Kategori: repatriering

År 2022 var genombrottsåret för frågan om att återlämna stulna föremål och kvarlevor

TT:s Elin Swedenmark intervjuar Etnografiska museets Afrikaintendent Michael Barrett om att året (som snart har gått) har inneburit ett på alla sätt och vis historiskt genombrott för den i både Väst och icke-Väst och bland både majoritets- och minoritetsbefolkningar så laddade repatrieringsfrågan. 

Sedan flera årtionden tillbaka har nämligen de före detta kolonierna i den utomvästerländska världen och ett flertal urfolk och andra minoriteter i Väst krävt att de västerländska staterna respektive de västerländska majoritetssamhällena ska lämna tillbaka olika föremål och mänskliga kvarlevor vilka förvärvades under högimperialismen och kolonialtiden men med några undantag har så ej skett förrän fram tills nu:

I tisdags valde dock Tyskland att repatriera 22 Beninbronser till Nigeria, vilket med rätta blev en världsnyhet, och dagen dessförinnan beslutade den svenska regeringen att Uppsala universitet ska återbörda kvarlevorna efter 18 samer till Sápmi samt att samtliga kvarlevor efter samer som ett flertal svenska högskolor och museer ”äger” i sina samlingar på sikt ska repatrieras och återbegravas.

I måndags bad dessutom Nederländerna officiellt om ursäkt för den holländska inblandningen i den transatlantiska slavhandeln och slaveriet, d v s årets historiska genombrott för repatrieringsfrågan hör i sin tur samman med en just nu pågående postkolonial uppgörelse- och försoningsprocess som fick en rejäl skjuts när den amerikanska BLM-rörelsen blev global under ”pandemiåret” 2020.

”2022 har varit ett genombrottsår i Nigerias kamp för de plundrade Beninbronserna – flera europeiska länder har fattat beslut om att lämna tillbaka dem. Även i Sverige väntas framsteg i den glödheta frågan om att repatriera kulturarv.

Efter decennier av debatt på museerna kring kulturarvsskatter som plundrats från afrikanska länder har 2022 fört med sig avgörande händelser. Flera museer i Storbritannien fattade beslut om att återföra föremål till Nigeria, liksom Smithsonianmuseet i USA. Tyskland å sin sida gick med på en överenskommelse som anses vara den hittills största ansträngningen ett europeiskt land har gjort i frågan.

– En massa faktorer gör att det här har mognat just nu, säger Michael Barrett, Afrikaintendent vid Världskulturmuseerna, och fortsätter:

– Generellt är det här en framtidsfråga när det gäller förtroendet för våra museer, inför allmänheten men också inför våra intressenter – inte bara svenska staten utan också de ursprungskontexter som föremålen kommer ifrån. Det handlar om vår trovärdighet.

Världskulturmuseerna har sedan i oktober 2021 utrett frågan om Beninbronserna, som 1897 plundrades av brittiska militärstyrkor i kungadömet Benin, i det som nu är södra Nigeria. Flera anställda vid Världskulturmuseerna gör bedömningen att myndigheten i december 2022 eller i januari nästa år kommer att skicka en hemställan till regeringen om att 39 föremål ska återföras till Nigeria.

Motståndet från europeiska museer var under decennier massivt. Men 2018 beställde Frankrikes president Macron en rapport som visade att 90–95 procent av Afrikas kulturarv finns på museer utanför kontinenten, och började driva frågan. Samtidigt har museiväsendet i afrikanska länder gått framåt och digitaliseringen har lett till att museer är mer transparenta med föremålens proveniens. I nätverket Benin dialogue group har flera länder försökt samarbeta och skapa förtroende.

Sammanlagt i år har ungefär 1 400 föremål från Benin begärts tillbaka från europeiska museer, varav 1 100 finns i Tyskland. Beninbronserna har kommit att stå i fokus för repatrieringsdebatten – eftersom det är ett så flagrant exempel på plundring.

– Det är ett extremt trauma och alla vet att det skedde. I andra länder har det varit en mer gradvis utförsel av kulturarvet som kanske inte förknippas med en sådan komprimerad, traumatisk händelse. Så Nigeria har blivit fokus för hela repatrieringsrörelsen i Afrika, säger Michael Barrett.

