Kategori: integration

Latinamerikaniseringen av de svenska rasrelationerna fortsätter i rasande takt

DN presenterar idag nya chock- och katastrofsiffror över arbetslösheten bland de utrikes födda, som i praktiken nästan enbart innebär utomeuropéerna, och påminner samtidigt om att de kring 150 000 nyanlända som just nu ingår i Migrationsverkets mottagningssystem ännu inte finns med i den offentliga statistiken överhuvudtaget:
 
 
För utrikes födda var arbetslösheten i hela landet 21,4 procent i april 2016 medan den låg på 4,7 procent bland inrikes födda, och då en mycket hög andel av de inrikes födda är s k ”andrageneration:are” så innebär det att arbetslösheten bland majoritetssvenskarna just nu ligger på kring 2,5-3 procent. Den absoluta majoriteten av de arbetslösa som har utländsk bakgrund vare sig de är utrikes eller inrikes födda har bakgrund utanför västvärlden, d v s i Afrika, Asien eller Latinamerika.
 
I april 2011 fanns det bara 33 kommuner där arbetslösheten bland de utrikes födda översteg 30 procent men numera gäller denna skyhöga arbetslöshetssiffra bland utrikes födda i hela 107 av landets 290 kommuner, och så sent som 2012 hade ingen svensk kommun en arbetslöshet bland utrikes födda som översteg 50 procent – det är en siffra som idag gäller för 12 kommuner och allt tyder tyvärr på att denna sistnämnda siffra kommer att öka inom en snar framtid.
 
andel arbetslösa bland de utrikes födda i landets 290 kommuner:
 
mellan 50-58,7%
2011: 0 kommuner
2016: 12 kommuner
 
mellan 40-50%
2011: 4 kommuner
2016: 31 kommuner
 
mellan 30-40%
2011: 29 kommuner
2016: 64 kommunner
 
mellan 5,5-29%
2011: 257 kommuner
2016: 183 kommuner
 
Samtidigt är sysselsättningsnivån bland majoritetssvenskarna ”all time high” just nu, d v s den har sannolikt aldrig varit högre än vad den är idag och den är sannolikt den högsta i världen – troligen kommer inget annat folkslag i världen någonsin att kunna slå den rekordhöga sysselsättningsnivå och den likaledes rekordlåga arbetslöshetssiffra som gäller just nu bland majoritetssvenskarna.
 
Tyvärr tyder allt på att utomeuropéernas situation i Sverige inte kommer att förbättras när den just nu närmast överhettade högkonjunkturen övergår till lågkonjunktur eller åtminstone till mer ”normala” förhållanden och när de 10 000-tals nyanlända, vilka nästan alla har utomvästerländsk bakgrund, börjar dyka upp i arbetsmarknadsstatistiken.
 
Den svenska paradoxen fortsätter med andra ord att göra sig gällande på alla sätt och vis:
 
Inget annat land i världen kan uppvisa en så progressiv, vänsterliberal, inkluderande och antirasistisk integrations- och antidiskrimineringspolitik som Sverige och ingen annan ekonomi i världen är så dynamisk, innovativ, kreativ, expansiv o s v som den svenska i skrivande stund och majoritetssvenskarna, unga som äldre, kvinnor som män, arbetare som akademiker, stockholmare som skåningar o s v o s v, går just nu ”på knäna”, d v s de jobbar som aldrig förr, samtidigt som både den offentliga och privata sektorn desperat och tyvärr alltför ofta förgäves ”skriker” efter ny arbetskraft då behovet av att nyanställa aldrig har varit så stort som idag på den svenska arbetsmarknaden men samtidigt ökar arbetslösheten alltmer bland landets invånare med utomvästerländsk bakgrund liksom tyvärr även boendesegregationen mellan landets invånare med utomvästerländsk bakgrund och majoritetssvenskarna som just nu formligen skenar och för att strö ytterligare salt i såren på landets invånare med utomvästerländsk bakgrund så sjunker tyvärr även skolresultaten stadigt bland landets barn och unga med utomvästerländsk bakgrund från grundskole- till högskolenivå.
 
Samtidigt blir majoritetssvenskarna och de nordiska, europeiska och västerländska invandrarna allt äldre och äldre för varje år som går, en klar majoritet är redan över 45 år och uppemot en tredjedel om inte fler är redan över 65, och i många majoritetssvenska stadsdelar domineras den s k gatubilden redan av 50-70-åringar, medan landets invånare med utomvästerländsk bakgrund faktiskt bara blir allt yngre och yngre p g a högre fruktsamhetstal och fortsatt invandring av unga eller t o m extremt unga personer – över 90 procent av alla nyanlända är omvänt under 45 år gamla och bland landets alla invånare som just nu är mellan 0-30 år gamla uppgår andelen som har utomvästerländsk bakgrund till åtminstone 20 procent om inte mer, och denna procentsiffra är dessutom än mer för att inte säga kraftigt förhöjd i de tre storstadsregionerna och i landets mellanstora städer.
 
