Kategori: antirasism

Artisten, medborgarrättsrörelsekämpen och den gamle Sverigevännen Harry Belafonte har gått bort

Det har antagligen inte undgått någon att artisten, medborgarrättsrörelsekämpen och den gamle Sverigevännen Harry Belafonte har gått bort:

Belafonte kom under 1960- och 70-talen att besöka Sverige vid ett flertal tillfällen under en tid då han och andra svarta amerikaner betraktade Sverige och svenskarna som det (vita) land och (vita) folk i västvärlden som stöttade deras och andra s k ”färgade” folks på jorden antirasistiska, antiimperialistiska och antikoloniala kamp allra mest.

I egenskap av att stå nära Martin Luther King besökte Belafonte Sverige 1966 och Sveriges dåvarande artistelit anordnade i samband med besöket en helkväll på Kungl. Operan i Stockholm till stöd för den svarta amerikanska medborgarrättsrörelsen – ”En gränslös kväll på Operan”. Den antirasistiska (och antinazistiska) kungen Gustaf VI Adolf bjöd även Belafonte till Stockholms slott och senare under samma år bjöd kungen in 53 svarta amerikanska barn från Chicagos ”getton” till Stockholm vilka också fick besöka slottet och vilka därefter fick resa runt i Sverige på en studieresa.

År 1969 framträdde Belafonte i SVT och prisade Sverige för svenskarnas stöd till de svarta amerikanernas kamp liksom för Sveriges stöd till antikoloniala och antiimperialistiska rörelser världen över tillsammans med bland andra Eartha Kitt, Josh White, Louis Armstrong, Clifford Fears, Duke Ellington och Josephine Baker i programmet ”Svensk rapsodi i svart”.

År 1977 besökte Belafonte än en gång Sverige en kort tid efter det årets kravaller i Södertälje när assyrier och syrianer hade attackerats av majoritetssvenska raggare. Denna händelse omskrevs på sin tid som Sveriges första ”raskravaller” och erhöll mycket stor internationell uppmärksamhet. I kölvattnet efter ”raskravallerna” i Södertälje kom sedan BSS att bildas två år senare, d v s det direkta ursprunget till dagens SD.

Belafonte sade då i en intervju att han fortfarande hoppades att Sverige och svenskarna utgjorde det stora undantaget i västvärlden vad gällde att stå upp mot rasism, kolonialism och imperialism men att han nu var orolig för Sveriges framtid mot bakgrund av ”raskravallerna” i Södertälje. 

År 2003 besökte sedan Belafonte Sverige för sista gången och uppträdde på Globen i en ålder av 76 år.

Intervjuad i DN om den svenska färgblinda antirasismen och om det trängande behovet av att utveckla ett språk om ras på svenska för att kunna diskutera dagens mångrasliga, rasojämlika och rassegregerade Sverige

Intervjuad av Rakel Clinton Lucas i dagens DN med anledning av min nya bok ”Den svenska färgblindheten”. I stort sett alla svensktalande reagerar med aversion, för att inte säga aggression, så fort de ser ordet ras i skrift eller hör ordet uttalas och orsaken till att Sverige och svenskarna har kommit att utvecklas till världens mest färgblint antirasistiska land och folk som har tabubelagt allt tal om ras och t o m valt att avskaffa själva ordet ras genom ett riksdags- och regeringsbeslut har jag då försökt att förstå i boken.


Samtidigt är Sverige idag ett av västvärldens mest mångrasliga länder – närmare 23% av totalbefolkningen utgörs numera av s k synliga minoritetsinvånare som utseendemässigt inte kan passera som vita och bland invånarna under 50 år och i de tre storstadsregionerna och mellanstora städerna handlar det om 30-35%. Därtill är Sverige västvärldens kanske mest rassegregerade land men så länge vi svensktalande saknar ett språk att tala om ras på så kan vi vare sig sätta ord på, sätta siffror på eller diskutera dagens mångrasliga, rasojämlika och rassegregerade Sverige.

I åtminstone 15 års tid har jag bedrivit ett ”enmanskrig” mot den svenska färgblinda antirasismen och både inom och utanför akademin och försökt att lägga grunden för framväxten av ett specifikt svenskt kritiskt ras- och vithetsforskningsfält samt försökt att utveckla en vokabulär kring ras på svenska och bl a har jag lanserat termer som majoritets- och minoritetssvenskar, blandade, vita och icke-vita o s v.

”Är svenskan i sig ett hinder för en diskussion om segregation? I engelskan har man etablerade begrepp som race och people of colour. Men vad ska man säga på svenska?

År 2020 skakades världen av brutala bilder från USA när amerikanen George Floyd kvävdes till döds vid ett polisingripande. ”I can’t breathe”, ”jag kan inte andas”, blev slagord som ekade runt om i USA, och ledde till att Black lives matter-rörelsen fick nytt liv. Protesterna spred sig från land till land och nådde även Sverige. 

I samband med att demonstranter tog sig ut på gator och torg för att protestera mot polisvåldet i USA vändes blicken också mot vårt eget land. Men när diskussionen fördes i en svensk kontext förlorade den skärpa. 

