Kategori: kvinnor

SD-Kvinnor bjuder idag på ett exempel på projektion av den högre skolan genom att anklaga sina meningsmotståndare för att uttrycka sig nedsättande och genom att säga sig företräda alla Sveriges kvinnor

SD-Kvinnor bjuder idag på ett idealtypsexempel på projektion (i dess psykoanalytiska mening) ”av den högre skolan”:

SD-Kvinnors Linda Lindberg, Caroline Nordengrip och Linda Kotanen Hallbeck anklagar idag sina meningsmotståndare för att ”skicka elaka tweets” till och ”kasta fula epitet” mot kvinnliga SD:are i Dagens Arena samtidigt som SD-Kvinnor gör sig till talespersoner för alla ”Sveriges kvinnor”.

SD-Kvinnor bildades 2010 av Åkesson, SD:s dåvarande partikanslichef Daniel Assai och partiets dåvarande ekonomichef Per Björklund – d v s av tre manliga SD:are – med ett helt och hållet förfalskat protokoll som underlag som undertecknades av bl a Louise Erixon (som dessutom verkar ha förstått att protokollet var manipulerat). Trots de förfalskade handlingarna erhöll SD-Kvinnor över en miljon i partibidrag, vilket just då räddade SD:s ekonomi efter 2010 års valrörelse. SD har då ända sedan partiet bildades 1988 systematiskt förfalskat och manipulerat juridiska handlingar av allehanda slag, protokoll, stadgar, verksamhetsberättelser, matriklar o s v för att om och om igen kunna ansöka om och tillskansa sig skattemedel och bidrag.

Och vad gäller detta med att göra anspråk på att representera ”Sveriges kvinnor”: SD har stöd av 10-12% av landets kvinnor i de senaste opinionsundersökningarna att jämföra med över 25% av landets män: SD är helt enkelt Sveriges enskilt största parti bland männen medan t o m C och V har stöd av fler kvinnor än SD.

Och av SD:s 33 000 medlemmar är maximalt 7000 kvinnor – inget annat parti uppvisar en sådan extrem könsobalans i sin medlemskår.

Och slutligen vad gäller frågan om vilket svenskt partis ledare, folkvalda representanter, företrädare, aktivister, medlemmar, väljare och sympatisörer som använder ett både elakt, nedsättande och grovt språk gentemot och om kvinnor som de betraktar som sina meningsmotståndare så är den frågan redan avgjord sedan många år tillbaka.

Socialdemokraternas falska kvinnokamp

”Vi är relativt överens om vad som behöver göras, straffskärpningar, stärkta stöd och mer förebyggande arbete. Vi borde genomföra detta men istället sitter regeringsföreträdare och skickar elaka tweets, postar bilder på Instagram och häver ur sig rena lögner i media. Det är ovärdigt offentliga företrädare, förpestar samhällsdebatten och är ett hån mot kvinnor i desperat behov av hjälp. SD-kvinnor arbetar för solidaritet med alla kvinnor. Socialdemokraterna väljer istället att stå som mobbare på skolgården och kasta fula epitet mot alla som tycker annorlunda.”

Ny rapport om kvinnor i radikala politiska miljöer

En ny rapport från Nordiska ministerrådet – ”Women in violent extremism in Sweden” – som bygger på registerdata och som undersöker 200 kvinnor som var aktiva i höger- och vänsterradikala och jihadistiska miljöer mellan 2007-16 visar att kvinnor utgjorde en av sju eller 15% inom dessa tre miljöer under denna tidsperiod.

De höger- och vänsterradikala kvinnorna utgjordes till allra största delen av majoritetssvenskar medan de jihadistiska kvinnorna till allra största delen hade utländsk och antagligen fr a utomeuropeisk bakgrund. De vänsterradikala kvinnorna var vidare generellt högutbildade till skillnad från de högerradikala och jihadistiska kvinnorna vilka omvänt var lågutbildade och de förstnämnda kvinnorna led av mer psykisk ohälsa än de två sistnämnda kvinnogrupperna.

https://pub.norden.org/temanord2021-513/

“The typical woman in violent extremism is around 28 years old. Both the youngest, 15 years old, and the oldest, 63 years old, women are affiliated with violent Islamic extremism. More than 97 percent of women in violent far-right extremism are Swedish-born. Women in violent far-left extremism are also predominantly born in Sweden (89 percent), and there are no great differences between women and men in far-left extremism in this regard. Both far-right and far-left extremists are dominated by individuals born in Sweden with two Swedish-born parents. More than 55 percent of women in violent Islamic extremism are foreign-born, compared to almost 75 percent of the men in violent Islamic extremism.

