Kategori: blandrelationer

Kvinnor med bakgrund i Sydost- och Nordostasien är antagligen överrepresenterade bland de kvinnor som dödas av en närstående

Så har ännu en (sydost/nordost)asiatisk kvinna blivit dödad av sin partner och tyvärr tyder mycket på att de (sydost/nordost)asiatiska kvinnorna är rejält överrepresenterade bland de 15-talet kvinnor i Sverige som varje år just dödas av en närstående i samband med en heterosexuell intimrelation:

https://www.expressen.se/kvallsposten/cecilia-blev-kar-ett-halvar-senare-hogg-han-ihjal-henne/?

I just detta fall handlar det om en adopterad kvinna från Sydkorea som nyligen hade kommit i kontakt med sin koreanska familj och av de 5-6 mord på (sydost/nordost)asiatiska kvinnor som jag känner till och som har ägt rum bara under de senaste åren så har mördaren i praktiken alltid varit en majoritetssvensk man och så verkar vara fallet även denna gång.

Antagligen avspeglar detta att mördarna nästan alltid är majoritetssvenska män det demografiska faktumet att den absoluta majoriteten av alla (sydost/nordost)asiatiska kvinnor i Sverige som är heterosexuella och som inte är singlar och som är mellan ca 15-60 år gamla och vare sig de är invandrade, blandade, adopterade eller ”andrageneration:are” just är tillsammans med en icke-(sydost/nordost)asiatisk man och nästan alltid med en majoritetssvensk man även om det blir allt vanligare även bland heterosexuella minoritetsmän att vara tillsammans med en (sydost/nordost)asiatisk kvinna.

OBS 1: Det är lika fel när majoritetssvenska kvinnor dödas.

OBS 2: Det är lika fel när minoritetsmän dödar.

OBS 3: Det är inte fel med blandrelationer.

Ett besök på Eurasian Community House i Singapore

Besökte för några dagar sedan Eurasian Community House i Singapore där representanter för Singapores blandade asiatiska minoritet huserar: Mellan ca 1600-1800 och under s k tidigmodern tid utvandrade nästan en miljon (vita kristna) europeiska män till Asien och av vilka flertalet var portugiser, spanjorer, holländare, fransmän och engelsmän men också 1000-tals skandinaver (liksom tyskar, italienare m fl) och även om kanske möjligen en tredjedel till slut återvände till Europa efter att ha spenderat ett eller flera år i Asien så fick ett mycket stort antal av de europeiska männen (upptäckare, äventyrare, bosättare, sjömän, handelsmän, soldater, missionärer, diplomater, forskare, tjänstemän, adelsmän o s v) barn med asiatiska kvinnor och det är ättlingar till dessa som idag kallas Eurasian (Eurasian-minoriteter finns idag i hela Sydasien och Sydostasien liksom även i Nordostasien) – de blev helt enkelt ett eget s k folkslag som fortsatte att gifta sig med och reproducera sig med varandra och som fr a utmärkte sig genom att vara kristna och tala ett eller flera europeiska kolonialspråk.
39403730_10155845067865847_2107283351109894144_n.jpg
 
Ofta blev Eurasian-minoriteten något av ”go between:ers” mellan de olika infödda s k folkslagen och västerlänningarna och idag verkar de vara överrepresenterade inom kulturvärlden, akademin, mediebranschen, idrotten, näringslivet och politiken.
 
Under högimperialismen på 1800-talet och under kolonialtiden och Kalla kriget på 1900-talet uppstod än fler blandrelationer mellan västerländska män och asiatiska kvinnor och än fler blandade barn föddes och än idag är det mycket vanligt att se vita män och asiatiska kvinnor vandra hand i hand på gatorna i städerna i hela Nordost- och Sydostasien och inte minst här i Singapore.
 