Till skillnad från i engelskan finns det i svenskan inte vedertagna begrepp som people of colour, colorism eller race. 

Även om språket ofta utvecklas organiskt, där ord uppstår för att beskriva nya samhällsfenomen, tycks språkutvecklingen ibland haka upp sig. När det gäller att beskriva individer och grupper tar osäkerheten över och orden låter vänta på sig. Så med vilka begrepp kan vi föra diskussioner om rasism och segregation?

Tobias Hübinette är lärare och forskare vid Karlstads universitet. Enligt honom finns det en brist i diskussionen i Sverige, som i grunden beror på just avsaknaden av allmänna begrepp och uttryck som rör ras. 

– Problemet är att det i dag finns ett tomrum kring dessa frågor. Framför allt på grund av att vi inte har ett språk som tillåter oss att prata om ras.

Han är författare till böcker som ”Vit melankoli” (2020) (tillsammans med Catrin Lundström), ”Adopterad. En bok om Sveriges sista rasdebatt” (2021) samt den nyutkomna ”Den svenska färgblindheten” (2023). I sina böcker ställer han sig kritisk till den svenska antirasismen. Och menar att färgblindheten i det svenska samhället och i svenska språket har blivit ett hinder för jämlikhetsarbetet. 

– Alla sitter vi ju på första parkett och ser i realtid hur Sverige är på god väg att bli det mest rassegregerade landet i västvärlden. Men vi kan samtidigt inte prata om det eftersom vi inte har ett språk att tala om ras på, säger Hübinette.

Finns det inga konkreta begrepp så finns det ingen diskussion, fortsätter han. Därför försöker han lansera egna termer som han använder för att diskutera rasism. Bland dessa nämner han ord som icke-vit (taget från engelskans non-white), blandad (som betyder mixed-race) samt det kontroversiella begreppet ras.

Är inte rasbegreppet väldigt problematiskt i dag? 

– När jag använder ordet ras i relation till dagens Sverige, och när forskare i andra länder använder denna term, så syftar ordet enbart på utseendemässiga aspekter, det vill säga på hur vi råkar se ut till det yttre, rent kroppsligen, säger Tobias Hübinette. 

Han förklarar att ordet ras under 1900-talet uppfattades i en kombinerad biologisk och psykologisk mening, där man trodde att de olika föreställda rasgrupperna kännetecknades av skilda mentala karaktärsdrag.

Numera har begreppet fått en annan betydelse, påpekar han. Konkret handlar det om historiskt skapade kulturella och sociala föreställningar som kopplar vissa utseenden till vissa delar av världen.  

Men för många i Sverige har begreppet dåliga konnotationer och det blir därför svårt att ta till sig.


– På svenska använder man inte begreppet ras utan man talar om etnicitet. Det är inte riktigt samma sak men ofta används det så. Och man klarar kanske av att föra en diskussion med hjälp av begreppet etnicitet i dess plats, säger Sofia Tingsell på Språkrådet.

Språkrådet är den myndighet i Sverige som ansvarar för språkvården i Sverige. Enligt myndigheten handlar försiktigheten om att inte röra upp historiska trauman. Främst för att tankarna förs till det rasbiologiska institutet i Uppsala. En skamfläck i den sociala ingenjörskonstens Sverige, menar Tingsell.

1996 gjordes det första försöket att utrangera rasbegreppet ur svenskan. I en motion till riksdagen skrev miljöpartisten Elisa Abascal Reyes att ”det inte finns någon vetenskaplig grund för att dela in människor i skilda raser” och menade att ordet därför skulle slopas. 

Senare bestämde sig regeringen för att ta bort begreppet ur den svenska lagstiftningen. I den nu gällande diskrimineringslagen och i Regeringsformen har ras ersatts med etniskt ursprung. Och i Svenska Akademiens ordbok definieras ras numera som ”en grupp som representerar ärftlig särtyp inom en art”, med tillägget att ordet ”bör användas med försiktighet som beteckning på mänskliga grupper”.

Men enligt Tobias Hübinette går begreppet etnicitet inte alls att använda som synonym till ras. Etnicitet är något annat, och handlar om kultur, språk, religion, värderingar och familjerelationer, menar han. För att förtydliga tar upp han upp exemplet utlandsadopterade i Sverige. 

– Rent utseendemässigt skiljer sig utlandsadopterade från vita svenskar, det vill säga på en kroppslig och raslig nivå. Men på i stort sett alla andra sätt är de precis som majoritetssvenskarna. Alltså på en etnisk-kulturell nivå.

Just diskrepansen mellan begreppen etnicitet och ras är Hübinette inte ensam om att påpeka. Både FN:s kommitté för medborgliga rättigheter och Europarådets kommission mot rasism och intolerans har fört fram skarp kritik mot Sverige för att ha fasat ut rasbegreppet och ersatt det med etnicitet.

Samtidigt påpekar Språkrådet att svenskans ord ras är svårt att jämföra med exempelvis engelskans race. 

