extremhöger, pekar mot en politisk världsbild och analys som är djupt problematisk:

http://samuelnudel.blogspot.se/2015/06/jan-guillous-antiromska-propaganda.html

Den sista svenska rasforskningsstudien

Har som jag tidigare nämnt ägnat påsken åt att läsa in mig på särskilt den svenska politiken gentemot och forskningen om romer och inser alltmer den enorma skuld som den svenska forskarvärlden har i relation till de nationella minoriteterna och särskilt till romerna vad gäller att på ett avgörande sätt ha bidragit till en systematisk segregerande och diskriminerande behandling av dessa, och vars arv fortfarande i högsta grad är påtagligt än idag.

Under den svenska rasforskningens och de stora rasinventeringarnas tid på 1920-, 30- och 40-talen var både etnologer, antropologer, historiker, pedagoger och medicinare aktiva i att samla in och upprätta regelrätta genealogiska rasregister över alla svenska romer och resande, och när polisen bryskt och brutalt trängde in i samtliga svenska romers och resandes läger och hem i maj 1943 för att registera dessa mitt under brinnande världskrig var det Nordiska museet och Rasbiologiska institutet som tillsammans stod för forskningssidan av denna omfattande totalinventering av hela populationen. Frågelistor upprättades av etnologerna på Nordiska museet för att utröna hur mycket romer och resande skilde sig från majoritetsbefolkningen och där ett tydligt rastänkande uppmuntrades, medan medicinarna vid Rasbiologen i Uppsala genomförde kroppsmätningarna.

Slutligen var det just etnologer och medicinare som än en gång samarbetade för att genomföra den sista stora rasstudien av de svenska romerna på 1960-talet: etnologen Carl-Herman Tillhagen från Nordiska museet, som var åt det högerextrema hållet, samarbetade då med kommunisten och medicinaren John Takman, knuten till gamla Rasbiologen, för att än en gång utröna hur de svenska romernas kroppar ”var beskaffade” och deras rasbiologiska ursprung samt hur deras släktskapsförhållanden såg ut liksom deras huvudskallemått, och återigen upprättades kompletta register där blandningar ner till kvartsnivå angavs. Och så sent som i början på 70-talet ville Takman göra en liknande studie på de svenska samerna men förslaget röstades ned i riksdagen: en annan tid hade då inletts – det antirasistiska Sveriges – men det är en annan historia.

Den svenska minoritetsforskningen och rastänkandet

Passar på att nu under påskhelgen läsa ett antal avhandlingar och studier om synen på och behandlingen av de svenska romerna och de andra nationella minoriteterna fram tills 1960-talet, och inte minst Ida Ohlsson Al Fakirs avhandling om ”zigenarfrågan” och ”zigenarundersökningen” på 1960-talet, Martin Ericssons avhandling om den svenska ”tattarfrågan” mellan ca 1880-1950, Julia Nordblads avhandling om den svenska och franska kolonialpolitiken gentemot Tornedalen, Bretagne och Algeriet ca 1880-1925, Karin Kvist Geverts avhandling om ”judefrågan” och den svenska flyktingpolitiken under kriget samt Sigrid Lipotts och Greggor Mattsons studier av den svenska minoritetspolitiken gentemot tornedalingar respektive samer.

Det som framkommer när en jämför den officiella svenska synen på och det svenska majoritetssamhällets behandling av de nationella minoriteterna under fr a första hälften av 1900-talet är inte bara ett genomgående ”vetenskapligt” rastänkande (och en besatthet vid blandrelationer och blandade barn ned till kvartsnivå) som vid det här laget är välbekant och som ledde till alltifrån upprättandet av specifika rasregister (resande och romer samt judar, s k T-register, Z-register och J-register) och omfattande rasforskningsstudier (samer och romer) till ett närmast totalt invandringsstopp (romer och judar vars pass stämplades med ett J respektive Z på svensk inrådan) utan också en mycket brutal segregations- alternativt assimilationspolitik.

Inte minst blir forskarvärldens avgörande delaktighet i denna svenska raspolitik som drabbade de nationella minoriteterna under första hälften av 1900-talet allt tydligare: många är de forskare inom ämnen som medicin, historia, etnologi, antropologi och religions- och språkvetenskap som disputerade på en viss nationell minoritet och/eller som fortsatte att forska på denna minoritet under sin fortsatta forskarkarriär, och vilka i vissa fall inte bara erhöll professorsstolar utan också slutade som universitetsrektorer (många av dessa forskare var dessutom högerextremister eller åtminstone starkt konservativa). Kontinuiteten in i vår tid till dagens s k IMER-forskning, d v s forskning om de olika invandrargrupperna, blir också tydlig vad gäller forskarvärldens roll i att utforma en officiell syn på de som inte räknas som svenskar till fullo.

Den svenska forskarvärlden lyckades mellan ca 1900-65 inte bara publicera världens mest empiriskt omfattande rasforskningsstudie på vita människor (majoritetssvenskarna) som omfattade över 100 000 ”specimen” (d v s både döda och levande vita kroppar) utan också en närmast komplett rasvetenskaplig kartläggning av de svenska samernas (1930-40-tal) och de svenska romernas kroppar (1950-60-tal) samt även omfattande studier av finsktalande svenskar och spridda studier av svenska judar.

Om falska rykten och våld mot minoriteter

P1 Morgon rapporterar om den fysiska attacken på romer i Perstorp (där f ö SD erhöll 25% i riksdagsvalet i september): http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6125015

Attacken hade föregåtts av falska men utbredda rykten bland majoritetsbefolkningen om hund- och cykelstölder som romerna sades ligga bakom. Falska rykten om olika minoriteter som sägs ”plåga” majoritetsbefolkningen föregår regelmässigt sådana våldshandlingar – så var det i samband med 1800-talets attacker på judar (t ex 1848 och 1852) och när romer och resande jagades bort från olika städer och samhällen under 1900-talet (t ex Finnerödja 1923 och Jönköping 1948) liksom när flyktingförläggningar attackerades på 1980- och 90-talen och när invandrarfamiljer trakasseras i homogena villa- och radhusområden.