Ett urval av rätt så unika siffror om asiaterna i Sverige

Expos nya rapport som publicerades idag, som bygger på en enkätundersökning som genomfördes i slutet av 2021 och som består av 4000 enkätsvar vilka representerar ett genomsnitt av befolkningen, är en av ytterst få undersökningar som operationaliserar och specificerar kategorin invånare med bakgrund i Öst- och Sydostasien/Asien. Det är kort och gott och helt enkelt oerhört sällan som (minoritets)gruppen asiater i Sverige inkluderas i undersökningar och studier som rör rasism och svenskhet.

Undersökningen visar bl a att en relativt hög andel av respondenterna som har bakgrund i Öst- och Sydostasien uppger att de utsattes för rasism någon gång under 2021 och det är högst sannolikt att det avspeglar den formliga explosion av antiasiatisk rasism som inträffade i hela västvärlden inklusive i Sverige under pandemiåren 2020-21 när asiater kom att bli den mest utsatta minoriteten statistiskt-demografiskt sett i bl a USA. 

”Normalt” är då andra minoriteter mycket mer utsatta än asiater såsom exempelvis svarta och latinos/as liksom muslimer men under pandemin var det den asiatiska minoriteten som stack ut i de länder där det förs och finns statistik om exempelvis hatbrott. Detta innebär att om undersökningen hade ägt rum innan pandemin så hade procentandelen respondenter som har bakgrund i Öst- och Sydostasien och som uppgav att de hade utsatts för rasism troligen varit betydligt lägre.

Rapporten visar vidare att respondenterna överlag föredrar invandring/invandrare från övriga Norden och Europa (minus det postkommunistiska Östeuropa) men därefter kommer invandring/invandrare från Asien (32%), Latinamerika och Östeuropa och allra sist kommer invandring/invandrare från subsahariska Afrika och Mellanöstern.

Asiaterna intar m a o ett slags ”mellanposition” och ”buffertposition” mellan nordborna och västeuropéerna respektive invånarna med bakgrund i subsahariska Afrika och Mellanöstern tillsammans med latinos/as och östeuropéer. Det är också troligtvis så att asiater, latinamerikaner och östeuropéer klarar sig bättre rent socioekonomiskt än invånarna med bakgrund i subsahariska Afrika och Mellanöstern men sämre än majoritetssvenskarna, nordborna och västeuropéerna.

Slutligen framgår det att invånare som är födda i Asien definierar sig som svenskar i mindre utsträckning än invånare som exempelvis är födda i övriga Norden. Dock är det fler invånare som är födda i Asien som helt och hållet samt till viss del känner sig som en del av det svenska samhället (45%) jämfört med invånarna som är födda i Afrika (43%).