Across the three milieus, violent far-left extremist women perform best at school with consistently higher grades. The average score of women in violent far-left extremism is identical to that of their sisters, and women in violent far-left extremism perform on average substantially better than violent far-left men. Violent Islamic extremist women in contrast perform on average similarly to violent far-left men, and they perform better than their biological sisters. This is not the case for violent far-right women, whose sisters outperform them. Women in violent far-right extremism have the lowest levels of education, with 44 percent of the women having only primary education. Comparing violent far-right women to their non-extremist biological sisters reveals that the former have significantly lower educational attainment than their sisters.”

Under 50% av de unga kvinnorna från Afrika och Asien förvärvsarbetar överhuvudtaget och 20% av alla invånare från Afrika och Asien erhåller ekonomiskt bistånd

MUCF:s nya rapport om utrikes födda kvinnors situation i arbetslivet ”bjuder” tyvärr på rejält brutal statistik och med all sannolikhet är detta de facto de mest extrema klyftorna som just nu existerar i något västland när de vita majoritetsinvånarna jämförs med de icke-vita minoritetsinvånarna:

Trots att unga utrikes födda kvinnor uppvisar en mycket högre utbildningsnivå än både unga utrikes födda män och unga inrikes födda män är de unga utrikes födda kvinnorna från fr a Afrika och Asien allra minst aktiva på den svenska arbetsmarknaden.


Dessutom är könsgapet allra störst bland invånarna födda i Asien och Afrika. Det skiljer exempelvis hela 20% mellan andelen förvärvsarbetande utrikes födda män från Asien jämfört med andelen förvärvsarbetande utrikes födda kvinnor från Asien.


Endast 45-46% av kvinnorna från Asien och Afrika förvärvsarbetar överhuvudtaget att jämföra med över 80% av de kvinnliga majoritetsinvånarna och mycket höga andelar av samtliga invånare som är födda i Asien och Afrika är dessutom beroende av ekonomiskt bistånd och andra former av ekonomiska transfereringar (d v s av bidrag av olika slag):


20% av invånarna som är födda i Afrika och Asien erhåller idag ekonomiskt bistånd att jämföra med 1-2% av majoritetsinvånarna. Risken att ”gå på socialbidrag”, d v s att vara beroende av ekonomiskt bistånd, är m a o osannolika 1000% för invånarna med bakgrund i Afrika och Asien jämfört med majoritetsinvånarna.

För första gången i svensk skolhistoria har flickorna nu gått om pojkarna vad gäller skolresultat

För första gången någonsin i svensk utbildnings- och skolhistoria har flickorna nu gått om pojkarna i samtliga ämnen mätt i betyg och skolresultat enligt en undersökning som Tidningen Läraren står bakom: Sedan det nuvarande betygssystemet infördes 2012/13 har skillnaderna mellan de båda könen eskalerat och det gäller även det skolämne där pojkarna tidigare presterade bättre än flickorna – d v s idrott och hälsa.


I genomsnitt har landets flickor numera hela 12% högre genomsnittspoäng än pojkarna. Förutom att ha högre genomsnittspoäng i samtliga ämnen uppvisar fickorna även många fler toppbetyg och dubbelt så många A i genomsnitt som pojkarna. Skillnaden mellan könen fortsätter sedan även i gymnasieskolan liksom än mer bör tilläggas på högskolan. Till exempel gick hela 80,8% av flickorna ut gymnasiet med grundläggande högskolebehörighet 2019 att jämföra med endast 66,4% bland pojkarna. Idag dominerar de unga kvinnorna kraftigt på landets högskolor och det är också de som lyckas slutföra sina högskolestudier allra mest jämfört med de unga männen.