Sedan den s k 68-revolutionen och den moderna antirasismens uppkomst som bl a innebar att antalet blandrelationer över de s k rasgränserna mellan vita män och asiatiska kvinnor exploderade i antal så finns det numera långt fler blandade asiater i västvärlden än i Asien.
39280013_10155845068215847_5837758718824939520_n.jpg

Ny artikel visar att s k rasliga utseende- och kroppsaspekter har betydelse för majoritetssvenskars attityder till intimrelationer över de s k rasgränserna

Sayaka Osanami Törngrens artikel ”Playing the safe card or playing the race card? Comparison of attitudes towards interracial marriages with non-white migrants and transnational adoptees in Sweden” i tidskriften Comparative Migration Studies undersöker hur majoritetssvenskar relaterar till och upplever intimrelationer över de s k rasgränserna i ett Sverige präglat av färgblindhet och antirasism och där frågor om ras och s k rasliga utseende- och kroppsskillnader är i det närmaste tabubelagda att tala om och kanske t o m att tänka på.

 

Namnlöst.jpg

 

Osanami Törngren har i sin studie specifikt undersökt hur majoritetssvenskar ser på och betraktar intimrelationer över de s k rasgränserna när partnern är icke-vit invandrad respektive icke-vit adopterad (t ex de som har bakgrund i Afrika, Latinamerika, Asien och den s k MENA-regionen) utifrån vad som anses vara socialt accepterat eller ej och via både enkäter och intervjuer och hon finner att även om kultur (och i detta fall de adopterades svenskhet, europeiskhet och västerländskhet) verkar ha betydelse då det anses mer accepterat att ha en adopterad partner jämfört med att ha en invandrad partner så slår ras (och i detta fall de adopterades annorlunda utseenden och kroppar) ändå igenom: De flesta deltagarna i studien föredrar en majoritetssvensk partner, tendensen är ändå tydlig att både icke-vita invandrare och icke-vita adopterade anses vara mindre socialt accepterade att ha som intimrelationspartners och det finns också en tydlig (ras)hierarki vad gäller de adopterade – de som är mest socialt accepterade att ha som intimrelationspartners är de adopterade från Latinamerika och därefter de adopterade från Asien och slutligen de adopterade från Afrika:

 

”This study focused solely on the attitudes towards interracial marriages; and the results clearly demonstrate that race and visible differences do matter in Sweden. The survey and interview results clearly show that even though transnational adoptees are more socially Osanami Törngren Comparative Migration Studies (2018) 6:10 Page 12 of 17 accepted as marriage partners, because of their cultural and linguistic compatibility, they are not as preferable compared to Swedes, because of their racial and visible differences. Combining the survey and the interviews, the complex and intricate reasoning behind the attitudes toward interracial relationships came to the surface. The results open up a discussion, and they question the idea of colorblindness in Sweden. I would like to stress the importance of including adoptees in studies of international migration and ethnic relations in order to shed light on how race and visible differences matter in the Swedish context. The comparison of non-white adoptees and persons of migrant origin can contribute to a deeper understanding of racism and discrimination – something that the idea of culture and ethnic differences cannot explain.”

 

Ny avhandling visar att s k rasliga utseendeskillnader har betydelse även i Sverige vad gäller intimrelationer över de s k rasgränserna

Nu har Annika Elwerts avhandling ”Will you intermarry me? Determinants and consequences of immigrant-native intermarriage in contemporary Nordic settings” försvarats vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet och som undersöker s k blandrelationer och s k blandäktenskap och intimrelationer över de s k rasgränserna i en svensk och nordisk kontext liksom vad som driver dessa relationer.
 
Bland annat konstaterar Elwert det som tidigare studier om intimrelationer över de s k rasgränserna har indikerat såsom att vissa invandrargrupper är extremt ”inriktade” på att ingå i intimrelationer med majoritetssvenskar (vissa latinamerikanska invandrargrupper, vissa asiatiska invandrargrupper samt vissa karibiska och nord- och västafrikanska invandrargrupper) men att det samtidigt föreligger extremt utpräglade könsskillnader mellan dessa invandrargrupper (t ex är över 90% av alla invandrare från Nordafrika som befinner sig i en intimrelation med en majoritetsinvånare män medan över 90% av alla invandrare från Östasien och Sydostasien som befinner sig i en intimrelation med en majoritetsinvånare är kvinnor).
 
