Idag röstade samtliga partier i riksdagen utom S och MP för socialutskottets förslag att regeringen snarast bör utreda korruptionen inom hela den internationella adoptionsverksamheten från början till slut och inklusive alla ursprungsländer efter modell från den nederländska adoptionsutredningen

Idag cirka kl. 13.15 ägde omröstningen rum i riksdagen angående socialutskottets förslag att regeringen snarast bör utreda korruptionen inom hela den internationella adoptionsverksamheten från början till slut och inklusive alla ursprungsländer efter modell från den nederländska adoptionsutredningen, och som debatterades i riksdagen förra torsdagen.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/internationella-adoptioner_H801SoU12


”Regeringen bör snarast utreda internationella adoptioner (SoU12)


Regeringen bör snarast utreda hur svenska myndigheter och adoptionsorganisationer hanterat internationella adoptioner till Sverige från bland annat Chile från 1900-talets mitt och fram till idag. Riksdagen riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.


Det har gått tre år sedan misstänkta oegentligheter i samband med adoptioner från Chile första gången 2018 uppmärksammades av nyhetsmedia i Sverige. I Chile pågår en brottsutredning om bortförande av barn och oegentligheter inom adoption. Enligt riksdagen bör regeringen genom en utredning klargöra hur adoptionsförmedlingen har fungerat i Sverige. En sådan utredning bör också få betydelse för hur arbetet med internationella adoptioner bedrivs framöver.


Tillkännagivandet har sin grund i ett utskottsinitiativ från socialutskottet. Det betyder att förslaget har väckts i utskottet och att det inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion, vilket annars är det vanliga.
Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om internationella adoptioner och tillkännager detta för regeringen.


Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.”


De båda regeringspartierna S och MP hade sedan tidigare reserverat sig mot detta utskottsinitiativ, som V:s Jon Thorbjörnson har stått bakom, medan samtliga andra riksdagspartier biföll förslaget.


Vad som händer från och med nu återstår att se: Löfvens rödgröna regering och socialminister Hallengren arbetar redan på ett utredningsdirektiv, vilket förklarar varför S och MP reserverade sig och varför deras ledamöter röstade emot förslaget, och i bästa fall så kommer dagens beslut att beaktas i direktiven vilka sätter de ramar som kommer att gälla för den framtida utredningen.


Att det blir en utredning står m a o klart men det är ännu inte helt klart hur utredningen kommer att se ut vad beträffar omfattning, d v s vilka ursprungsländer som ska undersökas liksom vilken tidsperiod som ska utredas, men chansen att utredningen kommer att se ut som den nederländska utredningen har nu i varje fall ökat p g a dagens historiska omröstning i riksdagen.


Det var då följande närvarande ledamöter som representerade de olika partierna som röstade för utskottsförslaget och p g a pandemin har antalet riksdagsledamöter reducerats till maximalt 55 personer:


C: Magnus Ek, Mikael Larsson, Kerstin Lundgren, Per Schöldberg, Kristina Yngwe


KD: Camilla Brodin, Magnus Jacobsson, Kjell-Arne Ottosson


L: Gulan Avci, Helena Gellerman, Arman Teimouri


M: Åsa Coenraads, Marie-Louise Hänel Sandström, Ellen Juntti, Ulrika Jörgensen, Ann-Sofie Lifvenhage, Louise Meijer, Lotta Olsson, Lars Püss, Magdalena Schröder, Maria Stockhaus, John Weinerhall


SD: Tobias Andersson, Ann-Christine From Utterstedt, Thomas Morell, Anne Oskarsson, Magnus Persson, Charlotte Quensel, Michael Rubbestad, Johnny Skalin, Mikael Strandman, Per Söderlund


V: Hanna Gunnarsson, Karin Rågsjö, Jon Thorbjörnson, Jessica Wetterling


övriga: Amineh Kakabaveh

Jag ”debuterade” som landets antagligen ende adoptionskritiker på den tiden redan på 90-talet och under 00- och 10-talen har jag ensam eller tillsammans med andra (och mestadels andra adopterade) legat bakom åtminstone 20-talet debattartiklar liksom ett stort antal andra typer av texter som på olika sätt har behandlat frågan om korruptionen inom den internationella adoptionsverksamheten. Därtill har jag legat bakom och bidragit till flera (tv- och radio)dokumentärer och nyhetsinslag och större (tidnings- och tidskrifts)reportage som rör ämnet och jag har både varit aktiv i den svenska och i den sydkoreanska (medierade) offentligheten och politiken vad gäller att driva och debattera om denna fråga så idag över 20 år senare är helt enkelt en rätt så speciell dag för mig p g a den historiska omröstning som ägde rum i den svenska riksdagen strax efter lunchtid den 15 juni 2021.

På 90- och 00-talen och även under större delen av 10-talet var det dock få som höll med mig eller ens trodde på mig utan de allra flesta tyckte och tänkte under de decennierna att jag antingen helt enkelt fantiserade och fabulerade eller överdrev kraftigt liksom att jag ansågs svartmåla alla de förment progressiva organisationer och individer som förmedlade utlandsadoptionerna och en hel del ansåg också att jag stigmatiserade både adoptivföräldrarna och de adopterade själva samt romantiserade och idealiserade förstaföräldrarna.

Det kanske märkligast av allt för mig just idag är att i februari 2000 sade jag bl a följande i ett så här i efterhand till synes s k profetiskt tal som jag höll i riksdagen i samband med en hearing som handlade om även homosexuella skulle få börja adoptera eller ej men på den tiden skrattades det åt mig och tyvärr även från V-ledamöters sida:

”Det grundläggande felet med internationell adoption är det faktum att vita västerlänningar hämtar barn från Tredje världen enbart för sina egna syftens skull och på sina egna villkor. Internationell adoption är inget annat än en obehaglig blandning av barnhandel, kulturmord och kolonial underordning.

Internationell adoption är idag inte bara en karriär för vissa, utan också en närmast självgående industri… Länder som USA och Australien har tvingats be om ursäkt till sina urbefolkningar för kidnappade, bortadopterade och tvångsintegrerade barn, och på samma sätt kommer Väst en gång att brännmärkas för barnövergrepp och kulturimperialism.” (d v s p g a de korrupta adoptionerna)

En kommentar

  1. Pingback: DEN SVARTA FANAN. | Konst & Politik