Vi är helt enkelt i rasande takt på väg emot en s k latinamerikansk ”rasregim” och ”rassamhälle” där den vita delen av totalbefolkningen i huvudsak har jobb och lever gott eller t o m mycket gott med skapliga eller t o m mycket höga löner och med tillräckliga eller t o m mycket stora förmögenheter medan mycket höga andelar av den icke-vita delen av totalbefolkningen står mer eller mindre helt utanför arbetsmarknaden (och ej ens tillhör arbetarklassen i egentlig mening) och därmed också utanför samhället i stort samtidigt som de icke-vita invånarna är påtagligt eller t o m extremt mycket yngre (de är fr a i s k fertil ålder) än de vita invånarna (vilka omvänt i stor utsträckning ej längre är i s k fertil ålder överhuvudtaget).

Över hälften av landets samtliga arbetslösa har numera utomeuropeisk bakgrund

Arbetsförmedlingens färska prognos för den svenska arbetsmarknaden säger att arbetslösheten just nu endast är mycket omfattande bland invånarna med utomeuropeisk bakgrund, och då har ännu inte alla de som invandrade under förra året kommit in i statistiken. Arbetslösheten bland landets invånare med utomeuropeisk bakgrund ökar dessutom trots rådande högkonjunktur medan arbetslösheten bland invånarna med funktionsvariationer och bland unga vuxna samt bland äldre medelålders minskar, och vilket inte bådar gott för de som kom till Sverige under förra året:

 

Idag är hela 40 procent av samtliga arbetslösa i landet födda i Afrika, Asien och Sydamerika och inräknat de invånare som är födda i Sverige med föräldrar som är födda utanför västvärlden, d v s även inräknat de s k ”andrageneration:arna” med utomeuropeisk bakgrund, så innebär det att hälften av samtliga arbetslösa i landet just nu har utomeuropeisk bakgrund samtidigt som dessa utgör lite mer än 15% av totalbefolkningen. Samtidigt värjer sig Arbetsförmedlingen med bestämdhet mot ”påståendet” att människor med bakgrund i Afrika, Asien och Sydamerika skulle vara mer marginaliserade på den svenska arbetsmarknaden än vad de är i andra västländer och menar i stället att Sverige helt enkelt är bättre än andra västländer på att föra statistik.

 

Tyvärr är det samtidigt även så att 100 000-tals invånare som inte förvärvsarbetar och som inte är aktiva på arbetsmarknaden inte är inskrivna på Arbetsförmedlingen och därför inte ”syns” och ”dyker upp” i arbetslöshetsstatistiken överhuvudtaget, och detta gäller särskilt invånarna med utomeuropeisk bakgrund och tyvärr alltför många s k ”andrageneration:are” med utomeuropeisk bakgrund som tillhör den s k UVAS- eller NEET-gruppen. Med andra ord är den verkliga arbetslösheten bland landets alla invånare med utomeuropeisk bakgrund ännu högre än vad den ser ut att vara i den officiella arbetslöshetsstatistiken och trots Arbetsförmedlingens försök att återupprätta den så stolta svenska antirasistiska hedern genom att säga att Sverige är bättre på att föra statistik än andra västländer så är det fortfarande ett faktum att i inget annat västland i världen är skillnaden i arbetslöshet så stor som just i Sverige mellan inrikes och utrikes födda rakt av, och vilket Arbetsförmedlingen också påminner om.

 

Arbetsförmedlingen skriver vidare att allt tyder på att arbetslösheten bland landets invånare med utomeuropeisk bakgrund kommer att öka ännu mer under de kommande åren. Till exempel har endast några hundra av de som kom till Sverige under förra året och som får stanna hittat ett arbete samtidigt som både den offentliga och den privata sektorn fullkomligen ”skriker” efter ny arbetskraft och behöver nyanställa en masse p g a fortsatt stora pensionsavgångar vilka främst berör majoritetssvenskarna och de nordiska och europeiska invandrarna: Bara inom skolans värld saknas exempelvis bara inom några år uppemot 65 000 lärare och tiotusentals ingenjörer, ekonomer, läkare, sjuksköterskor, socionomer o s v o s v behöver också ”ersättas” under de kommande åren. Arbetsförmedlingen prognoserar att den rådande svenska högkonjunkturen kommer att ”peak:a” i år och därefter avta just p g a den skriande bristen på arbetskraft, d v s p g a att både den offentliga och privata sektorn inte klarar av att nyanställa i tillräckligt hög takt.

