Kategori: John Takman

Den sista svenska rasforskningsstudien

Har som jag tidigare nämnt ägnat påsken åt att läsa in mig på särskilt den svenska politiken gentemot och forskningen om romer och inser alltmer den enorma skuld som den svenska forskarvärlden har i relation till de nationella minoriteterna och särskilt till romerna vad gäller att på ett avgörande sätt ha bidragit till en systematisk segregerande och diskriminerande behandling av dessa, och vars arv fortfarande i högsta grad är påtagligt än idag.

Under den svenska rasforskningens och de stora rasinventeringarnas tid på 1920-, 30- och 40-talen var både etnologer, antropologer, historiker, pedagoger och medicinare aktiva i att samla in och upprätta regelrätta genealogiska rasregister över alla svenska romer och resande, och när polisen bryskt och brutalt trängde in i samtliga svenska romers och resandes läger och hem i maj 1943 för att registera dessa mitt under brinnande världskrig var det Nordiska museet och Rasbiologiska institutet som tillsammans stod för forskningssidan av denna omfattande totalinventering av hela populationen. Frågelistor upprättades av etnologerna på Nordiska museet för att utröna hur mycket romer och resande skilde sig från majoritetsbefolkningen och där ett tydligt rastänkande uppmuntrades, medan medicinarna vid Rasbiologen i Uppsala genomförde kroppsmätningarna.

Slutligen var det just etnologer och medicinare som än en gång samarbetade för att genomföra den sista stora rasstudien av de svenska romerna på 1960-talet: etnologen Carl-Herman Tillhagen från Nordiska museet, som var åt det högerextrema hållet, samarbetade då med kommunisten och medicinaren John Takman, knuten till gamla Rasbiologen, för att än en gång utröna hur de svenska romernas kroppar ”var beskaffade” och deras rasbiologiska ursprung samt hur deras släktskapsförhållanden såg ut liksom deras huvudskallemått, och återigen upprättades kompletta register där blandningar ner till kvartsnivå angavs. Och så sent som i början på 70-talet ville Takman göra en liknande studie på de svenska samerna men förslaget röstades ned i riksdagen: en annan tid hade då inletts – det antirasistiska Sveriges – men det är en annan historia.