Category: blandade

Socialstyrelsen illustrerar sin statistik med en bild på en vit kvinna och en svart man (och ett blandat barn)

Socialstyrelsen ”sticker ut hakan” och till på köpet på midsommarafton (d v s på Sveriges inofficiella nationaldag) genom att (normkritiskt och antirasistiskt) använda sig av den mest ikoniska och ”odödliggjorda” av alla (heterosexuella) blandparskombinationer (bredvid blandparskombinationen vit man – asiatisk kvinna), d v s den mellan en vit kvinna och en svart man som över 30% var emot eller delvis var emot i en tidigare enkätundersökning när de fick frågan om de tyckte att denna typ av blandparskombination var negativ eller positiv (medan 37% var för densamma och 12% både var emot och för).
SoS.jpg
 
Förra gången en myndighet gjorde detsamma var när Utbildningsradion (i samarbete med RFSU) producerade en sexualupplysningsfilm riktad till barn och unga och där ett blandat (hetero)par som utgjordes av en svart man och en vit kvinna förekom och vilket resulterade i närmare en halv miljon inlägg på nätet som kommenterade filmen och varav 100 000-tals tyvärr utgjordes av mer eller mindre negativa kommentarer som fördömde eller åtminstone kritiserade detta ”tilltag” från Utbildningsradions sida.
 
Det var dock för 5-6 år sedan och Utbildningsradion sände filmen både på sin hemsida och via andra kanaler och vilket gjorde att filmen nådde en stor publik men denna gång har Socialstyrelsen valt att publicera bilden på Instagram och inte på sin hemsida där endast siffrorna som bilden gör ”reklam” för redovisas.

Vilka grupper av blandade går det bäst för mätt i inkomstnivå?

Det heter ofta inom minoritets-Sverige att det går allra bäst för de blandade (när den ena föräldern är svenskfödd och den andra föräldern är invandrad), och att det t o m går bättre för de blandade än för de adopterade vilka snarare i mångt och mycket hamnar på ”andrageneration:arnas” nivå (medan invandrarna av ”naturliga” skäl hamnar allra sist utifrån socioekonomiska utfall), och ett sätt att mäta och visa detta är att utgå från medelårsinkomsten för infödda majoritetssvenskar och titta på i hur hög grad olika blandade grupper uppnår samma inkomstnivå.
 
Uppnådd procentandel av majoritetssvenskars medelårsinkomst 2008-10 för blandade personer vars ena förälder är majoritetssvensk och vars andra förälder är född i:
 
Tyskland 100% (till övervägande delen en tysk mor och en svenskfödd far)
Danmark 98%
Norge 97%
Finland 94% (till övervägande delen en finsk mor och en svenskfödd far)
Grekland 89% (till övervägande delen en grekisk far och en svenskfödd mor)
Polen 88% (till övervägande delen en polsk mor och en svenskfödd far)
Iran 86% (till övervägande delen en iransk far och en svenskfödd mor)
f d Jugoslavien 82%
Eritrea 82% (till övervägande delen en eritreansk far och en svenskfödd mor)
Etiopien 82% (till övervägande delen en etiopisk far och en svenskfödd mor)
Vietnam 79% (till övervägande delen en vietnamesisk mor och en svenskfödd far)
Chile 78%
Bosnien 77%
Syrien 74% (till övervägande delen en syrisk far och en svenskfödd mor)
Libanon 71% (till övervägande delen en libanesisk far och en svenskfödd mor)
Turkiet 70% (till övervägande delen en turkisk far och en svenskfödd mor)
Irak 66%
Somalia 62%