– Till skillnad från i engelskan används ras huvudsakligen om djur. På engelska har man begreppet breed att tillgå om man pratar om djuravel och det gör att det dras upp lite andra gränser i betydelsefältet än på svenska, säger Sofia Tingsell. 

Vad finns det för andra ord som kan användas?

– Jag skulle tro att genetiskt ursprung är ett ganska accepterat sätt att tala om ras på svenska. Annars är ordet påbrå ett möjligt begrepp att använda.  

Hon påpekar att Språkrådet inte lanserar termer utan arbetar med att ge rekommendationer och att följa språkutvecklingen. 

Hur tänker ni kring den förvirring som finns kring begreppen i dag? 

– Från vår sida kan vi inte göra så mycket. Vi kan inte komma in och säga ”nu måste vi prata om det här och för att prata om det rekommenderar vi begreppen ras och svart”, säger hon och tillägger: 

– Många människor tycker kanske att det känns jobbigt att kallas svart exempelvis. Så det hade blivit ett slags språkligt övergrepp.”

(…)

Seher Yilmaz har tidigare skrivit om svenskans ordfattigdom. Hon blev av egna erfarenheter tidigt medveten om språkets betydelse.

– När vi inte har vedertagna termer blir det väldigt otydligt vad vi pratar om. Det blir svårt att rama in problemet och veta vad vi vill, säger hon. 

I grunden är hon statsvetare och kommunikatör. 2021 gjorde hon sin författardebut med boken ”Vad jag pratar om när jag pratar om rasism”, i vilken hon diskuterar olika begrepp som är fruktbara i samtalet. 

Vilka begrepp skulle du använda för att föra en diskussion om rasism och jämlikhet?

– Vit och icke-vit är exempel på begrepp som går att använda. Jag beskriver oftast mig själv som icke-vit. Även om det inte är optimalt att beskrivas som en icke-norm.


I vissa fall säger hon även att hon är brun, för att klargöra de skillnader som finns inom den grupp som ses som icke-vita.

Med rasbegreppet blir det mer komplicerat. Hon menar att det blir svårt att diskutera rasism utan begreppet ras. Men att rasbegreppet handlar om en social konstruktion och att det snarare kan användas som ett analytiskt verktyg – än ett vardagsbegrepp att ”slänga med runt fikabordet”. Hon jämför begreppet med termen genus.

– Om genus handlar om att göra kön, blir ras att göra hudfärg. Det är något vi bestämmer tillsammans, vilka konnotationer som väcks och stereotyper vi gör. Det är inget beständigt.

Först och främst, menar Seher Yilmaz, måste vi börja prata om hudfärg. Att hudfärg spelar roll i Sverige i dag. 

– Visionen är så klart att vi ska ha ett färgblint samhälle. På samma sätt som det inte ska spela någon roll vilket kön man har. Men på väg till färgblindheten måste vi bli färgmedvetna och där kan vi börja med språket, säger hon.”

Idag kom min nya bok ”Den svenska färgblindheten” ut

I boken försöker jag svara på varför just Sverige och svenskarna har kommit att bli världens mest färgblinda antirasistiska land och folk i relation till frågor om rasism och antirasism?

Det undersökta materialet består av ett stort antal medietexter och riksdags- och regeringstexter i form av bl a motioner, utredningar, debattprotokoll, lagtexter och propositioner vilka alla har det gemensamt att de handlar om hur Sverige, svenskarna och svenskheten ska förhålla sig till frågor om rasism och antirasism.

Boken är den första i sitt slag som går till botten med den moderna svenska antirasismens ursprung och uppkomst och den kan beställas direkt från förlagets hemsida (se https://verbalforlag.se/bocker/den-svenska-fargblindheten) eller via nätbokhandlarna.

Snart ges den första boken ut som handlar om frågor om ras i efterkrigstidens Sverige

Snart ges den första boken ut som handlar om frågor om ras i efterkrigstidens Sverige:Sedan 2020 har Peter Wikström och jag tillsammans bedrivit ett forskningsprojekt, som Vetenskapsrådet finansierar, och som förenklat handlar om hur Sverige och svenskarna förstår frågor om ras och rasism (och även antirasism), d v s hur frågor om ras och rasism (och även antirasism) uppfattas och hur det diskuteras och förhandlas om vad t ex rasism (och även antirasism) är eller inte är i ett svenskspråkigt sammanhang. 

Som en del i detta fortfarande pågående forskningsprojekt som avslutas i år kommer snart en antologi i form av en s k ”tegelsten” (400 sidor) ut som kommer att publiceras digitalt och därmed gratis som en del i Kriterium-systemet, som kort och gott innebär att samtliga bidrag i antologin är sakkunniggranskade. 

De forskare som har skrivit i denna antologi kommer dock alla att erhålla några tryckta exemplar av boken och i morse fick jag i min hand ett provtryck av ”Sveriges avrasifiering, Svenska uppfattningar om ras och rasism under efterkrigstiden” som är den första publikationen som tar ett helhetsgrepp på vart det svenska rastänkandet tog vägen efter 1945.

