Kategori: kriminalitet

Om de senaste händelserna i Botkyrka och mina minnen från kommunen

De nya uppgifter som hela tiden framkommer rörande att Botkyrka kommuns ”starka kvinna” sedan 2015 Ebba Östlin nyligen röstades bort som kommunstyrelsens ordförande tack vare ett stort antal nya partimedlemmar varav flera är brottsaktiva och vilka i sin tur har blod-, släkt- och familjeband och/eller yrkesmässiga, sociala, och privata band till anställda vid ABF Botkyrka-Salem, som förra året tvingades bort från fyra fritidsgårdar som ABF Botkyrka-Salem tidigare drev har nu blivit en klassisk vänster- och högerfråga. 

Från högerhåll heter det att socialdemokraterna i Botkyrka har infiltrerats av gängkriminella och att partiledningen i Stockholms län har låtit detta fortgå trots att det har varit känt bland huvudstadsregionens partitoppar och från vänsterhåll heter det att det som anses ha framkommit inte stämmer överhuvudtaget då det handlar om en klassisk fraktionsstrid som hade kunnat gälla vilket parti som helst, att alla har rätt att gå med i ett parti oavsett bakgrund och att omröstningen gick rätt till.

Botkyrka är sedan länge kommunen i Sverige som är ”långt ifrån lagom” som kommunen tidigare marknadsförde sig själv som och själv arbetade jag där i nästan tio år på Mångkulturellt centrum som ägs av kommunen och lärde då känna denna kommun skapligt väl liksom att jag i olika sammanhang kom i kontakt med flertalet av de socialdemokratiska politiker som omtalas i media. 

Botkyrka var den första kommunen i Sverige som redan för långt över tio år sedan kom att domineras av invånare med utländsk bakgrund, d v s det var den första svenska kommunen där de infödda majoritetssvenskarna understeg 50% av samtliga kommuninvånare, och bredvid Södertälje och Malmö och några kommuner till har Botkyrka sedan länge kommit att stigmatiseras p g a den höga andelen invånare med utländsk bakgrund samtidigt som delar av södra Botkyrka idag utgör SD:s starkaste fäste i Stockholms län.


Jag arbetade i Botkyrka i närmare tio års tid på Mångkulturellt centrum i Fittja, som ägs av kommunen, och kom då själv ibland i kontakt med kommuninvånare som var brottsaktiva och hade en kriminell bakgrund liksom med kommuninvånare som var religiösa extremister, varav åtminstone en person gick med i IS och senare kom att stupa i IS-uniform om jag förstår det rätt, och dessutom arbetade jag under många år mycket nära och tillsammans med ABF Botkyrka-Salem samt genomförde en gång en studie som innebar att jag besökte fritidsgårdar i kommunen och intervjuade personalen där.

Jag betvivlar därför själv inte att det som verkar ha hänt nog kan ha hänt mot bakgrund av mina år i kommunen och en sak som jag fortfarande minns är att påfallande ofta var de kommuninvånare med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund som var aktiva i något sammanhang, och alltid på ett bra och positivt sätt – t ex att de arbetade för barn och unga, för att öka valdeltagandet, för att bekämpa rasism och diskriminering o s v – samtidigt personer som ibland hade en koppling till antingen kriminalitet eller till s k extremism.

Det var naturligtvis långt ifrån alltid så men ibland präglade den typen av personer nystartade föreningar och nätverk eller så var de aktiva i redan befintliga organisationer och sammanhang, d v s de var helt enkelt s k ”entreprenöriellt” lagda som fick saker gjort och den i det aktuella sammanhanget utpekade föreningen i Botkyrka som ska ha värvat alla nya partimedlemmar vilka avgjorde omröstningen till Östlins nackdel verkar t ex vara en sådan förening.

