Kategori: integration

L och Johan Pehrson försöker idag lansera den franska termen communitarianism på svenska i form av termen separatism

De svenska partierna TAN:iseras i en allt snabbare takt efter de senaste partiledarbytena och det gäller då både S, V och L.

I S’ och V:s fall handlar det som bekant om att försöka ta tillbaka arbetarväljarna från SD och tävla om desamma med SD.

Och sedan Johan Pehrson tog över efter Sabuni är TAN-vägen uppenbarligen ”den enda vägen” för L som hoppas på att både ”meritera” sig till en självklar plats inom den nya TAN-högern (d v s M, SD och KD) och att växa i opinionsundersökningarna och därmed inte åka ut från riksdagen.

Idag lanserar L och Johan Pehrson en ny term i svensk (migration- och integrations)politik och i relation till miljonprogramsområdena och invånarna med utomeuropeisk bakgrund och han hoppas därmed att få samma genomslag (och utdelning mätt i antal röster) för denna nya term som ordet språktest fick för L (som då hette FP) i 2002 års val.

Separatism har på svenska och inom den svensktalande gemenskapen (d v s bland oss svensktalande) främst inneburit när invånarna i en viss region inom en viss stat kräver självstyre och ibland t o m ett eget land (exempelvis i form av uttryck som korsikanska separatister eller baskisk separatism) men ibland också när vissa minoriteter agerar separatistiskt i vardagen av strategiska skäl såsom t ex i form av uttrycket svart separatism (i t ex USA).

L och Pehrson försöker dock idag att lansera den franska termen communitarianism i relation till de s k påskupploppen och till miljonprogramsområdena och invånarna med utomeuropeisk bakgrund och inte minst i relation till muslimer – d v s den användning av termen separatism som L och Pehrson idag lanserar på SvD:s debattsida ska betraktas som en direktöversättning av franskans communitarianism och begreppet ska fånga idén att det finns en organiserad politisk rörelse bland muslimer i miljonprogramsområdena som syftar till att någon gång i framtiden skapa ett slags stat i staten.

I Frankrike ställs f ö communitarianism i motsatsställning till idén om den universalistiska franska republiken medan L och Pehrson för svensk del verkar ställa separatism i motsatsställning till svenskheten och till de s k svenska värderingarna:

https://www.svd.se/a/k6o8AQ/johan-pehrson-l-separatisterna-isverige-maste-knackas

”Att separatismen fått fäste i Sverige beror inte på invandring, utan på att Sverige inte förmått att möta denna nya kraft. Det har berott på en bristande insikt om att vår frihet bygger på att det finns gemensamma värderingar, gemensam lagstiftning och ett gemensamt språk. Det är ett sammanhållande kitt som förhindrar framväxten av parallella samhällen.

Enklaver är nu på väg att permanentas i de utsatta områdena där gängkriminella och islamister tar över och i praktiken sätter våra lagar och demokratiska värderingar ur spel. De första och största förlorarna med denna samhällsutveckling är de som bor i utsatta områden och som bara vill leva i frihet. Många har flytt till Sverige, just för att slippa islamism, hederskultur och otrygghet. Men i dag hindrar separatister nyanlända i Sverige från att få tillgång till svenska språket, svenska värderingar och att kunna praktisera jämställdhet, personlig frihet och rätten till bildning i en sekulär stat.

Sverige befinner sig i dag där Frankrike befann sig för ett antal år sedan. President Emmanuel Macrons liberala regering har offentligt utmanat den islamistiska separatismen i Frankrike och visat en tydlig väg framåt för ett enat Frankrike där man löser integrationsproblemen och håller ihop landet. Det Macron har gjort i Frankrike, genom en ärlig och öppen debatt och konkreta förslag för att bekämpa separatismen, är helt rätt och borde också ha gjorts i Sverige för många år sedan.

Liberalerna har genom åren gått i bräschen och lyft upp obekväma sanningar till debatt. Två konkreta sådana exempel är språktest för medborgarskap och kampen mot hederskulturen. S-regeringen har tyvärr valt att blunda för problemen.

De huvudansvariga är separatisterna, men vänstern har varit deras nyttiga idioter. Två mandatperioder har passerat utan att Social-demokraterna presenterat en plan för att Sverige inte ska ha några utsatta områden. Samhället har förändrats i grunden men Social-demokraterna vägrar att förändra sin bidragspolitik och gödande av separatistiska krafter med föreningsbidrag.

Att knäcka separatismen kommer att kräva en nationell mobilisering och det kommer inte vara friktionsfritt. Separatisterna vill inte släppa ifrån sig den makt de tillskansat sig.