Bland artiklarna hittas bl a studier som undersöker hur rasbiologin skrevs in i (1935) och därefter skrevs ut ur (på 1960-talet) den svenska skolans läroplan, hur rastänkandet följde med in i den svenska biståndssektorn, hur de svenska riksdagsledamöterna förstod ras under revolutionsåret 1968, hur blandade eller mixade svenskar förhåller sig till frågor om ras och rasism, hur den svenska jämlikhetsdatadebatten ser ut och hur föreställningen om att majoritetssvenska kvinnor ser exceptionellt bra ut uttrycktes i efterkrigstidens ”tjejtidningar” och i introduktionskapitlet skriver Peter och jag bl a följande: 

”Utgångspunkten för boken är att det inte går att säga att idén om ras försvann ut för gott 1945 och den övergripande hypotesen är att det förkrigstida rastänkandet och idén om ras kom att fortsätta att göra sig gällande inom olika områden och sfärer även i det efterkrigstida Sverige. 

Denna bok består av 13 artiklar vilka har det gemensamt att de studerar frågor om ras, rasism och antirasism i ett svenskt efterkrigstida eller samtida sammanhang.” Bidragen begränsar sig i enlighet därmed till svenskt och i huvudsak svenskspråkigt empiriskt material som främst härrör från 1945 och framåt och som explicit handlar om ras och rasism och relaterar till ett svenskt sammanhang. 

Den direkta upprinnelsen till boken står att hitta i att vi i samband med att vi planerade vårt forskningsprojekt systematiskt gick igenom den befintliga forskningen om ras och rasism i Sverige efter 1945. Vi insåg då att inte särskilt mycket har gjorts i forskningsväg vad gäller studier av svenska föreställningar om och attityder till ras och rasism under efterkrigstiden och kanske framför allt inte från och med 1960-talet och framåt. Boken syftar därför till att fylla en tydligt identifierad lucka i forskningen om ras och rasism i en svenskspråkig och svensk kontext. 

Boken är redigerad av Tobias Hübinette och Peter Wikström, med bidrag författade av Martin Ericsson, Johan Samuelsson, Ludwig Schmitz, Emma Severinsson, Mattias Tydén, Mats Wickström, David Assadkhan, Karin Idevall Hagren, Catrin Lundström, Sayaka Osanami Törngren och Jeff Werner.”Nominerad till utnämningen ”hållbarhetsmäktigast 2023” av magasinet Aktuell hållbarhet

Fick tidigare i veckan veta att jag finns med på magasinet Aktuell hållbarhets lista över personer som magasinet har valt ut och som dess läsare uppmanas att rösta på för att utse ”hållbarhetsmäktigast 2023” och detta är då en utnämning som Aktuell hållbarhet står bakom.

Det handlar då om den sociala hållbarhetsaspekten i just mitt fall och konkret om att jag under många år har engagerat mig i jämlikhetsdatafrågan och hjälpt ett mycket stort antal organisationer, föreningar, myndigheter, kommuner, koncerner, företag o s v att arbeta med denna fråga och på min ”CV” i denna fråga hittas bl a stora föreningar och fackförbund, flera stora myndigheter och Sveriges tre största kommuner samt flera multinationella svenska företag m fl.

Det ska samtidigt sägas att jag är väl medveten om att jag både är en solitär och en s k enfant terrible i ett svenskt antirasistiskt sammanhang då nästan alla svenska antirasister, och både de som står till höger och de som står till vänster, är emot jämlikhetsdata i den svenska färgblinda antirasismens namn då jämlikhetsdata anses handla om ”ren registrering” och om att staten ska upprätta ett ”rasregister” och ”registrera” exempelvis alla muslimer, svarta, romer, judar, samer eller finsktalande (vilket är osant), om något som både är ”fullständigt oetiskt” och ”fullständigt olagligt” (vilket är osant) och fr a om något som är ”genomrasistiskt” och som ”reproducerar rasism” (vilket inte heller stämmer).

I november ifjol publicerade exempelvis Edda Manga, Mattias Gardell, Alireza Behtoui, René León Rosales och Alexander Ekelund boken ”Att mäta rasism” vars samlade budskap just är att det är fel att praktisera jämlikhetsdata såsom jämlikhetsdata praktiseras i bl a den engelsktalande världen och såsom bl a FN och EU begär att Sverige ska göra p g a att det anses ”reproducera rasism” när frågor om exempelvis ras, etnicitet, religion eller språk finns med i självsvarsformulär som bygger på principerna om självidentifikation, anonymitet och frivillighet.

Sveriges antirasister och inte minst landets antirasistiska forskare är m a o och kort och gott fortfarande emot jämlikhetsdata p g a en ultraradikal och hypermilitant antirasism som i den svenska färgblindhetens namn menar att allt tal om ras innebär detsamma som att ”reproducera rasism”.