Hela 1/3 per årskull misslyckas idag med sina grundskole- och/eller gymnasiestudier vilket innebär att kring 33% per kohort numera saknar en genomgången, avslutad och godkänd gymnasieutbildning/examen varav de allra flesta är unga män och tyvärr innebär detta med att sakna en gymnasieutbildning/examen en mycket hög risk för att hamna i arbetslöshet och bidragsberoende.


Under 1800-talet och större delen av 1900-talet presterade pojkarna bättre än flickorna i de allra flesta ämnen och pojkarna presterade även bättre på gymnasiet och på högskolan men sedan 1900-talets slut och fr a under 2000-talet har pojkarna fått allt sämre betyg och uppvisat allt lägre skolresultat.


Det är pojkarna med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund som presterar allra sämst liksom pojkar vars båda föräldrar uppvisar en låg utbildning generellt. Idag talar ca 30% av alla barn och ungdomar och unga vuxna ett annat språk än svenska som förstaspråk och det finns skäl att misstänka att det fr a är denna grupp som det går sämst för i det svenska skolsystemet.

Reflektioner kring SD:s nya tv-kanal Riksstudios

SD:s nya och påkostade tv-satsning Riksstudios som lanserades för en vecka sedan har redan i vissa fall uppemot 40 000 tittare vad gäller vissa inslag och efter att ha försökt att titta på varje enskilt inslag sedan start (så jag är då m a o åtminstone en tittarsiffra bakom varje inslag som syns här i bild) så verkar det som att SD:s val av att låta kvinnor fronta Riksstudios (medan SD:s ”IT-killar” som upprätthåller SD:s dominans i sociala medier inte syns alls) också handlar om att försöka nå ut till den demografiska väljargrupp som SD har svårt att nå ut till – d v s till kvinnorna mot bakgrund av vilka ämnen som tas upp.

Det faktum att SD:s tv-kanal Riksstudios domineras helt av kvinnor ger f ö också en fascinerande inblick i SD-kvinnornas värld för utomstående (d v s för oss som inte är några SD-kvinnor):

Visserligen har det genom partiets 32-åriga historia ibland hänt att kvinnor någon gång har frontat i något SD-sammanhang och partiets kvinnoförbund SD Kvinnor som samlar åtminstone 4000 medlemmar har vid det här laget funnits i tio år nu men tidigare har det i varje fall mig veterligen aldrig hänt att en grupp SD-kvinnor har frontat partiet helt såsom nu sker med Riksstudios.

De majoritetssvenska kvinnorna är mest framgångsrika vad gäller att ta en högskoleexamen medan de manliga s k ”andrageneration:arna” misslyckas mest vad gäller högre studier


Ungefär en tredjedel av alla svenska studenter klarar inte studierna och hoppar av och tar aldrig ut en examen och de majoritetssvenska kvinnorna är mest framgångsrika vad gäller att ta en examen medan de manliga s k ”andrageneration:arna” misslyckas mest vad gäller högre studier:

SCB har idag publicerat färska siffror rörande samtliga i huvudsak unga vuxna som avslutade en yrkeshögskoleutbildning och tog en (yrkes)examen år 2019:


Sammanlagt handlade det om 14 500 personer vilket innebar att 71% av de inskrivna studenterna klarade studierna och sina program och just lyckades med att klara av och ta en examen. Bland de fem största utbildningsområdena uppvisar klustret ekonomi, administration och försäljning den högsta examensgraden med 78% medan data/IT uppvisar den lägsta examensgraden med 60%.


Uppemot en tredjedel av alla svenska högskolestudenter under ett visst läsår hoppar av studierna och avslutar dem inte och tar därmed inte ut en examen, vilket i sin tur är en proportion som sägs vara högre i Sverige än i andra länder och vilket antagligen beror på att den högre utbildningen är gratis just i Sverige till skillnad från situationen i de allra flesta andra länder på jorden.


Tyvärr är de unga minoritetsmännen, varav de allra flesta är s k ”andrageneration:are”, den grupp som misslyckas med sina högskolestudier allra mest medan den grupp som lyckas allra bäst är de unga majoritetskvinnorna:


Hela 79% av alla kvinnor med svensk bakgrund tog ut en yrkeshögskoleutbildningsexamen år 2019 att jämföra med endast 55% bland männen med utländsk bakgrund, d v s de manliga s k ”andrageneration:arna”. Kvinnorna med utländsk bakgrund, d v s de kvinnliga s k ”andrageneration:arna”, och männen med svensk bakgrund hamnade på i stort sett samma nivå – 68% respektive 69%.

