Kategori: lön

Ny studie visar att utomeuropeiska invandrare är kraftigt underrepresenterade inom akademikeryrkena och kraftigt överrepresenterade inom kroppsarbetaryrkena

Ekonomerna Christopher F Baum, Hans Lööf, Andreas Stephan och Klaus F Zimmermann presenterar idag en/sin studie på DN Debatt som undersöker hur det har gått för 100 000 flyktingar födda mellan 1954–1980 som invandrade till Sverige innan 1997 på den svenska arbetsmarknaden under perioden 2003-13, vilka jämförs med 100 000 infödda majoritetsinvånare.
 
Studien visar bl a att mellan 60-65% av de utomeuropeiska invandrarna förvärvsarbetade under den undersökta perioden, att de utomeuropeiska invandrarna är kraftigt underrepresenterade inom SACO-kollektivet och TCO:s övre skikt och inom de högbetalda akademikeryrkena och omvänt kraftigt överrepresenterade inom LO-kollektivet och TCO:s lägre skikt och inom de lågbetalda kroppsarbetaryrkena.
YRKE
 
De utomeuropeiska invandrare som har lyckats ta sig in i SACO-kollektivet och TCO:s övre skikt och som har ett högbetalt akademikeryrke uppvisar samtidigt den största (negativt sett) löneskillnaden jämfört med motsvarande majoritetssvenska akademikers löner.
 
De utomeuropeiska invandrare som tillhör LO-kollektivet och TCO:s lägre skikt och som har ett lågbetalt kroppsarbetaryrke, vilket då är den absoluta majoriteten av utomeuropéerna som har ett arbete, erhåller i stället mer eller mindre samma lön som motsvarande majoritetssvenska kroppsarbetare åtnjuter.
 
LÖN.jpg
 
 
”Hur ser det ut i Sverige, som har Europas största andel av befolkningen med flyktingbakgrund?
 
För att få svar har vi mellan åren 2003 och 2013 studerat drygt 100.000 personer som kom till Sverige före 1997 och som etablerats på arbetsmarknaden. Som kontrollgrupp används 100.000 män och kvinnor födda i Sverige med statistiskt liknande egenskaper som immigranterna. Många tidigare studier kännetecknas av att de inte tar hänsyn till att flyktinginvandrare främst arbetar inom samhällssektorer med de lägsta lönerna. Vad vi känner till har det heller inte gjorts någon matchning liknande vår för att skapa en kontrollgrupp som är jämförbar med flyktinggruppen.
 
Med undantag för den globala finanskrisen 2007–2008 var svensk arbetsmarknad stark under den period vi undersökt. Hela 84 procent av kontrollgruppen hade sysselsättning, vilket är unikt högt inom västvärlden i modern tid. Motsvarande medeltal för perioden uppgick till 65 procent för de som anlände till Sverige som flyktingar före 1990 (många från Mellanöstern), 60 procent för icke-europeiska flyktingar som beviljades asyl mellan 1990 och 1996 (en stor grupp från Nordafrika) och 72 procent för europeiska flyktingar som fick Sverige som nytt hemland under samma period (huvudsakligen före detta Jugoslavien). Fram till 2013 hade dessa invandrares sysselsättning vuxit till strax under nivån för hela EU:s befolkning.
 
I vår studie delas arbetsmarknaden upp i fyra olika kategorier beroende på arbetsuppgifternas karaktär. Det framgår då att flyktinggruppen har en lägre sannolikhet än kontrollgruppen att hamna inom kategorin kognitiv och icke-rutin, med de mest välbetalda jobben. Personer som kommit till Sverige som flyktingar har även något sämre chanser än jämförbara svenskar att få arbete inom administration och försäljning (kognitiv rutin). Däremot har migranter med flyktingstatus en större sannolikhet att jobba med manuella arbetsuppgifter inom både service (icke rutin) och varuproduktion (rutin). Här finns också huvuddelen av låglönejobben i Sverige.
 