Den första akademiska boken på engelska om ras och Sverige kommer ut i april nästa år

Idag blev det officiellt att den första akademiska boken på engelska (d v s en s k monografi) som handlar om ras och Sverige (och som inte handlar om den svenska extremhögern eller om den historiska svenska kolonialismen och rasbiologin) kommer ut på det brittiska akademiska bokförlaget Routledge i april 2023. Boken är samförfattad av Catrin Lundström vid Linköpings universitet, Peter Wikström vid Karlstads universitet och mig själv och handlar om hur Sveriges och svenskarnas förhållningssätt till ras och vithet har sett ut sedan efterkrigstiden liksom hur frågor om rasism och antirasism behandlas och betraktas i dagens Sverige.

https://www.routledge.com/Race-in-Sweden-Racism-and-Antiracism-in-the-Worlds-First-Colourblind/Hubinette-Lundstrom-Wikstrom/p/book/9781032385891#

Race in Sweden is an introduction to, and a critical investigation of, the Swedish relationship to race in the post-war and contemporary era. This relationship is fundamentally shaped by an ideology of colourblindness, with any kind of race talk being taboo in public discourse and everyday language use, and in practice forbidden in official and institutional language.

A study of a country which was until recently strikingly white but has become extremely diverse, yet where the legacy of Swedish whiteness co-exists with a radical, colourblind, antiracist ideology, Race in Sweden will appeal to scholars across the social sciences and humanities with interests in race and ethnicity, whiteness and Nordic studies.

Table of Contents
Introduction

1. The modern history of Swedish whiteness and Swedish race relations

2. The emergence and development of the world’s first colourblind nation

3. The Swedish N-issue, Swedish N’s and white transracial identifications

4. Non-white adoptees and a new relationship between race and Swedishness

5. Swedish whiteness as white terror and non-white rage in antiracist Sweden

6. When colourblindness runs amok: The Swedish debate on equality data

Conclusion

Tobias Hübinette has a PhD in Korean studies and is a reader in intercultural education and a senior lecturer in intercultural studies and Swedish as a second language at Karlstad University, Sweden. He is engaged with Korean adoption studies and critical adoption studies, migration studies and Asian Swedish studies, and Swedish critical race and whiteness studies and he has published several books and other publications within these research fields both in Korean, English and Swedish.

Catrin Lundström is associate professor of sociology and professor designate in ethnicity and migration studies at the Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society (REMESO) at Linköping University. She holds a PhD in sociology from Uppsala University and has been a visiting researcher at University of Arizona and at University of California, Santa Barbara. She is the author of several books and articles within the fields of transnational migration, critical race and whiteness studies, ethnography, and gender studies.

Peter Wikström is associate senior lecturer in English Linguistics at Karlstad University, Sweden. He is a discourse analyst specialising in online and social media discourse, as well as in the areas of language and gender, language and politics, and language and ideology, in both Swedish-language and Anglophone contexts. His research has touched on topics such as race and racism, political correctness, public apologies, and metadiscourse. In addition to publishing in these areas, he teaches courses in applied linguistics and discourse analysis.

”Europeans claim that racial thinking ended in the continent after WWII, the Holocaust and decolonization. Hübinette, Lundström, and Wikström challenge this myth by examining the most extreme case of racial innocence in Europe – Sweden. Relying on an impressive array of sources, cases, and historical material, they convincingly show that behind the Swedes’ self-proclaimed color-blindness lies a white racial regime. This book serves as a clear, empirical correction to the color-blind nonsense so many in Sweden believe in.”
Eduardo Bonilla-Silva, Professor of Sociology, Duke University, US

Ett försök att analysera de starka reaktionerna på SD-riksdagsledamoten Rashid Farivars uttalande om ”vita människor”, d v s om vita majoritetssvenskar

Att ett närmast otal antal SD:are har förorsakat ett likaledes närmast otal antal rasskandaler genom decennierna är som bekant ett faktum och nästan alltid handlar det om vita SD:are som uttrycker något pejorativt om invandrare och minoriteter.

I veckan orsakade dock en icke-vit SD:are en rasskandal – den nyinvalde SD-riksdagsledamoten Rashid Farivar som är invandrad från Iran och som nyligen fick sitt tredje barn.

Farivar skrev på Twitter i anslutning till sitt tredje barns födsel att han tackar alla ”vita människor” som har skapat det svenska välfärdssystemet och många upprördes över att Farivar använde beteckning ”vita” i sammanhanget och han blev också bannad av partiet för det, som menade det var olyckligt att han gjorde det. 

Farivar har i en efterföljande intervju förklarat att han ville tacka den svenska sjukvården för att den håller en så hög klass samt uttrycka att det svenska välfärdssamhället tillkom ”långt innan massinvandringen till Sverige hade påbörjats” samt att ”arbetande, vita svenska män och kvinnor” har skapat det svenska välfärdssystemet. 

Han tillade också att det inte var iranier, ”kurder, irakier, afrikaner eller afghaner” som en gång skapade det svenska välfärdssystemet utan just vita människor – d v s vita majoritetssvenskar – samt att han uttryckte sig så utifrån ”mitt perspektiv och jag tycker att jag har rätt att ha det perspektivet för mig själv”.

För mig som forskar om frågor om ras och vithet i en svensk samtidskontext innehåller denna färska SD-rasskandal flera bottnar och den sticker just ut då den förorsakades av en icke-vit SD:are.