Nya siffror om de könade blandrelationerna

Av landets cirka 200 olika invandrar- och minoritetsgrupper har ett relativt stort antal i det närmaste ”tillkommit” genom (både hetero -och homosexuella) intimrelationer mellan invandrare från ursprungslandet och minoriteten ifråga och infödda majoritetssvenskar och vilket innebär att s k familjeanknytningsinvandring som ibland också kallas ”kärleksinvandring” har resulterat i fler blandade ”andragenerationsbarn” än ”andragenerationsbarn” vars båda föräldrar kommer från ursprungslandet ifråga. Detta gör i sin tur att det med fog går att påstå att inget annat västerländskt ”folk” än svenskarna lever i blandrelationer med invandrare och minoriteter i så hög utsträckning bredvid möjligen också fransmännen. I alla andra västländer är intimrelationer över nations-, kultur, ras-, religion- och språkgränserna helt enkelt mer ovanliga eller t o m mycket mer ovanliga än just i Sverige (och i Frankrike).
 
Samtidigt är dessa blandrelationer påfallande könade utifrån ursprungsland – t e x är heterosexuella blandrelationer mellan majoritetssvenskar och central- och östeuropéer nästan alltid en fråga om en majoritetssvensk man och en central- och östeuropeisk kvinna (med undantag av Balkan där det omvända förhållandet råder och därmed liknar situationen vad gäller blandrelationer mellan majoritetssvenskar och sydeuropéer där det oftast handlar om en sydeuropeisk man och en majoritetssvensk kvinna). Här nedan följer ett antal utvalda invandrargrupper som illustrerar hur könade vissa av dessa blandrelationer är (OBS: nedanstående siffror handlar enbart om heterosexuella blandrelationer som har lett till blandade barn):
 
Ett urval exempel på blandrelationer när mannen är född i… och kvinnan är inrikes född:
Algeriet 96%
Tunisien 95%
Egypten 83%
Grekland 83%
Gambia 81%
Marocko 81%
Nigeria 81%
Senegal 80%
Pakistan 78%
Jamaica 71%
Libanon 71%
Australien 70%
Portugal 68%
Chile 60%
 
Ett urval exempel på blandrelationer när kvinnan är född i… och mannen är inrikes född:
Thailand 90%
Ukraina 90%
Filippinerna 89%
Ryssland 88%
Sydkorea 88%
Vitryssland 86%
Vietnam 87%
Polen 68%
Finland 63%
 
Grovt sett går det med andra ord lite vanvördigt (och ”sexistiskt” och rasistiskt”) att påstå att för en majoritetssvensk så är den engelsktalande världen (inklusive USA, Australien, Kanada och Nya Zeeland) och den spansktalande världen (inklusive Latinamerika) en man, Central- och Östeuropa plus Finland är en kvinna, Karibien och Afrika är en man och västra Asien och Nordafrika (Mellanöstern) är en man medan södra och östra Asien är en kvinna.

Att föra statistik om blandade

Många som ”kan” minoritets-Sverige ”på sina fem fingrar” (antar att jag möjligen hör dit) och som är särskilt intresserade av de blandade (antar att jag också hör dit) känner mycket väl till att fram tills 2003 så ingick de invånare som har en inrikes född förälder och en utrikes född förälder (d v s just de blandade) i kategorin ”utländsk bakgrund” men få känner nog till att när den svenska kyrkobokförings- och mantalsskrivningsbaserade befolkningsstatistiken ”vetenskapligfieras”, ”streamline:as” och växer fram mellan ca 1870-1930 så var ett av syftena just att kunna räkna, identifiera och kategorisera alla de invånare i landet som inte räknades som majoritetssvenskar och som ”helvita” ”helsvenskar” och dit hörde naturligtvis de inhemska minoriteterna liksom än mer de som invandrade till landet och vilka benämndes som ”utlänningar” (denna beteckning kvarstod ända fram tills 1969 då kategoribeteckningen ”invandrare” infördes) men också de som var blandade och som det fanns ett intresse av att räkna och föra statistik på (på den tiden var det nästan alltid en fråga om inrikes födda mödrar och utrikes födda fädrer).
16111995_10154301380225847_1832381339_n kopia.jpg
 
