Kategori: kön

Ny uppsats visar att vita svensktalande män fortsätter att dominera totalt som experter i SVT: 77% av experterna är män och 90% är vita

En ny uppsats som nyligen lades fram inom ämnet journalistik vid Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet – Sara Manelius Larssons och Emma Wendels ”Vem får agera expert? En undersökning av mångfalden bland experter i SVT:s nyhetssändningar” – indikerar att vita svensktalande män fortsätter att dominera som experter i SVT:

”Resultatet visar att 77% (N =40 ) av experterna var män och att 90% (N=47) av dem var vita.”

https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/9035404

”Genom dels en kvalitativ innehållsanalys av totalt 25 sändningar av SVT:s nyhetsprogram, dels en intervjustudie med fyra journalister från SVT:s nyhetsredaktioner, har vi besvarat frågeställningar om hur mångfalden ser ut bland experter i SVT:s nyhetssändningar, samt vad som kännetecknar en typisk expert och vad som ligger bakom valet av vilka experter som får medverka. Under den konstruerade veckan medverkade totalt 52 experter i SVT:s huvudnyhetssändningar av dessa var 77 % män, 90 % vita, 92% talade flytande svenska och ingen uppvisade någon funktionsnedsättning. Att resultatet stämmer överens med såväl svenska undersökningar som internationell forskning stärker dess trovärdighet. Vi anser oss därmed kunna säga att mångfalden bland experter i SVT:s nyhetssändningar inte är tillfredsställande, då den varken motsvarar den mångfald som råder i samhället eller i expertgruppen.”

(…)

”Abstract

Syftet med denna uppsats är att undersöka dels hur mångfalden ser ut bland experter i SVT:s huvudnyhetssändningar, dels att skapa en större förståelse för hur journalister väljer ut experter till nyhetsinslagen och reflekterar kring mångfalden bland dessa. För detta genomfördes en kvantitativ innehållsanalys av Aktuellt , Rapport , Sportnytt och Kulturnyheterna och därefter intervjuer med en journalist från respektive redaktion. Analysen innefattade 25 sändningar i vilka det totalt medverkade 52 experter. Av dessa var 77 % män, 90 % vita, 92% talade flytande svenska och ingen uppvisade någon funktionsnedsättning. Följaktligen visar vår studie att den typiske experten som medverkar i SVT:s nyhetssändningar tillhör normen, det vill säga är en vit man i åldern 30-60 år som talar flytande svenska och inte har någon funktionsnedsättning. Genom intervjuerna framkom att journalisterna ofta hör av sig till samma experter som de vet har medverkat tidigare och har medievana. Varför det blir så beror främst på tidsbrist som tar sig uttryck i snäva deadlines. Det framkom även att journalisterna trodde att deras kollegor jobbar på ett liknande sätt med mångfaldsfrågor, vår studie visar dock att så inte är fallet. Med utgångspunkt från gatekeeping-teorin, medielogiken och ett intersektionellt perspektiv diskuteras resultatet i förhållande till tidigare forskning.”

Nu är antalet kvinnliga präster för första gången fler än antalet manliga präster

Nu har svensk (kyrko- och religions)historia skrivits och detta är då på alla sätt och vis ett tecken i tiden för inom yrke efter yrke och inom sfär efter sfär dominerar nu kvinnorna över männen och särskilt gäller det de gamla traditionella elityrkena och de yrken som kräver en lång högskoleutbildning. Idag finns det t ex fler kvinnliga rektorer än manliga rektorer och fler kvinnor än män tar idag ut en juristexamen liksom en läkarexamen och år 2019-20 gick kvinnorna om männen för första gången i svensk (högskole- och lärdoms)historia vad gäller att fler kvinnor än män antogs som nya doktorander:
 
110208324_10157689739375847_4490291820656970920_n.jpg
För första gången någonsin i svensk historia är antalet kvinnliga präster fler än antalet manliga präster även om de manliga prästerna dominerar bland de äldre och seniora prästerna medan kvinnorna generellt är yngre och juniora och vad gäller övriga anställda inom Svenska kyrkan så kvarstår det statistiska faktumet att kvinnor tenderar att arbeta som diakoner i mycket högre utsträckning än män.
 
År 1960 prästvigdes Sveriges och Svenska kyrkans första kvinnliga präst, år 1997 utsågs den första svenska kvinnliga biskopen och år 2014 valdes den första kvinnliga ärkebiskopen.
 