Det faktum att ABF Botkyrka-Salem tvingades bort från att driva fyra fritidsgårdar i kommunen p g a anklagelser om att personer som tillhör det s k Vårbynätverket befann sig på och besökte desamma är också något som jag känner igen från mina år i Botkyrka (OBS: detta är då något som ABF Botkyrka-Salem bestrider om jag förstår det rätt). Det talades nämligen ibland om att brottsaktiva äldre besökte både fritidsgårdar och föreningar och andra sammanhang där barn och unga befann sig, vilket alla naturligtvis tyckte var problematiskt, och som jag minns det så var det något som samtidigt var svårt att stoppa p g a av att det kan vara mycket svårt att ta avstånd från personer som en har delat sin barndom med eller som en är släkt med eller som en känner på annat sätt.
Fortfarande kvarstår frågan varför det skjuts och sprängs så mycket i justSverige

Inget tyder just nu på att Sverige kommer att detroniseras från sin inte särskilt smickrande förstaplats bland Europas alla länder (minus Ukraina och Ryssland) vad gäller antalet skjutningar och sprängningar per capita och debatten om varför just Sverige har kommit att inta denna ”guldposition” är fortsatt genompolariserad.

Vänsterargumenten är då följande: 

Att Sverige har kommit att bli det europeiska land där flest skjutningar och sprängningar äger rum per capita beror främst på klass, på (barn)fattigdom och på (strukturell) rasism då invånarna med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund i miljonprogramsområdena är både marginaliserade och stigmatiserade men också på att det inte satsas i miljonprogramsområdena där skolorna är undermåliga och verksamheter för barn och unga har prioriterats bort inklusive fritidsgårdar och fältassistenter. Vidare heter det att den majoritetssvenska medel- och överklassen konsumerar knark och andra illegala droger i högre utsträckning just i Sverige och jämfört med hur det ser ut i andra europeiska länder och att det därigenom är den majoritetssvenska efterfrågan på droger som både har skapat och upprätthåller denna situation.

Och högerargumenten lyder som följer: 

Att Sverige är det land i Europa där flest skjutningar och sprängningar sker per capita beror främst på kultur och konkret på en alltför stor utomeuropeisk invandring av personer som genomsyras av ett liv-eller-död-hederstänkande, en ”jag-ska-ha-allt-här-och-nu”-mentalitet och en aggressiv hypermaskulinitet, på hiphop-musikens segertåg bland landets barn och unga samt på alltför få poliser, alltför låga straff och alltför få omhändertaganden av barn i miljonprogramsområdena vilket lastas den ”mjäkiga” vänstern som sägs vägra vilja ”ta i med hårdhandskarna”.

Andra argument som hörs i debatten som nog inte enkelt går att beteckna som vare sig vänster eller höger är massiva skolmisslyckanden bland barnen och ungdomarna i miljonprogramsområdena, den av olika anledningar höga frånvaron av fäder i miljonprogramsområdena samt den likaledes höga förekomsten av ensamstående mödrar i samma stadsdelar vilka dessutom generellt har påtagligt många barn och vilka nästan alltid bor mycket trångt.

Därtill hörs ibland också argumentet att många barn och unga i miljonprogramsområdena verkar ha diagnoser som de lever med utan att få någon hjälp p g a skammen över diagnoser bland invånarna med utomeuropeisk bakgrund som gör att de inte söker hjälp eller tackar nej till hjälp, p g a relativt många kusingiften eller p g a att de är icke-vita och har utvecklat exempelvis autistiska drag i det svenska klimatet (d v s kort och gott p g a vinterhalvårets mörker) och de som framför detta sistnämnda argument är fr a läkare, psykologer och barnexperter av olika slag. 

Någon enstaka gång hörs också argumentet att invånarna i Sverige har tillgång till fler vapen per capita än invånarna i de allra flesta andra europeiska länder och tillsammans med invånarna i Finland, Ryssland och något land till och allt oftare på senare tid argumentet att den svenska drogpolitiken tillhör den mest restriktiva (liksom också den svenska alkoholpolitiken) i världen, vilket har resulterat i en helt och hållet av kriminella kontrollerad narkotika- och drogmarknad just i Sverige.

