Kategori: Latinamerika

Om Joel Mauricio Isabel Ortiz debutbok ”Sången om en son”

Rekommenderar varmt Joel Mauricio Isabel Ortiz debutbok ”Sången om en son” som är tillägnad alla adopterade och Joel är nu den fjärde av landets cirka 15 000 adopterade från Latinamerika som har publicerat sig i Sverige och på svenska:

33751475_10155670064455847_4425629293590085632_n

 

33745201_10155670064500847_3056231528775286784_n

Beckman, Lara. 2015. Hönsflickan. Från barnhemsbarn till slav. Min historia. Berättad för Kerstin Dahlin Hedenblad. Båstad: Lara Beckman.
Richardsson, Christina. 2016. Sluta aldrig gå. Från gatan i Sāo Paulo till Vindeln i Norrland. Stockholm: Forum.
Skyldberg, Carolina. 2016. Adoption. Låta själen läka. En verklig berättelse om förlåtelse, förståelse och försoning. Lerum: Visto förlag.
Stoopendaal, Andrés. 2006. Elegierna. Göteborg: Svenska Endymion.
Stoopendaal, Andrés. 2011. Maskerad. Stockholm: Norstedts.
Stoopendaal, Andrés. 2014. De federala distrikten. Stockholm: Norstedts.
Stoopendaal, Andrés. 2016. En borgerlig entropi. Stockholm: Norstedts.

 

33830457_10155670064595847_5072239205573197824_n

33788873_10155670064470847_7711352036071047168_n

Latinamerikaniseringen av de svenska rasrelationerna fortsätter i rasande takt

DN presenterar idag nya chock- och katastrofsiffror över arbetslösheten bland de utrikes födda, som i praktiken nästan enbart innebär utomeuropéerna, och påminner samtidigt om att de kring 150 000 nyanlända som just nu ingår i Migrationsverkets mottagningssystem ännu inte finns med i den offentliga statistiken överhuvudtaget:
 
 
För utrikes födda var arbetslösheten i hela landet 21,4 procent i april 2016 medan den låg på 4,7 procent bland inrikes födda, och då en mycket hög andel av de inrikes födda är s k ”andrageneration:are” så innebär det att arbetslösheten bland majoritetssvenskarna just nu ligger på kring 2,5-3 procent. Den absoluta majoriteten av de arbetslösa som har utländsk bakgrund vare sig de är utrikes eller inrikes födda har bakgrund utanför västvärlden, d v s i Afrika, Asien eller Latinamerika.
 
I april 2011 fanns det bara 33 kommuner där arbetslösheten bland de utrikes födda översteg 30 procent men numera gäller denna skyhöga arbetslöshetssiffra bland utrikes födda i hela 107 av landets 290 kommuner, och så sent som 2012 hade ingen svensk kommun en arbetslöshet bland utrikes födda som översteg 50 procent – det är en siffra som idag gäller för 12 kommuner och allt tyder tyvärr på att denna sistnämnda siffra kommer att öka inom en snar framtid.
 
andel arbetslösa bland de utrikes födda i landets 290 kommuner:
 
mellan 50-58,7%
2011: 0 kommuner
2016: 12 kommuner
 
mellan 40-50%
2011: 4 kommuner
2016: 31 kommuner
 
mellan 30-40%
2011: 29 kommuner
2016: 64 kommunner
 
mellan 5,5-29%
2011: 257 kommuner
2016: 183 kommuner
 
Samtidigt är sysselsättningsnivån bland majoritetssvenskarna ”all time high” just nu, d v s den har sannolikt aldrig varit högre än vad den är idag och den är sannolikt den högsta i världen – troligen kommer inget annat folkslag i världen någonsin att kunna slå den rekordhöga sysselsättningsnivå och den likaledes rekordlåga arbetslöshetssiffra som gäller just nu bland majoritetssvenskarna.
 
Tyvärr tyder allt på att utomeuropéernas situation i Sverige inte kommer att förbättras när den just nu närmast överhettade högkonjunkturen övergår till lågkonjunktur eller åtminstone till mer ”normala” förhållanden och när de 10 000-tals nyanlända, vilka nästan alla har utomvästerländsk bakgrund, börjar dyka upp i arbetsmarknadsstatistiken.
 