Därför har vi identifierat fyra huvudområden som vi prioriterar inför ett maktskifte i höst: en skolgång fri från separatistisk påverkan, att bekämpa separatistiska krafter, ta tillbaka makten från separatisterna i utsatta områden och att försvara den svenska jämställdheten. Liberalerna kräver att en borgerlig regering direkt inleder ett omfattande och långsiktigt arbete med att bekämpa separatismen.

Därför föreslår vi att en borgerlig regering redan dag ett inrättar ett permanent organ i Regeringskansliet med uppdrag att leda arbetet mot separatismen. Det ska knyta till sig experter som vågat uppmärksamma de separatistiska hoten mot vår demokrati och ska bistå regeringen i kampen mot separatisterna.”

Sverige fortsätter att hamna i topp bland världens länder vad gäller behandlingen av invandrare och minoriteter

Sverige fortsätter att hamna i topp och ligga etta i de index som mäter hur olika länder på jorden tar emot invandrare och behandlar invandrare och minoriteter med avseende på integrationspolitik, antidiskrimineringspolitik o s v.

2020 års Migrant Integration Policy Index (MIPEX) skriver bl a följande om Sverige:

“Nearly all non-EU immigrants are guaranteed in law and in practice the same rights as Swedish citizens in economic, social, family and democratic life. Residents in SE are most likely to reunite together and become permanent residents, voters and citizens. More people in Sweden are informed of their rights as potential victims of discrimination and using these rights to take the 1st steps to access justice. Sweden’s integration policies help to explain Sweden’s internationally high levels of public acceptance, awareness of discrimination and rights as well as high levels of immigrant political participation, naturalisation, life satisfaction, sense of belonging and trust.”

Och Commitment to Development Index (CDI) för 2020 skriver i sin tur följande om Sverige:

“It welcomes more migrants per head of population than any other CDI country (when weighted by migrants’ origin countries’ incomes) and is second only to Turkey in the number of refugees that it hosts—24.4 per 1,000 population, compared to a CDI average of 4.4. Sweden also demonstrates stronger policy efforts to integrate migrants into its economy and society than any other CDI country.”

Nedslående data från senaste Förtroendebarometern

Nedslående (men också fascinerande) data från Medieakademins senaste Förtroendebarometer:

Det s k svenska folket har bl a allra högst förtroende för Kungahuset och Systembolaget bland landets olika samhällsinstitutioner och myndigheter och integration är det politikområde som hamnar på en rejält ”brutal” jumboplats vad gäller möjligheten att klara av och lösa integrationen inför framtiden och inte särskilt många av SD:arna uppvisar ett högt förtroende för samhället i stort.

Hög.jpg

Inte.jpg

SVT.jpg

Den ”danska modellen” blir nu alltmer en del av den ”svenska modellen”

DN:s Eva Stenberg påminner (provokativt) om att Danmark, d v s SD:s föregångs- och modelland och det västland som tillsammans med Nederländerna var allra först med att ”fronta mot mångkulturen” med allt vad det innebär av s k ”hårdare tag” och som tidigare framstod som Sveriges absoluta motsats (och t o m ”kombattant” och kanske t o m ”fiende”) i ett panvästerländskt perspektiv och sammanhang vad gäller synen på invandrare och minoriteter och på migrations och integrationsfrågor, idag är på väg att även inspirera det svenska samhällsbygget nu när det svenska (GAL-TAN-)”kulturkriget” och ”kampen om svenskheten” är här med full kraft ”tack vare” SD:
 
”Danmark har gått från ideal om integration till allt hårdare krav på anpassning. Sverige rör sig åt samma håll. Kraven för att bli svensk medborgare ska skärpas. Frågor om invandrares seder, klädsel och matvanor är på väg att förvandlas till politiska minfält också här.”
 
 
””Sverige skall inte bli som Danmark” deklarerade den svenska integrationsministern mellan 2010 och 2014, Erik Ullenhag (L) i en debattartikel 2011. Fram till flyktingkrisen 2015 var det många svenska politiker som höll fram vårt södra grannland som ett avskräckande exempel på hur muslimer stigmatiseras och främlingsfientlighet odlas.
 
Argumenten mot den danska politiken handlade då om principer som tolerans och öppenhet, men också om resultat. Borgerliga och rödgröna politiker pekade på att hårda krav på minoriteter leder till sämre integration.”
 