Oavsett vilken sida i debatten som har rätt eller fel så verkar ingen ändå veta i slutänden varför just Sverige hamnade i denna situation: 

Antalet mord per år har ju samtidigt stadigt gått ned, andelen barn, ungdomar och unga vuxna som utövar våld verkar också ha minskat generellt, Sverige rankas regelmässigt som både ett av världens fredligaste, tryggaste, mest jämlika och mest jämställda samhällen på jorden och fr a är Sverige fortfarande ett extremt välmående och rikt land jämfört med i stort sett alla andra länder på jorden (bredvid Norge, Schweiz och några länder till) vilket bl a innebär att även fattiga människor i Sverige är mindre fattiga än fattiga i andra europeiska länder. 

Fortfarande kvarstår m a o den stora gåtan rörande varför just Sverige av alla länder i Europa (och återigen förutom Ukraina och Ryssland) har kommit att bli det land som präglas av flest skjutningar och sprängningar per capita och inte exempelvis något katolskt land i Sydeuropa med sin ökända patriarkala och även ofta våldsamma machokultur, något korrupt f d kommunistiskt central- eller östeuropeiskt land där inte bara demokratin sjunger på sista versen utan där en rad samhällsfunktioner har upphört att existera sedan länge eller något västeuropeiskt land där invånarna med utomeuropeisk bakgrund från de gamla kolonierna i många fall bor och lever i nedgångna ”getton” som majoritetssamhället har retirerat ifrån och i det närmaste övergivit sedan många år tillbaka.

Förra året dödades hälften av alla som mördades med skjutvapen

Förra året dödades hälften av alla människor som mördades inom rikets gränser med hjälp av skjutvapen vilket är den högsta proportionen någonsin i svensk historia under fredstid:

I fjol dödades 128 människor i Sverige varav 63 eller nästan 50% dödades medelst ett skjutvapen och en sådan hög proportion har aldrig tidigare inrapporterats i statistikens och siffrornas värld. 

År 2011 var endast en av fem av alla mord begångna med skjutvapen och så sent som 2017 var ”bara” runt en tredjedel av alla mord som begicks i Sverige relaterade till skjutningar, sprängningar, gängkriminalitet, andragenerationarna och miljonprogramsområdena men idag handlar det då om hälften av alla mord. 

”Normen” i Sverige fram tills alldeles nyligen har annars varit att svenskar dödar varandra med slag och sparkar, med kniv eller med trubbiga föremål och tidigare i historien när den svenska adelns ynglingar duellerade med och dödade varandra p g a heder var det främst blanka vapen som användes men numera är det m a o skjutvapen liksom sprängmedel som dominerar som den vanligaste ”mordmetoden” i Sverige.

Antalet människor som dödas av skjutvapen i Sverige har f ö ökat med osannolika 40% jämfört med de båda ”pandemiåren” 2020-21 vilka i sin tur också var ”rekordår” vad gäller antalet mördade inom rikets gränser p g a skjutvapen.

Dessutom har flera människor dödats utanför Sveriges gränser under 2022 vilka är kopplade till Sverige och antingen av svenskar eller så har svenskar dödats av andra svenskar utomlands med skjutvapen. Exempelvis skedde detta i Portugal i slutet av december 2022 när en svensk kriminell person sköt ihjäl en portugisisk person innan han greps av portugisisk polis.

Den svenske Liemannen fortsatte m a o tyvärr att skörda sina offer i Sveriges miljonprogramsområden och bland andragenerationarna under 2022.

SD har flest politiker som är kopplade till kriminella MC-klubbar

Acta Publica har i en färsk rapport undersökt de politiker som har kopplingar till de kriminella MC-gängen och fr a till Hells Angels men delvis också till Bandidos:

Det handlar om drygt 150 personer sedan 2006 och av dem är 60% SD-kandidater. I 2018 års val blev ett 20-tal av dessa kandidater invalda i olika kommuner och regioner varav vissa är ordföranden för och andra är ledamöter i kommunfullmäktigeförsamlingar samt sitter på för MC-klubbarna attraktiva platser i inköps- och upphandlingsnämnder, i arbetsmarknadsnämnder samt i miljö- och byggnämnder.