Han är övertygad om att den här typen av anspråk kommer att öka. I Sverige väntas till exempel Världskulturmuseerna inom kort lämna en hemställan till regeringen om att lämna tillbaka föremål till Bolivia och ursprungsfolket kallawaya. Michael Barrett besökte också för en vecka sedan en konferens i Nederländerna om Kongo.

– Den demokratiska republiken Kongo står i startgroparna för att börja kräva tillbaka stora samlingar och de är enorma. Från Benin finns det upp emot 10 000 föremål på europeiska museer, men det är inget mot vad det finns från Kongo. 30 till 40 procent av Världskulturmuseernas samlingar från Afrika kommer från den regionen, säger han men understryker att allt inte är stulet.

I oktober i år höll Unesco ett möte i Mexiko där 150 medlemsstater skrev under en deklaration om vikten av återlämnande och kampen mot plundring och illegal utförsel av kulturföremål. Det är också ett uppdrag som Världskulturmuseerna arbetar med.

– Då sticker det i ögonen om vi själva sitter på föremål som förts ut på ett våldsamt och oetiskt sätt, även om det skedde för 120 år sedan, säger Michael Barett.

Kommer museerna då att tömmas på alla sina föremål när de också tar etiska hänsyn, utöver de rent juridiska?

Nej, vissa föremål blir kvar på långtidslån och i andra fall inleds nya berikande samarbeten, framhåller Michael Barrett. När Sverige 2006 gav tillbaka en totempåle till haislafolket i Kanada fick man en likadan i gåva, med demonstrationer av hantverket. Nigeria bidrar också med mycket information om Beninsamlingarna till museerna. Återlämnandet är bara en del i ett nytt sätt att arbeta med ursprungsbefolkningar, enligt Barrett.

Detta syns också i relation till det samiska kulturarvet. Regeringen har just gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag att analysera förutsättningarna för identifiering och återbördande av samiska föremål. Ájtte – svenskt fjäll- och samemuseum har också gjort en förfrågan om att få äganderätten överförd för närmare 500 föremål på Världskulturmuseerna – vilket formellt kommer att bli klart till februari nästa år, enligt handläggaren Jenny Gasbarro Ringarp. Det är dock inte en repatrieringsfråga, utan handlar om en överlåtelse till ett svenskt museum.

– Att Ájtte ligger inom Sveriges gränser gör att vi kan besluta om ett överförande utan att blanda in regeringen, säger hon och lägger till:

– Deras anhållan har bidragit till ett ökat samarbete och båda institutionerna har ambitionen att fortsätta jobba tillsammans för att lära sig mer om samlingarna.”

Om att biståndet ska användas som påtryckningsmedel i återvandringspolitiken och om Kristerssons speciella relation till biståndsverksamhet

Kristerssons regering ska använda det svenska biståndet som utpressningsmedel för att förmå de utomeuropeiska ursprungsländerna (varav de allra flesta är fattiga eller t o m mycket fattiga och därför kommer det svenska hotet om indraget bistånd antagligen att ”bita” och ha verkan) att gå med på att ta emot de personer som kommer att bli föremål för det utbyggda återvandringsprogrammet.

Som väntat är det ett stort fokus på återvandrings- eller repatrieringsfrågan i regeringens budgetproposition för att gå SD:s paradfråga (d v s just återvandrings- eller repatrieringsfrågan) till mötes.

Budgeten är då den första någonsin som SD har inflytande över och fr a gäller det de delar som rör migrationspolitiken och som för partiet är detsamma som den s k befolkningsfrågan, som den svenska s k nationella rörelsen har varit besatt av att hitta en lösning på ända sedan den uppstod under mellankrigstiden och just återvandring eller repatriering har alltid varit de olika partiernas stora fråga från Furugårds och Lindholms nazistpartier på 1930- och 40-talen till dagens AfS och SD.

Just Kristersson har f ö en egen speciell relation till biståndet som går tillbaka till hans tid som ordförande för världens näst största adoptionsförmedlande organisation Adoptionscentrum (AC) på 2000-talet. AC och de andra svenska adoptionsförmedlande organisationerna använde nämligen på den tiden biståndsverksamhet som ett påtryckningsmedel för att få de utomeuropeiska ursprungsländerna att adoptera bort sina barn till svenskarna. 