Skillnaden i lön mellan flykting¬invandrare och den inhemskt födda befolkningen är störst inom de mest välbetalda jobben. För området kognitiv icke rutin är gapet 25 procent. Förklaringar till invandrarnas lägre lön kan vara att de är mindre produktiva, lönediskriminering, att det är lättare för infödda svenskar att göra lönekarriär där ersättningarna är höga, samt olika lång arbetslivserfarenhet. Tar vi hänsyn till det sistnämnda halveras gapet. Inom kategorin administration och handel är skillnaden 4 procent högre för inhemskt födda, men i stort sett hela gapet kan förklaras av att svenskfödda har fler år på arbetsmarknaden. Med lika lång arbetslivserfarenhet finns ingen löneskillnad. Även inom området manuella rutinbaserade jobb försvinner lönegapet mellan de två grupperna när man kontrollerar för andra skillnader än födelseland. Motsvarande resultat för arbete som vård och omsorg är 4 procents högre lön för invandrare med asylbakgrund.”

Om löneskillnader mellan majoritetssvenska akademiker och akademiker med utomeuropeisk bakgrund

För alla som undrar över och är nyfikna på hur mycket landets akademiker och SACO-människor tjänar (d v s det översta s k toppskiktet på den svenska arbetsmarknaden som utgör ca 15-20% av befolkningen) och hur stor löneskillnaden är mellan akademiker med utländsk bakgrund och akademiker med svensk bakgrund:
 
En ny rapport från SACO som undersöker lönerna för landets ca 75 000 akademiker (d v s enbart de som har en högskoleexamen) med utländsk bakgrund som har ett SACO-yrke (t ex lärare, läkare, ingenjörer, forskare, IT-tekniker, ekonomer, högre tjänstepersoner, utredare, planerare o s v) och som har ett arbete (d v s alla arbetslösa akademiker med utländsk bakgrund är ej med och ej heller alla akademiker med utländsk bakgrund som har ett LO- eller TCO-yrke) och inkluderande både de utrikes födda inklusive de adopterade (d v s de s k ”autentiska” och ”äkta” invandrarna), de s k ”andrageneration:arna” och de s k blandade visar att löneskillnaderna gentemot de infödda majoritetssvenskarna är mycket stor vid likvärdigt arbete (t ex om akademikerna utför exakt samma arbetsuppgifter och innehar exakt samma yrkestitel och tjänstebeskrivningar) och vid likvärdig position (t ex om akademikerna i fråga är mellanchefer eller chefer) och även för de som har en helt och hållet svensk högskoleexamen bakom sig och även för de som har bott mycket länge i Sverige och som dessutom har arbetat länge inom just ett SACO-yrke.
 
Samtidigt visar rapporten att akademiker som har bakgrund i övriga Norden, i EU och i Nordamerika (d v s i ”kärn-Väst”) tjänar mer eller i stort sett lika mycket som de infödda majoritetssvenskarna – d v s lönegapet gäller de akademiker som har utomvästerländsk bakgrund (d v s som har någon form av bakgrund i Afrika, Asien och Latinamerika). Det oförklarade lönegapet efter justering för ålder, klass, kön, region, sektor o s v uppgår till ca 8% och är därmed större än det oförklarade lönegapet mellan män och kvinnor ”rakt av” som ligger på ca 4-6%. Det oförklarade lönegapet är vidare och f ö större mellan SACO-män med bakgrund i Afrika, Asien och Latinamerika och SACO-män med majoritetssvensk, nordisk, europeisk och nordamerikansk bakgrund än mellan SACO-kvinnor med bakgrund i Afrika, Asien och Latinamerika och SACO-kvinnor med majoritetssvensk, nordisk, europeisk och nordamerikansk bakgrund, d v s en slags ”omvänd” könshierarki (d v s att kvinnor tjänar mer än män) råder bland SACO-utomeuropéerna och SACO-utomvästerlänningarna medan den ”normala” könshierarkin (d v s att män tjänar mer än kvinnor) gäller bland majoritetssvenskarna.
 
Tyvärr är det också ”den gamla vanliga” ”tripp-trapp-trull”-hierarkin som även gäller bland akademikerna med utländsk bakgrund och oavsett sfär och bransch (här nedan redovisas som exempel på detta medlellönerna för ekonomer samt för lärare och forskare): Bäst går det som alltid för de s k blandade (d v s de som rent kroppsligen och biologiskt-genetiskt-medicinskt är ”halvsvenskar” och, om de har en utomvästerländsk förälder, för de som rent kroppsligen och biologiskt-genetiskt-medicinskt är ”halvvita”), därefter kommer de s k ”andrageneration:arna” (d v s de som helt och hållet är födda och uppvuxna i Sverige men samtidigt rent kroppsligen och biologiskt-genetiskt-medicinskt är ”hel-icke-svenskar” och om de har två utomvästerländska invandrarföräldrar så är de också rent kroppsligen och biologiskt-genetiskt-medicinskt ”hel-icke-vita”) och allra sämst går det ”som alltid” för de ”riktiga” invandrarna inkluderande även de utlandsadopterade vilka tyvärr också i tidigare undersökningar har visat sig uppvisa och ”åtnjuta” lägre medellöner än motsvarande majoritetssvenska jämförelsegrupper.
 