I årets val handlar det om 64 kandidater varav återigen 60% är SD-kandidater och flera av dem är f d s k presidenter och s k officerare i klubbarna ifråga:

SD: 38
S: 9
KD: 7
M: 3
V: 3
C: 2
L: 2
MP: 0

En av SD-kandidaterna är Ultima Thule-bandmedlemmen Ulf Hansen som har spelat för Hells Angels i Karlstad och som tillsammans med ytterligare två (av totalt fyra) Ultima Thule-medlemmar är kopplad till en klubb som är lojal med Hells Angels. Hansen är sedan 2018 kommunfullmäktigeledamot i hemkommunen Nyköping och Ultima Thule är SD:s husband och bandmedlemmarna är vänner till Åkesson och partiledningen.

SD är f ö det enda partiet som har en egen organisation för s k motorburen ungdom, s k raggare och motorintresserade i allmänhet – SD Motor – liksom en egen avdelning för personer som är aktiva i MC-klubbmiljön – SD Biker.

SD Motor- och SD Bikers-medlemmar brukar anordna stora och pampiga s k korteger när Åkesson anländer till större partimöten och partiarrangemang såsom till SD:s sommarfestival i Sölvesborg.

De båda pandemiåren 2020-21 kommer att gå till historien som de blodigaste hittills i svensk fredstid vad gäller antalet personer som dödats med skjutvapen liksom som de dödligaste någonsin för landets invånare med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund p g a viruset

Igår avled ännu en person av skottskador i Linköping vilket innebär att det andra pandemiåret 2021 i det närmaste är i nivå med det första pandemiåret 2020 vad gäller antalet personer som dödats med skjutvapen och sammantaget att de båda pandemiåren 2020-21 nu går till historien som de blodigaste hittills i svensk fredstid vad gäller antalet personer som avlider av skottskador:

År 2020 dödades totalt 48 personer med skjutvapen runtom i landet, vilket är en siffra som aldrig tidigare har uppnåtts i svensk historia under fredstid och i år har hittills 47 personer dödats med skjutvapen.

För landets invånare med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund har de båda pandemiåren 2020-21 helt enkelt varit synnerligen dödliga och mer dödliga än någonsin tidigare: Igår konstaterade SCB att medellivslängden gick ned med hela ett år bland utrikes födda män med förgymnasial utbildning under pandemiåret 2020 p g a att så många invånare med utomeuropeisk bakgrund som bor och lever i miljonprogramsområdena gick bort p g a viruset under pandemins första år.

Det inte särskilt många vet är att SCB också har konstaterat att alltför många andragenerationare dör i förtid – faktum är att inrikes födda invånare med två utrikes födda föräldrar (d v s andragenerationarna) uppvisar den allra högsta överdödligheten av alla grupper i landet och fr a gäller det när andragenerationarna är unga vuxna.

Bland de unga vuxna andragenerationsmännen var till exempel dödligheten mellan 41-57% högre än för hela befolkningen i samma ålderskategori under åren 2014-18. Denna kraftiga och närmast osannolika överdödlighet bland andragenerationarna har då gällt åtminstone ända sedan 2000-talet och beror bl a på att 100-tals andragenerationare har dött p g a skjutvapen, bomber, sprängmedel och knivvåld under de senaste åren och både i Sverige, i Afrikas horn och i den s k MENA-regionen (d v s inräknat alla andragenerationare som har stridit och stupat för Al-Shabab och IS m fl organisationer) liksom att alltför många andragenerationare går bort p g a missbruk, dålig hälsa och i trafikolyckor och p g a ett (själv)destruktivt leverne i allmänhet.

