Invånarna med utomeuropeisk bakgrund både dör mest av viruset, insjuknar mest i viruset och lider mest av viruset när de väl insjuknar samtidigt som att de just nu vaccinerar sig allra minst mot viruset proportionellt sett

Invånarna med utomeuropeisk bakgrund både dör allra mest av viruset, insjuknar i viruset allra mest och lider allra mest av viruset rent kroppsligen när de väl insjuknar av viruset samtidigt som att de just nu vaccinerar sig allra minst mot viruset:

Det färgblinda Sverige hyser en mycket, mycket stark aversion mot att dela upp totalbefolkningen i något annat än i ”svenskar och invandrare” (d v s i inrikes och utrikes födda) vilket bl a gör det notoriskt svårt att hitta statistik om den s k ”andra generationen” liksom inte minst om invånarna med utomeuropeisk bakgrund (förutom hos Arbetsförmedlingen som numera särredovisar utomeuropéerna).

Denna aversion, som är närmast världsunik, har uppstått och upprätthålls med goda intentioner och handlar om att i antirasismens namn inte kategorisera och benämna i onödan och delas också av de allra allra flesta svenska antirasister som likaså motsätter sig att ”dela upp så” eller ”ens tänka så” för att undvika att ”peka ut” och stigmatisera olika minoritetsgrupper. 

Under pandemin har dock ett historiskt genombrott skett på denna front och tyvärr enbart ”tack vare” att invånarna med utomeuropeisk bakgrund i miljonprogramsområdena har dött av viruset i oproportionerliga mängder (upp till 400% mer än majoritetsinvånarna) och i dagarna har Folkhälsomyndigheten nu publicerat unika siffror vilka är särredovisade på ursprungsregion vad gäller bl a risken att insjukna, risken att erhålla IVA-vård och vaccineringsgraden.

Myndigheten är synnerligen oroad över att de som i första hand (OBS: proportionellt sett) har dött av viruset under denna pandemi är miljonprogramsområdenas invånare med utomeuropeisk bakgrund och att samma grupp nu vaccinerar sig allra minst, vilket antagligen beror på en mängd olika orsaker – språkproblem (den absoluta majoriteten av invånarna i förorterna har svenska som förstaspråk), kommunikationsproblem (d v s det sätt som majoritetssamhället kommunicerar i och gentemot ”Orten” och dess invånare har inte alltid varit särskilt effektivt), religiösa och kulturella aspekter (det finns en del i ”Orten” som är emot den västerländska skolmedicinen av religiösa och kulturella skäl), konspirationsteorier (som verkar vara relativt utbredda i hyst miljonprogramsområdena) mm mm.

Oavsett orsaker så ser det mycket dystert ut just nu:

Folkhälsomyndigheten konstaterar återigen att invånarna med utomeuropeisk bakgrund har dött av viruset i oproportionerliga mängder PLUS att desamma vårdas oftare inom IVA-vården när de väl blir sjuka av viruset och det är mycket möjligt att invånarna med utomeuropeisk bakgrund helt enkelt lider mer kroppsligen när de väl får viruset.

Folkhälsomyndigheten skriver också att hela en tredjedel av invånarna med utomeuropeisk bakgrund lever med en mycket låg ekonomisk standard samt är mer trångbodda, mer arbetslösa och i alltför många fall beroende av bidrag och andra offentliga transfereringar i jämförelse med majoritetsinvånarna.

Vidare nämner Folkhälsomyndigheten att långt över 90% av alla majoritetssvenska ungdomar numera går ut högstadiet, grundskolan och 9:an med fullständiga betyg och med gymnasiebehörighet att jämföra med 58% bland invånarna med utomeuropeisk bakgrund. Långt över 80% av alla majoritetssvenska unga vuxna tar sedan också en godkänd gymnasieexamen med högskolebehörighet inom fyra år efter påbörjad gymnasieutbildning att jämföra med 36% bland invånarna med utomeuropeisk bakgrund.

Dessutom står det att läsa att medianåldern bland invandrarna från övriga Norden (d v s fr a från Finland, Danmark och Norge men också från Island) numera ligger på 63 år att jämföra med 34 år bland invandrarna från Afrika och Asien och bland ”andrageneration:arna” är den så låg som 21 år. Medianåldern bland majoritetssvenskarna ligger i sin tur numera på en bit över 50 år. Detta innebär att den absoluta majoriteten av landets invånare med utomeuropeisk bakgrund fortfarande är i s k fruktsam och fertil ålder och i arbetsför ålder till skillnad från de nordiska invandrarna och majoritetssvenskarna.

Vad gäller risken att överhuvudtaget insjunka i covid-19 så är den som allra högst bland invånarna med bakgrund i Mellanöstern, sydöstra Europa, Sydamerika, Afrika och Asien.

Vad gäller risken att hamna inom IVA-vården efter att ha insjuknat i covid-19 så är den som allra högst bland invånarna med bakgrund i Afrika, Mellanöstern, Asien, Sydamerika och sydöstra Europa. För exempelvis invånare med bakgrund i Asien är risken nästan åtta gånger högre att hamna inom IVA-vården och för invånare med bakgrund i Mellanöstern är risken nästan sex gånger högre än för majoritetsinvånarna.

Slutligen har långt över 90% av majoritetsinvånarna redan hunnit vaccinera sig i de åldersgrupper som hittills har erbjudits vaccinering att jämföra med bl a:

vaccinationstäckning bland invånare som är över 80 år med bakgrund i: 

Asien: 66%

Sydamerika: 62%

Mellanöstern: 62%

Nordafrika: 59%

Afrika söder om Sahara: 44%

vaccinationstäckning bland invånare som är 65-79 år med bakgrund i:

Sydamerika: 19%

Mellanöstern: 19%

Asien: 18%

Nordafrika: 17%

Afrika söder om Sahara: 16%

vaccinationstäckning bland invånare som erhåller omvårdande hemtjänst av något slag med bakgrund i:

Asien: 71%

Sydamerika: 68%

Nordafrika: 64%

Mellanöstern: 62%

Afrika söder om Sahara: 52%