(…)
 
”Hela inrikespolitiken är på väg att förändras. Frågor som har varit odramatiska har förvandlats till politiska minfält. Det gäller särskilda badtider för kvinnor, kvinnors klädsel, religiös kost och frågan om att ta i hand. Till skillnad från de gamla stridsfrågorna är de svåra att kompromissa om. När det gäller skatter, bidrag och anslag går det alltid att lägga sig någonstans mittemellan. Men antingen måste man ta i hand, eller så är man fri att låta bli. Det är inget alternativ att kroka finger.
 
Det leder till en hätskare och mer polariserad debatt. Det som förr sågs som individuella livsval inom lagens råmärken ses nu som hot mot jämställdhet och andra svenska värderingar.
 
I Danmark har den här debatten förts längre och intensivare än i Sverige. Där måste den som invandrat, på förslag från högerpopulistiska Danskt Folkparti, ta i hand för att få bli medborgare. De särskilda proven i danska och samhällskunskap som länge har krävs för medborgarskap har gjorts allt svårare.
 
Nu ska Sverige också införa medborgarskapstest. Det är en del i uppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Det finns en bred majoritet i riksdagen för sådana språkkrav. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är också för.”

Andelen invånare som vill ha en restriktiv (eller kanske t o m en mycket restriktiv) (flykting)invandringspolitik har exploderat under de senaste tre åren liksom andelen som anser att integrationen har misslyckats och inte fungerar

Andelen invånare i landet som vill ha och vill se färre (utomeuropeiska) flyktingar har mer än fördubblats på bara tre år sedan 2015 (från 20 till hela 41 procent) medan andelen som vill ha och vill se fler flyktingar har mer än halverats sedan dess (från 26 till ynka 12 procent).
 
Den negativa anti-flyktinginvandring-attitydomsvängningen är extremt kraftig och det har aldrig svängt så här snabbt och så här tydligt någonsin tidigare och detsamma gäller den numera mycket negativa synen på integration.
 
 
”Den negativa omsvängningen syns också i synen på hur nyanlända integreras i det svenska samhället. Andelen som anser att integrationen fungerar mycket dåligt har fördubblats på tre år, från 19 till 39 procent. I dag är det bara 7 procent som anser integrationen är välfungerande, medan de som är mycket eller ganska kritiska summerar till 76 procent.”
 
(…)
 
”Bland centerväljare är det 1 av 5 som vill att Sverige ska ta emot färre flyktingar. Motsvarande siffror för Moderaterna är nästan 4 av 5. Skillnaderna är nästan lika tydliga mellan Socialdemokraternas och Miljöpartiets sympatisörer. Bland MP-väljarna vill 19 procent ha en stramare flyktingpolitik, jämfört med 55 procent för S-väljare.
 
Polariseringen syns också mellan kommuner med olika stort flyktingmottagande. I kommunerna med högst mottagande per capita 2015–2017 anser 4 av 10 att invandring är dåligt för Sverige. I kommunerna med lägst mottagande är andelen 3 av 10.”

Svenskarna fortsätter att uppvisa de mest antirasistiska och inkluderande åsikterna i EU

De genomantirasistiska svenskarna i Europas mest genomsegregerade land Sverige fortsätter att gå sin egen antirasistiska och segregerade s k Sonderweg genom svara på ett helt annat sätt än alla andra europeiska s k folkslag:
 
 
Svenskarna fortsätter att uppvisa de allra mest positiva attityderna till invandring och invandrare och särskilt gäller det utomeuropeisk invandring och utomeuropéer (hela 76% – SIC!) i EU-kommissionens senaste Eurobarometer som handlar om invandring och integration samtidigt som svenskarna är det europeiska s k folkslag som allra mest (hela 73% – SIC!) anser att integrationen har misslyckats.
Om mer om svenskarna och deras invandrare – ett axplock svenska extremresultat (d v s där svenskarna antingen är först/bäst eller sist/värst) ur Eurobarometer-rapporten som handlar om hur invånarna i de olika medlemsstaterna relaterar till invandring och invandrare i post-flyktingkrisåret 2015-EU:
 
Hur ofta interagerar du med invandrare på arbetsplatsen?: dagligen 35% (högsta procentsiffran i EU)
 
Hur viktigt är det att invandrarna delar samma kulturella traditioner som svenskarna?: mycket viktigt 16% (lägsta procentsiffran i EU)
 
Invandrarna tar jobben från svenskarna?: håller helt med 12% (lägsta procentsiffran i EU)
Take jobs.jpg
 
Synen på invandrarnas påverkan på samhället: mycket positiv 58% (högsta procentsiffran i EU)
 