De icke-vita väljarna avgjorde det amerikanska presidentvalet och kan också komma att avgöra 2022 års svenska riksdagsval

DN:s Martin Gelin konstaterar idag att de icke-vita underklass- och lägre arbetarklass-kvinnorna i de s k ”ghettona” avgjorde det amerikanska presidentvalet till Bidens fördel och detta är nog även det framtida antirasistiska receptet och taktiken även i Sverige och i Europa i stort – d v s kanske kommer vänstern inte lyckas att vinna tillbaka den vita arbetarklassen som fram tills nyligen röstade massivt socialistiskt men som numera fullständigt överbefolkar de högerpopulistiska och högerradikala partiernas väljarkårer.

Så i stället för att fortsätta att sörja över att vänstern till allra största delen har förlorat de vita arbetarna i Sverige och i Europa och desperat försöka få dem att återigen rösta vänster så handlar det om att försöka få de icke-vita invånarna, som i mycket hög grad utgör underklassen och den lägre arbetarklassen i Sverige och i de allra flesta europeiska länder, att överhuvudtaget gå och rösta för när de väl röstar så röstar de överväldigande vänster (OBS: tyvärr röstar invånarna med utomeuropeisk bakgrund i ”Orten”/miljonprogramsområdena än så länge i mycket liten utsträckning jämfört med majoritetsinvånarna men om de hade röstat så hade de med all sannolikhet rejält decimerat SD:s riksdagsrepresentation och samtidigt rejält ökat på vänstersidans riksdagsmandat).

2022 år svenska riksdagsval kan m a o mycket väl komma att avgöras av de icke-vita ”Orten”-underklass/lägre arbetarklassväljarna precis som 2020 års amerikanska presidentval avgjordes av de icke-vita ”ghetto”-väljarna.

”Joe Biden vann presidentvalet med hjälp av ett historiskt starkt stöd från låginkomsttagare i serviceyrken. Det var inte rostbältets vita män som avgjorde, utan svarta och latinamerikanska kvinnor i storstädernas utkanter.”

https://www.dn.se/varlden/svarta-och-latinamerikanska-arbetarkvinnor-vann-valet-at-biden

”Efter Donald Trumps valseger vallfärdade världens nyhetsmedier och politiska analytiker till små fabriksstäder på landsbygden i rostbältet i norra USA. Alla ville förstå sig på Trumps anhängare. Sedan dess har den amerikanska politiska debatten dominerats av diskussioner om rostbältets vita arbetarmän, ofta under förevändningen att denna väljargrupp länge är bortglömd och förbisedd. Trumps seger fick under många år den amerikanska kulturen att vända strålkastarna mot den vita landsbygden.”

(…)

”Även inför årets val riktades mycket fokus på rostbältets vita män, men det var inte där valet avgjordes. Kärntrupperna bakom Bidens valseger var inte vita arbetarmän, utan äldre svarta och latinamerikanska kvinnor, som länge varit de mest osynliga väljargrupperna i USA.

Bidens seger kan enklast förklaras av att han kraftigt ökade stödet bland låginkomsttagare över hela USA, men den mest betydelsefulla ökningen kom just bland svarta och latinamerikanska arbetarkvinnor i storstäder som Atlanta, Milwaukee, Philadelphia och Detroit. Hans valseger tar kål på den seglivade myten om att amerikanska låginkomsttagare främst är vita män i blåställ. Det är en föråldrad bild. De stora fabriksstäderna i norra USA kollapsade redan på 1970-talet. Det är därför regionen har kallats just rostbältet. I dagens USA är de flesta låginkomsttagare inte vita män, utan svarta och latinamerikanska kvinnor med serviceyrken. De städar hotell, säljer snabbmat, kör Uber och levererar Amazon-paket.

Om det finns ett tydligt väljarmönster i presidentvalet så är det att Biden ökade bland just dessa arbetarkvinnor, medan Trump ökade bland välbärgade män. Den enda väljargrupp där Trumps stöd växte markant var bland hushåll med inkomster över 100.000 dollar. Biden ökade däremot Demokraternas väljarstöd just bland hushåll med lägre inkomster.”