För det första är det uppenbart att Farivar ville kritisera den utomeuropeiska flyktinginvandringen (d v s såsom hans parti SD alltid gör) med sitt uttalande och det hör då till saken att han själv inte har invandrat till Sverige som flykting utan för att studera här och efter avslutade studier (Farivar är ingenjör) så valde han helt enkelt att kvarstanna i landet.

För det andra är det likaså uppenbart att många upprördes över att Farivar talade så explicit om majoritetssvenskar som varande vita – d v s det är helt enkelt mycket ovanligt att benämna majoritetssvenskar som vita och när så sker blir många majoritetssvenskar både obekväma och osäkra samt arga och ibland t o m ledsna över att bli betraktade och betecknade som varande vita.

Utomeuropeiska invandrare och deras barn och efterkommande uppfattar dock generellt att majoritetssvenskarna är vita och oftast har de långt mindre problem med att benämna majoritetssvenskarna som varande vita än vad majoritetssvenskarna själva har, vilka i många fall kan uppleva ett stort obehag över att bli kategoriserade som och kallade vita. Många majoritetssvenskar har samtidigt inga större problem med att tala om vita amerikaner eller t o m om vita britter som just vita amerikaner och vita britter men undviker samtidigt nogsamt att tala om sig själva som vita.

Det Farivar gjorde i veckan var helt enkelt att uttrycka att han som icke-vit uppfattar och upplever att majoritetssvenskarna är vita och han bröt därmed mot den rådande färgblinda antirasistiska överenskommelsen i landet (som främst gäller bland majoritetssvenskarna varibland den helt enkelt utgör en oskriven lag som kort och gott säger ”tala aldrig om ras och vithet i relation till dagens Sverige”) vilket gjorde att han just förorsakade en rasskandal och även blev tillrättavisad av sitt eget parti, som gör allt som står i dess makt för att försöka förmå partimedlemmarna att aldrig öppet tala om vita svenskar (för om så sker, och fr a om vita SD:are gör det, så påminns alla icke-SD:are än en gång om partiets rasideologiska rötter).

Än en gång om den förvirra(n)de beteckningen ”etniska svenskar”

DN:s Emma Bouvin intervjuade igår den nyblivna SD-riksdagsledamoten Jessica Stegrud som tidigare var EU-parlamentariker för partiet och ibland även kallas ”SD:s kronprinsessa” (såsom f ö även Paula Bieler tidigare gjorde innan hon lämnade partiet p g a sin konservativa inställning i abortfrågan).

Stegrud villar bort sig fullständigt när hon resonerar kring svenskhet och kring vem som är svensk eller ej p g a den rådande svenska färgblinda antirasismen som har resulterat i att de svensktalande inte längre kan skilja på ras (d v s den materiella och visuella kroppen och ”skalet” som vi bebor och befinner oss inom så länge vi är levande organiska varelser, d v s kort och gott det utseendet för att förenkla det hela) och etnicitet (d v s allt annat än den materiella och visuella kroppen, d v s det språk som kroppen talar, den religion som kroppen utövar, de värderingar som kroppen lever efter, de kläder som kroppen har på sig, den mat och dryck som kroppen inmundigar o s v, d v s kort och gott kultur för att förenkla det hela). 

De svensktalande har nämligen p g a sin världsunika genomhysteriska, hypermilitanta och ultraradikala färgblinda antirasism myntat den synnerligen förvirra(n)de och eufemistiska beteckningen etniska svenskar, som tyvärr även större delen av landets forskare och flertalet av landets högutbildade också använder sig av (d v s det är verkligen inte bara ”jobbarna” och de s k massorna som svänger sig med denna benämning utan även landets disputerade, docenter och professorer), och som en gång uppstod på 1990-talet för att slippa säga vita svenskar och den gör sannerligen både SD:are och de som är emot SD förvirrade.

Stegrud menar då i intervjun att hennes egna barn, som via fadern (skulle jag gissa) har utländsk bakgrund, inte helt och fullt är etniska svenskar medan jag skulle säga att de (d v s Stegruds barn) definitivt är det p g a att etniska svenskar för mig, som till skillnad från andra svensktalande försöker ta termen etnicitet på allvar (OBS etnicitet är då inte detsamma som ras – d v s det finns en poäng att kunna skilja mellan ras och etnicitet), helt enkelt innebär kulturella svenskar och Stegruds barn är högst sannolikt kulturella svenskar.

När Fredrik Reinfeldt sade att etniska svenskar i stort sett inte är arbetslösa (vilket han både då och idag hade/har rätt i) blev han hårt anklagad för rasism och stämplad som rasist av närmast otaliga röster från både höger- och vänsterkanten trots att han är offer för samma färgblinda antirasistiska begreppsförvirring (och semantiska kollaps mellan begreppen ras och etnicitet) som Stegrud är och jag var antagligen den ende som försvarade Reinfeldt i den animerade debatt som följde på den dåvarande statsministerns uttalande, vilket jag också fick bannor för av antirasister på både höger- och vänsterkanten. Jag menade just att Reinfeldt dels hade helt rätt i siffrornas och statistikens värld (d v s det är invånarna med utomeuropeisk bakgrund som är massarbetslösa i Sverige, inte majoritetssvenskarna) och dels att Reinfeldt försökte säga något som inte på något sätt handlade om att han är rasist – d v s Reinfeldt ville kort och gott säga att majoritetssvenskarna överlag har det oerhört bra idag materiellt sett och att ytterst få av dem är arbetslösa.