 

Tyvärr skriver Arbetsförmedlingen att även om många invånare med utomeuropeisk bakgrund endast har förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå så är invånarna med utomeuropeisk bakgrund samtidigt kraftigt överrepresenterade bland de arbetslösa som har en eftergymnasial utbildning, varav merparten har en högskoleutbildning som är två år eller längre: Det finns numera i stort sett lika många arbetslösa som är födda i Afrika, Asien och Sydamerika och som har en eftergymnasial utbildning som totalantalet arbetslösa med en ofullständig grundskoleutbildning.

 

Tyvärr är det till slut även så att andelen som saknar gymnasieutbildning bland landets invånare med utomeuropeisk bakgrund ständigt ökar dels p g a fortsatt utomeuropeisk invandring av många lågutbildade men också på grund av att så många s k ”andrageneration:are” med utomeuropeisk bakgrund ”slås ut” redan i grundskolan och inte lyckas ta sig vidare till gymnasiet alternativt att de tar sig in på gymnasiet men inte kommer ut med en fullständig gymnasieexamen.

 

Även om den svenska offentliga statistiken normalt inte ”spec:ar” och ”märker ut” landets invånare med utomeuropeisk bakgrund för att inte stigmatisera och ”hänga ut” dem så har Arbetsförmedlingen intressant nog börjat göra det till synes ”på eget bevåg” på senare tid då gruppen är så extremt överrepresenterad bland de arbetslösa. I våra grannländer, vilka vi i Sverige oftast uppfattar som mycket rasistiska för att inte säga fullständigt genomrasistiska, görs dock detta sedan flera år tillbaka – där specificeras numera invånarna med utomvästerländsk bakgrund vare sig det leder till att de stigmatiseras och ”hängs ut” eller ej.

Allt tyder på att Sverige fortsätter att vara katastroflandet i västvärlden för invånare med utomvästerländsk bakgrund vad gäller arbetsmarknadsutfall

Sverige fortsätter att vara västvärldens mardröm och dystopi för invånare med utomvästerländsk bakgrund vad gäller arbetsmarknadsutfall – tyvärr är då de specifika siffrorna för detta befolkningssegment än mer extrema än de som presenteras i artikeln och som bara utgår från den grova uppdelningen inrikesfödda – utrikesfödda:

http://www.svd.se/sverige-maste-pa-allvar-ta-tag-i-integrationen

Minus ”andrageneration:arna” som är arbetslösa i långt högre utsträckning än majoritetssvenskarna så uppgår arbetslösheten bland de ”helvita” ”helsvenskarna” just nu till ca 3-3,5%, d v s vare sig mer eller mindre än vad den har gjort sedan 1950-talet, och visserligen uppgår arbetslösheten rakt av till över 15% bland de utlandsfödda men bland de som är födda i Afrika, Asien och Sydamerika handlar det om mellan 20-30% då de nordiska, europeiska, nordamerikanska, australiensiska och nyzeeländska invandrarna är arbetslösa i långt mindre utsträckning.

Ett annat mått som allmänt anses vara det mest ”avslöjande” om en vill veta hur väl en invånare i landet i s k produktiv och arbetsför ålder (16-64 år) är etablerad på den svenska arbetsmarknaden är att mäta hur många som ingår i den s k kärnarbetskraften, d v s de som helt och hållet kan försörja sig själva på en beskattad arbetsinkomst: 80% av majoritetssvenskarna ingår då i kärnarbetskraften och vilket ska jämföras med följande både tragiska och osannolika katastrofsiffror:

män från Turkiet: 47%
män från Afrikas horn: 45%
män från Mellanöstern: 42%
manliga ”andrageneration:are” med utomvästerländsk bakgrund: 45%

kvinnor från Chile: 44%
kvinnor från Sydasien: 44%
kvinnor från Afrikas horn: 40%
kvinnor från Mellanöstern: 31% (SIC!!!)
kvinnliga ”andrageneration:are” med utomvästerländsk bakgrund: 38%

Fotnot 1: Detta betyder inte att invånarna med utomvästerländsk bakgrund nödvändigtvis mår sämre i Sverige än i andra västländer där motsvarande befolkningssegment t o m arbetar i långt högre utsträckning än den infödda befolkningen såsom är fallet i t ex Italien och USA. Det heter exempelvis ofta och gärna att vardagsrasismen är långt mer brutal och hänsynslös i i stort sett samtliga andra västländer inklusive i våra nordiska grannländer jämfört med hur vardagen ter sig i Sverige för en icke-vit invånare, och det heter också än mer ofta och än mer gärna att de svenska miljonprogramsområdena inte är några s k ghetton och s k slumområden jämfört med motsvarande stadsdelar i i stort sett samtliga andra västländer som är bebodda av icke-vita invånare.

