Ny avhandling om adoptivföräldrar

Disputations- och avhandlingstips för alla som forskar om adoption eller är intresserade av adoptionsfrågor:

Idag från kl. 13.15 försvarar Madeleine Wirzén sin doktorsavhandling vid Tema Barn vid Linköpings universitet ”Granskning och vägledning. Utredningssamtal med presumtiva adoptivföräldrar som institutionell praktik”.

kl. 13.15 – 16.00 Campus Valla, Linköping och via Zoom

Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på svenska. Opponent är professor Åsa Mäkitalo, Göteborgs universitet.

http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1585932&dswid=-453

”Avhandlingen undersöker hur lämplighet för adoptivföräldraskap granskas i och genom samtal. I avhandlingen analyseras utredningssamtalens innehåll och genomförande i relation till institutionella mål. Avhandlingens empiriska underlag bygger på intervjuer med familjerättssekreterare och inspelade utredningssamtal mellan familjerättssekreterare och presumtiva adoptivföräldrar. Materialet har analyserats med tematiska och interaktionsanalytiska metoder.


Analyserna visar att familjerättssekreterare har förväntningar på presumtiva adoptivföräldrars deltagande och bidrag i utredningssamtalet. Dessa förväntningar handlar om att adoptionssökande ska prata om vissa ämnen på specifika sätt för att deras lämplighet ska kunna bedömas och för att utredningens trovärdighet ska kunna garanteras.


Vidare visar avhandlingens studier hur familjerättssekreterarna med hjälp av olika frågekonstruktioner utvecklar och fördjupar utredningssamtalet så att bedömning av lämplighet och förberedelse för adoption realiseras. Avhandlingens studier visar även att presumtiva adoptivföräldrar presenterar sig som lämpliga för adoptivföräldraskap genom att bekräfta familjerättssekreterarnas perspektiv och därefter demonstrera sin kunskap om adoption.


Sammanfattningsvis visar avhandlingen att utredningssamtal inför medgivande om adoption präglas av både granskning och vägledning, ett kommunikativt arbete som utförs gemensamt av familjerättssekreterare och presumtiva adoptivföräldrar.”