Den enda sfär och det enda sammanhang där de unga männen fortfarande håller ställningarna gentemot de unga kvinnorna är idag teknikområdet i bred mening och särskilt gäller det allt som rör IT- och datateknik då kvinnorna har knappat in rejält på männen på sistone även vad gäller ingenjörsyrket.
 
Männen håller i sin tur fortfarande ställningarna särskilt inom två högstatus- och elitbranscher – nämligen inom högskole- och forskarvärlden och inom industrin och näringslivet: Andelen män som är aktiva forskare, docenter och professorer är fortfarande massivt hög liksom andelen män som är ägare av, direktörer för och styrelseledamöter i landets storföretag och börsnoterade koncerner.

Genetikern Marianne Rasmuson publicerar en understreckare i SvD som 98-åring

Tydligen lever genetikern Marianne Rasmuson ännu, som är dotter till högerradikala Sveriges nationella förbunds (SNF) mångårige ledare och ideolog statsvetaren Rütger Essén, för idag står hon då som 98-åring bakom SvD:s ”streckare” vilket måste sägas vara både en bedrift och ett rekord:
 
Rasmuson 190515.jpg
 
Professorsparet Marianne och Bertil Rasmuson verkade vid Umeå universitet under Lars Beckmans tid som rektor. Beckman var också professor i genetik och den som byggde upp dagens Umeå universitet genom att vara rektor där under 20 år på raken och han var en av de sista som disputerade vid Statens institut för rasbiologi i Uppsala på en avhandling som handlade om att bl a försöka spåra finska (”mongoliska” s k ras)inslag hos det s k svenska folket.
 
Marianne Rasmuson kom att gå i sin fars (politisk-ideologiska) fotspår och skrev bl a på 1980-talet flera artiklar i högerradikala SNF:s tidning Fria Ord som hennes far hade grundat och som då hade agronomen Georg Frostenson (d v s Katarina Frostensons far, som f ö var vän med den legendariske ekonomen Friedrich von Hayek och introducerade denne i Sverige samt medlem i Mont Pelerin Society) och friherre Clas af Ugglas som redaktörer. Rasmuson förfäktade bl a i sina artiklar i Fria Ord att jämställdhetspolitiken var dödfödd p g a genetiska skillnader mellan kvinnor och män.
 
1995 publicerade Marianne Rasmuson sin första understreckare i SvD, som då hade den f d maoisten och historikern Anders Björnsson som redaktör som sedermera kom att bli skribent i högerradikala Samtidsmagasinet Salt.
 
SvD 1.jpg
I sin ”streckare” skulle Rasmuson enligt Björnssons ingress reda ut kopplingen mellan rasism och biologi (d v s genetik) mot bakgrund av att ämnet rasism debatterades flitigt i Sverige på 1990-talet. Rasmuson argumenterade för att rasismen är genetiskt betingad och att rasbaserade klasskillnader såsom de som gäller i USA går att förstå utifrån en genetisk synvinkel. Rasmuson stödde sig i sin artikel på Richard Herrnsteins och Charles Murrays bok ”The Bell Curve” som driver hypotesen att vita människor uppvisar en högre IQ-nivå genetiskt sett än svarta och andra icke-vita människor och därför bör vita människor helst inte blanda sig med andra s k rasgrupper (då de indirekt förlorar sina genetiska fördelar som vita människor om de s k rasblandar sig).
 
Marianne Rasmusson har också bl a haft uppdrag för Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och författat rapporten ”Brottslighet och biologiskt arv” för BRÅ:s räkning och på 1990-talet fick Rasmuson i uppdrag att utreda om Sverige skulle avskaffa rasbegreppet i egenskap av att vara Kungl. Vetenskapsakademien-ledamot och hon författade bl a en skrift om ras som akademien publicerade.

Bäst och värst på jämställdhet bland landets högskolor

Bäst och värst på jämställdhet enligt Allbrights nya rapport ”Vetenskapsmannen inte kvinna” som med hjälp av intervjuer och statistik undersöker jämställdheten inom den svenska högskolesektorn:
 
”Om du inte känner rätt person, eller om du inte har en professor som tar dig under sina vingar, är det gruvligt svårt att göra karriär. Vänskap verkar vara akademikerns bästa merit.”
56352729_10156353933965847_8279241146048184320_n.jpg
 
Göteborgs universitet
Örebro universitet
Stockholms universitet
Malmö universitet
Karlstads universitet
Umeå universitet
Karolinska institutet
Sveriges lantbruksuniversitet
Uppsala universitet
Linnéuniversitetet
Mittuniversitetet
Lunds universitet
Luleå tekniska universitet
Linköpings universitet
Handelshögskolan i Stockholm
Kungliga tekniska högskolan
Chalmers tekniska högskola
 
”Så här tio år senare när vi på Allbright kartlägger akademin visar sig nära inget ha förändrats. Studenterna vittnar om föråldrade strukturer där män står i rampljuset trots att de är minoritet. Kvinnor har sedan länge dominerat bland studenter, lektorer och docenter. Men i den allra yttersta toppen, på professorsnivå, återfinner vi plötsligt 72 procent män.
 