19905326_10154856523980847_8356656920362206079_n
årsmedellön för SACO-ekonomer
inrikes födda med två inrikes födda föräldrar (s k infödda majoritetssvenskar): 46 983 (OBS: notera att födda i övriga Norden tjänar något mer än de infödda majoritetssvenskarna och vilket möjligen kan bero på de ytterst framgångsrika invandrade finlandssvenskarna – 47 012)
inrikes födda med en utrikes född förälder (s k blandade): 46 406 (OBS: notera att bland s k blandade som har en förälder från Afrika, Asien eller Latinamerika så är medellönen lägre än så – denna siffra gäller för samtliga s k blandade ”rakt av”)
inrikes födda med två utrikes födda föräldrar (s k ”andrageneration:are”) 42 045 (OBS: notera att bland s k ”andrageneration:are” som har två föräldrar från Afrika, Asien eller Latinamerika så är medellönen lägre än så – denna siffra gäller för samtliga s k ”andrageneration:are” ”rakt av”)
utrikes födda i Afrika, Asien och Latinamerika inklusive adopterade: 36 403
 
årsmedellön för SACO-lärare och SACO-forskare
inrikes födda med två inrikes födda föräldrar (s k infödda majoritetssvenskar): 40 930 (OBS: notera att födda i övriga Norden tjänar något mer än de infödda majoritetssvenskarna och vilket möjligen kan bero på de ytterst framgångsrika invandrade finlandssvenskarna – 42 139)
inrikes födda med en utrikes född förälder (s k blandade): 39 769 (OBS: notera att bland s k blandade som har en förälder från Afrika, Asien eller Latinamerika så är medellönen lägre än så – denna siffra gäller för samtliga s k blandade ”rakt av”)
inrikes födda med två utrikes födda föräldrar (s k ”andrageneration:are”) 38 260 (OBS: notera att bland s k ”andrageneration:are” som har två föräldrar från Afrika, Asien eller Latinamerika så är medellönen lägre än så – denna siffra gäller för samtliga s k ”andrageneration:are” ”rakt av”)
utrikes födda i Afrika, Asien och Latinamerika inklusive adopterade: 36 241

Inkomstskillnaden mellan kvinnor och män är mindre bland minoriteter än inom majoritetsbefolkningen

Det finns någonting med fattiga minoritetsinvånare (jämfört med rika majoritetsinvånare) vilka i ”normala” fall av de allra allra flesta döms ut som och anses vara (nästan alltid kulturellt och via religionen men ibland nästan genetiskt och via blodet) patriarkala sexister eller t o m patologiska kvinnohatare men vad gäller inkomstskillnader mellan de båda könen så ser det i stort sett alltid mer jämställt ut (jämfört med rika majoritetsinvånare):
 
Medan kvinnor i rika majoritetsdominerade Danderyd tjänar 60% av vad männen i Danderyd tjänar så tjänar kvinnor i fattiga minoritetsdominerade Botkyrka 80% av vad männen i Botkyrka tjänar.
16142318_10154311896950847_6042311870332617068_n
 
Denna statistiska ”minoritetsjämställdhetslag” gäller även utanför Sverige: I länder som USA och Storbritannien är minoriteter som svarta, latinos, muslimer och asiater i ”normala fall” av de allra allra flesta utdömda och ansedda som patriarkala sexister eller t o m som patologiska kvinnohatare men inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män är samtidigt alltid regelmässigt mindre eller t o m mycket mindre bland dessa minoritetsinvånare än vad de är bland majoritetsinvånarna.
 
I USA är exempelvis de amerikanska muslimerna den enda gruppen i landet där inkomstskillnaden mellan kvinnor och män knappt ens existerar medan den är stor eller t o m mycket stor bland vita protestantiska amerikaner.
 