Skulle du känna dig trygg med att ha en invandrare som chef?: helt och hållet 76% (högsta procentsiffran i EU)
 
Skulle du känna dig trygg med att ha en invandrare som granne?: helt och hållet 82% (högsta procentsiffran i EU)
 
Är diskriminering ett problem för invandrarna?: ett stort problem 85% (högsta procentsiffran i EU)
Diskriminering.jpg
Är negativa mediaframställningar av invandrare ett problem för invandrarna?: ett stort problem 67% (högsta procentsiffran i EU)
Media.jpg
 
Är de begränsade interaktionerna mellan invandrare och svenskar ett problem?: ett stort problem 74% (högsta procentsiffran i EU)
 
Bör starkare verktyg införas för att stävja diskrimineringen mot invandrare?: håller helt med 56% (högsta procentsiffran i EU)
 
Regeringen gör tillräckligt mycket för att uppmuntra integrationen?: håller med 39% (lägsta procentsiffran i EU)
 
Hur viktiga är arbetsgivarna för integrationen?: mycket viktiga 75% (högsta procentsiffran i EU)
 
Hur viktiga är skolorna och utbildningsväsendet för integrationen?: mycket viktiga 81% (högsta procentsiffran i EU)
 
Invandrarna bidrar till landet med nya idéer: håller helt med 87% (högsta procentsiffran i EU)
 
Invandrarna bidrar till landet med sina kulturer: håller helt med 93% (högsta procentsiffran i EU)
Kultur.jpg
 
Det måste göras mer för att invandrare och svenskar ska interagera mer med varandra på skolor och i bostadsområden: håller helt med 73% (högsta procentsiffran i EU)

SD får fortsatt högst förtroende av väljarna vad gäller politikområdet ”invandring/integration” samtidigt som förtroendet för Åkesson minskar

Den sakfråga och det politikområde som det s k svenska folket och väljarkåren rankar allra högst just nu (d v s som den viktigaste politiska frågan) är fortfarande ”sjukvården” men den fråga som har ökat allra mest under hösten är ”invandring och integration” enligt Novus sista undersökning för året som publicerades i dagarna:
 
 
I september i år svarade 49% att ”invandring/integration” var den viktigaste frågan men idag svarar hela 61% det (och vilket visserligen är en lägre procentsiffra än den som gällde på våren 2016 när detta politikområde hamnade etta i Novus undersökning med hela 65%) och fortfarande rankas SD som det parti i landet som väljarna har högst förtroende för när det gäller sakfrågan ”invandring/integration”: 26% av väljarna ger SD det högsta förtroendet och därefter följer S med 16% och M med 11%.
 
SD får också högt förtroende av väljarna vad gäller politikområdet ”lag och ordning” (15% efter M med 23% och S med 17%), ”äldreomsorg” (9% tillsammans med M och efter S med 18%) samt ”jämställdhet” (9% tillsammans med M och efter S med 18% och V med 10%).
 
Samtidigt fortsätter förtroendet för Åkesson (d v s inte för SD utan för Åkesson som politiker) att sjunka:
 
 
Nu uppger 28% att de har stort eller mycket stort förtroende för Åkesson (jämfört med 30% 2016) – 35% av de manliga väljarna och 20% av de kvinnliga väljarna.

DN:s ledarsida fortsätter att hårdnackat driva tesen att en grupp postkoloniala forskare ligger bakom den misslyckade integrationen i landet

DN:s ledarskribent Erik Helmerson fortsätter att (liksom f ö flera av sina kollegor på DN) både peka ut och hetsa mot svenska forskare (och alla vet redan vilka de är då han i tidigare texter har namngivit dem inklusive mig själv) och driva den rätt så konspiracistiska tesen att en grupp svenska forskare som anses vara både postkoloniala, mångkulturalistiska och antivästinriktade har lyckats förstöra den svenska integrationen (och därmed i förlängningen det svenska samhället) genom sina texter och sina föreläsningar och sin forskning och sin undervisning (och kanske möjligen också genom sin handledning):
 
 
”I Sverige har postkoloniala och västkritiska tankesätt frodats på universitet och myndigheter vilket gett invandrare och deras barn incitament att markera avstånd till det nya landet.”
 
