Inget dåligt utlåtande av Bibliotekstjänst om min senaste bok ”Svensk rasism under efterkrigstiden. Rasdiskussioner och rasfrågor i Sverige 1946-1977”

Inget dåligt utlåtande om min senaste (s k tegelstens)bok ”Svensk rasism under efterkrigstiden. Rasdiskussioner och rasfrågor i Sverige 1946-1977” i senaste BTJ-häftet som Bibliotekstjänst ger ut:

”Tobias Hübinette, docent vid Karlstads universitet och välmeriterad forskare inom kritiska ras- och vithetsstudier, har gjort en synnerligen grundlig och initierad genomgång av hur ras och rasism debatterades i Sverige från 1940-talet och fram till slutet av 1970-talet. Han menar att kunskap om denna period, då rasfrågorna mera explicit diskuterades än vad som är fallet idag, är nödvändig för att förstå dagens situation. Det är ett synnerligen omfattande tidnings- och tidskriftsmaterial som han har gått igenom. Tusentals artiklar där ”ras” avhandlas på något sätt har bildat materialbasen för boken. Redovisningen av vad som har skrivits är i huvudsak kronologisk, men också tematiskt indelad i kapitel som Svenska rasskandaler, Svenska rasord och rasstereotyper, Svenska rasproblem och Svenska rasfördomar. Dessa teman överlappar i hög grad, varför framställningen ibland blir repetitiv. Samtidigt ger den en ytterst värdefull inblick i dåtidens debatt och tidsanda, då rasbegreppet diskuterades flitigt.

Helhetsbetyg: 4/5”