(…)

”Det enda av USA:s 50 storstadsområden där Trump vann var i Suffolk County, den mest välbärgade delen av Long Island utanför New York, hemvist för de exklusiva strandorterna The Hamptons. Bilden av Trump som en politiker med unik attraktionskraft hos arbetarväljare stämmer alltså inte.

Biden lyckades kraftigt utöka valdeltagandet bland svarta och latinamerikanska arbetarkvinnor i exempelvis Phoenix och Atlanta, i Arizona och Georgia, två av valets avgörande delstater. Där gjordes det viktigaste arbetet inte av Biden själv, utan av aktivister som Stacey Abrams, Nse Ufot och Latosha Brown, som åstadkom den historiska mobiliseringen av svarta kvinnor i Georgia. I Arizona och Nevada, två andra avgörande delstater, hade latinamerikanska kvinnoorganisationer lika stort inflytande.

Att det var kvinnor och etniska minoriteter som avgjorde valet för Biden har betydelse för hans ideologiska mandat. Det är symboliskt viktigt för Biden att hans seger inte kom genom att försöka blidka konservativa arbetarmän. Biden tog i stället avstånd från främlingsfientliga utspel och försökte aldrig vinna tillbaka Trumps väljare genom att flörta med högerpopulism.”

Unga andragenerationskvinnor påbörjar högskolestudier snabbast och mest av alla grupper efter gymnasiet

SCB har idag publicerat en ny undersökning från våren 2020 som handlar om hur det går för de unga vuxna i landet som har genomgått en fullständig och godkänd gymnasieutbildning. Undersökningen visar bl a att kring 70% av alla som examinerades från ett högskoleförberedande program på gymnasiet har eller hade studerat på högskolan.


Den grupp som uppvisar den högsta och snabbaste övergången från gymnasiet till högskolan är unga kvinnor med utländsk bakgrund – hela 43% inom denna grupp påbörjar högskolestudier inom ett år sedan de slutat gymnasiet.


Samtidigt är tyvärr unga vuxna med utländsk bakgrund den grupp som oftast väljer att studera på högskolan för att undvika arbetslöshet efter att ha slutat gymnasiet – hela 4 av 10 av de unga vuxna med utländsk bakgrund har valt att börja studera på högskolan för att slippa vara arbetslösa att jämföra med 2 av 10 bland de unga vuxna med svensk bakgrund.


Tyvärr är även de unga vuxna med utländsk bakgrund mer ofta arbetslösa än de unga vuxna med svensk bakgrund: Hälften av de förstnämnda har någon gång varit arbetslösa sedan de slutade gymnasiet jämfört med knappt 4 av 10 av de sistnämnda.


Dessutom har tyvärr de unga vuxna med utländsk bakgrund i mindre utsträckning ett varaktigt och stabilt arbete än de unga vuxna med svensk bakgrund: Totalt har drygt 7 av 10 med utländsk bakgrund haft ett arbete som varat längre än 6 månader sedan de slutade gymnasiet jämfört med drygt 8 av 10 bland de med svensk bakgrund.


Allt detta innebär att unga vuxna med svensk bakgrund har tid och ”råd” att ta längre tid på sig vad gäller att börja högskolan efter att ha gått ut gymnasiet, att de har lättare att få jobb samt att de har ett mer varaktigt och stabilt jobb när de väl har ett jobb.

Utomnordiskt födda invandrarkvinnor uppvisar en förhöjd självmordsrisk

En ny omfattande registerstudie som undersöker självmord bland äldre i Sverige – de s k ”70-plussarna” – visar att utomnordiskt födda invandrarkvinnor har en förhöjd självmordsrisk.

Tidigare har den svenska (suicid)forskningen (i form av tidigare registerstudier) omvänt indikerat att förutom nordiskt födda invandrare så har risken för att begå självmord (eller för att försöka begå självmord) varit betydligt lägre bland fr a utomeuropeiska invandrare (med undantag av de utomeuropeiska utlandsadopterade som som demografisk subkategori tyvärr leder den svenska självmords- och självmordsförsökstatistiken ”med hästlängder” och de adopterade ”slår” då t o m sverigefinnarna vilka också ”utmärker” sig i siffrornas värld vad gäller självmord/självmordsförsök) än bland majoritetssvenskarna och de nordiska invandrare men nu visar denna studie något annat som hittills inte har varit känt.

