Samtal med Vänsterpartiet om den kommande utredningen om de illegala adoptionerna

Igår kväll arrangerade Vänsterpartiet ett samtal på Zoom med och mellan de vänsterpartistiska riksdagsledamöterna Jon Thorbjörnson och Lorena Delgado, Maria Diemar från Chileadoption.se, Maria Dexborg från Transnationellt adopterades riksorganisation (TAR), Anna ChuChu Schindele från Adopterade etiopiers och eritreaners förening (AEF) och mig själv som behandlade Sveriges ansvar i de olagliga adoptionerna och den kommande statliga utredningen om desamma.


Vänsterpartiet är då det parti i riksdagen som var först med att driva kravet på en statlig utredning om de korrupta adoptionerna ända sedan SVT rapporterade om de illegala Chile-adoptionerna 2018. Fram tills DN:s artikelserie ”Barn till varje pris” var Vänsterpartiet dessutom det enda partiet som krävde detta men idag råder då en samsyn i frågan hos samtliga riksdagspartier.


Jon berättade att han har lämnat in ett utskottsinitiativ och att Socialutskottet just nu behandlar initiativet, som handlar om att utreda de illegala och korrupta adoptionerna oavsett ursprungsland och från början och fram tills idag och både de privata adoptionerna och de adoptioner som adoptionsorganisationerna har legat bakom. Jon var även öppen för att inspireras av Vanvårdsutredningen vad gäller eventuell ekonomisk ersättning till de adopterade som har tagits till Sverige på illegal väg liksom att arbeta för att det svenska samhället ska ge ett bättre stöd till de adopterade mot bakgrund av den utbredda psykiska ohälsan inom gruppen.


Maria berättade om Chileadoption.se:s krav på att svenska staten måste informera alla Chile-adopterade i Sverige om den pågående chilenska brottsutredningen medan Anna presenterade AEF:s förslag på direktiv till den kommande statliga utredningen som följer här nedan:


”En särskild utredare ska göra en översyn av Sveriges arbete med internationella adoptioner. Utredaren ska göra översynen utifrån såväl ett barnperspektiv som ett livstidsperspektiv. Utredaren ska ta ställning till om myndigheters och organisationers arbete med internationella adoptioner har skett på ett rättssäkert och etiskt försvarbart sätt med fokus på barnets bästa.


Utredaren ska också ta ställning till vilka lärdomar svenska myndigheter behöver göra utifrån utredningens slutsatser. Om Sverige befinns ha haft del i att oegentligheter i samband med internationella adoptioner till Sverige kunnat ske, bör utredningen också ta ställning till vilka aktiva åtgärder som Sverige ska vidta för att erkänna och ta ansvar för de negativa konsekvenser som drabbat internationellt adopterade som lever i Sverige, deras adoptivfamiljer, deras biologiska förstafamiljer samt de adopterades efterkommande generationer. Utredaren ska i så fall även ta ställning till hur verksamhet med internationella adoptioner ska bedrivas fortsättningsvis för att säkerställa att något liknande aldrig upprepas.


Utredaren ska, utifrån forskning och Sveriges ratificerade konventioner om mänskliga rättigheter, särskilt beakta följande; internationellt adopterades rätt till bästa uppnåeliga hälsa, internationellt adopterades rätt att känna till sitt ursprung och sin identitet samt internationellt adopterades rätt att slippa att utsättas för rasism. Utredaren ska ta ställning till hur tillgång till ett kunskapsbaserat, jämlikt och tillförlitligt psykosocialt stöd till adopterade i Sverige ska organiseras samt hur adopterades rätt till kännedom om och tillgång till information om sitt ursprung ska garanteras. Utredaren ska särskilt ta ställning till hur DNA-teknik ska kunna utgöra en reell och rättssäker möjlighet föradopterade att söka sitt ursprung.”