85% av de som greps, häktades och dömdes för skjutvapenvåld 2017-21 hade utländsk bakgrund och majoriteten av dem har inte klarat grundskolan och uppvisar en obefintlig inkomst

DN:s Kristoffer Örstadius har undersökt samtliga misstänkta gärningspersoner (gripna, häktade och dömda) som har stått bakom skjutvapenvåld sedan 2017 och fram tills idag och bl a kommit fram till följande:

97% är män och medianåldern ligger på 23 år

56% har inte klarat grundskolan och gick ut årskurs 9/högstadiet med ofullständiga betyg

38% har pappor som någon gång har dömts till fängelse

27% har föräldrar som har varit eller är beroende av ekonomiskt bistånd

42% har föräldrar som tillhör den fjärdedel i landet som uppvisar den lägsta inkomstnivån

71% saknar inkomst eller uppvisar en obefintlig inkomstnivå (d v s de är s k UVAS:are eller NEET:are)

76% är tidigare dömda för något eller några brott

66% bor hemma hos en eller båda föräldrarna 

52% har växt upp med en ensamstående mor

49% är folkbokförda i de fattigaste och mest marginaliserade miljonprogramsområdena

85% har utländsk bakgrund (och 62% har bakgrund i den s k MENA-regionen och i subsahariska Afrika) av något slag och av dessa är:

41% utrikes födda (de vanligaste födelseländerna är Irak, Somalia, Syrien, forna Jugoslavien och Turkiet)

35% inrikes födda s k andragenerationare 

9% inrikes födda s k blandade eller mixade

(de vanligaste ursprungsländerna för de sk andragenerationarnas och de s k blandades eller mixades föräldrar/förälder är Irak, Libanon, Somalia, forna Jugoslavien och Turkiet)

”Sverige har gått från botten till toppen i Europa när det gäller dödsskjutningar. Men vilka är de dömda och misstänkta gärningspersonerna? Fakta i frågan har kartlagt alla som häktats, åtalats eller dömts för skjutvapenvåld sedan 2017. Många gemensamma mönster finns – här är vad vi vet.”

”432 personer ingår i DN:s kartläggning. Det är samtliga personer som har häktats, åtalats eller dömts i någon av de skjutningar som ägt rum i Sverige under perioden 1 januari 2017 till 31 augusti 2021.

■ Uppklarningen av skjutningar är låg. I 207 av 636 skjutningar har en eller flera personer häktats, åtalats eller dömts. För drygt två tredjedelar av skjutningarna saknar vi således kunskap om misstänkta förövare.

■ Att vi inte har data om så många skjutningar kan vara problematiskt. De förövare som polisen har pekat ut skulle kunna skilja sig från de förövare som polisen inte pekat ut. Enligt vår bedömning är dock den här undersökningen den mest heltäckande som går att göra med offentliga uppgifter.

■ Det kan ibland ta flera år från att brottet begås tills dess att någon lagförs och dom vunnit laga kraft. DN har därför även inkluderat personer som endast häktats eller åtalats för skjutningar. Det är med andra ord inte fastställt att just dessa individer är skyldiga till brotten (dömda). Det finns forskning som tyder på att vissa grupper kan ha högre risk att registreras som misstänkta när de begår brott, till exempel genom att oftare bli utsatta för poliskontroller. Att personer har varit misstänkta i utredningarna ger emellertid en tydlig indikation på gemensamma mönster för brottstypen. Kriminologisk forskning utgår ofta från just misstänkta gärningspersoner i den här typen av studier. För häktningar har vi begränsat oss till dem som häktats på sannolika skäl, den högre misstankegraden.

■ Gärningspersoner som är under 15 år ingår inte i DN:s undersökning eftersom de inte är straffmyndiga. Enligt data från polisen är andelen brottsmisstänkta under 15 år emellertid mycket få, cirka 1 procent av dem som misstänkts hittills i år.

■ Uppgifter om inkomster, bostadssituation, födelseland och föräldrar kommer från Skatteverket. Uppgifter om brottslighet kommer från domstolarna samt Åklagarmyndigheten. Information om skolgång kommer från respektive persons kommun under skoltiden.”

