Andelen högutbildade bland invånarna i arbetsför ålder utgör numera 29% och fler kvinnor än män är högutbildade särskilt bland unga vuxna medan vissa invandrargrupper utmärker sig som både hög- respektive lågutbildade

SCB har idag publicerat nya, färska siffror som visar totalbefolkningens utbildningsnivå såsom den såg ut under ”pandemiåret” 2020.


Totalt hade 29% av alla invånare i ålderskategorin 25-64 år en avslutad och uttagen (och därmed registrerad) eftergymnasial utbildning som var minst tre år eller längre år 2020. Dessa sammanlagt cirka 1,5 miljoner invånare utgjorde därmed de facto det svenska SACO-kollektivet under ”pandemiåret”.


Skillnaderna var dock stora mellan könen:


Fler kvinnor än män har en eftergymnasial utbildning och färre kvinnor än män har endast en förgymnasial utbildning som sin högsta utbildningsnivå. Däremot är det fortfarande något fler män än kvinnor som är forskarutbildade totalt sett.


Det är bland de yngre kvinnorna som försprånget gentemot (de yngre) männen är som allra störst:
Andelen högutbildade kvinnor uppgår till 37% i ålderskategorin 25–34 år och till 44% i ålderskategorin 35–44 år. Motsvarande andelar bland männen ligger på endast 23% respektive 29%. För närvarande är drygt 60% av de som är registrerade som studenter vid de svenska högskolorna kvinnor så denna könsskillnad kommer bara att fortsätta att existera och öka även i framtiden.


Flera invandrargrupper uppvisar vidare en högre utbildningsnivå än riksgenomsnittet:


Av dem som är födda i Indien i ålderskategorin 25–64 år har exempelvis hela 54% en minst en treårig eftergymnasial utbildning och bland personer födda i Iran handlar det om 37%, bland personer födda i Sydkorea om 44% o s v.


Vissa invandrargrupper uppvisar även en generellt låg utbildningsnivå: Bland invånare födda i Thailand har exempelvis endast 17% en högre utbildning bakom sig och bland invånare födda i Somalia handlar det om 6% och i Turkiet liksom i Syrien om 16%.


Ett urval högutbildade invandrargrupper – procentandel som hade en avslutad och uttagen eftergymnasial utbildning som var minst tre år eller längre bakom sig år 2020 i ålderskategorin 25-64 år:

Mexiko: 64%

Japan: 60%

Kina: 55%

Indien: 54%

Brasilien: 46%

Sydkorea: 44%

Iran: 37%

Ett urval lågutbildade invandrargrupper – rocentandel som hade en avslutad och uttagen eftergymnasial utbildning som var minst tre år eller längre bakom sig år 2020 i ålderskategorin 25-64 år:

Etiopien: 20%

Chile: 19%

Thailand: 17%

Marocko: 16%

Syrien: 16%

Turkiet: 16%

Afghanistan: 11%

Myanmar: 10%

Eritrea: 6%

Somalia: 6%