Arbetslösheten fortsätter att minska men är fortsatt hög bland utomeuropéerna och särskilt gäller det långtidsarbetslösheten

Arbetslösheten fortsätter att minska nu när pandemin ”sjunger på sista versen” åtminstone för svensk del och för denna gång och har nu gått ned från 8,5% för ett år sedan till 7,9%.


Tyvärr är dock arbetslösheten fortsatt skyhög bland invånarna med utländsk och i huvudsak utomeuropeisk bakgrund, vilket indikerar att det är bland dem som pandemin slog hårdast vad gäller arbetslivet (och därmed privatekonomin):


Arbetslösheten ligger idag på 4,5% bland de inrikes födda, som i hög grad innebär s k ”andrageneration:are”, och på närmare 20% bland de utrikes födda, som i hög grad innebär utomeuropéer (över 80% av samtliga utrikes födda som är arbetslösa är då födda utanför Europa).


Arbetslösheten bland majoritetssvenskarna är idag antagligen nere på 3,5%, vilket visserligen fortfarande är en relativt hög siffra att jämföra med runt 2,5% innan pandemin (och i hög grad handlar det om majoritetssvenska unga vuxna), samtidigt som den ligger på åtminstone 30% om inte mer än så bland invånarna med bakgrund i Afrika och Asien (läs: Västasien eller Mellanöstern).


Just nu fortsätter tyvärr även antalet långtidsarbetslösa (d v s att vara arbetslös ”nonstop” i tolv månader eller längre än så) att stiga och närmar sig snart rekordhöga 200 000 personer, varav över hälften (51,3%) utgörs av utomeuropeiskt födda. Aldrig har så många personer varit långtidsarbetslösa som just nu sedan mätningarna började och risken finns att de som drabbades hårdast av pandemin – d v s återigen invånarna med utomeuropeisk bakgrund vilka både blev sjuka och avled allra mest av viruset proportionellt sett och blev arbetslösa allra mest proportionellt sett – kommer att fortsätta att drabbas även framöver i form av både arbetslöshet och just långtidsarbetslöshet.


I kriser (såsom denna pandemi) brukar ”tumregeln” tyvärr vara att de som drabbas hårdast är de som redan var ”på botten” även innan krisen (d v s för just svensk del invånarna med utomeuropeisk bakgrund i miljonprogramsområdena) och denna pandemi verkar m a o tyvärr inte bli ett undantag från den regeln.