Jag menar vidare att den demografiska subkategori som jag själv ingår i, d v s de utlandsadopterade, är etniska svenskar, d v s vi adopterade är kulturella svenskar och detta är också något som Stegruds eget parti har konstaterat genom att ha skrivit in i partiprogrammet att utlandsadopterade (inklusive de som har utomeuropeisk bakgrund, d v s detta gäller även adopterade som inte är vita) räknas som svenskar enligt SD:s (och, ska tilläggas, enligt det absoluta flertalet av det s k svenska folket) syn såvida de utlandsadopterade är adopterade av ”svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet” (d v s av majoritetssvenskar eller av personer som har invandrat från övriga Norden eller som har en eller två föräldrar som har gjort detsamma – OBS det finns då adoptivföräldrar som har invandrat från Finland, som är födda i Sverige men som har två danska föräldrar eller som har en norsk mor och en svensk far).

Sedan blir det slutligen lite lustigt när Stegrud och jag egentligen är överens om SD:s nazistiska ursprung som första delen av SD:s vitbok också kom fram till och som är en uppgift som knappt någon ifrågasätter numera vare sig innanför eller utanför SD efter att hört den från ”hästens mun” (d v s från partiet själv i form av vitboken). 

Och än lustigare är det väl kanske att det var jag som bistod idéhistorikern Tony Gustafsson när han arbetade med vitboken och det är kort och gott bl a tack vare de uppgifter som jag delgav Gustafsson som SD:s vitbok kunde belägga att SD har ett nazistiskt ursprung, d v s uppgiften att SD har ett nazistiskt ursprung som SD:s vitbok har konstaterat har jag bidragit till i den meningen att det bl a är uppgifter som jag har förmedlat som ligger bakom den slutsatsen.

Om det sedan betyder att det var fel av mig att hjälpa SD är en annan fråga som det nog inte finns något bra svar på för som antirasist och antifascist är det förstås problematiskt att hjälpa SD. Samtidigt har som bekant både svensk och utländsk media ständigt hänvisat till SD:s vitbok både innan, under och kanske än mer efter valet (p g a SD:s valframgång) och kunnat skriva och rapportera om att partiet själv har kommit fram till att det har en nazistisk bakgrund tack vare vitboken såsom DN exempelvis gjorde igår:

”Hon har kallats Jimmie Åkessons kronprinsessa och väjer aldrig för en nätfajt mot Magdalena Anderssons regeringsunderlag.

Nu blir det riksdagen för Jessica Stegrud.

En viktig fråga för henne är vem som är etniskt svensk. Den gäller även hennes egna barn.”

https://www.dn.se/sverige/jessica-stegrud-sd-etniska-svenskar-maste-fa-kanna-sig-svenska

”Hon är ”natural born Sverigedemokrat” säger hon, trots att hon blev medlem i partiet först inför EU-valet för tre år sedan.

– Det är ett parti som är för folket. Det handlar om sunt förnuft. Ett parti som sätter Sverige, svenskarna och svenska medborgare först.

Du säger ”svenskarna och svenska medborgare”, vad är det för skillnad?

– Jag är bara noga med att understryka, för annars tror folk att jag inte menar dem som har migrerat hit. En del tycker det är exkluderande att säga ”svenskar”.

Kan man bli svensk?

– Det beror på vad man menar med svensk. Man kan inte flytta hit och bli etnisk svensk. Men man kan absolut bli svensk om man vill vara en del av Sverige.

Och det är ingenting fel med att inte vara just etnisk svensk, resonerar Jessica Stegrud och tar sina egna barn som exempel.

– Mina söner har delvis utländska rötter. Vad är de då? Är de etniska svenskar? Nej, de har något annat i sig, det är ju en rikedom.

Hon drar en parallell till att hon själv titulerar sig ”gotlänning” efter sin uppväxt på ön.

– Men om du ska vara ”gute”, då ska du vara gotlänning i minst tredje generationen. Det är fine för mig. Jag älskar Gotland. Jag har all respekt för att gutar har brukat jorden i generationer, men det betyder inte att vi har olika rättigheter. Det är en fråga som har blivit väldigt stigmatiserad.

Är det en viktig fråga?

– Jag tycker den är intressant. Den kan vara viktig. Även etniska svenskar måste få känna sig svenska. ”Jag är verkligen svensk”, det måste man få säga.”

(…)

””Vi har inget ‘nazistiskt’ förflutet. Det har däremot C och S”, twittrar hon en vecka efter valet, i ett svar till forskaren Tobias Hübinette som har skrivit en tweet om att ”världens största parti med ett nazistiskt förflutet (d v s SD)” tar strid för ”EU:s mest auktoritära land Ungern”.