Vidare konstaterar Elwert att till skillnad från s k monogama intimrelationer (och oavsett sexuell läggning), d v s när majoritetsinvånare är och blir tillsammans med varandra (och vare sig de är gifta, lever i partnerskap eller är s k sambos eller s k särbos) och vilket naturligtvis är det absolut vanligaste för merparten av alla majoritetsinvånare (d v s de allra allra flesta majoritetssvenskar blir s a s ”ihop med” andra majoritetssvenskar och får även barn med andra majoritetssvenskar), så är åldersskillnaden betydligt större när det gäller blandrelationer över de s k rasgränserna och den majoritetssvenska partnern är då i stort sett alltid äldre och ibland t o m betydligt äldre än minoritetspartnern.
 
Utgångspunkten i avhandlingen är att denna åldersskillnad handlar om ett slags statusutbyte: Majoritetspartnern, som då nästan alltid är äldre eller t o m betydligt äldre än minoritetspartnern, får högre status genom att kunna ”få” och ”ha” en yngre eller t o m betydligt yngre partner än andra majoritetssvenskar ”får” och ”har” medan minoritetspartnern ”byter bort” sitt stigma att inte vara vit, att vara invandrare och att på andra sätt vara annorlunda (språkligt, religiöst o s v) genom att ”få” och ”ha” en vit partner som kanske inte alltid garanterar men definitivt ökar chanserna många gånger om att få ett s k bra liv i Sverige och åtminstone mätt utifrån socioekonomiska utfallssiffror (att ha en s k god och s k bra ekonomi, att bo s k fint och s k stort, att leva längre än andra invandrare o s v) som så klart samtidigt inte säger någonting om de eventuella psykosociala ”förluster” och ”offer” som också kan tänkas finnas med i bilden (t ex att också majoritetspartnern och inte minst majoritetspartnerns blandade barn kan komma att utsättas för diskriminering och att minoritetspartnern kan komma att isoleras från sina s k landsmän och landsmaninnor och t o m stigmatiseras som en s k ”förrädare”).
 
Elwert har även i sin avhandling använt sig av icke-vita utlandsadopterade som jämförelsegrupp utifrån utgångspunkten att det enda som skiljer dem från majoritetssvenskarna är deras annorlunda kroppar och utseenden medan invandrarna och deras barn (d v s de s k ”andrageneration:arna”) inte bara skiljer sig kroppsligen och utseendemässigt gentemot majoritetssvenskarna utan också nästan alltid språkligt, religiöst och etniskt-kulturellt. Elwert finner att åldersskillnaden kvarstår även för icke-vita utlandsadopterade och särskilt gäller det de latinamerikanska utlandsadopterade och de sydasiatiska utlandsadopterade, d v s även de är generellt yngre eller t o m betydligt yngre än sina majoritetssvenska partners (OBS: uppemot 95% av samtliga icke-vita utlandsadopterade som har en partner har då en majoritetspartner). Åldersskillnaden gäller även bland utlandsadopterade från Östasien och Sydostasien men är inte lika utpräglad bland dessa jämfört med den åldersskillnad som gäller bland invandrare från Östasien och Sydostasien som är tillsammans med majoritetssvenskar (OBS: i detta fall gäller det i huvudsak adopterade respektive invandrade kvinnor från Östasien och Sydostasien som ingår i en intimrelation över de s k rasgränserna med majoritetssvenska män då långt färre invandrade och adopterade män från Östasien och Sydostasien lever i intimrelationer med majoritetssvenska kvinnor) men Elwert förklarar detta med att åldersskillnaden mellan just invandrade kvinnor från Östasien och Sydostasien som är tillsammans med majoritetsmän är så kraftig (den är t ex generellt större än den åldersskillnad som gäller när karibiska och västafrikanska män lever i intimrelationer med majoritetskvinnor) att den mindre åldersskillnaden som föreligger mellan adopterade kvinnor från Östasien och Sydostasien som är tillsammans med majoritetsmän därmed är förståelig.
 