1944 kunde därför specifika ”sifferdetaljer” ur den svenska befolkningsstatistiken rapporteras på följande vis i dåtidens press och inte utan med en viss putslustig humor – d v s att antalet blandade födda utom äktenskapet och med en ”utlänning” till far hade ökat i Dalarna sedan 1940 och även om det som synes handlade om mycket små siffror i absoluta tal (en ökning från två sådana barn 1940 till 26 stycken 1943) så ansågs det ha ett (smått humoristiskt) nyhetsvärde mot bakgrund av Dalarnas privilegierade position som svenskhetens ”kärnland” (det sägs ibland att självaste Himmler ska ha sagt, efter att ha förläst sig på de svenska rasforskarnas ymniga s k vetenskapliga studier och publikationer och glott på kartor, tabeller och kurvor som visualiserade svenskarnas kroppsmått och utseendedrag och inte minst dreglat över fotografier på svenska män och kvinnor, att de vackraste exemplaren av den germanska rasen bor vid Siljans stränder). 1944 bör ”utlänningar” i praktiken f ö ha inneburit exempelvis danska judar, baltiska och norska flyktingar samt en och annan kontinentaleuropé.

Om två av Sveriges första blandade och om Sveriges kanske första (inhemskt) transrasialt adopterade

Om två av Sveriges första blandade (med en svensk mor och en far från Medelhavsregionen och Mellanöstern) och om Sveriges kanske första (inhemskt) transrasialt adopterade
 
Per Wästerg skriver i dagens SvD Kultur om (Joakim Langers bok om) diplomaten Constantin Karadja som lyckades förhindra att 10 000-tals rumänska judar mördades under kriget och som växte upp i Stockholm då hans mor var den stenrike ”brännvinskungen” LO Smiths dotter Mary:
 
 
Enligt Wästberg (och Langer) blev Mary som var gift med den osmanske paschan Jean Karadja (som var Osmanska imperiets ambassadör i Stockholm) sedermera pro-nazist innan och under kriget och översatte bl a Sions vises protokoll: Alltför många inom den svenska överklassen vurmade som bekant för antisemitism, fascism och nazism under mellankrigstiden.
 
Constantin Karadja som föddes 1889 bör vara en av landets första blandade med en svensk mor och en far från Medelhavsregionen och Mellanöstern (OBS: detta är den statistiskt-demografiskt absolut vanligaste ”blandparskombon” än idag – och månne lade den svenske ”brännvinskungens” dotter faktiskt grunden till denna blandparskombinationstradition?).
 
Jean Karadja fick dessutom ett barn med en svensk tjänsteflicka (innan äktenskapet med Mary Smith) som adopterades vid två års ålder under namnet Nannie av det legendariska paret Knut och Alice Wallenberg vilka annars har gått till historien som barnlösa: Det är mycket vanligt för att inte säga i det närmaste legio att eftervärlden benämner adoptivföräldrar som barnlösa då adoptivbarn sällan eller aldrig betraktas som ”riktiga” barn i historiens backspegel och inte minst gäller det kändisar (t ex heter det nästan alltid att Jean-Paul Sartre och Simone de Beauvoir var och gick bort som barnlösa men båda adopterade två döttrar – Arlette Elkaïm från Algeriet respektive Sylvie Le Bon vilka f ö båda fortfarande lever).
 
Nannie Wallenberg (vars liv kom att bli rätt så dramatiskt – se http://www.nt.se/nyheter/nannie-wallenberg-var-inte-lik-nagon-annan-1595609.aspx) föddes 1885 och bör liksom sin lillebror Constantin inte bara ha varit en av landets första blandade med en svensk mor och en far från Medelhavsregionen och Mellanöstern (och dessutom fyra år äldre än sin halvbror Constantin) utan också landets kanske första (inhemskt) transrasialt adopterade som dessutom adopterades av Sveriges rikaste och mäktigaste par (d v s ”Wallenberggubben” i egen hög person och dennes fru) och det kanske märkligaste av allt är att Nannie Wallenbergs gamla hem i Östergötland Fogelvik slott just nu är till salu (slottet verkar f ö ha varit till salu ett tag nu till det facila priset av 35 miljoner SEK – frågan är väl dock kanske vem som egentligen vill bo nära den visserligen rätt så romantiska borgruin där den olycksalige medeltidskungen Karl Knutsson Bonde en gång huserade).
 

