Försvarsfrämjandets siste ordförande Åke Sagrén har gått bort

Sveriges f d arméchef generallöjtnant Åke Sagrén har gått bort i en ålder av 87 år.Sagrén, som härrör från Motala, verkade som mörkblåa Försvarsfrämjandets siste ordförande från 2001 och fram till 2004 när organisationen upplöstes. 

Försvarsfrämjandet hade bildats 1939 av officerare och s k ”överklassnazister” som fr a tillhörde högerradikala Sveriges nationella förbund och organisationen fortsatte att befolkas av den typen av medlemmar även under efterkrigstiden – exempelvis hade Sagréns företrädare på ordförandeposten överläkare S Gunnar Edlund en bakgrund i Sveriges nationella förbund.

För ett antal år sedan blev jag polisanmäld av Sagrén liksom av ett flertal andra högre officerare för förtal, förtal av avliden samt brott mot personuppgiftslagen efter att överstelöjtnant Stellan Bojerud hade uppmanat ett mycket stort antal officerare att göra så (d v s att polisanmäla mig). 

Orsaken till detta stod att hitta i att jag hade publicerat boken ”Nationalsocialismen i Sverige. Medlemmar och sympatisörer 1931-45”, som namnger nästan 30 000 personer varav uppskattningsvis 800 är officerare, samt postat en lista bestående av runt 1000 namngivna svenska officerare (levande som döda och tillhörande samtliga försvarsgrenar) på min dåvarande hemsida vilka hade det gemensamt att de någon gång i livet hade varit medlem i en högerradikal organisation och dit räknade jag också Försvarsfrämjandet.

Bojerud, som också var historiker och SD:are, menade att jag hade förtalat Sagrén m fl och han fick denne och kanske ett 50-tal andra högre officerare att polisanmäla mig och bland prominenta officerare som jag ansågs ha ”hängt ut” hittades bl a den f d marinchefen viceamiral Bengt Lundvall, den f d flygvapenchefen generallöjtnant Sven-Olof Olsson, den f d f arméchefen generallöjtnant Carl-Eric Almgren samt överste Stig B:son Tarras-Wahlberg. 

De många polisanmälningarna ledde dock inte till något åtal men samtidigt blev jag ett illa omtyckt namn inom den svenska officerskåren p g a att jag hade publicerat boken och namnlistan som många fr a högre officerare menade ”vanhedrade” den svenska armén, flottan och flyget (d v s kort och gott Försvarsmakten).