Elwert menar därmed att hon har kunnat (be)visa att även i dagens Sverige så har s k rasliga kropps- och utseendeskillnader betydelse på den s k ”begärsmarknaden” även om många majoritetssvenskar nog skulle hävda att utseendet och det yttre (d v s kroppen eller skalet) inte spelar någon roll och särskilt just inte s k rasskillnader:
 
”This study is the first to address the difference between race-based status exchange and immigrant status exchange, and it is novel in that it uses international adoption to Sweden for examining the relative importance of these two types of exchange. A key contribution of this study is the finding that not only do perceived cultural differences lead to differential treatment but also that a purely physical difference leads to differential treatment in the marriage market.”

De blandade barnens tid är nu

De blandade barnens tid är nu och det märks sannerligen i den samtida svenska bildkulturen:
24301164_10155243691830847_10918704969599369_n.jpg
 
I de lägre ålderskategorierna utgör de s k blandbarnen (t ex barn med svart pappa-vit mamma, barn med vit pappa-asiatisk mamma, barn med en s k MENA-förälder-vit förälder och barn med en latinamerikansk förälder-vit förälder) numera mellan 7-9% av alla barn och vilket är bland den högsta procentsiffran i hela västvärlden bredvid proportionen blandbarn i USA, Storbritannien, Frankrike, Kanada, Australien och Nederländerna. De första svenska blandbarnen föddes redan på 1960-och 70-talen och antalet och andelen blandbarn tog fart på 1980- och 90-talen men har ökat kraftigt fr a på 2000-talet i och med att den utomeuropeiska s k kärleksinvandringen har exploderat i omfattning samtidigt som ett ökande antal s k ”andragenerationare” samt utlandsadopterade med utomeuropeisk bakgrund också har fått barn med majoritetssvenskar under 2000-talet.

Är de i huvudsak vita engelsktalande invandrarna de mest utpräglade ”kärleksinvandrarna” av alla invandrargrupper?

Jag har nyligen å en kollegas vägnar sammanställt de mest aktuella siffrorna rörande de i huvudsak vita engelsktalande invandrargrupperna i Sverige, d v s siffror rörande invandrarna från Storbritannien och från sex i huvudsak vita bosättarstater vilka tidigare ingick i Brittiska imperiet och även siffror rörande deras barn uppdelade på om de är s k blandade eller ej (och enbart inkluderande de som har en svenskfödd förälder och en förälder som är född i ursprungslandet ifråga) och det är verkligen slående för att inte säga smått ”chockerande” att kunna konstatera att den i huvudsak vita engelsktalande närvaron och minoriteten i Sverige nästan helt utgörs av förstagenerationsinvandrare och s k blandade, d v s det handlar i extremt hög grad och till synes nästan enbart om s k ”kärleksinvandrare” och i första hand om i huvudsak vita engelsktalande män som ingår i intimrelationer med och som även får barn med svenskfödda kvinnor medan det totala antalet s k ”andrageneration:are” som har två föräldrar födda i ursprungslandet ifråga endast uppgår till 1044 just nu levande och i Sverige permanent boende individer från samtliga sju ursprungsländer:
 
Storbritannien och (f d ) Brittiska imperiet är uppenbarligen en man och den maskulina parten medan Sverige är en kvinna och den feminina parten i just detta minoritetssammanhang och den i huvudsak vita engelsktalande ”kärleksinvandringen” är faktiskt ännu mer extrem än den som gäller för de (öst- och sydost)asiatiska invandrargrupperna (där Sverige i och för sig omvänt är en man medan Asien är en kvinna, d v s invandringen från Östasien och Sydostasien består till största delen av kvinnor som invandrar för att ingå i intimrelationer med och även få barn med svenska män) liksom för de karibiska och väst- och nordafrikanska invandrargrupperna (där Sverige också är en kvinna – d v s invandringen från Karibien, Västafrika och Nordafrika består till största delen av män som invandrar för att ingå i intimrelationer med och även få barn med svenska kvinnor).
 