Den svenska s k nationella rörelsens martyrer

Idag trendade uttrycket/ordsammansättningen ”sverigehatare” på svenska/svenskspråkiga Twitter sedan förundersökningen rörande mordet på 19-årige Tommie Lindh har släppts som knivhöggs till döds i en studentlägenhet i Härnösand i maj i år och som i skrivande stund (och bl a på Twitter och Facebook just nu) har kommit att bli en samlande och mobiliserande person (d v s i form av ett brottsoffer för den s k ”svenskfientligheten” och den s k ”omvända rasismen”) och händelse (d v s mordet) för hela den svenska högerpopulistiska och högerextrema rörelsen från SD och AfS till NMR och de högerradikala alternativmedierna.

Ända sedan mordet på skinnskallen Ronny Öhman i Stockholm 1982 har den svenska s k nationella rörelsen omvandlat sympatisörer till eller aktivister inom rörelsen som mördats till martyrer såsom Mikael Krusell (1991), Daniel Wretström (2000), James Waite (2004) och nu även Tommie Lindh.

Skjutningarna har fortsatt under pandemin

Under pandemin har landets miljonprogramsområden både plågats av viruset, som proportionellt sett hittills har tagit många gånger fler liv bland invånarna med utomeuropeisk bakgrund än bland majoritetsinvånarna (bland vilka överdödligheten ”omvänt” inte ens är mätbar/märkbar mätt i siffror), och av en explosiv och skenande arbetslöshet i spåren av pandemin som fr a drabbar just invånarna i miljonprogramsområdena vilka redan är arbetslösa, bidragsberoende, fattiga och marginaliserade i alltför hög grad (och tyvärr också och inte minst stigmatiserade) och som ”grädde på moset” (och på alla sätt och vis i negativ mening) har skjutningarna inte minskat alls bland de s k NEET:arna/UVAS:arna (d v s de s k ”andrageneration:arna” i ”Orten” vilka mer eller mindre har valt brottet och våldet som ”karriärväg” efter att ha misslyckats i skolan) utan antingen ökat (beroende på region) eller hållit sig på samma nivå som under tidigare år och efter att ännu ett oskyldigt offer nyligen dödades i norra Botkyrka (ett 10-tal som det verkar helt och hållet oskyldiga människor har hittills dödats av skott och/eller bomber/granater i samband med kriminella uppgörelser under de senaste åren) har lag- och ordnings- och trygghets- och säkerhetsfrågorna återigen hamnat högst på den svenska politiska agendan.
ddd.jpg
 
DN:s Ewa Stenberg skriver idag om att det s k svenska folket snart håller på att tappa tålamodet vad gäller skjutandet och bombandet bland de s k NEET:arna/UVAS:arna i ”Orten” och att SD på sikt kommer att gynnas av det och varnar för det nya förslag om ”hårdare tag” som SD, M, L och KD just nu försöker driva igenom:
 
 
”Sverige är numera ett av de länder i EU där flest dör av skjutvapenvåld. Vi plågas av inte bara av skjutningar på gator och torg utan också av sprängningar. Det har gett avtryck i väljarkåren.
 
År 2014 var det bara 4 procent som tyckte att lag och ordning var en av de viktigaste politiska frågorna. I den senaste SOM-undersökningen, gjord hösten 2019, var det 28 procent. Väljarna är oroliga för brottsligheten, och oron bidrar till att 61 procent numera anser att utvecklingen i Sverige går åt fel håll. Det är en dramatisk siffra som pressar alla politiker att agera.
 
Sverigedemokraterna har tagit över förstaplatsen när det gäller väljarnas förtroende för partiernas kriminalpolitik, visade DN/ Ipsos mätning i april. Förut stod M i topp.
 
Moderaterna, SD, L och KD försöker nu köra över regeringen i riksdagens justitieutskott och stifta lag utan att det finns något regeringsförslag. Partierna vill att livstid ska bli normalstraffet för mord kopplade till organiserad brottlighet, en utökning av en nyss genomförd straffskärpning som regeringen lagt fram och genomfört.
 
Men riksdagen är inte organiserad för att formulera lagtexter, sådant brukar skötas i regeringskansliet. Detta blir ett test om det tål att upprepas. Det tar tid att stifta lagar, utbilda fler poliser, åklagare, advokater och domare, liksom att organisera om myndigheters arbete.
 