Sedan kan ovanstående skillnader och siffror så klart också förklaras med att åtskilliga rika majoritetsmän ”har råd att hålla sig med” s k hemmafruar eller åtminstone fruar som endast arbetar i mindre utsträckning liksom också att åtskilliga rika majoritetsmän ”har råd att hålla sig med” fruar som är yngre än dem själva (och vilka därmed tjänar mindre p g a biologisk ålder) medan fattiga minoritetsinvånare nog helt enkelt är fattiga ”rakt av” oavsett om de är kvinnor eller män.
 
Vidare finns det mycket som tyder på att minoritetsmän diskrimineras i långt högre utsträckning än minoritetskvinnor och det är väl känt att det går sämre för minoritetspojkar än för minoritetsflickor vad gäller skolresultat och tyvärr kan det också handla om att många vuxna minoritetsmän helt enkelt är ”utslagna” och därmed mer eller mindre ”nolltaxerar” (bidragsberoende, missbrukare, inlåsta på institution och på anstalt o s v).

Nya alarmerande katastrofsiffror över låginkomsttagarna bland landets utomeuropeiska minoritetsinvånare

Nya och rätt så makabra och alarmerande siffror över låginkomsttagarna bland landets minoritetsinvånare och över (de accelererande) inkomstskillnaderna i landet mellan majoritets- och minoritetsbefolkningen (och än en gång ber jag om ursäkt för att jag än en gång ”hänger ut” fr a afrikanernas, asiaternas och ”andrageneration:arnas” ytterst prekära för att inte säga katastrofala privatekonomiska situation):
 
procentandel med en låg disponibel inkomst samt taxerad medianinkomst (av både tjänst och näringsverksamhet) inklusive skattepliktig pension, sjukpenning o s v (och exklusive ej skattepliktiga bidragsformer och offentliga transfereringar av olika slag) 2014 utifrån födelseland/region/kontinent och i åldersgruppen 20-64 år:
 
födda i Sverige med två inrikes födda föräldrar (d v s de s k majoritetssvenskarna): 10% (227 700 kr)
födda i Sydamerika: 19,7% (207 100 kr)
födda i Sverige med en utrikes född förälder (d v s de s k blandade): 20,6% (203 100 kr)
födda i Europa utanför EU och Norden (d v s i huvudsak delar av Balkan och Östeuropa): 24% (193 000 kr)
födda i Asien: 37% (165 100 kr)
födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar (d v s den s k ”andragenerationen”): 44% (148 400 kr)
födda i Afrika: 45,1% (146 800 kr)
 
Kommentar 1: Med en låg disponibel inkomst menas de som har en inkomst som är mindre än 60% av medianinkomsten.
Kommentar 2: Det är ytterst oroväckande för att inte säga skrämmande att fr a de s k ”andrageneration:arna” uppvisar så låga inkomstnivåer samt att så många av dem är låginkomsttagare.
Kommentar 3: Naturligtvis bygger ovanstående siffror enbart på taxerad inkomst – d v s inga ”svarta” inkomster, inga diasporaekonomiska transaktioner och inga ”pengar i kuvert”-betalningar är medtagna.

Beror det ökande lönegapet mellan män och kvinnor på ras?

OECD-jämförelsen mellan världens i-länder vad gäller löneskillnader rakt av mellan kvinnor och män visar att Sverige nu har halkat ned från toppskiktsgruppen till den övre mitten.

1920252_10152865916010847_7367956496180898684_n

Starka indikationer (bl a rapporter från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) tyder dock på att denna ökande skillnad i själva verket i huvudsak handlar om kraftiga löneskillnader mellan invånare med svensk bakgrund och invånare med utländsk bakgrund och särskilt med utomeuropeisk bakgrund. Hade det bara bott majoritetssvenskar i Sverige så hade med andra ord löneskillnaderna rakt av mellan kvinnor och män inte varit så här stora som idag, och Sverige hade då troligen hamnat på medaljplats (d v s 1:a, 2:a eller 3:a). Vi ser dock tyvärr sällan eller aldrig några siffror på löneskillnaderna mellan invånare med svensk bakgrund och invånare med utländsk och utomeuropeisk bakgrund (och uppdelat på kön) p g a den rådande färgblindheten. Och frågan är väl också om det är värre att Sverige nu blir känt som ett alltmer patriarkalt land eller som ett rasdiskriminerande land?