Vad menade du?

– Att vi aldrig – såvitt jag vet – har haft någon nazism i partiprogrammet. Däremot i begynnelsen flera företrädare och medlemmar med nazistiska sympatier. Illa nog, svarar Jessica Stegrud.

En betydande del av SD:s grundare hade sin bakgrund i nazistiska, rasistiska eller odemokratiska sammanhang. Det framgår i den första delrapporten från partiets egen vitbok. Jessica Stegrud hänvisar till att Bondeförbundet, som Centerpartiet tidigare hette, hade ”bevarande av den svenska rasen” i partiprogrammet.

– Rätt ska vara rätt. De med nazistsympatier som fanns med i begynnelsen är inget att vare sig förneka eller vara stolt över, tvärtom. Men SD har de facto aldrig haft nazism i partiprogrammet, säger Jessica Stegrud.

Enligt Tony Gustafsson, idéhistoriker och på SD:s uppdrag författare till vitboken om partiet vars första del kom i somras, är en av de mer tydliga iakttagelserna kopplingen mellan den rasistiska kampanjorganisationen Bevara Sverige Svenskt (BSS) och partiet.

– Jag beskriver det som att partiet bildas på grundvalarna av BSS, sa han till DN i juli.

Av de 22 grundare vars ideologiska bakgrund Gustafsson har lyckats slå fast har 18 stycken bakgrund i BSS. Utöver det har drygt 9 eller 10 av de 22 kopplingar till den nationalsocialistiska, fascistiska, naziskinhead-rörelsen.”

Så minns jag Gerald Nagler

Gerald Nagler har i dagarna gått bort i en ålder av 92 år, som 1982 grundade Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter som sedan 2009 heter Civil Rights Defenders (CDR). Ursprungligen stöttade kommittén och organisationen dissidenter och demokratiaktivister i det fortfarande kommunistiska Östeuropa och Ryssland och snart också i övriga världen och på senare tid har både jag och andra som genom åren har engagerat sig antirasistiskt och i och för olika minoriteter i Sverige lärt känna CDR som en kämpande organisation som bl a har drivit frågan om den svenska polisens register över svenska romer, problemet med rasprofilering i miljonprogramsområdena samt de svenska samernas rättigheter. Nagler var därtill också medgrundare av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) 1983 liksom av organisationen Judisk kultur i Sverige.

Tillsammans med sin fru Monica Nagler Wittgenstein, som är brorsondotter till Ludwig Wittgenstein, var Gerald en av dem som valde att öppet ge sitt stöd till Expo i ett tidigt skede av tidskriftens historia. Detta skedde redan från och med hösten 1995 när det första tryckta numret av Expo kom ut trots att de båda var väl införstådda med att jag själv hade en vänsterradikal bakgrund.

Paret Gerald och Monica uttryckte alltid på ett tydligt sätt hur oroade de var över 90-talets framväxt av en nymornad svensk extremhöger med SD i spetsen och inte minst på grund av deras egen familjebakgrund och släkthistoria i den gamla habsburgska dubbelmonarkins huvudstad Wien. Jag minns hur Expos första chefredaktör Andreas Rosenlund och jag regelbundet kom att träffa paret Gerald och Monica i olika sammanhang under Expos första två dramatiska och intensiva år och för min egen del var det också personligen mitt första möte med och introduktion till en svunnen, högborgerlig, centraleuropeisk och mångkulturell värld som inte fanns mer då och än mindre idag.

Intervjuad i podcasten Haveristerna

Intervjuad i podcasten Haveristerna, som Henrik ”Henko” Johansson, Axel Luo Öhman och Sanna Fielding står bakom och som ska vara en av de svenskspråkiga poddar som står till vänster som antagligen är mest populär. 

https://shows.acast.com/haveristerna/episodes/avsnitt-154-med-tobias-hubinette-del-1

I avsnittet berättar jag bl a om min uppväxt i ett (rasligt) homogent Motala, om mina tidiga vuxenår som antifascist i Uppsala, om Expos tillkomst, om min tid i mediebranschen, om att vara (utlands)adopterad och om den adoptivkoreanska rörelsen, om hur sydkoreaner ser på adopterade i Sverige och i Väst samt om varför många antirasister på både vänster- och högerkanten upplever och uppfattar mig som kontroversiell och ”extremistisk” och kanske t o m som ”helt fel” eftersom jag bl a använder mig av ordet ras och förespråkar jämlikhetsdata.

Dessutom berättar jag också om varför jag är så besatt av blod, socialgrupp ett:arna, högborgerligheten, överklassen, furstehusen och aristokratin – d v s om vem som är barn till vem, vem som är syskon eller kusin till vem, vem som har varit gift med vem, vem som ”går i säng med vem” (och både bland heteros och homos naturligtvis) o s v – i relation till att jag ”hängde ut” nästan 30 000 svenskar som en gång hade varit medlemmar i nazistiska och högerextrema organisationer under mellankrigstiden och krigsåren i form av en bok för 20 år sedan. Slutligen säger jag något om kungafamiljens och hovets olika kopplingar till nazismen och extremhögern.