Och väljarkåren ser ut att tappa tålamodet. Det ökar risken för hastigt framtagna och ogenomtänkta lagförslag. Straffsatser kan skärpas med ett klubbslag i riksdagen, men att öka rättsväsendets förmåga att klara upp brott eller att få skolan att fungera bättre är mer komplicerat.
 
Mordet på Karolin Hakim i Malmö är fortfarande ouppklarat, i likhet med mordet på den 15årige pojke som sköts utanför en pizzeria i samma stad i november. Ingen är dömd för Ndella Jacks tragiska död. Under perioden 2015 till och med 2018 klarades vart tredje mord med skjutvapen i kriminell miljö upp i Göteborg. I Malmö var det bara vart tionde, enligt en studie från polisen. I Stockholm klarades 18 procent upp. Och åker ingen fast spelar ju straffsatsen mindre roll.”

Det dramatiskt öka(n)de antalet sprängdåd och bombattentat är just nu tyvärr på väg att likna den situation som tidigare rådde i Baskien, Nordirland och Korsika

Medan ”pangandet” verkar ha stabiliserat sig på ungefär samma (höga) nivå som under tidigare år mätt i antal dödade, antal sårade och antal skjutningar, vilket har gjort att våra svenska barn, ungdomar och unga vuxna (för det är då i huvudsak de som skjuter och även blir skjutna) har satt Sverige på kartan som det land i Europa där det idag skjuts allra mest per capita bland barn och unga, så har ”bombandet” ökat kraftigt och mångdubblats på senare år mätt i antal sprängdåd och bombattentat och är nu på god väg mot de nivåer som tidigare gällde i Baskien, Nordirland och Korsika trots att det inte pågår någon väpnad konflikt i Sverige, d v s om det nu råder en viss tvekan om att våra svenska barn, ungdomar och unga vuxna kanske och trots allt ändå inte leder ”skytteligan” i Europa så är det med all säkerhet så att de nu med råge gör det vad gäller ”bombligan” för 257 sprängningar under 2019 går då verkligen inte ”av för hackor” om en säger så.
 
Varför våra svenska barn, ungdomar och unga vuxna skjuter på varandra och bombar varandra så till den ”milda grad” att Sverige nu intar guldplatsen i Europa i både ”skytteligan” och ”bombligan” råder det dock delade meningar om och buden är som bekant många för att inte säga mängder: Segregation och diskriminering, trångboddhet och tristess i miljonprogramsområdena, psykisk ohälsa och diagnoser, fattigdom och skolavhopp, populärkulturens och dataspelens inverkan, extremt ”uppumpade” och närmast atavistiska maskulinitetsideal, en lukrativ drogmarknad, en hög tillgång på vapen och sprängmedel o s v.
 
 
”Polisen och övriga myndigheter är tagna på sängen över utvecklingen av sprängningar i landet. Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att det skett 257 sprängningar under 2019. 2018 var det 162 fall under hela året.
 
– Tidigare såg vi att handgranater användes. Nu ser vi hur man istället använder hemmagjorda laddningar som vapen i konflikter, säger Stefan Hector, operativ chef vid Nationella operativa avdelningen, Noa.
 
Linköping den 7 juni i år, två minuter över nio på morgonen briserar en sprängladdning som hörs över hela staden.
 
Sprängladdningen som enligt utredningen var på mellan 15-20 kilo sprängämne var placerad i en lådcykel som ställts utan för huset. Explosionen var så kraftig att också hus i närheten fick allvarliga skador. Ett tiotal personer skadades, men som genom ett under dödades ingen.
 
Det är ett av alla sprängdåd som ägt rum i Sverige det senaste året. Den senaste statistiken från Brå visar att det skett 257 sprängningar under kalenderåret 2019. 2018 var det 162 fall under året.
 
År 2020 har också inletts med uppmärksammade sprängningar, bland annat i Stockholm. I mitten av januari inträffade en sprängning på Östermalm och veckan därpå två sprängningar samma natt i Kista och Husby.
 