Erland Yang, en av landets äldsta blandade har gått bort

Erland Yang, en av Sveriges äldsta blandade, har gått bort: Yang föddes under kolonialtiden, hans mor var svensk (född Colliander) och hans far tillhörde den på den tiden förmögna Sichuanfamiljen Yang. Efter den kinesiska revolutionen 1949 flydde Yangs familj till Sverige och han spelade som krögare en avgörande roll för att introducera kinesisk mat i Sverige – bl a anses han ha uppfunnit den svensk-kinesiska rätten fyra små rätter på 1970-talet.
 
Före 1945 och egentligen innan 1960-talet fanns ytterst få blandade i Sverige utifrån definitionen att ha en vit svensk förälder och en icke-vit utomeuropeisk förälder: Endast några enstaka svenska missionärer, handelsresande, diplomater, forskare, journalister, äventyrare och resenärer fick barn med ”infödda” i kolonierna fram tills 1960-talet och endast några enstaka svenskar fick barn med icke-vita som besökte Sverige fram tills 1960-talet såsom svarta amerikanska artister och musiker, sjömän från Latinamerika, människor från Indien, Kina och subsahariska Afrika som fördes till Sverige för att mer eller mindre visas upp och ställas ut och diplomater och affärsmän från Mellanöstern.

Om antalet (och andelen) blandade och adopterade asiater i Sverige

Antal invånare födda i Sverige med en inrikes född far och en mor född i (den 31 december 2015):
Burma: 50
Filippinerna: 6118
Hong Kong: 86
Indonesien: 1087
Japan: 1464
Kambodja: 99
Kina: 2384
Laos: 139
Malaysia: 383
Mongoliet: 168
Nordkorea: 3
Singapore: 238
Sydkorea: 6169
Taiwan: 269
Thailand 13 066
Vietnam: 1383
= 33 106
 
Kommentar: Det totala antalet blandade asiater som har en asiatisk mor och en inrikes född förälder uppgår idag (år 2016) till kring 35 000 invånare. Därtill tillkommer uppemot 10 000 blandade asiater som har en asiatisk mor och en far född i ett annat land än Sverige (t ex en far född i Finland, Norge, Tyskland, Iran o s v) liksom cirka 10 000 blandade asiater som har en asiatisk far och en mor som antingen är inrikes född eller född i ett annat land än Sverige.
 
Antal invånare adopterade från (den 31 december 2011):
Burma: 1
Filippinerna: 413
Hong Kong: 9
Indonesien: 755
Japan: 21
Kambodja: 3
Kina: 3992
Laos: 10
Malaysia: 21
Mongoliet: 11
Nordkorea: 52
Singapore: 3
Sydkorea: 8840
Taiwan: 292
Thailand: 2101
Vietnam: 1872
= 18 396
 
Kommentar: Det totala antalet adopterade asiater som är adopterade av fr a majoritetssvenskar uppgår idag (år 2016) till över 20 000 invånare. Nordkorea som födelseland innebär i praktiken Sydkorea – det handlar om adoptivföräldrar alternativt tjänstemän som har rapporterat/folkbokfört fel födelseland.
 
Av landets närmare 200 000 invånare med någon form av bakgrund i Nordost- och Sydostasien utgör de blandade över 25 procent och de adopterade 10 procent och därtill lever uppskattningsvis över 50 procent av asiaterna i någon form av (intim)relation med en icke-asiat – fr a handlar det om asiatiska kvinnor som är tillsammans med, gifta med och/eller bor med en icke-asiatisk man och fr a med en majoritetssvensk man: Ingen annan minoritet uppvisar vare sig en så hög andel blandade eller en så hög andel adopterade eller en så hög andel blandrelationer som just asiaterna.