Arbetsplatskulturen inom akademin är under all kritik. Kvinnorna missgynnas till förmån för männens vänskapskorruption. Om du inte känner rätt person, eller om du inte har en professor som tar dig under sina vingar, är det gruvligt svårt att göra karriär. Vänskap verkar vara akademikerns bästa merit.
 
Om duckande rektorer bestämde sig för att sätta fart på jämställdhetsarbetet skulle kvinnorna sannolikt ta plats med stormsteg. I dagsläget flyr istället kvinnorna till näringslivet eller lämnar forskningen därhän för administrativa roller. Ett resursslöseri utan dess like med konsekvensen att samhället går miste om banbrytande forskning.
 
Landets akademi är därmed långt ifrån den framåtblickande kraft som medborgare, politiker och inte minst näringslivet borde kräva. Målet måste vara att skapa en meritokratisk akademi. Där kvinnor och män gör karriär på lika villkor. Där kvinnor är synliga bland undervisande personal och i litteratur. Där kvinnors innovation tas tillvara på. Och där kvinnor kan påbörja sin utbildning med en känsla av framtidshopp.”

Socialstyrelsen öppnar upp för införandet av jämlikhetsdata vad gäller diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck

Socialstyrelsen påminner om att jämlikhetsdata just inte är en fråga om ”registrering” som tyvärr flertalet av det s k svenska folket uppenbarligen tror, tänker och tycker:
 
En hel del av Sveriges offentliga statistik härrör från större anonyma och frivilliga enkätundersökningar (som då just INTE är ”register”) och nu öppnar Socialstyrelsen för att börja fråga om ett tredje kön och stödjer därmed som första större myndighet i landet införandet av jämlikhetsdata i Sverige.
 
Könsöverskridande identitet eller uttryck är då en av de fem (av sammanlagt sju) diskrimineringsgrunder som det inte finns några som helst siffror och data om i Sverige trots att staten och myndighetsvärlden är ålagd att föra sådan statistik (de övriga diskrimineringsgrunderna som det också saknas statistik om är då etnisk tillhörighet, nationellt ursprung eller hudfärg, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och tillgänglighet samt sexuell läggning och det saknas också siffror om de fem nationella minoriteterna vilka är definierade utifrån språk):
 
”Nu öppnar Socialstyrelsen för ett tredje kön i officiell svensk statistik. De vill att landets statistikmyndigheter ska diskutera om man kan införa fler definitioner än man och kvinna.”
 
 
”SCB, som är huvudansvarig för officiell statistik i Sverige, har föreslagit en uppdatering av sina riktlinjer när det gäller individbaserad statistik. Därför har den hämtat in remissvar från berörda instanser.
 
Socialstyrelsen har inga invändningar mot de föreslagna riktlinjerna, men väljer samtidigt att i sitt remissvar reflektera kring att ”kön är mer komplext än att dela in i grupperna man och kvinna”.
 
Lars Grönvik, enhetschef på Socialstyrelsen, säger att man vill väcka frågan om hur statistik kan bli mer inkluderande.
 
– Officiell statistik finns för att beskriva samhället på olika sätt. För att det ska vara relevant för samhället är det viktigt att alla användare kan känna igen sig i den. Ett binärt könsbegrepp som man och kvinna gör att alla inte kan känna igen sig, säger han.
 
Om ett tredje alternativ utöver man och kvinna ska användas i registerdata som exempelvis folkbokföringen krävs en lagändring. Men mycket officiell statistik bygger också på enkätundersökningar och där skulle det vara möjligt att tillämpa fler alternativ, enligt Lars Grönvik.
 
Nu vill han se hur frågan landar hos SCB och de andra remissinstanserna.
 
– Det viktigaste är att få en diskussion om vad vi kan göra för att statistiken ska vara relevant. Kan vi göra något utan lagändringar? Eller bör vi gemensamt verka för att det ska bli en förändring? säger Lars Grönvik.”