Den svenska paradoxen fortsätter med andra ord att göra sig gällande på alla sätt och vis:
 
Inget annat land i världen kan uppvisa en så progressiv, vänsterliberal, inkluderande och antirasistisk integrations- och antidiskrimineringspolitik som Sverige och ingen annan ekonomi i världen är så dynamisk, innovativ, kreativ, expansiv o s v som den svenska i skrivande stund och majoritetssvenskarna, unga som äldre, kvinnor som män, arbetare som akademiker, stockholmare som skåningar o s v o s v, går just nu ”på knäna”, d v s de jobbar som aldrig förr, samtidigt som både den offentliga och privata sektorn desperat och tyvärr alltför ofta förgäves ”skriker” efter ny arbetskraft då behovet av att nyanställa aldrig har varit så stort som idag på den svenska arbetsmarknaden men samtidigt ökar arbetslösheten alltmer bland landets invånare med utomvästerländsk bakgrund liksom tyvärr även boendesegregationen mellan landets invånare med utomvästerländsk bakgrund och majoritetssvenskarna som just nu formligen skenar och för att strö ytterligare salt i såren på landets invånare med utomvästerländsk bakgrund så sjunker tyvärr även skolresultaten stadigt bland landets barn och unga med utomvästerländsk bakgrund från grundskole- till högskolenivå.
 
Samtidigt blir majoritetssvenskarna och de nordiska, europeiska och västerländska invandrarna allt äldre och äldre för varje år som går, en klar majoritet är redan över 45 år och uppemot en tredjedel om inte fler är redan över 65, och i många majoritetssvenska stadsdelar domineras den s k gatubilden redan av 50-70-åringar, medan landets invånare med utomvästerländsk bakgrund faktiskt bara blir allt yngre och yngre p g a högre fruktsamhetstal och fortsatt invandring av unga eller t o m extremt unga personer – över 90 procent av alla nyanlända är omvänt under 45 år gamla och bland landets alla invånare som just nu är mellan 0-30 år gamla uppgår andelen som har utomvästerländsk bakgrund till åtminstone 20 procent om inte mer, och denna procentsiffra är dessutom än mer för att inte säga kraftigt förhöjd i de tre storstadsregionerna och i landets mellanstora städer.
 
Vi är helt enkelt i rasande takt på väg emot en s k latinamerikansk ”rasregim” och ”rassamhälle” där den vita delen av totalbefolkningen i huvudsak har jobb och lever gott eller t o m mycket gott med skapliga eller t o m mycket höga löner och med tillräckliga eller t o m mycket stora förmögenheter medan mycket höga andelar av den icke-vita delen av totalbefolkningen står mer eller mindre helt utanför arbetsmarknaden (och ej ens tillhör arbetarklassen i egentlig mening) och därmed också utanför samhället i stort samtidigt som de icke-vita invånarna är påtagligt eller t o m extremt mycket yngre (de är fr a i s k fertil ålder) än de vita invånarna (vilka omvänt i stor utsträckning ej längre är i s k fertil ålder överhuvudtaget).

Latinamerikaniseringen av det svenska samhället och de svenska rasrelationerna fortsätter

Arbetslösheten bland utlandsfödda fortsätter att skjuta i höjden samtidigt som den fortsätter att minska dramatiskt bland infödda majoritetssvenskar: Förvärvsfrekvensen bland inrikes födda mellan 25-64 år är enligt Arbetsförmedlingens prognos som släpptes idag rekordhög (uppemot 90 procent) medan den uppgår till ynka 58 procent bland de som är födda i icke-västerländska länder, och bland utomeuropeiskt födda med högskoleexamen handlar det om ej mer än 63 procent.

Utomeuropéernas arbetslöshet är hela 400 procent större än de inföddas dito räknat på hur stora de båda befolkningssegmenten är i förhållande till totalbefolkningen och hur det ”borde” se ut på den svenska arbetsmarknaden: Omvänt ligger arbetslösheten bland inrikes födda numera på under 4 procent, vilket torde vara den lägsta siffran i hela västvärlden räknat på en inrikes född befolkning.

Det ska också tilläggas att i kategorin ”inrikes födda” ingår även alla ”andrageneration:are”, d v s med stor sannolikhet är det nog den demografiska subgruppen som ”driver upp” arbetslösheten för ”inrikes födda”. Med andra ord är arbetslösheten bland infödda majoritetssvenskar möjligen så låg idag som under efterkrigstidens rekordår när den sällan eller aldrig översteg mer än 2-3 procentenheter (det rådde i praktiken s k full sysselsättning då).

Antalet arbetslösa och antalet som står helt utanför arbetsmarknaden som har utomeuropeisk bakgrund ökar tyvärr påtagligt just nu trots att det råder högkonjunktur i Sverige, och då har inte de som ankommer till Sverige idag ännu räknats med i statistiken överhuvudtaget: Redan är nästan 40 procent av samtliga arbetslösa och 55 procent de arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden födda utanför västvärlden, och 2017 kommer utomeuropéernas andel av de som inte förvärvsarbetar att skjuta i höjden än mer dramatiskt.