Denna tes bygger då på att minoriteterna själva (och i detta fall de svenska muslimerna) inte har något eget aktörskap utan fjärrstyrs av en grupp forskare (vilka anses inspireras och ”ledas” av Frankfurtskolan) och liknar därmed den tes som extremhögern kolporterar som säger att de utomeuropeiska flyktingarna inte heller har något eget aktörskap utan fjärrstyrs av en grupp judar (vilka anses inspireras och ”ledas” av Soros) och tankegången och tankefiguren handlar i grunden (åtminstone indirekt och möjligen omedvetet/undermedvetet i Helmersons fall) om att utomvästerländska, icke-vita och icke-kristna människor vare sig kan tänka eller handla av egen kraft då de helt enkelt är underlägsna, ”atavistiska”, ”primitiva” och antagligen också ointelligenta.

Kommer SD att fördubbla sitt valresultat nästa år?

SOM-institutets (vid Göteborgs universitet) senaste undersökning som publicerades och presenterades igår visar att invandring/integration fortsätter att vara det s k svenska folkets allra viktigaste politiska fråga (inför 2018 års val): 45% pekar ut invandring/integration som den viktigaste frågan medan 34% rankar utbildningsfrågorna som den viktigaste politiska frågan (som därmed kommer tvåa).
 
Dessutom dominerar invandring/integration fullständigt när det s k svenska folket specifikt pekar ut vilken fråga som oroar dem allra mest inför framtiden: 25% svarar att det är frågor som rör invandring/integration som oroar dem allra mest inför framtiden jämfört med 7% som oroar sig för EU/internationella frågor och 7% som oroar sig för styrelseskicket (vilka därmed kommer på delad andraplats).
 
Slutligen fortsätter SD att rankas som etta av det s k svenska folket som det parti som uppvisar den bästa invandringspolitiken: 21% svarar att SD har den bästa invandringspolitiken och därefter kommer SAP med 19% och M med 17%. Även i andra undersökningar har SD:s invandringspolitik hamnat på förstaplats när det s k svenska folket ombeds att ranka vilket parti som uppvisar den bästa invandringspolitiken oavsett hur en själv röstar liksom att Åkesson har rankats som en av landets mest förtroendeingivande partiledare när det s k svenska folket ombeds att ranka vilken partiledare som är mest förtroendeingivande oavsett hur en själv röstar.
 
Alltför mycket tyder m a o tyvärr på att SD kan komma att (mer eller mindre) dubblera sitt förra valresultat i 2018 års riksdagsval och erhålla kring 23-25% av rösterna.

Om ”exotiska” djur och växter och utomeuropeisk bakgrund-invånarna

Många på den borgerliga kanten och kanske fr a inom landets högerpopulistiska och högerextrema kretsar har under de senaste dagarna gjort sig lustiga över och också blivit rejält upprörda över att offentliga medel går till det planerade kamelcentret i Angered i Göteborg som också ska bebos av alpackor (så att även Göteborgs alla latinamerikaner ”får sitt”):
 
 
Faktum är dock att den klassiska koloniala (och även rasbiologiska) sammankopplingen mellan djur och även växter (d v s helt enkelt naturen och därmed indirekt det primitiva, det vilda, det barbariska o s v) och utomeuropéer har varit en röd tråd inom svensk s k integrationspolitik åtminstone ända sedan 1980-talet när de utomeuropeiska invandrarna ”gick om” de inomnordiska och europeiska invandrarna i statistikens värld och sedan dess har ett flertal s k integrationsprojekt som finansierats med skattemedel och även med forskningsmedel genomförts som handlar om att importera och plantera utomeuropeiska s k exotiska ”Tredje världen-djur” och utomeuropeiska s k exotiska ”Tredje världen-växter” i landet vilka antas hjälpa de utomeuropeiska invandrarna att känna sig hemma i Sverige.
 
För några år sedan blev jag själv utkonkurrerad i en Formas-medelstilldelningsomgång av ett mångmiljonforskningsprojekt som leddes av Arkitektur- och designcentrum- och KTH-affilierade forskare (som så klart är vänster och antirasister och vill väl, d v s det är så klart inte något fel på forskarna i sig) och som bl a gick ut på att skapa en slags ”världens park” i norra Botkyrka som skulle bestå av ett utomeuropeiskt s k exotiskt ”Tredje världen-träd” per utomeuropeisk invandrargrupp för att få de utomeuropeiska invandrarna i Botkyrka att känna sig mer hemma i landet och i Stockholm (medan mitt eget utkonkurrerade projekt som ansågs ha mindre samhällsnytta handlade om hur Flemingsberg just nu växer fram som Söderorts nya stadskärna) och Botkyrka kommun drev f ö tidigare ett arbetsmarknadsprojekt som handlade om att ta in ”Mellanöstern-getter” för att skapa jobb åt kommunens alla invandrarkvinnor.