Detta försökte en statlig utredare dock få stopp på då utredaren ifråga menade att detta var oetiskt och att det dessutom kunde uppmuntra till korruption och barnhandel samt att det också gjorde det svårt för ursprungsländerna att avsluta adoptionsverksamheten. 

Kristersson valde då att gå till frontalattack mot utredaren genom att kort och gott hävda att nästan alla ursprungsländer skulle stänga dörren för Sverige om förslaget att skilja biståndsverksamheten från adoptionsverksamheten gick igenom och då skulle svenskarna inte längre kunna adoptera några utländska barn. Det hela slutade med att AC och Kristersson vann denna debatt och förslaget från utredaren skrotades.

Än en gång om den svenska s k nationella rörelsens besatthet vid återvandring

Det aktuella Tidöavtalet innehåller som bekant och tack vare SD en rad skrivningar om återvandring eller repatriering, vilket påminner om att den svenska s k nationella rörelsen alltid har varit fullständigt besatt vid att kräva återvandring, repatriering, utvisning och deportering (”kärt” barn har som bekant många namn) av s k ”rasfrämlingar” ända sedan den uppstod efter Första världskriget och inte minst har de olika partierna laborerat med olika årtal:

År 1924 bildades världens första nazistparti utanför den tysktalande världen i Sverige och partiet, som leddes av Birger Furugård, krävde att alla judar som hade invandrat till Sverige efter 1914 skulle återvandra.

På 1930- och 40-talen ledde Sven Olov Lindholm det största svenska nazistpartiet och i 1938 års partiprogram krävde partiet att alla judar som hade invandrat till Sverige efter 1900 skulle återvandra, d v s Lindholms parti var på sätt än mer radikalt än Furugårds dito.

På 1990-talet krävde SD att alla utomeuropeiska invandrare eller s k ”etniska främlingar” som inte ingick i den ”västerländska kulturkretsen” och som hade invandrat till Sverige efter 1970 skulle återvandra. 

SD gjorde dock ett undantag för utomeuropeiska utlandsadopterade med vetskap om att deras majoritetssvenska adoptivföräldrar antagligen skulle ha protesterat om deras adopterade barn hade hotats med återvandring men samtidigt stod det att läsa i SD:s partiprogram att inga hänsyn skulle tas till s k blandrelationer, d v s till s k intimrelationer över de s k rasgränserna, d v s även en utomeuropeisk invandrare eller en s k ”etnisk främling” som var gift med eller tillsammans med en majoritetssvensk person skulle omfattas av återvandringskravet såvida personen ifråga hade invandrat efter 1970. SD sade dock mig veterligen inget om vad som skulle hända med de barn som blev till som ett resultat av s k intimrelationer över de s k rasgränserna.

På 2010-talet krävde det idag nedlagda Svenskarnas parti att alla utomeuropeiska invandrare som hade invandrat till landet efter 1975 skulle återvandra, d v s trots att Svenskarnas parti var ett radikalare parti än SD så var partiet ändå ”snällare” än SD vad gäller just återvandringsfrågan.

Idag på 2020-talet kräver NMR likaså att alla utomeuropeiska invandrare som har invandrat till Sverige efter 1975 ska återvandra men NMR gör dock flera undantag: 

Dels är utomeuropeiska utlandsadopterade undantagna då NMR likt SD förstår att de majoritetssvenska adoptivföräldrarna är en i det svenska samhället både röst- och resursstark grupp, dels är alla utomeuropeiska invandrare som lider av en sjukdom av en sådan allvarlig art att de skulle kunna avlida om de återvandrar undantagna och dels är även de blandade eller mixade undantagna (d v s de som har en utomeuropeisk förälder och en majoritetssvensk förälder – t ex en person med en thailändsk mor och en svensk far, med en chilensk far och en svensk mor, med en turkisk far och en svensk mor, med en gambiansk far och en svensk mor eller med en brasiliansk mor och en svensk far) och om jag har tolkat saken rätt även deras föräldrar.

