Ny rapport om den kombinerade socioekonomiska och etnorasliga bostadssegregationen visar att den har cementerats alltmer

I veckan har Arena publicerat en ny rapport författad av Andreas Alm Fjellborg som tyvärr visar att den kombinerade socioekonomiska och etnorasliga bostadssegregationen, som just i Sverige i praktiken sammanfaller, både fortsätter att öka och har blivit än mer cementerad efter två decennier av avregleringar och efter att en tidigare bostadssektor, som reglerades av (bostads)politiken, numera har kommit att bli en bostadsmarknad, som regleras av just marknaden.

Invånarna i landet flyttar numera inom eller mellan socioekonomiskt/etnorasligt liknande bostadsområden och det har blivit både svårare och mindre vanligt att byta upplåtelseform. 

De senaste årens alla nybyggnationer som har tillkommit som en del av förtätningen av stadskärnorna och som ett svar på bostadsbristen har tyvärr inte heller ökat möjligheterna att lämna resurssvaga områden i statistikens och siffrornas värld. 

Det har vidare blivit mindre vanligt att invånare med utländsk bakgrund flyttar till områden som domineras av invånare med svensk bakgrund. Just nu under pandemin pågår också en ny ”white flight”-våg från det urbana Sverige till småstäderna och landsbygden och det handlar fr a om högutbildade majoritetsinvånare som lämnar innerstäderna eller förstäderna för småkommunerna. 

År 2001 hade 64,1% av invånarna som bodde i de fattigaste bostadsområdena i riket utomeuropeisk bakgrund och år 2016 hade denna siffra ökat till 83,6% och idag är denna procentsiffra tyvärr än högre än så.

Kort och gott så fortsätter den socioekonomiska/etnorasliga bostadssegregationen både att öka och att permanentas och tyvärr går skolsegregationen och bostadssegregationen hand i hand då den absoluta majoriteten av alla barn och unga fortfarande går i en skola som ligger nära deras bostad.

Den svenska bostadssegregationen är tyvärr mer extrem än i övriga västvärlden då:

1, Det numera, och sedan flera år tillbaka, inte längre finns något bostadsområde som domineras av majoritetsinvånare som klassificeras som fattigt i statistikens och siffrornas värld. I nästan alla västländer på jorden finns det då områden som domineras av vita invånare, som kategoriseras som fattiga.

2, Det ännu inte finns något bostadsområde som domineras av minoritetsinvånare som klassificeras som icke-fattigt i statistikens och siffrornas värld. I nästan alla västländer på jorden finns det då områden som domineras av icke-vita invånare, som kategoriseras som icke-fattiga.

Den svenska bostadssegregationen kan i hög grad förklaras med att flertalet majoritetsinvånare numera äger sin bostad och därmed är aktörer på bostadsmarknaden i egenskap av ägare att jämföra med invånarna med utomeuropeisk bakgrund vilka är kraftigt koncentrerade till hyresrätterna i miljonprogramsområdenas flerbostadshus (d v s höghus):

andel invånare med utländsk bakgrund som bor i hyresrätt: 59,2% (73,6% med utomeuropeisk bakgrund)

andel invånare med svensk bakgrund som bor i hyresrätt: 27%

Idag äger över 80% av alla majoritetssvenskar sitt boende i en eller annan form medan endast kring 20% av alla invånare med utomeuropeisk bakgrund gör det. Och hela 70% av samtliga majoritetssvenska barn och ungdomar växer numera upp i villa eller radhus att jämföra med 20% av barnen och ungdomarna med utomeuropeisk bakgrund.

Därtill bor majoritetssvenskarna överlag stort eller t o m mycket stort medan invånarna med utomeuropeisk bakgrund bor trångt eller t o m mycket trångt:

andel invånare med utländsk bakgrund som bor trångt: 53,4% (med utomeuropeisk bakgrund 63,5%)

andel invånare med svensk bakgrund som bor trångt: 13,2% (i mycket hög grad de som bor på studentboenden och äldreboenden samt i kollektivboenden)