Fotnot 2: Detta betyder inte att alla invånare med utomvästerländsk bakgrund som inte försörjer sig på en beskattad arbetsinkomst är beroende av och lever på bidrag: Tvärtom är det förvånansvärt höga procentandelar av dessa som inte tar emot några bidrag alls, och troligen är det proportionellt sett fler infödda majoritetssvenskar som uppbär bidrag i relation till andelen fattiga infödda majoritetssvenskar. Gissningsvis så (över)lever alla de invånare med utomvästerländsk bakgrund som knappt redovisar någon beskattad årsinkomst alls på föräldrar och släktingar, t ex genom det överskott som genereras via mindre familjeföretag, liksom inom den s k informella sektorn som domineras av serviceyrken av olika slag och naturligtvis finns det också invånare med utomvästerländsk bakgrund som likt en försvarlig andel majoritetssvenskar helt enkelt inte behöver förvärvsarbeta då de är tillräckligt förmögna för att kunna leva på räntor, aktieutdelningar, inkomster via ägande av fastigheter och företag, spel och dobbel o s v o s v.

 

Nya siffror om ”integrationen” och ojämlikheten i Stor-Stockholm

Nya siffror om invånare från övriga världen (födda i Afrika, Asien och Sydamerika plus i de länder i Europa som vare sig är medlemmar i EU eller EFTA) i Stockholms läns, d v s i Stor-Stockholm och huvudstadsregionen, från Stockholms handelskammares rapport 2015:14 – Integrationsmotorn Stockholm:

23% av Stor-Stockholms totalbefolkning är utrikes född, och 40-45% har utländsk bakgrund. Hälften av den nuvarande befolkningsökningen utgörs dessutom av utrikes födda.

Öppen arbetslöshet bland inrikes födda i Stor-Stockholm 2013: 3,8%

Öppen arbetslöshet bland invånare från övriga världen i Stor-Stockholm 2013: 11,2% (13% i riket i stort)

Andel inrikes födda i arbetsmarknadsåtgärder i Stor-Stockholm 2013: 0,7%

Andel invånare från övriga världen i arbetsmarknadsåtgärder i Stor-Stockholm 2013: 3% (5% i riket i stort)

Andel långtidsarbetslösa inrikes födda i Stor-Stockholm 2013: 0,8%

Andel långtidsarbetslösa invånare från övriga världen i Stor-Stockholm 2013: 2,6% (2,7% i riket i stort)

Medianinkomst bland inrikes födda i Stor-Stockholm 2013: 271 450 kr

Medianinkomst bland invånare från övriga världen i Stor-Stockholm 2013: 182 450 kr (169 100 kr i riket i stort)

Ohälsotal bland inrikes födda i Stor-Stockholm 2013: 19

Ohälsotal bland invånare från övriga världen i Stor-Stockholm 2013: 26

Andel som lever på försörjningsstöd bland inrikes födda i Stor-Stockholm 2013: 0,3%

Andel som lever på försörjningsstöd bland invånare från övriga världen i Stor-Stockholm 2013: 2,6% (4% i riket i stort)

Andel som lever på bl a sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetslöshetsersättning, introduktionsersättning samt

etableringsersättning bland inrikes födda i Stor-Stockholm 2013: 2,9%

Andel som lever på bl a sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetslöshetsersättning, introduktionsersättning samt

etableringsersättning bland invånare från övriga världen i Stor-Stockholm 2013: 9,8% (14% i riket i stort)

Andel inrikes födda elever som går ut grundskolan med gymnasiebehörighet i Stor-Stockholm 2013: 94%

Andel elever från övriga världen som går ut grundskolan med gymnasiebehörighet i Stor-Stockholm 2013: 66%

Andel inrikes födda elever som går ut gymnasieskolan med högskolebehörighet i  Stor-Stockholm 2013: 86,9%

Andel elever från övriga världen går ut gymnasieskolan med högskolebehörighet i Stor-Stockholm 2013: 75,3%