NMR har dessutom en specialklausul som säger att utomeuropeiska invandrare som har invandrat till Sverige efter 1975 och som har varit ”starkt behjälpliga” för det svenska samhället också ska undantas från återvandringskravet och t o m kunna utnämnas till hedersmedborgare. Överlag framstår 2020-talets NMR m a o och kort och gott som mer ”humant” än 1990-talets SD vad gäller synen på återvandring.

I år går valrörelsen i återvandringens tecken för SD:s del

I 2018 års valrörelse var det främst AfS som drev repatriering eller återvandring som politiskt krav i samband med sin beryktade s k återvandringsturné men i 2022 års valrörelse har det också kommit att bli ett tydligt krav från både SD:s och MED:s sida (liksom också från NMR:s sida) och AfS genomför i skrivande stund sin s k ”återvandringsturné 2.0”.

SD är samtidigt det parti som har de ekonomiska resurserna och ”musklerna” och idag lanserade SD sin spektakulära annonskampanj i Storstockholms lokaltrafiks (SL) tunnelbana (som 100 000-tals stockholmare reser med varje dygn) som smygstartade igår i form av bussreklam på SL-bussar. Under Almedalsveckan lanserade SD ett rejält radikalt valprogram som just krävde en omfattande återvandring liksom en utökad utvisningsverksamhet som enligt partiet ska paras med nollinvandring från utomeuropeiska länder.

Och naturligtvis kan SD:s ungdomsförbunds ledare riksdagsledamoten Tobias Andersson, som också är SD:s rättspolitiska talesperson och därmed SD:s kandidat till justitieministerposten, inte hålla sig från att triumferande tweeta om återvandring på sitt särskilda illa dolda sadistiska vis som har kommit att bli något av hans signum.

Igår återlanserade SD sitt gamla krav på repatriering och återvandring

Redan i samband med och efter 2018 års val började SD försiktigt damma av sitt gamla 90-talskrav på repatriering och återvandring (i konkurrens med AfS och MED liksom naturligtvis också med NMR, vilka också krävde detsamma i sina valkampanjer) som SD drev på ett synnerligen aggressivt sätt under sina våldsamma s k Kampfjahren på 90-talet.
 
Idag konstaterar SvD:s Göran Eriksson att från och med SD:s s k landsdagar i Örebro och gårdagens tal av Åkesson (och Åkessons debattartikel i Aftonbladet från igår) så är repatriering och återvandring nu återigen officiell SD-politik och därmed är kravet på repatriering och återvandring också den stora vattendelaren mellan SD (samt AfS, MED och NMR) å ena sidan och M och KD å andra sidan vilka ju redan har anpassat sin migrationspolitik till SD men frågan är nu om M och KD är beredda att ”svälja” en så radikal lösning som repatriering och återvandring trots allt är.
 
Den svenska s k nationella rörelsen har då ända den uppstod i Värmland för 95 år sedan varit närmast besatt av frågan om repatriering och återvandring av s k ”rasfrämlingar” och fr a vid att fastställa ett visst ”repatrieringsår”.
 
År 1924 krävde exempelvis det första svenska nazistpartiet Svenska nationalsocialistiska frihetsförbundet att alla judar som invandrat efter 1914 skulle utvisas i ett partiprogram som f ö var radikalare i den s k ”judefrågan” än det dåtida tyska nazistpartiets dito.
 
Och mellan 1988-99 krävde SD i sitt partiprogram att alla flyktingar som ankommit till Sverige efter 1970 skulle repatrieras för att försäkra sig om att inte utvisa alltför många nordiska och europeiska invandrare och för att kunna täcka in flertalet av landets utomeuropéer (år 1970 fanns det då bara 13 459 utomeuropéer i landet motsvarande ynka 0,17 procent av det årets totalbefolkning). Internt inom SD kallades detta repatrierings- och återvandringskrav f ö och aningen ”kärvänligt” för ”70-regeln”.
 
Det numera nedlagda Svenskarnas parti flyttade av okänd anledning fram detta ”repatrieringsår” till 1975 trots att partiet i andra avseenden ju var radikalare än 1990-talets SD. ”Repatrieringsåret” 1975 ”missar” då den första vågen av latinamerikanska flyktingar från både Chile och Uruguay liksom de första turkarna, syrianerna och assyrierna. Idag driver NMR f ö fortfarande samma krav, d v s repatriering och återvandring av alla flyktinginvandrare som ankommit till landet efter 1975.
 
