Om ”Varning för rasrisk”-skylten

Sådana här varningsskyltar är det av förklarliga skäl gott om just nu i Stockholm och för mig som forskar om ras- och vithetsfrågor så reagerar jag på samma sätt varje år när jag ser dessa skyltar ”skrika” ut sitt budskap i den vita stadsbilden – d v s när snön täcker marken och när snö och is ansamlas på taken.

Jag påminns dels om att det etymologiskt möjligen kan vara så att detta är en ledtråd till ordet ras ursprungsbetydelse. Den dominerande hypotesen säger att ordet kommer från arabiskan men en annan hypotes säger att det ursprungligen var ett ord som bl a hittades i fornnordiskan och som betydde ström eller något som faller. Om detta stämmer så har denna grundbetydelse bevarats i nutidssvenskan i verbet rasa liksom i substantivet ras och kopplingen är då att det går att föreställa sig att rastänkandet från början emanerar från en idé om hur blodet (d v s arvet, utseendet o s v) strömmar eller faller över generationerna. 

Och alla som har svenska som förstaspråk kan ju utan några som helst problem skilja mellan det närmast tabubelagda ordet ras och ordet ras såsom det framträder på denna skylt men möjligen finns det då en koppling mellan dessa båda ord.

Jag påminns även om att jag för tio år sedan var med och producerade den på sin tid mycket uppmärksammade utställningen ”Varning för ras!” på min dåvarande arbetsplats Mångkulturellt centrum som just lekte med denna typ av varningsskylt och det närmast tabubelagda r-ordet samtidigt som jag var huvudredaktör för en bok som kom ut under samma år – ”Om ras och vithet i ett samtida Sverige” – tillsammans med Helena Hörnfeldt, Fataneh Farahani och René León Rosales. I efterhand går det med fog att hävda att utställningen och boken inledde den första debatten om ras i Sverige som inte handlade om nazism eller om den historiska rasbiologin utan om ras- och vithetsfrågor i relation till dagens Sverige.

Jag påminns slutligen om att det faktiskt ligger något i varningen i den meningen att Sverige befinner sig i fritt rasligt fall och har gjort det under åtminstone de senaste tio åren – ”Varning för alla de risker som det innebär att Sverige numera är västvärldens mest rassegregerade land” säger m a o denna skylt.