En psykoanalytisk studie i ”SD-mannen”

Kalle Segerbäcks fullständigt unika och även rejält intima dokumentärfilm ”Mattias Karlsson – året fram till valet” som SVT sände alldeles nyligen är (åtminstone för mig, som är intresserad av psykoanalytisk teori i relation till frågor om kön, maskulinitet, ras och vithet) på alla sätt och vis en närstudie i ”SD-mannens” psyke (SIFO:s senaste väljarbarometer gav då vid handen att 26% av alla män i landet skulle rösta på SD om det hade varit val i förra veckan och i vissa ålderskategorier så handlar det om uppemot 30% och översatt till majoritetssvenska män så bör det betyda att minst 1/3 av alla majoritetssvenska män numera är SD:are och just ”SD-män”) och här är åtminstone mina ”best of”-stillbilder från filmen.

 

Bedå.jpg54516596_10156308969315847_2812537747279970304_o.jpg54357739_10156308967885847_9149122459012694016_o.jpg55549701_10156308968860847_5598988584758542336_o.jpg55529859_10156308968200847_2431415590817103872_o.jpg54435257_10156308969095847_418808385656324096_o.jpg53524806_10156308968635847_156731319500406784_o.jpg54200896_10156308969710847_4840067678871748608_o.jpg54385190_10156308969135847_69151498906370048_o.jpg54463068_10156308969340847_3061410430405574656_o.jpg54731363_10156308969350847_7536276215464722432_o.jpg
53700326_10156308968690847_8475758555792670720_o.jpg
54257496_10156308969470847_2996057254546898944_o.jpg54435161_10156308969495847_1391278488589172736_o.jpg

LO:s nya rapport om anställningsformer redovisar klass och kön men utomeuropeisk bakgrund

LO:s nya rapport ”Anställningsformer och arbetstider 2017” har ett tydligt intersektionellt perspektiv genom att denna gång faktiskt både redovisa klass och kön men missar (eller kanske vägrar) tyvärr att redovisa utländsk och fr a utomeuropeisk bakgrund – antagligen av färgblint antirasistiska skäl (”det är bara klass som räknas och, får vi erkänna numera, även kön”) eller för att undvika att stigmatisera landets utomeuropeisk bakgrund-invånare än mer.
 
 
De flesta infödda majoritetssvenskar (61%) har nämligen numera en fast heltidsanställning förutom att en överväldigande majoritet förvärvsarbetar inom denna grupp medan ej mer än mellan 25-35% av samtliga invånare som är födda i Afrika, Asien och Latinamerika har en fast heltidsanställning.
 
Sannolikheten är dessutom stor att de utomeuropéer som har en fast heltidsanställning främst hittas inom SACO- och TCO-kollektiven – d v s allt tyder tyvärr på att det är inom LO-kollektivet som utomeuropeisk bakgrund-invånarna är extremt överrepresenterade som tillfälligt anställda på timmar, på procent och på deltid och sannolikt även på projekt och på pengar som kommer från offentligt finansierade arbetsmarknadsåtgärder.

Endast 30 procent av kommunstyrelseordförandena är kvinnor men under 1 procent har utomeuropeisk bakgrund

SKL:s senaste rapport om jämställdheten i landets samtliga kommuner och landsting är fullmatad med könsuppdelad statistik (OBS: två könskategorier operationaliseras – kvinnor och män) och visar med all önskvärd tydlighet att Sverige ännu inte är ett jämställt land: Bland annat har endast 30 procent av samtliga landets kommunstyrelseordföranden (d v s en kommuns absolut ”tyngsta” post) under de senaste tre mandatperioderna varit (eller är) kvinnor.
 
Påminner samtidigt gärna om att endast 1 (SIC: en) procent av landets kommunstyrelseordföranden är utrikes födda och bara några procent av dem har sammantaget utländsk bakgrund överhuvudtaget och merparten av dem har bakgrund i Norden, Europa och övriga västvärlden medan andelen kommunstyrelseordföranden med utomeuropeisk bakgrund sannolikt understiger 1 procent.
 
Det verkar finnas en ”naturlag” i Sverige som ”säger” att när andelen kvinnor inom en viss yrkesbransch, ett visst samhällsområde eller en viss maktsfär uppgår till ynka 25-30 procent, och vilket med svenska mått mätt är en mycket låg procentsiffra, så verkar andelen med utomeuropeisk bakgrund inom samma bransch, område eller sfär uppgå till mellan 1-1,5 procent. Denna ”regel” gäller bl a och exempelvis för både högskole- och forskarvärldens professorer och för industrins och näringslivets styrelseledamöter: I båda fallen handlar det om mellan 25-30 procent som är kvinnor och mellan 1-1,5 procent som har utomeuropeisk bakgrund.
 