Den stora frågan är väl nu hur SD planerar att utforma sitt avdammade och nyuppväckta repatriering- och återvandringskrav som SD har avsatt medel till i sin budget.
 
 
”Det är mindre än tio år sedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen och i Örebro firade Åkesson förstås framgången i sitt tal: ”Ta in känslan. Sveriges största parti”.
 
I just det här talet använde sig Åkesson förstås också av Stefan Löfvens kritiserade intervju om gängkriminalitet, i SVT:s Agenda förra söndagen. Löfven ville där inte koppla upptrappningen av det kriminella våldet, till invandring, vilket han i efterhand förklarade med att han inte vill ”etnifiera” debatten.
 
Det har ju Jimmie Åkesson inga problem med, när han i sitt tal formulerade det svar som han tycker att Löfven borde ha gett: ”etniska motsättningar, olika kulturer och vitt skilda normer”.
 
Med självförtroendet hos den som upplever sig leda landets största parti sågade Jimmie Åkesson de förklaringar till den nya kriminaliteten – segregation, klyftor och arbetslöshet – som Stefan Löfven anförde. ”Det finns ingen logik – ingen verklighetsförankring – överhuvudtaget i vad vår statsminister säger”, sa Åkesson på landsmötet.
 
Men SD-ledaren ägnade också en del av sitt tal åt den andra svenska statsministerkandidaten, Moderatledaren Ulf Kristersson – som Sverigedemokraterna förgäves röstade på som statsminister förra hösten.
 
Precis som Löfven har Kristersson haft fel om migrationspolitiken, men till skillnad från statsministern kan M-ledaren medge sina misstag, sa Åkesson. Han syftade på ett Facebookinlägg i veckan där Ulf Kristersson skrev att ”det är ju alldeles uppenbart att gängkriminaliteten, skjutningarna och avrättningarna är starkt kopplade till alltför stor invandring och alltför dålig integration”.
 
SD-ledaren ”välkomnade ödmjukt” Ulf Kristersson och andra som nu har ändrat sig och ”anslutit till vår Sverigevänliga position”.
 
Att det är Åkesson som välkomnar Kristersson berättar något om den nya hierarki som har uppstått i svensk politik, sedan SD på allvar började distansera M i mätningarna.”
 
(…)
 
”Både Moderaterna och Kristdemokraterna har redan skärpt sin migrationspolitik markant, men SD ser en annan fråga när partiet tittar framåt.
 
”Enkelt uttryckt: Det måste vara fler som återvandrar än som invandrar”, sa Åkesson i landsmötestalet.
 
Partiet har också avsatt extra pengar för återvandring – det rör människor som redan har beviljats asyl i Sverige – i sin budgetmotion. Motivet är att ”de som inte vill vara en del av Sverige även i praktiken ska få goda förutsättningar att återvandra till sitt hemland”.
 
Jimmie Åkesson har redan förut beskrivit återvandringen som ”nästa stora strid i migrationspolitiken”. Det står alltså högt på SD-önskelistan, men varken Moderaterna eller Kristdemokraterna driver frågan.
 
Det är en sak att arbeta för att färre ska söka sig hit, en annan att försöka förmå människor som har fått asyl att flytta härifrån. För både M och KD vore det en kontroversiell linje att kliva över.”

Reflektioner kring det alltmer aktualiserade förslaget om återvandring av de utomeuropeiska flyktinginvandrarna

Återvandring och repatriering har som fråga och ”idé” varit på agendan inom den svenska s k nationella rörelsen ända sedan utomeuropéerna började överstiga kring 1% av den svenska totalbefolkningen och vilket skedde ungefär fr o m år 1980 och framåt och numera driver representanter för både SD, AfS, MED och NMR denna fråga men på sistone har representanter för M och KD också alltmer intresserat sig för frågan och alltmer anslutit sig till denna ”idé”.
69931277_10156701733560847_1920738344325611520_n.jpg
 