Stefan Hector är operativ chef vid Noa. Han menar att utvecklingen har blivit grövre inom kriminella kretsar.
 
– Tidigare såg vi att handgranater användes. Nu ser vi hur man istället använder hemmagjorda laddningar som vapen i konflikter. Antingen för att skadas eller att skrämmas, men med en ny hänsynslöshet där man spränger där allmänheten vistas och är likgiltig inför att de kan komma till skada, säger Stefan Hector till SVT Nyheter.
 
Polisen och övriga myndigheter är tagna på sängen av utvecklingen och vet inte varifrån alla sprängmedel kommer.
 
– Fenomenet med explosivämnen som vapen inom konflikter är relativt nytt. Det gör att vi har betydande ovisshet varifrån delarna till sprängladdningarna kommer, säger Stefan Hector till SVT Nyheter.”

Kommer 2020-talets Sverige att bli ”gangsterns decennium”?

DN:s Erik Helmerson varnar idag för att 2020-talets Sverige kan komma att bli som 1920-talets USA, d v s när en hedonistisk, konsumistisk, individualistisk och sexualliberal och på sin tid mycket välmående majoritetsamerikansk urban medelklass (som dansade till jazz) slukade och sörplade i sig enorma mängder alkohol under ”the jazz age”, art déco-perioden och ”the roaring 20s” och under den amerikanska förbudstiden vilket skapade en dynamisk men också extremt våldsam amerikansk gangstersubkultur bland fr a italienska, irländska, judiska och svarta amerikaner som kom att överleva i generationer och delvis ända in i modern tid.
 
Det mesta tyder då på att den extremt våldsamma svenska gangstersubkultur som just nu håller på att växa fram och i värsta fall permanentas i miljonprogramsområdena bland fr a de s k ”andrageneration:arna” med utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund just närs av en kraftigt ökad konsumtion av droger av allehanda slag inom en hedonistisk, konsumistisk, individualistisk, sexualliberal och mycket välmående majoritetssvensk urban medelklass (som dansar till hiphop) samtidigt som 2020-talets Sverige sannolikt är världens mest drogfientliga land på samma sätt som att 1920-talets USA sannolikt var världens mest alkoholfientliga land.
 
På 1920-talet var dessutom också över 15% av USA:s totalbefolkning utrikes född och åtskilliga av de s k förstageneration:arna och även andrageneration:arna i dåtidens USA var generellt rejält marginaliserade och bodde och levde i utpräglat segregerade områden och sammanhang. I 2020-talets Sverige är då närmare 20% av Sveriges totalbefolkning utrikes född och åtskilliga av de s k förstageneration:arna och även andrageneration:arna i dagens Sverige är då generellt rejält marginaliserade och bor och lever i utpräglat segregerade områden och sammanhang.
82217857_10157048855055847_8025139241455452160_n.jpg
 
”Kanske kommer vi att se på det svenska 2010-talet som man i dag betraktar USA:s 1920-tal: Som gangsterns decennium.
 
Likheterna är många. En stor invandring med bristande integration. En bristande tilltro till rättsstaten som gjort att man förlitar sig på de egna reglerna, det egna kvarteret, den egna klanen. Ett överskott på vapen. En hårt reglerad marknad för rusmedel där tillgången kraftigt understiger efterfrågan och där det följaktligen finns stora pengar att tjäna.
 
Decenniet avslutas signifikativt. Nya rubriker om våld. Två män, ”kända av polisen”, skjutna i Biskopsgården i Göteborg. Kraftig ökning av sprängningar. Uppgörelser med skjutvapen vanligare även i mindre städer. Att annan brottslighet minskar är viktigt att hålla i huvudet men ingenting som gör att vi kan se lättare på gängvåldet.
 
Det mest frapperande är att ingen vet vad det beror på. Invandring? Finns även i övriga Europa. Utsatta områden likaså. Många skjutvapen från Balkan? Malmö ligger 130 mil och en bro längre från Sarajevo än vad en storstad som Wien gör.”