Sedan är det självklart inte på något sätt någon mänsklig eller medborgerlig rättighet att vare sig bli kommunstyrelseordförande, högskoleprofessor eller styrelseledamot i ett börsbolag, d v s att uppnå ”top of the tops” och ”eliternas elit”, vare sig det gäller (vita) kvinnor eller (icke-vita) utomeuropéer: Det handlar trots allt om ej mer än cirka 900 ordförandeposter i kommunerna under de senaste tre mandatperioderna, om ungefär 5500 professorer vid högskolorna och om knappt 2000 styrelseledamöter i bolagsledningarna.

Endast 25% av professorerna är kvinnor men högst en procent av landets professorer har utomeuropeisk bakgrund

På 1990-talet var ej mer än kring 10 procent av landets samtliga professorer kvinnor men idag handlar det åtminstone om en fjärdedel, d v s 25 procent, och numera är trots allt hälften eller 50 procent av alla de som antas och anställs som doktorander under ett visst läsår på samtliga högskolor i landet kvinnor:

 

 

Påminner gärna om att ej mer än några promille av alla nyantagna och nyanställda doktorander som antas och anställs under ett visst läsår på samtliga högskolor i landet har utomvästerländsk bakgrund och är födda och uppvuxna i Sverige utan att på något sätt förringa de majoritetssvenska kvinnornas fortfarande på alla sätt och vis prekära belägenhet:

 

Läsåret 2012/13 antogs exempelvis ej mer än 2 (sic: TVÅ) doktorander på samtliga högskolor i landet som är födda i Sverige och som har två föräldrar födda i Afrika, ej mer än 13 (sic: TRETTON) doktorander som är födda i Sverige och som har två föräldrar födda i Asien och ej mer än 2 (sic: TVÅ) doktorander som är födda i Sverige och som har två föräldrar födda i Sydamerika.

 

Tyvärr finns det inga siffror på andelen professorer i landet med utomvästerländsk bakgrund men då kring 5,5 procent av Sveriges samtliga 29 000 högskoleanställda lärare och forskare verkar ha någon form av bakgrund i Afrika, Asien eller Sydamerika inkluderande hundratals gästlärare och gästforskare så säger en kvalificerad gissning att det bör handla om högst 1 (sic: EN) procent.

 

Sedan går det alltid att hävda (vilket alltför många gör numera) att landets utomeuropéer inte ”håller måttet”, att de har låg eller t o m mycket låg IQ, att ”förstagenerationens” Tredje världen-examina är undermåliga samt att ”andragenerationens” betyg är katastrofala och att endast några procent per årskull av ”andrageneration:arna” med utomeuropeisk bakgrund överhuvudtaget lyckas ta sig ur högskolan med en grundutbildnings- och/eller yrkesexamen vilket i sin tur resulterar i att det inte är särskilt många kvar (per årskull) som ens är kvalificerade för att ansöka till en doktorandtjänst.

Börsbolagen uppnår inte jämställdhetsmålet: Endast 30% av ledamöterna är kvinnor men endast någon promille har bakgrund i Afrika, Asien och Sydamerika

Dyster statistik för jämställdhetspolitikens mål: I de kommande styrelserna i landets samtliga börsbolag kommer 30% av ledamöterna att utgöras av kvinnor i höst, och vilket innebär att 40%-målet ej kommer att uppnås, och vilket i sin tur innebär att världens första och hittills enda feministiska regering kan komma att införa en könskvoteringslag (av norskt snitt) då villkoret för att inte göra det just var att börsbolagen själva och ”frivilligt” uppnådde 40%-målet ”av egen kraft” (och vilket då inte har gjorts):

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3970630.ece

Påminner om att när SVT undersökte styrelseledamöterna i landets allra största börsbolag så hittade de en enda ledamot (SIC! -1) som hade utomvästerländsk bakgrund (och som dessutom intressant nog var en kvinna) och när Dagens Industri räknade samtliga svenska styrelseledamöter i samtliga börsbolag så hittade de totalt fem (SIC! – 5) ledamöter med bakgrund i Afrika, Asien eller Sydamerika (och varav tre intressant nog var kvinnor) och varav tre var på väg mot pensionen – de enda två som var ”något att räkna med” enligt tidningen var i praktiken en kvinna från Syrien och en kvinna från Iran. Dagens Industri kunde konstatera att det därmed handlade om någon promille som hade bakgrund utanför västvärlden och konstaterade att ”segregationen påminner mer om en golfklubb i Rhodesia på 1970-talet”.