Population data concerning British immigrants and former British Empire immigrants from the settler states and their children (the so-called second generation and the so-called mixed with a Swedish born parent) who were living permanently in Sweden on December 31, 2016:
 
born in the UK (the first generation of British immigrants in Sweden): 26 442
born in Sweden with a UK born father and a UK born mother (the so-called second generation Brits): 733
born in Sweden with a UK born father and a Swedish born mother (the so-called mixed Brits): 15 400
born in Sweden with a UK born mother and a Swedish born father (the so-called mixed Brits): 5992
 
born in Australia (the first generation of Australian immigrants in Sweden): 4266
born in Sweden with an Australian born father and an Australian born mother (the so-called second generation Australians): 28
born in Sweden with an Australian born father and a Swedish born mother (the so-called mixed Australians): 2039
born in Sweden with an Australian born mother and a Swedish born father (the so-called mixed Australians): 879
 
born in Canada (the first generation of Canadian immigrants in Sweden): 3757
born in Sweden with a Canadian born father and a Canadian born mother (the so-called second generation Canadians): 29
born in Sweden with a Canadian born father and a Swedish born mother (the so-called mixed Canadians): 1714
born in Sweden with a Canadian born mother and a Swedish born father (the so-called mixed Canadians): 1572
 
born in Ireland (the first generation of Irish immigrants in Sweden): 2667
born in Sweden with an Irish born father and an Irish born mother (the so-called second generation Irishmen): 30
born in Sweden with an Irish born father and a Swedish born mother (the so-called mixed Irishmen): 1528
born in Sweden with an Irish born mother and a Swedish born father (the so-called mixed Iriishmen): 533
 
born in New Zealand (the first generation of New Zealander immigrants in Sweden): 1133
born in Sweden with a New Zealand born father and a New Zealand born mother (the so-called second generation New Zealanders): 4
born in Sweden with a New Zealand born father and a Swedish born mother (the so-called mixed New Zealanders): 836
born in Sweden with a New Zealand born mother and a Swedish born father (the so-called mixed New Zealanders): 221
 
born in South Africa (the first generation of South African immigrants in Sweden): 2698
born in Sweden with a South Africa born father and a South Africa born mother (the so-called second generation South Africans): 40
born in Sweden with a South Africa born father and a Swedish born mother (the so-called mixed South Africans): 1091
born in Sweden with a South Africa born mother and a Swedish born father (the so-called mixed South Africans): 553
 
born in the USA (the first generation of American immigrants in Sweden): 20 014
born in Sweden with a US born father and a US born mother (the so-called second generation Americans): 180
born in Sweden with a US born father and a Swedish born mother (the so-called mixed Americans): 12 973
born in Sweden with a US born mother and a Swedish born father (the so-called mixed Americans): 9971

Om ovanliga blandheteroparkombinationer

Jag kanske är en aning fixerad vid detta med ras(stereotyper), minoriteter, intimrelationer och statistik men idag såg jag faktiskt ett (hetero)par som består av en kvinna som har bakgrund i den s k MENA-regionen och en asiatisk man – d v s en (bland)parkombination som knappt ens existerar i den offentliga äktenskaps- och sambostatistiken.
 
Att allt fler män från den s k MENA-regionen numera är tillsammans med asiatiska kvinnor är ett faktum liksom även att ett växande antal svarta och latinamerikanska män också är det men asiatiska män är fortfarande sällan tillsammans med vare sig majoritetskvinnor eller med andra minoritetskvinnor än asiatiska kvinnor och de (heterobland)par som trots allt existerar såsom t ex mellan en svart kvinna och en asiatisk man får åtminstone mig att ”höja på ögonbrynen” samt vända mig om en extra gång och ”titta till” när jag ”springer på” dem och ser dem skymta förbi ”i ögonvrån” i det offentliga rummet.