Prognosen konstaterar också att det numera nästan enbart är utomeuropéerna som står för den samlade svenska befolkningstillväxten överhuvudtaget, och inte minst vad gäller den del av befolkningen som är i s k arbetsför och produktiv ålder liksom även i s k fertil och reproduktiv ålder – alla andra befolkningskategorier förutom utomeuropéerna minskar nämligen stadigt i antal för varje år som ”tickar på”. Mellan 2008-14 minskade exempelvis antalet infödda med 130 000 individer medan antalet utlandsfödda ökade med nästan en kvarts miljon invånare varav närmare 85 procent härrörde från den utomvästerländska världen. Den övervägande delen som invandrar till Sverige idag gör det m a o från den postkoloniala s k Tredje världen.

Prognosen konstaterar slutligen att 90 procent av alla som invandrar just nu och som har gjort det under de senaste åren är under 45 år – d v s de är mycket unga liksom också i s k fertil och reproduktiv ålder, och särskilt gäller det just utomeuropéerna.

Sverige har på rekordtid utvecklats till ett latinamerikanskt (nyliberalt) ”rassamhälle” i den meningen att den vita delen av befolkningen har det bra eller t o m mycket bra medan de som inte räknas som vita till fullo har det mindre bra eller t o m mycket dåligt, och alla vi som lever just nu har alla suttit på ”första parkett” och bevittnat denna utveckling ”mitt framför våra ögon” utan att kanske förstå vad som egentligen har hänt, och inte minst vilka oåterkalleliga konsekvenser denna dramatiska och blixtsnabba utveckling kommer att innebära inom den närmaste framtiden i form av en än mer fördjupad (ras)segregering och en än mer tydlig (ras)segmentering av det svenska samhället i stort och än värre en än mer explicit antagonism mellan majoritetsbefolkningen och minoritetsgrupperna.

I de andra västländer som Sverige kan jämföra sig med idag utifrån demografisk mångrasialitet finns idag trots allt relativt stora minoritetsgrupper som också klarar sig bra eller t o m mycket bra på arbetsmarknaden, inte minst i USA, Kanada, Australien och Storbritannien liksom även i Nederländerna och Frankrike som många i Sverige nog fortfarande tänker på som fullkomligt ”genomrasistiska”.

Inte ens jag trodde att latinamerikaniseringen av det svenska samhället och av de svenska rasrelationerna skulle gå så fort som den har gjort för låt oss säga 2-3 år sedan när jag började se tendenserna till en sådan utveckling.

I den latinamerikanska rassamhällsmodellen ingår också att alla som inte räknas som vita till fullo, och som vill ”bli något i livet” som det heter, d v s komma in i svenskheten och ”göra karriär” och helt enkelt egentligen bara få ett bra liv, kommer att göra allt som står i deras makt för att hitta en vit partner (oavsett sexuell läggning) och/eller få barn med en vit person: Det är därför ingen slump att Sverige (bredvid Frankrike) är det land i västvärlden där interrasiala intimrelationer idag sannolikt är som allra vanligast demografiskt-proportionellt sett.

Om stulna adoptivbarn från Latinamerika

The Guardian rapporterar om ännu ett uppklarat fall av försvunna barn i Argentina under militärjuntan:

http://www.theguardian.com/world/2015/jun/07/grandmothers-of-plaza-de-mayo-36-year-hunt-for-stolen-child?CMP=fb_gu

36 argentinska barn adopterades även till Sverige under diktaturåren liksom tusentals andra barn från olika latinamerikanska länder, vilka adopterades till Sverige framför allt under just militärjuntornas tid under Kalla krigets för kontinenten sista mycket blodiga decennier. Hur många av Sveriges 12 000 adopterade från Latinamerika som är stulna, kidnappade och sålda är omöjligt att säga men med största sannolikhet handlar det om åtskilliga, varav en del åtminstone kan ha varit barn till fängslade, försvunna, avrättade och mördade vänsteraktivister och andra oppositionella. Den grymma ironin i sammanhanget är att svenska adoptivföräldrar på vänsterkanten mycket väl kan ha adopterat latinamerikanska barn vars biologiska föräldrar var vänsteraktivister. Det bör dock nämnas att många av de adopterade från Latinamerika i dagens Sverige antingen är slavättlingar eller tillhör olika ursprungsbefolkningar, d v s de adopterades bort i huvudsak då dessa två befolkningssegment är kraftigt överrepresenterade inom den latinamerikanska underklassen. Efter demokratiseringen och Kalla krigets slut har flertalet latinamerikanska länder stoppat adoptionerna till Sverige och andra västländer – inte minst p g a uppdagandet av alla barnstölder, kidnappningar, korrupta adoptioner och stulna barn i bl a länder som Argentina.