Invandrare konsumerar antidepressiva läkemedel (OBS: antidepressiva läkemedel är då en mycket stark skyddande faktor för att förhindra självmord/självmordsförsök i alla grupper i det samhället) i långt mindre utsträckning än majoritetssvenskar och mycket tyder på att psykisk sjukdom är mer tabubelagt och stigmatiserat bland särskilt landets invånare med utomeuropeisk bakgrund än bland majoritetsinvånarna vilket innebär att färre invånare med utomeuropeisk bakgrund har en psykisk sjukdom-diagnos jämfört med majoritetsinvånarna och i slutänden att invånarna med utomeuropeisk bakgrund är svårare att nå för den psykiatriska vården och därmed också tyvärr för olika former av självmordspreventiva insatser och åtgärder.

Det ”normala” vad gäller självmord och självmordsförsök är då att tonåringar/unga vuxna samt just äldre är överrepresenterade och vad gäller den sistnämnda gruppen så är självmord och självmordsförsök oftast kopplade till sjukdomar p g a hög ålder. Efter tonåren och de unga vuxenåren (och den existentiella ångest som tonåren och ungdomen för med sig av ”biologiska” skäl) och fram tills ålderdomen sker sedan generellt inte lika många självmord och självmordsförsök – d v s landets invånare mellan ca 25-75 år mår generellt bäst att döma av statistiken ifråga.

”Risken för självmord är dubbelt så hög hos äldre kvinnor som är födda utanför Norden men bor i Sverige, jämfört med svenskfödda kvinnor, visar en färsk studie. Men i samhället i stort är äldre män överrepresenterade i självmordsstatistiken.”

https://www.svd.se/forhojd-sjalvmordsrisk-hos-aldre-immigranter

”Det innebär en fördubblad självmordsrisk hos invandrarkvinnor, och ännu högre hos de invandrarkvinnor som inte behandlades med antidepressiva läkemedel.

– Detta är registerforskning, och då kan vi inte veta hur varje enskild kvinna mår. Vi kan inte veta om kvinnan som inte får antidepressiva har en depression eller inte. Men i hela gruppen äldre som dör i suicid har ungefär tre fjärdedelar en depression vid tiden för sin död, säger Margda Waern, professor i psykiatri med inriktning suicidologi, vid Sahlgrenska akademin, som gjort studien tillsammans med Khedidja Hedna, forskare vid AgeCap, centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet.

Att risken för självmord var så förhöjd för just invandrarkvinnor överraskade forskarna, som betonar att det är viktigt att nå ut till personer i grupper där psykisk sjukdom är stigmatiserad. Även om det blivit mer accepterat att prata om psykisk sjukdom i Sverige under de senaste årtiondena är det inte säkert att det gäller i alla delar av samhället. Kunskapen om självmord hos äldre har varit knapphändig. Större ansträngningar har gjorts för att öka kunnandet om självmord hos unga personer.

– Just när det gäller användningen av antidepressiva läkemedel är det extra centralt för de äldre eftersom det förskrivs mer antidepressiva till äldre än till någon annan åldersgrupp. Äldre män har de högsta suicidtalen av alla åldersgrupper, så det har verkligen varit en kunskapslucka, säger Margda Waern.

Av äldre personer i hela samhället som behandlas med antidepressiva läkemedel är det fyra gånger vanligare att män tar sitt liv än kvinnor.”

Ensamstående mödrar med utländsk bakgrund är särskilt fattiga

En ny rapport från Försäkringskassan visar att 18% av alla barnhushåll med en ensamstående förälder lider av ekonomisk utsatthet att jämföra med 8% av alla barnhushåll och värst är det för/bland ensamstående mödrar med utländsk bakgrund (d v s både den s k första och andra generationen) – 42% i denna grupp lider av en långvarig ekonomisk utsatthet medan samma sak gäller för/bland hela 58% av de utrikes födda ensamstående mödrarna (d v s de invandrade ensamstående mödrarna).