Fram tills 1999 krävde SD i sitt partiprogram att alla flyktinginvandrare som ankommit till Sverige efter 1970 skulle repatrieras för att försäkra sig om att täcka in flertalet utomeuropéer i landet. Internt inom SD kallades detta krav för ”70-regeln” och de utlandsadopterade, som så sent som 1980 utgjorde hela en tredjedel av alla utomeuropéer i Sverige, var då undantagna från denna ”70-regel” och gissningsvis även utomeuropeiska intimrelationspartners till svenska medborgare.
Det numera nedlagda Svenskarnas parti flyttade av okänd anledning fram detta ”repatrieringsår” från 1970 till 1975 trots att partiet i alla andra avseenden var långt mer radikalare än SD, och detta senare år ”missar” ju då den första vågen av latinamerikanska flyktinginandrare från både Chile och Uruguay liksom de första turkarna, syrianerna och assyrierna och även de s k ugandaindierna (d v s sydasiater som flydde från Brittiska Östafrika). Idag driver Nordiska motståndsrörelsen fortfarande samma krav, d v s återvandring och repatriering av alla flyktinginvandrare som ankommit till landet efter 1975, och under valåret 2018 drev AfS en explicit återvandringskampanj och SD:s Jimmie Åkesson uttalade att frågan om återvandring är “nästa stora strid i migrationspolitiken”.
 
Merparten (men långt ifrån samtliga) av landets invånare med någon form av utomeuropeisk bakgrund har ankommit till landet som flyktingar eller som anhöriga till flyktingar eller så är de barn till flyktingar förutom alla de utomeuropéer som har ankommit till Sverige som adoptivbarn till och som (intimrelations)partners till svenska medborgare.
 
Antal och andel invånare med någon form av utomeuropeisk bakgrund i den svenska totalbefolkningen (minus Nordamerika, Nya Zeeland och Australien och inklusive de invandrade, de adopterade, de blandade och ”andrageneration:arna” men exklusive den s k ”tredje generationen”):
 
1950: ca 1700 (OBS: en majoritet var antagligen återvändande svenskar från de gamla kolonierna över haven)
1960: ca 3000 = 0,04% (OBS: en majoritet var antagligen återvändande svenskar från de gamla kolonierna över haven)
1970: ca 12 500 = ca 0,15%
1980: ca 60 000 = ca 1% (OBS: en tredjedel var utlandsadopterade)
1990: ca 250 000 = ca 3%
2000: ca 500 000 = ca 6%
2010: ca 670 000 = ca 8%
2018: ca 1 700 000 = ca 17%
2020: ca 20%?
 

Den svenska extremhögern har krävt repatriering av invandrare ända sedan 1924: Från Svenska nationalsocialistiska frihetsförbundet via SD och Svenskarnas parti till NMR

Den svenska extremhögern har ända sedan Svenska nationalsocialistiska frihetsförbundet bildades 1924 varit besatt av och fixerad vid att bestämma specifika ”repatrieringsår”, d v s ett visst år som sätts som gräns för utvisning och repatriering av en viss minoritet eller av alla flyktingar rakt av.

 

1924 krävde det första svenska nazistpartiet Svenska nationalsocialistiska frihetsförbundet att alla judar som invandrat efter 1914 skulle utvisas i ett partiprogram som f ö var radikalare i ”judefrågan” än det tyska nazistpartiets dito och fram tills 1999 krävde SD i sitt partiprogram att alla flyktingar som ankommit till Sverige efter 1970 skulle repatrieras för att försäkra sig om att inte utvisa alltför många nordiska och europeiska invandrare och för att täcka in flertalet utomeuropéer. Internt inom SD kallades detta krav f ö för ”70-regeln”.

 

Det numera nedlagda Svenskarnas parti flyttade av okänd anledning fram detta ”repatrieringsår” till 1975 trots att partiet i andra avseenden var radikalare än 1990-talets SD, och vilket då ”missade” den första vågen latinamerikanska flyktingar från både Chile och Uruguay liksom de första turkarna, syrianerna och assyrierna och även de s k ugandaindierna och ett försvarligt antal adopterade från Asien, Afrika och Latinamerika. Idag driver Nordiska motståndsrörelsen fortfarande samma krav, d v s repatriering av alla flyktinginvandrare som ankommit till landet efter 1975.

10343676_10153533632645847_7558018276667822065_n.jpg